Byla I-2826-142/2008
Dėl įsakymų panaikinimo atsakovui Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjui Z. D. ir pareiškėjo atstovui advokatui Viliui Žilioniui, atsakovo atstovams Živilei Trinkūnaitei ir S. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Z. D. skundą dėl įsakymų panaikinimo atsakovui Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir

Nustatė

2Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 01 07 įsakymu Nr. VR-P-2 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiajam specialistui Z. D. už tarnybinį nusižengimą paskirta Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatyta tarnybinė nuobauda – papeikimas. Šiuo įsakymu pripažinta, kad Z. D. padarė tarnybinį nusižengimą, numatytą Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktuose. Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 01 10 įsakymu Nr. VR-P-4 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiajam specialistui Z. D. už tarnybinį nusižengimą paskirta Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. Šiuo įsakymu pripažinta, kad Z. D. padarė tarnybinį nusižengimą, numatytą Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5, 6 punktuose. Pareiškėjas Z. D. padavė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 01 07 įsakymą Nr. VR-P-2 ir Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 01 10 įsakymą Nr. VR-P-4 bei priteisti iš atsakovo visas teismo išlaidas. Pareiškėjas nesutinka, kad padarė tarnybinį nusižengimą, numatytą Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktuose. Įsakyme nurodoma, už kokių veiksmų neatlikimą pareiškėjas baudžiamas, tačiau pareiškėjas teigia, kad jis tokių veiksmų negalėjo atlikti, nes dar nebuvo baigtas neteisėtos medžioklės tyrimo faktas. Pareiškėjas teigia, kad jis veikė nepažeisdamas Aplinkos kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 15 punkto nuostatos. Paaiškina, kad jis 2007 11 16 tarnybiniu pranešimu kreipėsi į departamento direktorių, prašydamas pagalbos organizuojant tyrimą. Mano, kad toks kreipimasis atitinka Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatų 12.1 punktą. Tačiau 2007 12 10 tarnybiniu pranešimu departamento direktoriaus pavaduotojas prašė pradėti pareiškėjo tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūrą. 2007 12 22 buvo priimta išvada apie tyrimo rezultatus dėl tarnybinio nusižengimo Nr. VR-1.3-194. Paaiškina, kad išvada yra nemotyvuota ir neatitinka Vyriausybės nutarimu patvirtintų tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių 10 punkto reikalavimų. Taip pat neįvertintos aplinkybės, kurios turi būti vertinamos atsižvelgiant į VTĮ 29 straipsnio 2 dalies nuostatas. Pareiškėjas aiškina, kad jis Aplinkos apsaugos kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 15 punkto nuostatų nepažeidė. Jis laiku pateikė atsakymus į klausimus dėl jo pateikto tarnybinio pranešimo, 2007 12 03 raštu perdavė surinktą medžiagą Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkui S. M.. 2007 12 22 išvadoje Nr. VR-1.3-194 teigiama, kad pareiškėjas nepriėmė jokio procesinio sprendimo, nesiaiškino ir nepatraukė atsakingų asmenų administracinėn atsakomybėn. Aiškina, kad tam reikėjo nustatyti administracinį teisės pažeidimą ir tinkamai jį kvalifikuoti, kad nenustačius asmens, padariusio administracinį teisės pažeidimą, neįmanoma priimti procesinio sprendimo. Aplinkos apsaugos kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 16 punkto nuostatų pažeisti negalėjo, nes šioje normoje numatyta, kad išaiškinus aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, kuriuo aplinkai buvo padaryta žala, privaloma per 30 dienų pasiūlyti pažeidėjui gera valia atlyginti žalą. Jei per šį terminą žala neatlyginama, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo termino pabaigos, privalo pareikšti ieškinį teisme. Pareiškėjas teigia, kad, neišaiškinus pažeidimo ir nenustačius atsakingo asmens, yra neįmanoma pareikšti reikalavimą atlyginti žalą. Dėl 2008 01 10 įsakymo Nr. VR-P-4. Tyrimas buvo pradėtas dėl trijų darbuotojų pasirašyto prašymo pateikimo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui. Pareiškėjas nebuvo supažindintas su 2007 12 18 pranešimu apie tarnybinį nusižengimą. Apie tyrimą nežinojo, todėl negalėjo pateikti paaiškinimų. Apie tyrimą sužinojo tik 2008 01 10, bet su įsakymu supažindintas nebuvo. 