Byla I-1312-171/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Irenos Paulauskienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), Juros Marijos Strumskienes ir Halinos Zaikauskaites, sekretoriaujant Juratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškejo atstovei I. Z., atsakoves Utenos apskrities viršininko administracijos atstovui Rimgaudui Kvikliui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. B. ir I. J.-B., ju atstovei advokatei Kristinai Aleliunaitei,

2viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ginancio viešaji interesa prašyma atsakovems Zarasu rajono savivaldybes administracijai ir Utenos apskrities viršininko administracijai del projektavimo salygu savado, statybos leidimu ir pažymos panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys A. B., I. J.-B., J. D. V., A. P., Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija, Gražutes regioninio parko direkcija ir AB SEB bankas).

3Teismas, išnagrinejes byla,

4n u s t a t e

5pareiškejas kreipesi i teisma su prašymu (I t., b. l. 3–6) prašydamas:

61. panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos vyr. architektes patvirtinta ir išduota 2006-11-02 projektavimo salygu savada Nr. ( - );

72. panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos direktoriaus išduota 2007-07-27 statybos leidima Nr. ( - );

83. panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos direktoriaus išduota 2007-09-17 statybos leidima Nr. ( - );

94. panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento inspektoriaus 2008-09-19 pažyma Nr. ( - ).

10Pareiškejas paaiškino, kad 2006-11-02 Zarasu rajono savivaldybes administracijos vyr. architekte patvirtino projektavimo salygu savada Nr. ( - ) (toliau – Projektavimo salygu savadas) gyvenamojo namo su priklausiniais atstatymui A. P. ir J. D. V. priklausanciame žemes sklype, esanciame ( - ) k., Zarasu r.( kadastrinis Nr. ( - )), kuris yra mišku ukio paskirties ir patenka i Gražutes regioninio parko teritorija, Veprio kraštovaizdžio draustini. (toliau – Žemes sklypas). 2007-07-27 A. P. ir J. D. V. buvo išduotas Zarasu rajono savivaldybes administracijos direktoriaus statybos leidimas Nr. ( - ) (toliau – Pirmas statybos leidimas) Žemes sklype statyti gyvenamaji nama, ukini pastata, pirti ir ukini pastata, pritaikyta kaimo turizmui. 2007-09-17 vietoje Statybos leidimo Nr. ( - ) A. B., I. J. B. buvo išduotas statybos leidimas Nr. ( - ) (toliau – Antras statybos leidimas). Utenos apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento inspektorius 2008-09-19 išdave pažyma Nr. ( - ), kurios pagrindu buvo atlikta nebaigtu statyti gyvenamojo namo, ukio pastato kaimo turizmui ir pirties teisine registracija.

11Pareiškejas nurodo, kad Projektavimo salygu savadas, Statybos leidimai ir Pažyma buvo išduoti pažeidžiant teises aktu nuostatas.

12Pareiškejas pažymejo, kas Žemes sklypo pagrindine tiksline naudojimo paskirtis – mišku ukio, todel išduodant projektavimo salygu savada ir statybos leidimus buvo butina vadovautis Mišku istatymo ir Žemes istatymo nuostatomis. Pareiškejas pažymejo, kad pagal teises aktu nuostatas, pagal nustatyta paskirti mišku ukio žeme negali buti urbanizuojama ir gyvenamojo namo su pagalbiniais pastatais statyba yra negalima, nes mišku ukio paskirties žemeje leidžiama statyti tik medienos sandelius bei kitus su mišku susijusius irenginius.

13Pareiškejas taip pat pažymejo, kad teises aktai draudžia mišku ukio paskirties žemeje atstatyti neišlikusia sodyba. Pareiškejas nurode, kad tokio teises aiškinimo laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2008-10-10 nutartis adm. byloje Nr. A63-1721/2008, 2008-02-12 nutartis adm. byloje Nr. A-556-206/2008) ir Lietuvos Aukšciausiasis teismas (2008-06-28 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-117/2008).

14Pareiškejas nurode, kad panaikinus neteisetais išduotus Statybos leidimus, turi buti panaikinamos ir ju pagrindu atsiradusios pasekmes, todel naikintina ir Utenos apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento 2008-09-19 išduota pažyma del nebaigtos statybos.

