Byla 2A-2359-657/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Žibutės Budžienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Virginijos Gudynienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. M. apeliacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-329-805/2011 pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovei A. S., tretiesiems asmenims A. Š., Prienų rajono savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Prienų butų ūkis“ dėl įpareigojimo pašalinti nuo palaidotos motinos kapo paminklą su neteisingai padarytais įrašais.

2Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3Ieškovas A. M. kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą patikslintu ieškiniu prašydamas įpareigoti atsakovę A. S. per 5 (penkias) dienas nuo sprendimo įsigaliojimo dienos iš Prienų miesto civilinėse kapinėse esančios kapavietės pašalinti mirusiai K. M. pastatytą paminklą, į kurį jų pačių įrašyta atskira svetima S. šeima ir pataisytą perkelti prie palaidoto J. S. kapo, priteisti iš atsakovių bylos vedimo išlaidas. Nurodė, kad jo ir atsakovės A. S. (jo sesers) tėvai - M. M. ir K. M.. A. Š. yra kitos jo sesers A. J. dukra. 1977 m. savo sudėtomis lėšomis visi bendrai pastatė mirusiai motinai paminklą, kuris vėliau atsakovės A. S. ir trečiojo asmens A. Š. buvo pakeistas kitu, jame įrašius jo tėvą M. ir brolį J. kaip karo metais dingusius ir nežinia kur esančius. Ieškovas su tokiu įrašu jis nesutiko, nes jo tėvas M. M. ir brolis J. M. niekuo nenusikaltę 1942 m. gegužės mėn. buvo nužudyti vienoje karo belaisvių stovykloje Vokietijoje. Mirus motinai, ją laidoti buvo skirta nauja kapavietė, todėl joje negalėjo būti daugiau niekas palaidota. Motina K. M. mirė gyvenusi pas šiuo metu jau taip pat mirusią savo dukrą, ieškovo seserį A. J., todėl prašymą palaidoti motiną turėjo pateikti būdama gyva ji. Kas teikė prašymus toje pačioje kapavietėje palaidoti A. J. ir J. S. ieškovas nežino. Mano, kad už kapavietės, kurioje yra palaidota jo motina K. M., sesuo A. J. ir atsakovės A. S. vyras J. S., priežiūrą yra atsakingi visi artimieji, tame tarpe ir jis bei jo vaikai, anūkai ir proanūkiai, kurie kiekvienais metais aplanko kapavietę, ją sutvarko, papuošia gėlėmis. Jis tai daro rečiau nei atsakovės, nes gyvena Lazdijų mieste, yra garbaus amžiaus (91 metai). Su seserimi A. S. santykiai blogi, ji be ieškovo sutikimo motinos kapavietėje palaidojo savo mirusį vyrą, jį ir save įsirašė į motinos paminklą. Ieškovas nori mirusiai motinai K. M. pastatyti kitą paminklą ir prisiminimui jame įrašyti vyrą M. M. ir sūnų J. M., nužudytus karo belaisvių stovykloje Vokietijoje (b.l. 1-3, 19-21).