2007 12 29 išvada apie tyrimo rezultatus dėl tarnybinio nusižengimo Nr. VR-1.3-199 paremta tik trijų darbuotojų pasirašytu prašymu. Išvadose teigiama, kad pareiškėjas pažeidė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2006 10 30 įsakymu Nr. 159 patvirtintų Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vidaus tvarkos taisyklių 31 punktą, nesielgė dalykiškai ir pagarbiai savo kolegų atžvilgiu. Nenurodyta, kaip konkrečiai šis pažeidimas padarytas. Vienintelis įrodymas yra pareiškėjo 2007 12 11 prašymas departamento direktoriui. Neatlikta pareiškimą padavusių asmenų apklausa, jie nenurodo jokių objektyvių duomenų, pagrindžiančių jų teiginius. Mano, kad šiuo atveju taip pat nenustatyta pažeidimo sudėtis ir kitos nuobaudos skyrimui reikšmingos aplinkybės. Bylos nagrinėjimo teisme metu pareiškėjas ir jo atstovas palaikė skundo argumentus ir reikalavimus. Atsakovas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime (b. l. 29-31) nurodo, kad su skundu nesutinka. Paaiškina, kad vadovaujantis Vyriausybės 2002 06 25 nutarimu Nr. 977 patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių 4, 7 punktais, Z. D. 2007 12 18 buvo surašytas pranešimas apie tarnybinį nusižengimą. 2007 12 18 įpareigotas atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą asmuo informavo pareiškėją apie jo atžvilgiu pradėtą tarnybinio nusižengimo tyrimą ir įteikė pranešimą apie tarnybinį nusižengimą. Z. D. perskaitęs 2007 12 18 pranešimą apie tarnybinį nusižengimą, kartu su pridėta medžiaga apie tarnybinį nusižengimą, atsisakė jį paimti bei pasirašyti, jog pranešimą apie tarnybinį nusižengimą gavo. Šis faktas, dalyvaujant dviems valstybės tarnautojams, fiksuotas 2007 12 18, kaip to reikalauja Taisyklių 7 punktas. Z. D., žinodamas apie pradėtą tyrimą bei susipažinęs su tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiaga, paaiškinimų dėl tarnybinio nusižengimo nepateikė. Vadovaujantis Taisyklių 8 punktu buvo surašytas aktas apie paaiškinimų nepateikimą. 2008 02 06 pareiškėjo atstovui pateikta visa tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiaga. Paaiškina, kad pareiškėjas sąmoningai klaidina teismą teigdamas, kad jis nebuvo supažindintas su 2008 01 10 įsakymu Nr. VR-P-4. Pareiškėjui buvo įteikti abu skundžiami įsakymai. Vadovaujantis Taisyklių 13 punktu, 2008 01 07 ir 2008 01 10 surašyti aktai dėl atsisakymo susipažinti su įsakymais. Paaiškina, kad 2008 01 10 įsakymas Nr. VR-P-4 yra teisėtas ir pagrįstas. 2007 12 12 Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente gautas Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnų, dirbančių bendrose patalpose su pareiškėju, prašymas. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje susiformavo ilgalaikė konfliktinė situacija, trukdanti normaliam kolektyvo darbui. Z. D. veiksmai kvalifikuoti kaip VTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5, 6 punktų pažeidimas. Pareiškėjas pažeidė Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 10 30 įsakymu Nr. 159 patvirtintų Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vidaus tvarkos taisyklių 31 punkto reikalavimus, Aplinkos ministro 2005 02 07 įsakymu Nr. D1-69 patvirtintų Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių 5.9, 5.12, 6.8, 9.6 12 punktus, Vyriausybės 2002 06 24 nutarimu Nr. 968 patvirtintų Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 2.1, 9.2, 9.4 punktus. Skiriant tarnybinę nuobaudą atsižvelgta į Z. D. veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, t.y. į 2007 metų valstybės tarnautojo veiklos vertinimą. 2008 01 07 įsakymas Nr. VR-P-2 yra teisėtas ir pagrįstas. Paaiškina, kad atliktas išsamus tarnybinio nusižengimo tyrimas, įvertinti Z. D. pateikti paaiškinimai dėl įtarimų padarius tarnybinį nusižengimą. Tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjas netinkamai atliko tarnybines pareigas, neįvykdė Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko 2007 11 12 pavedimo ištirti neteisėtos medžioklės Vilniaus rajone tarp Lavoriškių ir Beržininkų kaimų fakto. Paaiškina, kad Z. D. atsisakė vykdyti savo tiesiogines pareigas, 2007 12 03 grąžindamas tyrimo medžiagą Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkui. Šiais veiksmais pareiškėjas pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktus, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 15, 16 punktus, Aplinkos ministro 2005 02 07 įsakymu Nr. D1-69 patvirtintų Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių 5.1 punktą, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2006 09 08 įsakymu Nr. V-122 patvirtinto Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo 9, 10 punktus. Prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Bylos nagrinėjimo metu atstovai palaikė atsiliepimą ir prašė skundo netenkinti. Skundas tenkintinas. Skundžiami Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymai, kuriais šio departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiajam specialistui Z. D. už tarnybinius nusižengimus per keletą dienų buvo skirtos dvi tarnybinės nuobaudos. 1. Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2008 01 07 įsakymo „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Z. D. “ Nr. VR-P-2. Ši nuobauda skirta už tai, kad Z. D., gavęs pavedimą iš Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko ištirti neteisėtos medžioklės faktą, pavedimo neįvykdė, nustatęs neteisėtos medžioklės atvejį, nepriėmė jokio procesinio sprendimo, neišaiškino ir nepatraukė atsakingų asmenų administracinėn atsakomybėn, nepareiškė reikalavimo atlyginti padarytą žalą aplinkai (taip nurodoma skundžiamame įsakyme). 1.1. Faktinės skundžiamo įsakymo priėmimo aplinkybės. Nustatyta, kad 2007 11 12, 13 val. 42 min. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje gautas telefoninis pranešimas, kad Vilniaus rajone tarp Beržininkų ir Lavoriškių kaimų 2007 m. lapkričio 11 d. neteisėtai sumedžioti 2 briedžiai. Pranešimą priėmė skyriaus darbuotojas S. M., tyrimas pavestas Z. D. (išrašas iš žurnalo, b. l. 169). Z. D. neneigia, kad šis tyrimas buvo pavestas jam. Be to, byloje yra dokumentai, rodantys, kad galimo administracinio teisės pažeidimo bylos tyrimą pradėjo skyriaus vyriausiasis specialistas Z. D.. Z. D. surinkta medžiaga nurodyta jo paties pateiktame 2007 11 26 paaiškinime departamento direktoriui (b. l. 38-39), kadangi prie šio paaiškinimo pridėtos surinktų dokumentų ir fotonuotraukų kopijos. Tyrimo Z. D. neužbaigė, administracinio teisės pažeidimo protokolo nesurašė. Priežastį, dėl kurios Z. D. negalėjo atlikti tolimesnio bylos tyrimo, jis nurodė savo 2007 11 19 tarnybiniame pranešime, adresuotame departamento direktoriui R. M. (b. l. 36-37). Iš esmės šiuo tarnybiniu pranešimu pareiškėjas prašė tarnybinės pagalbos tiriant įvykį, nes jo apklausti asmenys atsisakė nurodyti, kuris iš medžiotojų neteisėtai sumedžiojo briedį, nors neteisėtos medžioklės faktas buvo nustatytas. Pagal direktoriaus pavaduotojo J. D. prašymą atsakyti į keletą klausimų (b. l. 40), Z. D. rašė paaiškinimą. Į klausimus, liečiančius neteisėtos medžioklės faktą, pilnai atsakyta Z. D. 2007 11 26 paaiškinimu, prie kurio pridėtos administracinio teisės pažeidimo bylos dokumentų kopijos, o iš jų taip pat galima padaryti atitinkamas išvadas. Pavyzdžiui, direktoriaus pavaduotojas klausia, kokie yra surinkti įrodymai, kad Vilniaus rajono Mickūnų medžiotojų klubo medžiotojai neteisėtai sumedžiojo briedžio patiną. Iš Z. D. pateiktų 2007 11 13 įvykio vietos apžiūros protokolo (b. l. 44-45) bei iš Mickūnų medžiotojų klubo prezidento paaiškinimo (b. l. 71-72), iš medžioklei vadovavusio V. T. paaiškinimo (b. l. 73-76) bei iš užpildytų licencijų (b. l. 78-79) akivaizdu, kad šio klubo narių medžioklės vietoje ir medžioklės laiku rastas vienas neteisėtai sumedžiotas briedis. V. T. pripažino, kad briedis buvo sumedžiotas būtent toje medžioklėje ir jis buvo vežamas į išdorojimo vietą. Be to, iš departamento direktoriaus pavaduotojo J. D. 2007 12 10 Tarnybinio pranešimo (b. l. 34-35) darytina išvada, kad paaiškinimus Z. D. paėmė dar iš dviejų medžiotojų (šie paaiškinimai teismui nepateikti). Minėta, kad Z. D. kreipėsi 2007 11 16 tarnybiniu pranešimu į departamento vadovybę prašydamas pagalbos, t.y. sudaryti komisiją iš nešališkų asmenų, kuri objektyviai įvertintų visus medžiotojus, pažeidusius medžioklės įstatymą ir taisykles. 2007 12 03 Z. D. visą surinktą dėl neteisėtos briedžio medžioklės medžiagą perdavė Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkui S. M. (b. l. 46). Tuomet pažeidimo byloje jau buvo paimti dar dviejų medžiotojų klubo narių paaiškinimai. Z. D. 2007 12 03 rašte nurodė, kad medžiagą perduoda vadovaudamasis 2007 02 26 raštu Nr. VR-7.2-54. Šis raštas (b. l. 47) - tai Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko S. M. pavedimas Z. D.. Jame nurodyta, kad Z. D. privalo administracinių teisės pažeidimų protokolus kartu su visa surinkta administracinio teisės pažeidimo medžiaga perduoti inspekcijos viršininkui. Z. D. prašymas sudaryti neteisėtos medžioklės tyrimui komisiją nebuvo tenkinamas. Pagal administracinių teisės pažeidimų teiseną reglamentuojančius aktus tokios komisijos sudarymas nėra numatytas. Z. D. pradėjo administracinio teisės pažeidimo bylos tyrimą. Iš tos medžiagos, kurią surinko Z. D., nebuvo pagrindo kuriam nors asmeniui surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl tirtos neteisėtos medžioklės fakto, nes apklausti asmenys nenurodė, kas sumedžiojo briedį. 