15Teismo posedyje pareiškejo atstove palaike prašyme išdestytus argumentus ir praše gincijamus aktus panaikinti. Papildomai paaiškino, kad teismui pasisakius del skundžiamu aktu neteisetumo bus galima toliau vykdyti viešojo intereso gynima, t. y. šalinti neteisetos statybos padarinius kitame procese civilinio proceso tvarka (II t., b. l. 65 antra puse).

16Atsakove Utenos apskrities viršininko administracija su pareiškejo prašymu sutiko. Atsiliepime (II t., b. l. 1–3) nurode, kad Zarasu rajono savivaldybes administracija 2006-11-02 patvirtindama projektavimo salygu savada Nr. ( - ), 2007-09-17 išduodama statybos leidimus pažeide Mišku istatymo 2 straipsnio 3 dali, Žemes istatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkta, 26 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus, todel jie yra neteiseti ir prieštarauja aukštesnes galios teises aktams.

17Teismo posedyje atsakovo atstovas palaike atsiliepime išdestytus motyvus ir praše pareiškejo prašyma tenkinti (II t., b. l. 66).

18Atsakove Zarasu rajono savivaldybes administracija atsiliepime (I t., b. l. 46–47) prašo spresti ginca teismo nuožiura. Nurode, kad Žemes sklypas yra saugomoje teritorijoje, todel i tokia teritorija ieinanciu žemes sklypu tvarkyma, naudojima reglamentuoja specialus istatymas – Saugomu teritoriju istatymas, kuris yra specialusis Mišku istatymo ir Žemes istatymo atžvilgiu. Atsakove paaiškino, kad išduodant gincijamus statybos leidimus buvo vadovautasi Saugomu teritoriju istatymu. Taip pat nurode, kad Lietuvos Aukšciausiasis Teismas savo išaiškinima del statybu saugomoje teritorijoje esanciuose žemes sklypuose, kuriu paskirtis yra mišku ukio, pateike tik 2008-06-28. Išduodant gincijamus aktus, nebuvo suformuota teismu praktika.

19Teismo posedyje atsakoves atstovas nedalyvavo, apie posedžio laika ir vieta buvo pranešta tinkamai.

20Treciasis suinteresuotas asmuo Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos ministerijos nurode, kad su pareiškejo prašymu sutinka ir prašo ji tenkinti (II t., b. l. 6–9).

21Tretieji suinteresuoti asmenys A. B. ir I. J. – B. su pareiškejo prašymu nesutiko. Atsiliepime (I t., b. l. 176–182) nurode, kad šiuo konkreciu atveju neegzistuoja viešasis interesas, kuri turetu ginti prokuroras reikšdamas pareiškima.

22Tretieji suinteresuoti asmenys negincija tam tikro gincijamu administraciniu aktu neatitikimo formaliems teises aktu reikalavimams, taciau pažymejo, kad jie nera ir nebuvo tie subjektai, kurie, išduodant gincijamus administracinius aktus, galejo ir turejo pagal kompetencija aiškinti ir taikyti atitinkamas Mišku istatymo bei Žemes istatymo normas ir ju pagrindu priimti vienus ar kitus sprendimus. Tretieji suinteresuoti asmenys A. B. ir I. J.-B. Antrojo statybos leidimo pagrindu pradejo vykdyti statybos darbus ir iki atsiliepimo teismui pateikimo dienos i juos investavo (kartu su žemes sklypo isigijimu) beveik viena milijona litu, šiam tikslui dar paimdami ir paskola iš komercinio banko.

23Tretieji suinteresuoti asmenys pažymejo, kad ju elgesys tiek iki gincijamu administraciniu aktu išdavimo, tiek juos išdavus, buvo visiškai sažiningas ir nepažeidžiantis jokiu teises aktu reikalavimu.

24Tretieji suinteresuoti asmenys mano, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika pripažintina, kad jie antrojo statybos leidimo gavimo procese elgesi sažiningai ir buvo igije teisetus lukescius gauti leidima ju poreikiams reikalingo gyvenamojo namo statybai. Veliau realiai igijus antraji statybos leidima teiseti lukesciai virto teisetai igyta teise, kuri taip pat saugoma bendruju teises principu ir tokia suteikta teise gali buti atimta tik esant tokios teises turetojo nesažiningumui. Kadangi šioje administracineje byloje nera jokiu irodymu, patvirtinanciu treciuju suinteresuotu asmenu nesažininguma, tai nera jokio teisinio pagrindo naikinti gincijamus administracinius aktus, kuriu pagrindu tretieji suinteresuoti asmenys igijo bei pradejo realizuoti atitinkamas savo teises.

