Byla eT-33-415/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, susipažinęs su Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjos, laikinai einančios teismo pirmininkės pareigas, Laisvutės Kartanaitės nutartimi dėl administracinės bylos Nr. eI-2725-289/2017 pagal pareiškėjos I. B. skundą atsakovams Šiaulių apygardos teismui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Šiaulių apygardos teismo, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei teismų administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui,

Nustatė

2Šiaulių apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjos I. B. skundas, kuriame prašoma įpareigoti Šiaulių apygardos teismo pirmininką atsakyti į pareiškėjos suformuluotus klausimus, iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių apygardos teismo, priteisti turtinę ir neturtinę žalą bei įpareigoti Nacionalinę teismų administraciją pateikti pareiškėjos prašomus duomenis.

3Nutartyje nurodoma, kad teisėju pranešėju byloje paskirtas teisėjas Virginijus Stankevičius. 2007-2011 metais pareiškėja I. B. Šiaulių apygardos administraciniame teisme dirbo teismo posėdžių sekretore. Šiuo laikotarpiu pareiškėja dirbo ne tik su teisėju Virginijumi Stankevičiumi, bet ir su teisėja Laisvute Kartanaite, teisėju Žanu Kubecku. Teisėjas Arvydas Martinavičius su pareiškėja yra dirbęs Šiaulių miesto apylinkės teisme. Nors minėti teisėjai neturi jokio suinteresuotumo šios bylos baigtimi, tačiau atsižvelgus į Europos Žmogaus Teisių Teismo suformuotą praktiką, daroma išvada, kad kitiems proceso dalyviams, juos vertinant kaip objektyvius stebėtojus, gali kilti abejonių dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų galimo šališkumo ar tendencingumo šioje administracinėje byloje. Todėl, atsižvelgus į tai, kas išdėstyta bei įvertinus vieną iš esminių tinkamo administracinio proceso garantijų, t. y. užtikrinimą, kad šalių ginčą nagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas, o bylą nagrinėjantys ir į teismo (bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos) sudėtį įeinantys teisėjai nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi, taip pat siekiant pašalinti bet kokias abejones teismo nešališkumu bei objektyvumu, 2017 m. gruodžio 7 d. nutartimi Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjai Virginijus Stankevičius, Žanas Kubeckas ir Arvydas Martinavičius nušalinti nuo administracinės bylos Nr. eI-2725-289/2017 nagrinėjimo, o teisėja Laisvutė Kartanaitė nusišalino nuo administracinės bylos Nr. eI-2725-289/2017 nagrinėjimo. Nutartyje taip pat nurodoma, jog teisėja Jarūnė Sedalienė Šiaulių apygardos administraciniame teisme pradėjo dirbti 2014 m. kovo 1 d., kuomet pareiškėja I. B. jau nebedirbo Šiaulių apygardos administraciniame teisme. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 43 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjos skundą priėmus žinion, administracinę bylą Nr. eI-2725-289/2017 bylą turėtų nagrinėti teisėjų kolegija. Todėl, remiantis ABTĮ 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nutarta kreiptis į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką su prašymu perduoti bylą nagrinėti kitam teismui.

4Teismo pirmininkas

konstatuoja:

5Išsamus bylų perdavimo nagrinėti kitam teismui pagrindų sąrašas yra įtvirtintas ABTĮ 69 straipsnio 1 dalyje, kurios 1 punkte numatyta, kad teismas perduoda nagrinėti bylą kitam teismui jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus, jų pakeisti kitais tame teisme negalima. Pagal ABTĮ 69 straipsnio 2 dalį bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui klausimą išsprendžia bylą perduodančio teismo teisėjų kolegija arba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas, o bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais atvejais klausimą – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas bylą perduodančio teismo pirmininko teikimu.

6Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo turi teisę, kad jo byla būtų teisingai išnagrinėta pagal įstatymus sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo, o 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismai bylas nagrinėja laikydamiesi proceso šalių lygiateisiškumo, teisės į teisinę pagalbą, teisės į tinkamą, operatyvų, ekonomišką procesą, teisės būti išklausytam, rungimosi, nekaltumo prezumpcijos, teismo nešališkumo, teismo proceso viešumo, betarpiškumo ir draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principų. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teisėjas, teismo posėdžių sekretorius, specialistas, ekspertas ir vertėjas negali dalyvauti nagrinėjant bylą ir turi nedelsdami nusišalinti arba būti nušalinami, jeigu jie patys tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių šių asmenų nešališkumu.

7Atsižvelgus į minėtas teisės aktų nuostatas ir įvertinus Šiaulių apygardos administracinio teismo pirmininkės nutartyje išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad aptariamos bylos nagrinėjimas Šiaulių apygardos administraciniame teisme yra nesuderinamas su teismo nešališkumo principu, todėl administracinė byla Nr. eI-2725-289/2017, įskaitant skundo priėmimo klausimo išsprendimą, pagal pareiškėjos I. B. skundą atsakovams Šiaulių apygardos teismui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Šiaulių apygardos teismo, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei teismų administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo perduotina nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

9administracinę bylą Nr. eI-2725-289/2017 (teisminio proceso Nr. 3-64-3-02040-2017-2), įskaitant skundo priėmimo klausimo išsprendimą, perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai