Byla Iv-2700-629/2012
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškėjams E. D. ir S. Š., jų atstovui Laimonui Jakui, atsakovės atstovui Ramūnui Kučiauskui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Laurynui Mikelėnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų E. D. ir S. Š. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos kariuomenei dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2E. D. ir S. Š. (toliau – ir pareiškėjai) su skundu (b. l. 1–4) kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir atsakovė, Ministerija) 2012 m. kovo 9 d. sprendimą Nr. 12-01-355 „Dėl tarnybinio atlyginimo perskaičiavimo už tarnybos laiką“ (toliau – ir sprendimas Nr. 12-01-355) ir perduoti klausimą Ministerijai nagrinėti iš naujo. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškėjai nurodė, jog buvimo tarptautinėje operacijoje Afganistane metu tarnybinis atlyginimas jiems buvo skaičiuojamas tik už 8 tarnybos valandas, o kitos valandos buvo neapmokamos, nes buvo laikomasi nuomonės, kad kariai, nevykdantys tarnybinių užduočių, nėra tarnyboje. Paaiškino, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2011 m. gruodžio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A662-3435/2011 konstatavo, kad tarnybos misijoje laikas yra visa para ir visa savaitė, todėl, pareiškėjų nuomone, jų tarnybinis atlyginimas už buvimo tarptautinėje operacijoje Afganistane laikotarpį nuo 2010 m. sausio 13 d. iki 2010 m. birželio 11 d. turi būti perskaičiuotas, skaičiuojant tarnybos laiką ne kaip 8, o kaip 24 valandas, ir ne tik darbo dienas, bet ir šeštadienius bei sekmadienius. Pareiškėjai nesutinka su atsakovės pozicija, kad minėtos LVAT nutarties motyvacinėje dalyje padarytos išvados susijusios ne su profesinės karo tarnybos karių, tarnaujančių tarptautinėse operacijose, tarnybos apmokėjimo sąlygų taikymu, o su karių drausmės užtikrinimu ir pareigų atlikimu.

4Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija atsiliepime (b. l. 11–14) prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5Pasak atsakovės, karių tarnybą reglamentuojantys teisės aktai nenumato karių tarnybos valandinio apmokėjimo, neatsižvelgiant į karių tarnybos vietą ir specifiką. Kario pagrindinį tarnybinį atlyginimą sudaro atitinkamas koeficientas, kurio dydis priklauso nuo kario laipsnio. Be to, prie pagrindinio tarnybinio atlyginimo kariui mokami priedai (kvalifikaciniai, už pareigas ir pan.), kompensacijos (už tarnybos specifiką) bei kitos išmokos (butpinigiai, maistpinigiai). Nurodė, kad pareiškėjams buvo mokamas tarnybinis atlyginimas, priklausantis nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų, butpinigiai, priklausantys nuo jų šeiminės padėties ir kario laipsnio, 14 bazinių dydžių kompensacija už tarnybos užsienyje specifiką, 0,2 bazinio dydžio kompensacija ryšio išlaidoms padengti kiekvieną mėnesį per visą dalyvavimo tarptautinėje misijoje laikotarpį, taip pat apmokėtos kelionės, sveikatos draudimo, bagažo gabenimo, nakvynės ir kitos su kelione susijusios išlaidos pagal pateiktas sąskaitas.

6Ministerijos teigimu, pareiškėjai nepagrįstai savo skundą ir skundo reikalavimus sieja su LVAT 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi (administracinė byla Nr. A662-3435/2011), nes aptariamoje byloje apskritai nebuvo sprendžiamas pareiškėjų tarnybos apmokėjimo pagrįstumo klausimas. LVAT minėtoje nutartyje konstatavo, kad visas buvimo tarptautinėje operacijoje laikotarpis yra tarnybos metas pagal Kariuomenės drausmės statutą, taigi padarytos išvados yra susijusios su drausmės užtikrinimu ir atsakomybės taikymu tarptautinės operacijos regione. Atsakovės įsitikinimu, tokios LVAT išvados, išimant jų turinį iš konteksto, negali būti taikomos nagrinėjant ginčą dėl karių apmokėjimo sąlygų.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė atsiliepime (b. l. 22–25) prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindė iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir Ministerija.

8Teismo posėdyje pareiškėjai prašė patenkinti skundą, remdamiesi jame nurodytais argumentais.

9Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovas prašė skundą atmesti remdamasis atsiliepime išdėstytais motyvais.

10Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos kariuomenės atstovas taip pat prašė skundą atmesti remdamasis atsiliepime išdėstytais motyvais.

11Skundas atmestinas.

12Administracinėje byloje ginčas kilęs dėl tarnybinio atlyginimo, pareiškėjams atliekant tarnybą tarptautinėje operacijoje Afganistane, skaičiavimo pagrįstumo.