25Tretieji suinteresuoti asmenys mano, kad patenkinus pareiškejo reikalavimus, tretieji suinteresuoti asmenys patirtu ne tik dideliu materialiniu nuostoliu, taciau ir esmingai susvyruotuju pasitikejimas valstybe, viešojo administravimo subjektais.

26Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, kad iš šios administracines bylos aplinkybiu akivaizdu, kad formalus galimu pažeidimu, kurie iš esmes jokiu treciuju asmenu interesu nepažeidžia, apgynimas bei šiu galimu pažeidimu pasekmiu pašalinimas nera tokio masto ir pobudžio, kad leistu ignoruoti treciuju suinteresuotu asmenu teisetus lukescius, teisinio tikrumo principa.

27Teismo posedyje treciasis suinteresuotas asmuo A. B. sutiko su atsiliepime nurodytais argumentais ir praše pareiškejo prašymo netenkinti. Papildomai paaiškino, kad i ginco sklypa ir statomus pastatus investavo daugiau nei paeme paskolu iš banko – apie 1,3 mln. Lt, iš ju paskola iš banko – 0,5 mln. Lt Nurode, kad yra ikeistas pats sklypas ir ju butas Konarskio g. (II t., b. l. 66).

28Treciuju suinteresuotu asmenu atstove papildomai paaiškino, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja praktika, kad tokiose bylose butina atsižvelgti i treciuju suinteresuotu asmenu teisetus lukescius, kuriuos jie igijo teisetu administraciniu aktu pagrindu ir i ju sažininguma. Šioje byloje nera nustatyta jokiu aplinkybiu, kurios patvirtintu, kad tretieji suinteresuoti asmenys pateike žinomai neteisinga, melaginga informacija, siekdami gauti gincijamus administracinius aktus. Pažymejo, kad tam tikrais atvejais turetu buti užtikrinta pusiausvyra tarp asmens teisetu lukesciu ir tariamo pažeidimo (II t., b. l. 66).

29Teismo posedyje tretieji suinteresuoti asmenys J. D. V., A. P., Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija, Gražutes regioninio parko direkcija ir AB SEB bankas ar ju atstovai nedalyvavo, apie teismo posedžio laika ir vieta jiems buvo pranešta tinkamai.

30Prašymas tenkintinas.

31Remdamasis byloje esanciais irodymais teismas nustate, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. B. ir I. J. B. nuosavybes teise priklauso 10,0700 ha žemes sklypas, esantis Zarasu r. sav. ( - ) k., kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k. v. (I t., b. l. 22–27). Šio žemes sklypo paskirtis – mišku ukio (I t., b. l. 22), jis patenka i nacionaliniu ir regioniniu parku bei kraštovaizdžio draustiniu teritorija (I t., b. l. 26). Ginco žemes sklypas patenka i Gražutes regioninio parko Veprio kraštovaizdžio draustini (I t., b. l. 12). Ši žemes sklypa nurodyti asmenys 2006-11-14 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu isigijo iš treciuju suinteresuotu asmenu A. P. ir J. D. V. (I t., b. l. 185–191). 2006-10-27 A. P. ir J. D. V. kreipesi i Zarasu rajono savivaldybes administracijos architekte su prašymu išduoti projektavimo salygu savada gyvenamajam namui su priklausiniais atstatyti ginco žemes sklype (I t., b. l. 11). 2006-11-02 A. P. ir J. D. V. buvo išduotas projektavimo salygu savadas Nr. ( - ) (I t., b. l. 17). 2007-07-19 A. P. ir J. D. V. Zarasu rajono savivaldybes administracijos vyr. architektei pateike prašyma išduoti statybos leidima (I t., b. l. 18). 2007-07-27 joms buvo išduotas statybos leidimas Nr. ( - ) (I t., b. l. 19), kuriame nurodytas statybos objektas – gyvenamasis namas, ukinis pastatas, pirtis ir ukinis pastatas, pritaikytas kaimo turizmui. 2007-09-17 tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. B. ir I. J.-B. buvo išduotas statybos leidimas Nr. ( - ) (I t., b. l. 20). 2008-09-19 Utenos apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamentas išdave pažyma Nr. ( - ) (I t., b. l. 21) apie statiniu, statomu ginco žemes sklype, baigtumo bukle. Šios pažymos pagrindu 2008-09-24 buvo padarytas irašas nekilnojamojo turto registre (I t., b. l. 23).

