Byla I-1346-289/2012
Dėl 895,00 lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius, sekretoriaujant Jolantai Miežienei, nedalyvaujant pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atstovei, nedalyvaujant atsakovei B. G.,

2rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą atsakovei B. G. dėl 895,00 lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste – ir pareiškėja, VĮ ŠRATC) su prašymu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydama priteisti iš atsakovės B. G. 895,00 lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.

5Pareiškėja teismui pateiktame prašyme (b.l. 2-4) nurodė, kad viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra Šiaulių miesto, Kelmės, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių įsteigta įstaiga, kuri yra viešojo administravimo subjektas, kuriam yra pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

6Akmenės rajone iki 2007-12-31 mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą buvo mokamas kaip sutartinė prievolė už paslaugą ir buvo mokamas po paslaugos suteikimo, o jo dydis priklausė nuo suteiktos paslaugos apimties. Nemaža dalis šių atliekų turėtojų, piktnaudžiaudami šia sistema, nesudarė sutarties dėl komunalinių atliekų išvežimo, nemokėjo už jų tvarkymą, o šias atliekas dėjo į kolektyvinio naudojimo konteinerius arba išmesdavo jas draudžiamose vietose. Nuo 2008-01-01 Akmenės rajone pradėjo veikti iš esmės kita komunalinių atliekų sistema, kurioje minėtas mokestis nebepriklauso nuo teršėjo perduotų atliekų kiekio ir net paties perdavimo fakto, tokiu būdu atliekų turėtojui nebenaudinga slėpti savo atliekų, t.y. teršti aplinką, kuri priklauso visiems. Mokestis buvo pakeistas vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau tekste – ir rinkliava), kuri yra įskaitoma į savivaldybės biudžetą ir yra privaloma įmoka. Įvedant rinkliavą preziumuota, kad visi gyventojai ir veikiantys juridiniai asmenys turi komunalinių atliekų, kurias jie deda į vieną ar kitą konteinerį, todėl apmokestinant juos rinkliava šios aplinkybės nebenustatinėjamos, tačiau siekiama užtikrinti, kad rinkliavą mokėtų jie visi. Rinkliava turi būti mokama ne vėliau kaip iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o rinkliavos lėšomis tvarkomos komunalinės atliekos, kur ir kiek jų bebūtų. Rinkliavos dydis apskaičiuojamas, remiantis savivaldybės nustatytu rinkliavos dydžiu vienam gyventojui, dauginamu iš rinkliavos mokėtojui nuosavybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos teise priklausančio būsto gyventojų skaičiaus.

7Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, o 11 str. l d. 8 p. – kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; 3 str. – kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, o rinkliavos mokėjimo visuotinumo principo reikalavimas jiems nustatytas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. „teršėjas moka“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 patvirtinto plano 77 p. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, o įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog tai, kaip vykdomi savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyti reikalavimai, kontroliuoja savivaldybių institucijos. Pagal Rinkliavų įstatymo bei Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas savivaldybių institucijų kompetencijai yra priskirta funkcija atitinkamos savivaldybės teritorijoje organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi šios sistemos paslaugomis (Specialiosios teisėjų kolegijos 2009-11-30 nutartis, esanti administracinėje byloje Nr. 1-78-355/2010, išnagrinėtoje Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2010-03-20).

8Remdamasi tuo, Akmenės rajono savivaldybės taryba 2007-10-24 sprendimu Nr. T-197 nuo 2008 m. sausio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-24 sprendimu Nr. T-87 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (nauja redakcija patvirtinta 2008-12-17 sprendimu Nr. T-260) (toliau tekste – ir Nuostatai). Šie sprendimai yra viešai paskelbti www.akmene.lt.

9Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 dalį ir Nuostatų 22 p. rinkliavos lėšos iš pareiškėjo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro, kaip rinkliavos administratoriaus, sąskaitos pervedamos į savivaldybės biudžetą.

10Nuostatų 10 p. nustato, kad pareiškėja Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras administruoja šią vietinę rinkliavą bei, be kitų, vykdo šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui, kontroliuoja jos mokėjimą. Pagal Nuostatų 11 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 31 str. 1 d., Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 1 d., 4 d., 18 d., 19 d., 20 d., 4 str. 6 d., 5 str. 1 p., 4 p. pareiškėjos veiksmai, vykdant šias funkcijas, yra „laikytini viešojo administravimo įgalinimus turinčio subjekto veiksmais viešojo administravimo srityje“ (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010-04-14 nutartis, esanti administracinėje byloje Nr. I-322-621/2010).

11Rinkliava atsakovei skaičiuojama 2006-05-24 sprendimu Nr. T-87 ir Nuostatų 4.1.1. p.; 5.1.2. p. ir 9.1. p. nustatyta tvarka pagal atsakovo turimo būsto gyventojų skaičių. Nuostatų 27 p. nustato, kad nesumokėtą rinkliavą Administratorius (pareiškėjas) išieško Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu būdu ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – ir LR CK) 6.1. str. rinkliavos mokėjimas yra atsakovės prievolė, kurią LR CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti.

12Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 4 d. „Viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą“. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras dalininkės yra Šiaulių regiono savivaldybės, kaip tai patvirtina jos įstatų išrašas.

13Pareiškėjos atstovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jai pranešta tinkamai, teismo šaukimu (b.l. 14).

14Atsakovė B. G. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jai pranešta tinkamai, teismo šaukimu (b.l. 15).

15Pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymas tenkintinas.

16Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

17Akmenės rajono savivaldybės taryba 2007-10-24 sprendimu Nr. T-197 nuo 2008 m. sausio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-24 sprendimu Nr. T-87 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais.

18Atsakovė gyvena nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, esančiose Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje (b.l. 7-8) bei pagal nuostatus yra vietinės rinkliavos mokėtoja. Iš pažymos (b.l. 5) matyti, kad atsakovės įsiskolinimas už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. yra 895,00 lt. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovei draudžiama (LR CK 59 str.). Atsakovė netinkamai vykdė savo prievolę mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl iš jos priteistina įsiskolinimo suma pareiškėjai (LR CK 6.38 str.).

19Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

20Pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą patenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės B. G. Viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 895,00 lt (aštuoni šimtai devyniasdešimt penki litai) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.

21Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus... 2. rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste... 5. Pareiškėja teismui pateiktame prašyme (b.l. 2-4) nurodė, kad viešoji... 6. Akmenės rajone iki 2007-12-31 mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą... 7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė... 8. Remdamasi tuo, Akmenės rajono savivaldybės taryba 2007-10-24 sprendimu Nr.... 9. Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 dalį ir Nuostatų 22 p. rinkliavos... 10. Nuostatų 10 p. nustato, kad pareiškėja Viešoji įstaiga Šiaulių regiono... 11. Rinkliava atsakovei skaičiuojama 2006-05-24 sprendimu Nr. T-87 ir Nuostatų... 12. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 4 d. „Viešojo... 13. Pareiškėjos atstovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 14. Atsakovė B. G. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė, apie bylos... 15. Pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro... 16. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad... 17. Akmenės rajono savivaldybės taryba 2007-10-24 sprendimu Nr. T-197 nuo 2008 m.... 18. Atsakovė gyvena nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose,... 19. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 20. Pareiškėjos Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras... 21. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...