13Nustatyta, kad pareiškėjai 2012 m. vasario 27 d. su skundu (b. l. 7) kreipėsi į Ministeriją ir, cituodami LVAT 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-3435/2011, kurioje konstatuota, jog visas buvimo tarptautinėje operacijoje laikotarpis yra tarnybos metas ir šis visas laikotarpis laikytinas karo tarnyba, prašė perskaičiuoti tarnybinį atlyginimą už buvimo tarptautinėje operacijoje Afganistane laikotarpį nuo 2010 m. sausio 13 d. iki 2010 m. birželio 11 d., skaičiuojant tarnybos laiką ne kaip 8, o 24 kaip valandas, bei įskaičiuojant į tarnybos laiką ne tik darbo dienas, bet ir šeštadienius, sekmadienius, taigi papildomai priskaičiuoti tarnybinį atlyginimą už 16 valandų per parą darbo dienomis bei po 24 valandas už šeštadienius ir sekmadienius.

14Ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjų skundą, 2012 m. kovo 9 d. priėmė sprendimą Nr. 12-01-355 (b. l. 5–6) atsisakyti tenkinti pareiškėjų prašymą perskaičiuoti jų tarnybinį atlyginimą. Atsakovė sprendime Nr. 12-01-355 nurodė, kad pareiškėjų nurodytos LVAT nutarties motyvuojamojoje dalyje padarytos išvados susijusios ne su profesinės karo tarnybos karių, tarnaujančių tarptautinėse operacijose, tarnybos apmokėjimo sąlygų taikymu, o su karių drausmės užtikrinimu ir pareigų atlikimu, ir kad LVAT minėtoje nutartyje konstatavo, jog visas buvimo tarptautinėje operacijoje laikotarpis yra tarnybos metas pagal Kariuomenės drausmės statutą.

15Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 60 str. 3, 4 d. įtvirtinta, kad profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo dydis priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų. Tam tikroms profesinės karo tarnybos karių pareigoms, susijusioms su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, nustatomi pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai. Priedai mokami, kol karys eina šias pareigas. Taip pat pažymėtina, kad kario tarnybos dienos ir suminė savaitės tarnybos trukmė nėra apribota ir priklauso nuo tarnybos poreikių. Detalius tarnybos dienos reikalavimus, kariui suteikiamą paros ir savaitės poilsį, užtikrinantį jo sveikatos bei darbingumo atgavimą, nustato statutai ir kiti krašto apsaugos sistemą reglamentuojantys teisės aktai (KASOKTĮ 21 str. 4 d.). Vyriausybė 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“ patvirtino profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų dydžius, profesinės karo tarnybos karių pareigų, susijusių su didesne vadų atsakomybe, sąrašą ir šias pareigas atitinkančių tarnybinio atlyginimo priedų dydžius, profesinės karo tarnybos karių pareigų, susijusių su ypatinga specifika, sąrašą ir šias pareigas atitinkančių tarnybinio atlyginimo priedų dydžius. Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 287 patvirtintų Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų 13 p. nustatytos papildomos apmokėjimo sąlygos kariams ir tarnautojams už tarnybą, kai jie siunčiami dalyvauti tarptautinėje operacijoje, į kurias įeina kompensacijos už tarnybos užsienyje specifiką, taip pat kompensacija ryšio išlaidoms padengti. Be to, dalyvavimo tarptautinėje operacijoje, numatytoje 12 p., atveju (už Lietuvos Respublikos teritorijos ir išskirtinės ekonominės zonos ribų) kariams ir tarnautojams taikomos šios aprūpinimo sąlygos: tarnybos vietovėje suteikiama bendra gyvenamoji patalpa, kariams mokami iki išvykimo priklausę butpinigiai, apmokamos nakvynės ir kelionės į tarnybos vietą ir atgal į Lietuvą išlaidos karinio vieneto perdislokavimo ir atostogų suteikimo atvejais, aprūpinama maistu, o neaprūpintiesiems maistu krašto apsaugos ministro įsakymu išmokama maitinimosi išlaidų kompensacija – iki 100 procentų karių ir tarnautojų buvimo vietos valstybei patvirtintos dienpinigių normos (minėtų sąlygų 14 p.).

16Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjai buvimo tarptautinėje operacijoje metu turėjo profesinės karo tarnybos kario statusą. Krašto apsaugos ministras 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-PR-1KF (prijungta administracinė byla Nr. I-861-365-2011, t. I, b. l. 77–80) siuntė pareiškėjus į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Afganistane bei pavedė atitinkamiems buhalterinės apskaitos skyriams mokėti siunčiamiems į tarnybą Afganistane kariams (pareiškėjams) iš padaliniams skirtų lėšų nustatytą tarnybinį atlyginimą, priklausantį nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų, butpinigius (išskyrus karius savanorius), priklausančius nuo kario šeiminės padėties ir kario laipsnio, iš programos „Karinės operacijos“ valstybės funkcijos „Dalyvavimas tarptautinėse operacijose“ Lietuvos kariuomenės tikslinės paskirties mokėjimams skirtų lėšų 14 bazinių dydžių kompensaciją už tarnybos užsienyje specifiką, 0,2 bazinio dydžio kompensaciją ryšio išlaidoms padengti kiekvieną mėnesį per visą dalyvavimo tarptautinėse operacijose laikotarpį, taip pat apmokėti kelionės, sveikatos draudimo, bagažo gabenimo, nakvynės ir kitas su kelione susijusias išlaidas pagal pateiktas sąskaitas. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjų buvimas tarptautinėje operacijoje apima laikotarpį nuo 2010 m. sausio 13 d. iki 2010 m. birželio 11 d.