32Pareiškejas prašymu kreipesi i teisma del nurodytu Projektavimo salygu savado, Statybos leidimo ir Utenos apskrities viršininko administracijos 2008-09-19 išduotos pažymos panaikinimo.

33Del termino paduoti prašyma

34Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dali, jeigu specialus istatymas ne

Nustatė

35kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Teismu praktikoje prokurorui, besikreipianciam i teisma del viešojo intereso gynimo, šis terminas skaiciuojamas nuo dienos, kai buvo surinkta pakankamai duomenu, patvirtinanciu, kad buvo pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turejo ir galejo buti surinkti, atsižvelgiant i tai, kuris momentas atsiranda anksciau. Teismas, spresdamas prokuroro prašymo del viešojo intereso gynimo priemimo klausima, turi nustatyti termino eigos pradžia, t. y. kada pagal surinkta medžiaga prokurorui pakako duomenu, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-07-25 nutartis administracineje byloje Nr. A146-335/2008).

36Byloje esantys irodymai patvirtina, kad Utenos apskrities viršininko administracija del šioje byloje gincijamu aktu teisetumo informacija Zarasu rajono apylinkes prokuraturai pateike 2009-02-05 (I t., b. l. 7–10). Prokuroras i teisma kreipesi 2009-03-04. Todel prokuroras Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino nepraleido.

37Del ginamo intereso pripažinimo viešuoju.

38 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnis valstybei pareiga rupintis naturalios gamtines aplinkos, gyvunijos ir augalijos, atskiru gamtos objektu ir ypac vertingu vietoviu apsauga, prižiureti, kad su saiku butu naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Kaip jau buvo nurodyta, miškai yra ypatingi nuosavybes teises objektai, nes mišku tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenes išlikimo bei raidos salyga, tautos geroves pagrindas. Konstitucinis Teismas 2005-05-13 nutarime yra nurodes, kad pagal Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalies nuostatas naturali gamtine aplinka, gyvunija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypac vertingos vietoves yra visuotine reikšme turincios nacionalines vertybes, o ju apsauga bei gamtos ištekliu racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas yra viešasis interesas, kuri garantuoti yra valstybes konstitucine pareiga.

39Statyba miško ukio paskirties žemeje vykdoma prokuroro gincijamu administraciniu aktu pagrindu. Todel nagrinejamu atveju interesas yra viešasis interesas, kuri ginti turi teise prokuroras (LR Prokuraturos istatymo 19 straipsnis).

40Del gincijamu aktu

41Pagal Žemes istatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 26 straipsnio 1 dali, mišku ukio paskirties žemei pagal teritoriju planavimo dokumentus priskiriamas: mišku apauges plotas (medynai); neapauges mišku plotas: kirtavietes, žuve medynai, miško aikštes, medelynai, daigynai, miško seklines plantacijos ir žaliaviniai krumynai bei plantacijos; žeme, kuria užima miško keliai, kvartalu, technologines ir priešgaisrines linijos, medienos sandeliu bei kitu su mišku susijusiu irenginiu užimti plotai, poilsio aikšteles, žveriu pašaru aikšteles; žeme, kurioje numatyta iveisti miška; miško valdose isiterpusios kitos žemes naudmenos, tarp ju atskirais žemes sklypais nesuformuotos žemes ukio naudmenos.

42Pagal Žemes istatymo 21 straipsnio straipsnio 1 ir 2 punktus žemes savininkai ir naudotojai privalo naudoti žeme pagal pagrindine tiksline naudojimo paskirti, naudojimo buda bei pobudi, laikytis žemes sklypui nustatytu specialiuju žemes naudojimo salygu, teritoriju planavimo dokumentuose nustatytu reikalavimu.

43Žemes istatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad mišku ukio paskirties žemeje mišku apsauga ir miško ištekliu naudojima Mišku istatymas.