2007 12 12 pranešime Z. D. apie tarnybinį nusižengimą (b. l. 41) remiamasi departamento direktoriaus pavaduotojo J. D. 2007 12 10 tarnybiniu pranešimu, kuris pridedamas kaip sudėtinė pranešimo apie tarnybinį nusižengimą dalis. J. D. Tarnybiniame pranešime (b. l. 34-35) Z. D. padarytas pažeidimas kvalifikuojamas taip: Z. D. netinkamai atliko savo tarnybines pareigas, pažeidė Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 str. 1 d. 15 ir 16 punktų, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių 5.5 ir 5.9 punktų, Valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 4 ir 5 punktų reikalavimus. Z. D. 2007 12 14 pateikė paaiškinimą dėl pradėto tyrimo (b. l. 42-43). Atlikus tarnybinį tyrimą 2007 12 22 surašyta motyvuota išvada apie tyrimo rezultatus dėl tarnybinio nusižengimo Nr. VR-1.3-194 (b. l. 32-33). Padaryta išvada, kad inspekcijos vyriausiasis specialistas Z. D. netinkamai vykdė savo tarnybines pareigas. Gavęs pavedimą iš Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko ištirti neteisėtos medžioklės faktą, jo neįvykdė, nustatęs neteisėtos medžioklės atvejį nepriėmė jokio procesinio sprendimo, neišaiškino ir nepatraukė atsakingų asmenų administracinėn atsakomybėn, nepareiškė reikalavimo atlyginti padarytą žalą aplinkai. Konstatuojama, kad šiais veiksmais Z. D. pažeidė Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 str. 1 dalies 15 ir 16 punktus, Aplinkos ministro 2005 02 07 įsakymu Nr. D1-69 patvirtintų Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių 5.1 punktą, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2006 09 08 įsakymu Nr. V-122 patvirtinto Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo 9 ir 10 punktus. Nusižengimas kvalifikuojamas kaip Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų pažeidimas, siūloma skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2008 01 07 įsakymu Nr. VR-P-2 Z. D. skirta tarnybinė nuobauda - papeikimas. Įsakyme konstatuojama, kad Z. D. padarė tarnybinį nusižengimą, numatytą Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktuose. Toliau dėstoma pažeidimo esmė. Nuobauda skiriama už tai, kad Z. D. neįvykdė pavedimo ištirti administracinį teisės pažeidimą – neteisėtos medžioklės atvejį. Nurodoma, kad dėl to Z. D. pažeidė Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 15 ir 16 punktus, Aplinkos ministro 2005 02 07 įsakymu Nr. D1-69 patvirtintų Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių 5.1 punktą, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2006 09 08 įsakymu Nr. V-122 patvirtinto Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo 9, 10 punktus. 1.2. Išvados dėl 2008 01 07 įsakymo Nr. VR-P-2 teisėtumo. 1.2.1. Įsakymo formuluotė, kad Z. D. padarė tarnybinį nusižengimą, numatytą Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktuose, yra nesuprantama, nes ši norma nenustato tarnybinių nusižengimų kvalifikacijos, o reglamentuoja valstybės tarnautojų pareigas. 1.2.2. Atsižvelgiant į tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiagą, nėra pagrindo teigti, kad Z. D. pažeidė Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 15 ir 16 punktus.

3Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalis nustato, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi šias teises ir pareigas: 15 punkte nustatyta, kad pareigūnai, gavę pranešimą apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, privalo imtis visų priemonių, kad pažeidimas būtų išaiškintas ir nustatyti pažeidėjai, o jei patys to padaryti negali, informuoti kompetentingą valstybės instituciją, kad ši imtųsi priemonių pažeidimui išaiškinti ir pažeidėjui nustatyti; 16 punktas nustato tokią pareigą: išaiškinę aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, kuriuo aplinkai buvo padaryta žala, privalo per 30 dienų pasiūlyti pažeidėjui gera valia atlyginti žalą. Jei pažeidėjas per aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno nurodytą terminą savanoriškai žalos neatlygina arba ją atlygina nevisiškai, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio termino pabaigos privalo pareikšti ieškinį teisme dėl padarytos aplinkai žalos atlyginimo.