17Iš Lietuvos kariuomenės pateiktų pažymų apie pareiškėjų gautas pajamas (b. l. 19, 20) matyti, kad pareiškėjams 2010 m. sausio–birželio mėn., t. y. tuo metu, kai jie buvo tarptautinėje operacijoje Afganistane, be ir kitais mėnesiais skaičiuojamo atlyginimo, maistpinigių, butpinigių, buvo mokamas dar ir priedas už tarnybos užsienyje specifiką bei kompensacija ryšio išlaidoms padengti. Kaip matyti, minėti priedas ir kompensacija buvo mokama ne už atitinkamas tarnybos valandas, bet už visą buvimo tarptautinėje operacijoje laiką, o šios išmokos nėra mokamos vykdant tarnybą ne tarptautinėje operacijoje, pvz., Lietuvoje.

18Taigi, remiantis anksčiau išdėstytu teisiniu reguliavimu bei nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis konstatuotina, kad negalima padaryti išvados, jog tarnybinis atlyginimas bei priedai pareiškėjams buvo nustatyti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

19Teismo vertinimu, pareiškėjai klaidingai interpretuoja LVAT 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A662-3435/2011 (prijungta administracinė byla Nr. I-861-365/2011, t. V, b. l. 48–65) išaiškinimus. Nors pareiškėjai vadovaujasi šia LVAT nutartimi, tačiau iš nurodytos bylos matyti, kad ji yra netapati šioje byloje nagrinėjamoms aplinkybėms. Atkreiptinas dėmesys, jog teismas, nagrinėdamas bylas, teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (lot. sprendimo pagrindas, motyvacija) (LVAT 2012 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1252/2012). Pažymėtina, kad LVAT 2011 m. gruodžio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A662-3435/2011 nagrinėjo drausminių nuobaudų – atleidimo iš tarnybos, panaikinimo ir grąžinimo į tarnybą – klausimus ir konstatavo, kad visas buvimo tarptautinėje operacijoje laikotarpis yra tarnybos metas pagal Kariuomenės drausmės statuto 66 str. (jei profesinės karo tarnybos karys tarnybos metu yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jis už tokią veiką atleidžiamas iš tarnybos). Aptariamoje byloje iš esmės buvo sprendžiama tik dėl buvimo tarptautinėje operacijoje laikotarpio nustatymo kario drausminės atsakomybės kontekste, o ne sprendžiamas pareiškėjų tarnybos apmokėjimo teisingumo klausimas, todėl minėtos nutarties išaiškinimai nagrinėjamu atveju netaikytini. Pažymėtina, kad tokios pozicijos laikėsi ir LVAT analogiškoje byloje (LVAT 2012 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. A662-1896/2012).

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad atsakovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2012 m. kovo 9 d. sprendimas Nr. 12-01-355 „Dėl tarnybinio atlyginimo perskaičiavimo už tarnybos laiką“ yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiškėjų skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

21Pareiškėjai taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi pareiškėjų skundas atmetamas kaip nepagrįstas, darytina išvada, kad pareiškėjai neturi teisės ir į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

23Atmesti pareiškėjų E. D. ir S. Š. skundą kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė,... 2. E. D. ir S. Š. (toliau – ir... 3. Pareiškėjai nurodė, jog buvimo tarptautinėje operacijoje Afganistane metu... 4. Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija atsiliepime (b. l.... 5. Pasak atsakovės, karių tarnybą reglamentuojantys teisės aktai nenumato... 6. Ministerijos teigimu, pareiškėjai nepagrįstai savo skundą ir skundo... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė atsiliepime (b. l.... 8. Teismo posėdyje pareiškėjai prašė patenkinti skundą, remdamiesi jame... 9. Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos... 10. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos kariuomenės atstovas... 11. Skundas atmestinas.... 12. Administracinėje byloje ginčas kilęs dėl tarnybinio atlyginimo,... 13. Nustatyta, kad pareiškėjai 2012 m. vasario 27 d. su skundu (b. l. 7)... 14. Ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjų skundą, 2012 m. kovo 9 d. priėmė... 15. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo... 16. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjai buvimo tarptautinėje operacijoje metu... 17. Iš Lietuvos kariuomenės pateiktų pažymų apie pareiškėjų gautas pajamas... 18. Taigi, remiantis anksčiau išdėstytu teisiniu reguliavimu bei nustatytomis... 19. Teismo vertinimu, pareiškėjai klaidingai interpretuoja LVAT 2011 m. gruodžio... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad atsakovės Lietuvos... 21. Pareiškėjai taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. Atmesti pareiškėjų E. D. ir S. Š.... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...