44Mišku istatymo (Žin., 2001, Nr. 35-1161) 2 straipsnio 3 dalyje pateikiama miško žemes savoka. Miško žemei priskiriamas apauges mišku (medynai) ir neapauges mišku (kirtavietes, žuve medynai, miško aikštes, medelynai, daigynai, miško seklines plantacijos ir žaliaviniai krumynai bei plantacijos) plotas, priskiriami miško plote esantys miško keliai, kvartalai, , medienos sandeliu bei kitu su mišku susijusiu irenginiu užimti plotai, poilsio aikšteles, žveriu pašaru aikšteles, taip pat žeme, skirta miškui iveisti.

45Taigi Mišku istatyme ir Žemes istatyme nera kitu nuostatu (išskyrus Mišku istatymo 2 straipsnio 3 dali ir Žemes istatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkta), kurios apibrežtu, kokie statiniai (pastatai) gali buti ant miško (mišku ukio paskirties) žemes. Todel teismas daro išvada, kad kiti statiniai, nei medienos sandeliai, bei kiti su mišku susije irenginiai miško ukio paskirties žemeje negalimi.

46Vadovaujantis Saugomu teritoriju istatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 8 straipsnio 3 dalies 3 punktu, hidrografiniai draustiniai priskiriami prie gamtiniu draustiniu. Taigi Gražutes regioninio parko Antalieptes mariu hidrografinis draustinis laikytinas gamtiniu draustiniu. Remiantis Saugomu teritoriju istatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu, gamtiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlike buvusiu statiniu ir (ar) sodu liekanu arba kai sodybos yra pažymetos vietoves ar kituose planuose, taip pat nustatant juridini fakta), taip pat vietas, nustatytas draustiniu tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ar didinti ju turius šlaituose, kuriu nuolydis didesnis kaip 50 laipsniu, taip pat arciau kaip 50 metru nuo šiu šlaitu viršutines bei apatines briaunos. Taciau Žemes istatymas ir Mišku istatymas tokiu išimciu, kurios numatytos Saugomu teritoriju istatyme nenumato.

47Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-10-13 nutartyje administracineje byloje A63-1721/2008 yra konstataves, kad Saugomu teritoriju istatymas negali buti aiškinamas ir taikomas, kaip leidžiantis netaikyti Mišku istatymo ir Žemes istatymo draudimu.

48Kadangi ginco žemes sklypas yra mišku ukio paskirties, kuriame pagal Žemes istatyma ir Mišku istatyma galima tik medienos sandeliu bei kitu su mišku susijusiu irenginiu, poilsio aikšteliu, žveriu pašaru aikšteliu statyba, šiame sklype negali buti statomi pastatai esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlike buvusiu statiniu ir (ar) sodu liekanu arba kai sodybos yra pažymetos vietoves ar kituose planuose, taip pat nustatant juridini fakta).

49Konstitucinis Teismas 2006-03-14 nutarime konstatavo, kad miškai yra ypatingi nuosavybes teises objektai, kad miškams, palyginti su kitais objektais, istatymu gali buti nustatytas specialus, ypatingas teisinis režimas, kad ypatinga ekologine, socialine ir ekonomine miško reikšme aplinkai lemia miško savininku nuosavybes teises tam tikrus apribojimus ir suvaržymus, kad tokie apribojimai, suvaržymai turi buti proporcingi siekiamam konstituciškai pagristam tikslui. Konstitucinis Teismas padare išvada kad LR Vyriausybes 1995-12-22 nutarimu Nr. 1608 „Del Statybu privacioje žemeje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Statybu privacioje žemeje reglamento 2 punkto nuostata „Mišku ukio paskirties žemeje pastatu statyba leidžiama, kai tokiu pastatu reikia mišku ukio veiklai“ ta apimtimi, kuria mišku ukio paskirties žemeje leidžiama statyti ne tik medienos sandelius bei kitus su mišku susijusius irenginius, bet ir kitus pastatus, prieštarauja Mišku istatymo 2 straipsnio (2001-04-10 redakcija su velesniais pakeitimais ir papildymais) 3 daliai ir Žemes istatymo (2004-01-27 redakcija su velesniais pakeitimais ir papildymais) 26 straipsnio 1 dalies 3 punktui. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas pažymejo, kad tiek Mišku istatyme, tiek Žemes istatyme nebuvo ir nera kitu nuostatu (išskyrus Mišku istatymo 2 straipsnio 3 dali ir Žemes istatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkta), kurios apibrežtu, kokie statiniai (pastatai) gali buti ant miško (mišku ukio paskirties) žemes.