4Šio įstatymo minėtų nuostatų reikalavimai reiškia, kad pareigūnas, jeigu jis kompetentingas tai atlikti, privalo nustatyti aplinkosaugos teisės aktų pažeidėją, o po to imtis priemonių, kad iš kaltininko būtų išieškota padaryta žala. Kitaip tariant, pareigūnas privalėjo surašyti nustatytam kaltam asmeniui administracinio teisės pažeidimo protokolą, nutarimą ir pareikalauti ar pasiūlyti atlyginti žalą.

5Aprašytos faktinės aplinkybės rodo, kad 2007 11 16 rašydamas tarnybinį pranešimą Z. D. ne atsisakė tęsti administracinio teisės pažeidimo bylos tyrimą, o tik prašė pagalbos tiriant neteisėtos medžioklės faktą. Tuo momentu jis dar turėjo pakankamai laiko tolimesniam šios bylos tyrimui. Toliau tirti administracinį teisės pažeidimą Z. D. atsisakė tik 2007 12 03 raštu (b. l. 46). Šiame rašte rėmėsi viršininko 2007 02 26 pavedimu Nr. VR-7.2-54. Tuomet pareiškėjas buvo paėmęs paaiškinimus dar iš dviejų medžiotojų, o tai reiškia, kad pateikdamas 2007 11 16 tarnybinį pranešimą jis neatsisakė tęsti administracinio teisės pažeidimo bylos tyrimą. Iš atsakovo atstovų paaiškinimų galima daryti išvadą, kad inspekcijos viršininko 2007 02 26 pavedimas Nr. VR-7.2-54 (b. l. 47) Z. D. duotas dėl to, kad viršininkas prisiėmė sau kontrolės funkciją, ar tinkamai surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, surinkta ir įforminta administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga. Aiškino, kad pasitaikė atvejų, kai teismuose tokios bylos pralaimimos, dėl to buvo imtasi papildomos kontrolės. Taigi, šiuo pavedimu siekta kontroliuoti administracinių teisės pažeidimų bylų tyrimą. Tačiau šiame pavedime nenurodyta, ką daryti tokiais atvejais, kai nėra pagrindo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, nes surinkta tyrimo medžiaga nenustatomas kaltas dėl pažeidimo padarymo asmuo, nors pats pažeidimo padarymo faktas nustatytas. 2007 02 26 pavedimu nurodyta administracinių teisės pažeidimų protokolus ir su pažeidimais susijusią medžiagą perduoti (pasirašytinai) inspekcijos viršininkui. Tačiau akivaizdu, kad protokolai gali būti surašomi ne visada, o tik nustačius kaltininką. Z. D. vadovaudamasis 2007 02 26 pavedimu ir perdavė jo manymu visą surinktą medžiagą viršininkui. Tokiu atveju viršininkas galėjo grąžinti medžiagą Z. D. tolimesniam tyrimui ar nutarimo nutraukti bylą surašymui, galėjo surašyti nutarimą nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą nenustačius kalto pažeidimo padaryme asmens. Vietoje tolimesnių nurodymų, 2007 12 10 departamento direktoriaus tarnybiniu pranešimu (b. l. 34) pradėtas Z. D. tarnybinio nusižengimo tyrimas.

6Atsižvelgiant į tai, kad 2007 02 26 pavedimas yra prieštaringas, juo neišsprendžiamos visos tiriant administracinių teisės pažeidimų bylas galimos situacijos, Z. D. galėjo interpretuoti šį pavedimą kaip reikalavimą visą surinktą medžiagą perduoti viršininkui, kuris ir sprendžia, koks tolimesnis procesinis sprendimas turi būti priimtas.

7Esant tokiai situacijai, kai inspekcijoje įvesta administracinių teisės pažeidimų bylų, kurias tiria Z. D., tyrimo kontrolė, be to, dar nesibaigus laikui per kurį galimas administracinio teisės pažeidimo bylos tyrimas (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnio 1 dalis), daroma išvada, kad Z. D. turėjo būti sudaryta galimybė tinkamai ir iki pabaigos ištirti administracinio teisės pažeidimo bylą.