4Prienų rajono apylinkės teismas 2011 m. liepos 14 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo A. M. 100 Lt už advokato paslaugas atsakovei A. S. ir 25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Teismas, vadovaudamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais, nustatė, kad pagal asmenų, palaidotų ginčo kapavietėje, datas, tuo metu ir šiuo metu galiojantys teisės aktai numatė, kad kapavietėje buvo laidojami asmenys pagal atsakingų už kapavietės priežiūrą asmenų prašymą, t. y. pateikus prašymą kapines administruojančiam subjektui bei išduodančiam leidimą laidojimui. Byloje duomenų, kad išduoti leidimai laidoti teisės aktų nustatyta tvarka buvo ginčijami, nėra, tarp ieškovo ir atsakovės ginčo dėl artimųjų laidojimo nebuvo. Ieškovas įrodymų, kad atsakovė, pertvarkydama kapavietę, padarė žalą kieno nors teisėms bei interesams, nepateikė. Toje kapavietėje pastatytame paskutiniajame paminkle yra teisingą informaciją suteikiantys užrašai apie šioje kapavietėje palaidotus žmones, t.y. K. M., A. J., J. S.. Teismo nuomone akivaizdu, kad atsakovė ir tretysis asmuo turėjo išlaidų vėtros apgadinto pirminio paminklo perstatymui, kapavietės sutvarkymui, tvorelės pakeitimui. A. S. bei A. Š. pastoviai rūpinasi kapaviete, ją lanko bei prižiūri, sodina gėles, tvarko aplinką, ką patvirtina byloje pateiktos fotonuotraukos bei liudytojų, apklaustų teismo posėdyje, parodymai. Atsakovas prie paskutiniojo paminklo perdarymo neprisidėjo, jis retai lankosi kapavietėje. Atsižvelgdamas į ieškovo reikalavimų pobūdį, į tai, kad ieškovas tiksliai neįvardijo kaip turėtų būti pataisytas ir kokiu atstumu perkeltas šiuo metu stovintis kapavietėje paminklas, o pažeistoji teisė gali būti ginama tik suformulavus konkretų reikalavimą, teismas šios kategorijos bylose negali išeiti už ieškinio ribų, be to ieškovas neįrodė atsakovės atsakomybės sąlygų, įvertinęs ne tik ieškovo, bet ir atsakovės amžių, sveikatos būklę, finansines galimybes, teismas nematė pagrindo ieškinį tenkinti (b.l. 166-173).

5Apeliaciniu skundu ieškovas A. M. prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinti. Nurodo, kad sprendimas priimtas netinkamai įvertinus faktines aplinkybes, dėl kokių priežasčių ieškovo ir atsakovės santykiai yra blogi. Teismas netinkamai vertino aplinkybes, kad atsakovė, įsirašydama save ir savo vyrą motinos paminkle pasielgė netinkamai, kadangi tai buvo padaryta be ieškovo žinios, ir M. atminimo paminklas tapo S. paminklu. Įteisinti tokius įrašus teismo sprendimu neteisinga (b.l. 183-185).

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė A. S. ir tertysis asmuo A. Š. prašo skundą atmesti, teismo sprendimo nekeisti. Nurodo, kad skunde nurodyti teiginiai neliečia ginčo esmės (b.l. 194-195).

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

10Nagrinėjamoje byloje tarp šalių iškilo ginčas dėl įpareigojimo pašalinti mirusiai K. M. pastatytą paminklą, kuriame įrašyta S. šeima ir pataisytą perkelti prie palaidoto J. S. kapo.

11Bylos medžiagos duomenimis nustatyta, kad 1977 m. mirus ieškovo A. M., atsakovės A. S. ir trečiojo asmens A. Š. motinai K. M., ji buvo palaidota naujoje kapavietėje, pastatytas paminklas. K. M. palaidojęs asmuo - A. J. šiuo metu taip pat yra mirusi ir palaidota greta, kapą prižiūrintis asmuo - A. Š. (UAB „Prienų butų ūkis“ 1976-1977-1979 kontorinės knygos išrašai). Vėliau audros apgadintas paminklas atsakovės A. S. ir trečiojo asmens A. Š. pastangomis ir lėšomis buvo pertvarkytas (dėl šių aplinkybių byloje ginčo nėra). 2005 metais mirus atsakovės A. S. vyrui J. S., jis buvo palaidotas šalia K. M., kapą prižiūrintis asmuo - A. S. (2005-2006 m. laidojimo ir kapų statinių registravimo knyga). Atsakovės iniciatyva buvo padaryti įrašai ant paminklo įrašant savo mirusį vyrą ir pačią save (ginčo dėl šios aplinkybės taip pat nėra), tai matyti iš byloje esančių fotonuotraukų (b.l. 5-6, 65, 102).

12Kapinių, kuriose yra kapavietė ir ginčo paminklas, priežiūrą ir eksploataciją vykdo UAB „Prienų butų ūkis“ vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 251 „Dėl kapinių Škėvonių k., Birštono savivaldybės teritorijoje, priežiūros, eksploatavimo ir su tuo susijusių išlaidų atlyginimo“, Prienų rajono savivaldybės ir Birštono savivaldybės 2004 m. gruodžio 17 d. susitarimu Nr. Dl-504 „Dėl kapinių Škėvonių k., Birštono savivaldybės teritorijoje priežiūros, eksploatavimo ir su tuo susijusių išlaidų atlyginimo“ (b.l. 72-82).

13Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 15 punkto pagrindu, laidojimo ir kapinių lankymo tvarką viešosioms kapinėms nustato savivaldybė. Iš Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T3-41 patvirtintų Prienų miesto ir rajono savivaldybės seniūnijų kapinių tvarkymo taisyklių 5 punkto matyti, kad leidimas laidoti išduodamas mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui, pateikusiam rašytinį prašymą ir mirties liudijimą. Remiantis šių Taisyklių 20 punktu, už kapavietės priežiūrą atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė. Taisyklių 22 punkte nurodyta, kad kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui. Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-02-13 nutarimu Nr. 144 11 punkte nustatyta, kad rašytinį leidimą laidoti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka miestuose išduoda savivaldybių institucijos ar jų įgalioti asmenys. Leidimas išduodamas mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui, pateikusiam rašytinį prašymą ir mirties liudijimą. Atsižvelgiant į šį teisinį laidojimo ir kapinių tvarkymo bei priežiūros reglamentavimą teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs faktines aplinkybes pagrįstai nustatė, kad atsakovė, palaidojusi savo vyrą ieškovo motinos kapavietėje, jokių teisės aktų reikalavimų ir ieškovo neturtinių teisių nepažeidė.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė tą padaryti galėjo be ieškovo sutikimo, kadangi kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui, šiuo atveju toks asmuo yra A. Š. (pagal UAB „Prienų butų ūkis“ 1976-1977-1979 kontorinės knygos išrašus), todėl palaidojus savo vyrą, atsakovė taip pat tapo kapą prižiūrinčiu asmeniu Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių 15 punkto pagrindu. Be to, kaip nurodė ir pirmosios instancijos teismas, paminkle yra nurodyti teisingi duomenys apie kapavietėje palaidotus asmenis, todėl jų keisti dėl ieškovo nurodytų ieškinyje ir skunde argumentų nėra pagrindo.

15Byloje nėra surinkta įrodymų, kad ieškovas (apeliantas) būtų įgijęs savarankiškų daiktinių (nuosavybės ar valdymo) teisių į kapavietę ar žemės sklypą, kuriame atsakovė pertvarkė paminklą ir padarė ginčijamus įrašus, todėl nepagrįstai reikalauja ginti valdymą CK 4.34, 4.35 straipsnių pagrindu.

16Apeliaciniu skundu ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes. Tokie argumentai teisėjų kolegijos laikytini nepagrįstais, nes šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str., 178 str., 182 str.). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Atsižvelgiant į tai, kad iš bylos medžiagos ir galiojančio teisinio reguliavimo negalima daryti išvados apie tai, kad atsakovė pažeidė ieškovo neturtines teises, teismas atmeta apeliacinio skundo argumentus nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškinio nustatęs, jog civilinė atsakomybė atsakovei negali atsirasti, nes nėra nustatytos jos atsakomybės sąlygos (CK 6.248 str. 1 d.).

17Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai, laikytini teisiškai nepagrįstais ir neturinčiais įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teismas jų neanalizuoja.

18Dėl nurodytų priežasčių Prienų rajono apylinkės teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

20Apeliacinį skundą atmesti.

21Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti iš ieškovo A. M., a.k. ( - ) valstybei 8,80 Lt (aštuonis litus aštuoniasdešimt centų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. Ieškovas A. M. kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą patikslintu... 4. Prienų rajono apylinkės teismas 2011 m. liepos 14 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas A. M. prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė A. S. ir tertysis asmuo A. Š.... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 10. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių iškilo ginčas dėl įpareigojimo... 11. Bylos medžiagos duomenimis nustatyta, kad 1977 m. mirus ieškovo A. M.,... 12. Kapinių, kuriose yra kapavietė ir ginčo paminklas, priežiūrą ir... 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė tą padaryti galėjo be ieškovo... 15. Byloje nėra surinkta įrodymų, kad ieškovas (apeliantas) būtų įgijęs... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 17. Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai, laikytini teisiškai... 18. Dėl nurodytų priežasčių Prienų rajono apylinkės teismo sprendimas... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 20. Apeliacinį skundą atmesti.... 21. Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 14 d. sprendimą palikti... 22. Priteisti iš ieškovo A. M., a.k. ( - ) valstybei 8,80 Lt (aštuonis litus...