50Remdamasis išdestytais argumentais, teismas daro išvada, kad Zarasu rajono savivaldybes administracija, 2006-11-02 išduodama projektavimo salygu savada Nr. ( - ), kai Konstitucinis Teismas 2006-03-14 jau buvo priemes nutarima, kuriame buvo aiškiai pasisakyta del kitu pastatu statybos negalimumo miško ukio paskirties žemeje, 2007-07-27 išduodama statybos leidima Nr. ( - ), taip pat 2007-09-17 išduodama statybos leidima Nr. ( - ), pažeide Mišku istatymo 2 straipsnio 3 dali, Žemes istatymo 21 straipsnio 1, 2 punktus, 26 straipsnio 1 dalies nuostatas. Todel šie administraciniai aktai yra naikintini. Panaikinus gincijamus statybos leidimus, naikintinos ir tokiu statybos leidimu pagrindu atsiradusios teisines pasekmes, t. y. Utenos apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento 2008-09-19 pažyma Nr. ( - ).

51Tretieji suinteresuoti asmenys A. B. ir I. J.-B. nurode, kad šioje byloje turetu buti atsižvelgta i ju sažininguma ir teisetus lukescius, investicijas ir vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartimi administracineje byloje Nr. A556-782/2009 pareiškejo prašymas atmestas.

52Teismas daro išvada, kad treciuju suinteresuotu asmenu argumentai del galimu nuostoliu, pasiimtu paskolu, padarytu investiciju yra nesusije su gincijamu aktu teisetumo klausimu nagrinejamojo byloje, kadangi tu aktu priemimui nurodytos aplinkybes nera nei teisinis, nei faktinis pagrindas. Šioje byloje teismas teikia prioriteta viešajam interesui, nes prokuroras siekia apsaugoti vertybes, kurios yra itvirtintos Konstitucijoje t.y. naturalia gamtine aplinka, gyvunija ir augalija (Konstitucijos 54 straipsnis).

53Neteisetu pasekmiu nepašalinimas t. y. nurodytu aktu nepanaikinimas turetu ilgalaiki poveiki ir užkirstu kelia visai visuomenei naudotis Konstitucijos ginamomis vertybemis. Asmens teises ir istatymu saugomi interesai (šiuo atveju – viešasis interesas) visiškai ir realiai apginami tik tada, kai panaikinus administracini akta, atkuriama iki neteiseto administracinio akto priemimo buvusi padetis, pašalinamos panaikintu administraciniu aktu sukeltos neigiamos pasekmes, atlyginama padaryta žala. Pagal pareiškejo, ginancio viešaji interesa, atstoves teismo posedyje pateikta paaiškinima, šiuo konkreciu atveju visiško viešojo intereso apgynimo (kilusiu pasekmiu pašalinimo) bus siekiama kitame procese. Pareiškejas, gindamas viešaji interesa, del materialiniu padariniu likvidavimo šiuo konkreciu atveju turi teisines galimybes siekti visiško viešojo intereso apgynimo istatymais nustatyta tvarka ir budu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 21 d. nutartis, administracine byla Nr. A146-88/2009).

54Teismas, atsižvelgdamas i tai, kas išdestyta daro išvada, kad yra teisinis pagrindas skundžiamus aktus pripažinti neteisetais, todel pareiškejo prašyma tenkintina.

55Remdamasis tuo, kas išdestyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 85–87 str., 88 str. 2 p. ir 127 str., teismas

Nutarė

56patenkinti Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro prašyma.

57Panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos vyr. architektes patvirtinta ir išduota 2006-11-02 projektavimo salygu savada Nr. ( - );

58Panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos direktoriaus išduota 2007-07-27 statybos leidima Nr. ( - );

59Panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos direktoriaus išduota 2007-09-17 statybos leidima Nr. ( - );

60Panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento inspektoriaus 2008-09-19 pažyma Nr. ( - ).