8Pastebėtina, kad Z. D. nei Motyvuotoje išvadoje dėl tarnybinio nusižengimo, nei 2008 01 07 įsakyme nekaltinamas tuo, kad jis neapklausė visų asmenų, kuriems galėjo būti kas nors žinoma apie neteisėtą medžioklę. Tie asmenys buvo žinomi, medžiotojų sąrašas buvo gautas ir pridėtas prie bylos. Teismas daro išvadą, kad Z. D. surinktoje administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagoje trūko būtent visų medžiotojų, kurie galėjo dalyvauti neteisėtoje medžioklėje, apklausos protokolų. Tik po to būtų galima priimti procesinį sprendimą. Dėl šios aplinkybės atmetami ir pareiškėjo Z. D. argumentai, kad jis negalėjo atlikti tyrimo, nes tam jam nebuvo suteiktos techninės priemonės. Įvykio vietos apžiūra jau buvo atlikta, surinkti daiktiniai įrodymai, o asmenų apklausai jokios techninės priemonės nebuvo reikalingos. Tačiau, antra vertus, Z. D. ir savo 2007 11 16 tarnybiniame pranešime (b. l. 36-37) ir 2007 11 26 paaiškinime dėl šio pranešimo (b. l. 38-39) akcentavo, kad medžioklės dalyviais buvo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, todėl jis ir prašė pagalbos. Vėliau tyrimo medžiaga buvo perduota kitam pareigūnui ir administracinio teisės pažeidimo byla jokiam asmeniui nebuvo iškelta surašant pažeidimo protokolą. Nors Z. D. nusižengimo tyrimo metu niekur aiškiai nepasakė, kas jam trukdo atlikti tyrimą, tačiau 2008 01 14 prašyme Aplinkos apsaugos ministrui jis parašė, kad tik apklausus pirmuosius medžiotojus, jam buvo reiškiami priekaištai kolegų bei vadovų, kokiu pagrindu jis reikalauja atvykti ir pasiaiškinti medžioklėje dalyvavusius urėdijos atsakingus darbuotojus. Negalima atmesti tikimybės, kad taip ir buvo, nes kitaip nebūtų galima paaiškinti, kodėl 2007 11 16 tarnybiniu raštu Z. D. prašė pagalbos.

9Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad Z. D. dėjo pastangas dėl administracinio teisės pažeidimo išaiškinimo (pažeidimo faktas buvo išaiškintas), kaltininko išaiškinimo (tuo pačiu būtų išaiškinta ir kas privalo atlyginti žalą), todėl negalima teigti, kad jis nevykdė skundžiamame įsakyme nurodytų Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 15 ir 16 punktų reikalavimų. Administracinio teisės pažeidimo bylos tyrimo Z. D. neužbaigė ne dėl tarnybinio aplaidumo, o dėl to, kad tyrimo medžiaga iš jo buvo paimta ir perduota kitam pareigūnui. 1.2.3. 2008 01 07 įsakyme nurodyta, kad Z. D. pažeidė Aplinkos ministro 2005 02 07 įsakymu Nr. D1-69 patvirtintų Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių 5.1 punktą. Šis punktas nustato, kad pareigūnas, vykdydamas savo tarnybines pareigas, privalo vadovautis šiomis nuostatomis: laiku ir tiksliai vykdyti savo tiesioginio vadovo nurodymus ir pavedimus, išskyrus tuos, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams. Apie neteisėtus pavedimus ir nurodymus pareigūnas turi pranešti tiesioginiam vadovui. Z. D. aptariamu įsakymu nekaltinamas nevykdęs VTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytos pareigos laikytis veiklos etikos principų ir taisyklių, todėl įsakyme negali būti nurodomas ir etikos taisyklių pažeidimas kaip tarnybinio nusižengimo sudėtinė dalis. Dėl pavedimo tirti neteisėtos medžioklės faktą vykdymo pasisakyta aptariant Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 15 punkto pažeidimą. 1.2.4. 2008 01 07 įsakyme nurodyta, kad Z. D. padarė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2006 09 08 įsakymu Nr. V-122 patvirtinto Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo 9 ir 10 punktų pažeidimą. Nurodytais punktais apibrėžiamos valstybės tarnautojo funkcijos (b. l. 50-51). Pareigybės aprašymo 9 punkte nustatyta valstybės tarnautojo funkcija kontroliuoti, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą, gyvūnijos bei kitų gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus regione, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Turima mintyje pareiškėjo funkcija nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Tai nurodyta 2007 12 22 Motyvuotos išvados nustatomosios dalies 6 punkte. Nustatyta, kad pareiškėjas surinko administracinio teisės pažeidimo faktą patvirtinančius įrodymus, nesant galimybės nustatyti kaltininką, visą medžiagą perdavė inspekcijos viršininkui. Vadovavosi pavedimu, kuris įpareigojo medžiagą teikti viršininkui. Buvo galimas ir tolimesnis administracinio teisės pažeidimo bylos tyrimas, tačiau surinkta medžiaga Z. D. nebuvo grąžinta papildomam tyrimui, todėl jis neturėjo galimybės užbaigti tyrimą. Inspekcijos viršininko 2007 02 26 pavedimas Nr. VR-7.2-54 kelia abejones, ar Z. D. savarankiškai galėjo priimti nutarimą nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą, nenustačius pažeidimą padariusio asmens. Pareigybės aprašymo 10 punkte numatyta funkcija teikti kaltiems asmenims ieškinius dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo. Nustatyta, kad šis pareigūnas asmeniškai atsako už padarytos žalos gamtai paskaičiavimą ir išieškojimą. Z. D. žalą apskaičiavo pirminiame savo 2007 11 16 tarnybiniame pranešime. Nenustačius kaltininko, Z. D. negalėjo imtis priemonių, kad apskaičiuota žala būtų išieškota. Kaltininkas iš viso nebuvo nustatytas, o tai reiškia, kad žalos atlyginimas negalimas. Dėl to nėra pagrindo kaltinti Z. D. šios funkcijos nevykdymu. 1.2.5. Įsakyme aprašyta padaryto pažeidimo esmė: gavęs pavedimą iš Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko ištirti neteisėtos medžioklės faktą, jo neįvykdė, nustatęs neteisėtos medžioklės atvejį, nepriėmė jokio procesinio sprendimo, neišaiškino ir nepatraukė atsakingų asmenų administracinėn atsakomybėn, nepareiškė reikalavimo atlyginti padarytą žalą aplinkai. Pažeidimo esmė galėtų būti tik tai, kad Z. D. atsisakė tirti administracinį teisės pažeidimą, neapklausė visų asmenų, galėjusių nurodyti pažeidėją, nežinojo, koks procesinis sprendimas gali būti priimtas, o ne tai, kad jis nenustatė kaltininko ir nepriėmė jokio procesinio sprendimo. Pažeidimas vėliau buvo ištirtas (taip aiškina atsakovo atstovai) ir kaltininkas iš viso nebuvo nustatytas, taigi nustatyti kaltininką pareiškėjas negalėjo. Priimti procesinį sprendimą pareiškėjui trukdė inspekcijos viršininko 2007 02 26 pavedimas, įpareigojantis teikti protokolą ir surinktą pažeidimo medžiagą viršininkui, kuris kontroliavo pažeidimo bylų tyrimą. Z. D. surinktą medžiagą 2007 12 03 raštu pateikė viršininkui kontrolei, o pagal surinktą medžiagą surašyti protokolą galimybės nebuvo. Jokių tolimesnių nurodymų jis negavo, surinktos medžiagos atgal su nurodymais apklausti ir kitus medžioklėje dalyvavusius asmenis taip pat negavo. Taigi Z. D. negalėjo atlikti veiksmų, kurių neatlikimu jis kaltinimas, dėl objektyvių priežasčių. 1.2.6. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, o būtent į tai, kad Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje reglamentuojant Z. D. atliekamų administracinių teisės pažeidimų bylų tyrimą priimtas prieštaringas 2007 02 26 pavedimas, nenumatantis visų galimų šių bylų tyrimo eigos atvejų (ne visada galimas protokolo surašymas), į tai, kad Z. D. atliko pažeidimo bylos tyrimą iki jam paaiškėjo, kad kaltininką nustatyti bus neįmanoma, nors pažeidimo faktas nustatytas, į tai, kad skiriant Z. D. nuobaudą dar nebuvo pasibaigęs pažeidimo bylos tyrimui skirtas laikas, bei į tai, kad įsakyme aprašyto tarnybinio nusižengimo objektinė pusė negali būti laikoma tarnybiniu nusižengimu, daroma išvada, kad tarnybinė nuobauda – papeikimas Z. D. skirta nepagrįstai. 2. Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2008 01 10 įsakymo „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Z. D. “ Nr. VR-P-4. 2.1. Faktinės aplinkybės. Šio tarnybinio nusižengimo tyrimas buvo inicijuotas dėl 2007 12 11 trijų Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos inspekcijos pareigūnų prašymo (b. l. 60). Šiame prašyme teigiama, kad pastaruosius trejus metus dėl Z. D. elgesio kolektyvo darbuotojų bei interesantų atžvilgiu tapo nebeįmanomas normalus kolektyvo darbas. Šiame prašyme konkretūs faktai nenurodomi, apibendrintai teigiama, kad Z. D. kelia pretenzijas bei įvairius reikalavimus dėl tarnybinių automobilių naudojimo, darbo santykių bei nuolat provokuoja konfliktus tarp darbuotojų. Be to, šalia dirbantys pareigūnai mato, kaip Z. D. netinkamai elgiasi tirdamas pažeidimų bylas. Daroma išvada, kad normalus kolektyvo darbas yra neįmanomas. Prašoma imtis priemonių. Pasirašo vyr. specialistai R. V., S. K. ir vyresn. specialistas Ž. U.. Remiantis šiuo pranešimu pareiškėjui buvo pateiktas 2007 12 18 pranešimas apie tarnybinį nusižengimą (b. l. 59), kartu pridėtas minėtas prašymas. Pareiškėjui šis pranešimas neįteiktas, dėl to surašytas 2007 12 18 aktas (b. l. 61). Pareiškėjas neneigia, kad toks pranešimas jam buvo paliktas darbo vietoje, jis jo neėmė, nes jam visa tai pasirodė nerimta. Dėl 2007 12 11 pareigūnų prašymo 2007 12 29 surašyta Motyvuota išvada apie tyrimo rezultatus dėl tarnybinio