61Sprendimas per 14 dienu nuo sprendimo paskelbimo gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacini skunda tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo... 3. Teismas, išnagrinejes byla,... 4. n u s t a t e... 5. pareiškejas kreipesi i teisma su prašymu (I t., b. l. 3–6) prašydamas:... 6. 1. panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos vyr.... 7. 2. panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos direktoriaus... 8. 3. panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos direktoriaus... 9. 4. panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos Teritoriju... 10. Pareiškejas paaiškino, kad 2006-11-02 Zarasu rajono savivaldybes... 11. Pareiškejas nurodo, kad Projektavimo salygu savadas, Statybos leidimai ir... 12. Pareiškejas pažymejo, kas Žemes sklypo pagrindine tiksline naudojimo... 13. Pareiškejas taip pat pažymejo, kad teises aktai draudžia mišku ukio... 14. Pareiškejas nurode, kad panaikinus neteisetais išduotus Statybos leidimus,... 15. Teismo posedyje pareiškejo atstove palaike prašyme išdestytus argumentus ir... 16. Atsakove Utenos apskrities viršininko administracija su pareiškejo prašymu... 17. Teismo posedyje atsakovo atstovas palaike atsiliepime išdestytus motyvus ir... 18. Atsakove Zarasu rajono savivaldybes administracija atsiliepime (I t., b. l.... 19. Teismo posedyje atsakoves atstovas nedalyvavo, apie posedžio laika ir vieta... 20. Treciasis suinteresuotas asmuo Valstybine teritoriju planavimo ir statybos... 21. Tretieji suinteresuoti asmenys A. B. ir I. J. – B. su pareiškejo prašymu... 22. Tretieji suinteresuoti asmenys negincija tam tikro gincijamu administraciniu... 23. Tretieji suinteresuoti asmenys pažymejo, kad ju elgesys tiek iki gincijamu... 24. Tretieji suinteresuoti asmenys mano, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo... 25. Tretieji suinteresuoti asmenys mano, kad patenkinus pareiškejo reikalavimus,... 26. Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, kad iš šios administracines bylos... 27. Teismo posedyje treciasis suinteresuotas asmuo A. B. sutiko su atsiliepime... 28. Treciuju suinteresuotu asmenu atstove papildomai paaiškino, kad Lietuvos... 29. Teismo posedyje tretieji suinteresuoti asmenys J. D. V., A. P., Valstybine... 30. Prašymas tenkintinas.... 31. Remdamasis byloje esanciais irodymais teismas nustate, kad tretiesiems... 32. Pareiškejas prašymu kreipesi i teisma del nurodytu Projektavimo salygu... 33. Del termino paduoti prašyma... 34. Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dali, jeigu... 35. kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo... 36. Byloje esantys irodymai patvirtina, kad Utenos apskrities viršininko... 37. Del ginamo intereso pripažinimo viešuoju.... 38. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnis valstybei pareiga... 39. Statyba miško ukio paskirties žemeje vykdoma prokuroro gincijamu... 40. Del gincijamu aktu... 41. Pagal Žemes istatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 26 straipsnio... 42. Pagal Žemes istatymo 21 straipsnio straipsnio 1 ir 2 punktus žemes savininkai... 43. Žemes istatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad mišku ukio paskirties... 44. Mišku istatymo (Žin., 2001, Nr. 35-1161) 2 straipsnio 3 dalyje pateikiama... 45. Taigi Mišku istatyme ir Žemes istatyme nera kitu nuostatu (išskyrus Mišku... 46. Vadovaujantis Saugomu teritoriju istatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr.... 47. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-10-13 nutartyje... 48. Kadangi ginco žemes sklypas yra mišku ukio paskirties, kuriame pagal Žemes... 49. Konstitucinis Teismas 2006-03-14 nutarime konstatavo, kad miškai yra ypatingi... 50. Remdamasis išdestytais argumentais, teismas daro išvada, kad Zarasu rajono... 51. Tretieji suinteresuoti asmenys A. B. ir I. J.-B. nurode, kad šioje byloje... 52. Teismas daro išvada, kad treciuju suinteresuotu asmenu argumentai del galimu... 53. Neteisetu pasekmiu nepašalinimas t. y. nurodytu aktu nepanaikinimas turetu... 54. Teismas, atsižvelgdamas i tai, kas išdestyta daro išvada, kad yra teisinis... 55. Remdamasis tuo, kas išdestyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 56. patenkinti Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro prašyma.... 57. Panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos vyr. architektes... 58. Panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos direktoriaus išduota... 59. Panaikinti Zarasu rajono savivaldybes administracijos direktoriaus išduota... 60. Panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo... 61. Sprendimas per 14 dienu nuo sprendimo paskelbimo gali buti skundžiamas...