nusižengimo Nr. VR-1.3-199 (b. l. 56-57). Išvadoje teigiama, kad Z. D. netaktiškai, neetiškai, demonstruodamas neigiamas emocijas ir konfliktiškai elgiasi bendradarbių, interesantų atžvilgiu darbinėje aplinkoje, tuo trukdydamas bendradarbių darbui, kenkdamas institucijų ir pareigūnų autoritetui, pažeisdamas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 10 30 įsakymu Nr. 159 patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių 31 punkto reikalavimus. Taip pat nurodoma, kad tokiais veiksmais pažeisti Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių 5.9, 5.12, 6.8 9.6, 12 punktai, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 2.1, 9.2, 9.4 punktų reikalavimai. Nurodoma, kad Z. D. padarė nusižengimą, numatytą Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose. Atsižvelgiant į valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą už 2007 metus, siūloma skirti tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą. Motyvuotos išvados nustatomoji dalis paremta vien trijų pareigūnų, pasirašiusių prašymą, 2007 12 11 prašymo turiniu. Joks kitas papildomas tyrimas neatliktas. 2008 01 10 priimtas įsakymas Nr. VR-P-4, kuriuo Z. D. skirtas griežtas papeikimas. 2.2. Išvada dėl 2008 01 10 įsakymo Nr. VR-P-4 teisėtumo. Įvertinus tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiagą, daroma išvada, kad įsakymas yra nepagrįstas, todėl neteisėtas. 2007 12 11 pareigūnų prašymas yra nekonkretus, jame dėstomi bendro pobūdžio teiginiai, kurie tarnybinio nusižengimo tyrimo metu niekaip nebuvo įrodyti konkrečiais faktais. Dėl to nebuvo galimybės nustatyti ir pažeidimo padarymo datos. Teisminio bylos nagrinėjimo metu prašymą pasirašę pareigūnai buvo apklausti liudytojais (b. l. 171-178). Liudytojai nurodė, kad jų manymu pareiškėjas netinkamai bendrauja su asmenimis, ateinančiais į inspekciją spręsti savų klausimų. Tačiau, jie nenurodė nei vieno konkretaus fakto, su kokiu žmogumi ir kada buvo blogai pasielgta. Tai, kad Z. D., išduodamas leidimą žvejybai ar nagrinėdamas kitą klausimą, daug klausinėja, ar liepia rašyti išsamų paaiškinimą (J. D. parodymai), negali būti laikoma blogu elgesiu su piliečiais. Liudytojai nurodė ir tai, kad Z. D. reiškia pretenzijas dėl darbo priemonių. Tačiau nebuvo nei vieno atvejo 2007 metais, kad būtų tiriama, ar Z. D. pretenzijos pagrįstos, ar ne. Taip pat nepateiktas nei vienas piliečio skundas, kuris būtų tiriamas šiuo periodu ir kuriame būtų nusiskundimai dėl netinkamo Z. D. elgesio, kai jis būna išvykęs ir atlieka savo tarnybines funkcijas už įstaigos ribų. Liudytojai nurodė tam tikrus atvejus, kai jų manymu Z. D. žemino piliečius, tačiau negalėjo nurodyti tų atvejų datos, be to, nėra šių piliečių nusiskundimų (kai Z. D. vertė rinkti šiukšles, tikrino krepšius ar priekaištavo dėl netinkamai vedžiojamo šuns). Liudytojai nurodė, kad darbo metu sudaroma aplinka, kai sunku dirbti būtent dėl netinkamo bendravimo su piliečiais, o tokie faktai nepatvirtinti jokiais objektyviais įrodymais. Tokie faktai, kad Z. D. būtų kaip nors netinkamai pasielgęs su 2007 12 11 prašymą (b.l. 60) pasirašiusiais pareigūnais, nenustatyti. Kadangi šiuo atveju nėra nustatytas pats tarnybinis nusižengimas, teismas neanalizuoja, ar pažeidimas kvalifikuotas teisingai. Kaip turi būti nustatomas tarnybinis nusižengimas, reglamentuojama Vyriausybės 2002 06 25 nutarimu Nr. 977 patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių 10 punkte: jeigu motyvuotoje išvadoje teigiama, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, šis nusižengimas turi būti kvalifikuojamas (...), nurodoma jo padarymo ar paaiškėjimo diena, įvykdymo aplinkybės, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, jo padariniai. Skiriant tarnybinę nuobaudą (VTĮ 29 straipsnio 2 dalis) į paminėtas aplinkybes būtina atsižvelgti, taigi jos turi būti nustatytos tiksliai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiamas 2008 01 10 įsakymas naikintinas. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 85str.- 88str., 89 str. 1 d. 1 ir 3 p. 127str., teismas

Nutarė

10pareiškėjo Z. D. skundą tenkinti. Panaikinti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2008 01 07 įsakymą „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Z. D. “ Nr. VR-P-2 ir Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2008 01 10 įsakymą „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Z. D. “ Nr. VR-P-4. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai