Byla 2-9188-730/2012
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. D., išieškotojas AB DNB bankas, atstovaujamas advokato Laimono Pivoro

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos (skolininkės) B. P. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. D., išieškotojas AB DNB bankas, atstovaujamas advokato Laimono Pivoro,

Nustatė

2civilinė byla nagrinėjama pagal pareiškėjos skundą dėl antstolės V. D. veiksmų. Pareiškėja skundžia antstolės veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0004/12/00302, prašo nustatyti areštuotų nekilnojamųjų daiktų: buto su rūsiu 12.58 kv.m., turinčio 60.68 kv.m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane 11, ( - ); negyvenamų patalpų 1-58, 1-59 su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 1-38 (1/7 iš 4.54 kv.m.), 1-53 (1/7 iš 67.52 kv.m.), unikalus ( - ), bendras plotas 58.39 kv.m., ( - ), vertę pagal 2011-02-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 520-2N/2010 arba rinkos kaina. Skundo pagrindu nurodytos aplinkybės, kad 2012-04-27 antstolė priėmė patvarkymą dėl turto kainos, kuriuo patvarkė, kad pareiškėjai priklausančio buto su rūsiu rinkos vertė yra 175000,00 Lt, o administracinių patalpų – 171000,00 Lt, taip pat nustatė, kad varžytinių procesas gali būti pradedamas nuo 2012-02-17 turto įkainojimo akte nustatytų turto kainų, tai yra buto -275000,00 Lt, o administracinių patalpų - 219000,00 Lt, bendra areštuoto turto kaina - 449000,00 Lt. 2012-04-27 patvarkyme nustatydama areštuoto turto kainą nustatyta pagal 2012-02-17 turto įkainojimo aktą, antstolė nesilaikė Lietuvos Respublikos CPK 681 straipsnio reikalavimų. Pareiškėja nesutinka su nustatyta kaina, 2012-05-04 pareiškė prieštaravimus dėl turto įkainojimo, nes antstolė neatsižvelgė į 2011-02-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartyje Nr. 520-2N/2010 nurodytą bendrą turto įkainojimą - 773000,00 Lt. Teismo nutartis yra vykdytinas dokumentas ir antstolė neturi teisės keisti jo vykdymo tvarkos, taip pat savarankiškai interpretuoti nutartį, keisti nutartyje nurodytas daiktų vertes, todėl patvarkyme dėl areštuoto turto vertės turi būti nurodyta nutartyje nustatyta daiktų vertė (c.b.l 2-4).

3Suinteresuotas asmuo antstolė V. D. Lietuvos Respublikos CPK 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo skolininkės skundą, patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino. Nesutikimo su skundu motyvais nurodė aplinkybes, kad antstolė pradėdama priverstinį turto realizavimo procesą, tinkamai ėmėsi priemonių nustatyti realią turto vertę. Parduotino iš varžytinių turto kaina nustatyta vadovaujantis turto vertės nustatymo pažymomis, kurias pateikė išieškotojo turto vertinimo skyrius. 2012-03-15 antstolės patvarkymu buvo paskirtas turto vertintojas UAB „Lituka ir Ko“, kuris 2012-04-10 nustatė, kad turto rinkos kaina dar mažesnė, tai yra buto su rūsiu rinkos vertė yra 175000,00 Lt, o administracinių patalpų – 171000,00 Lt. Antstolė nepažeisdama proceso šalių interesų už turtą gauti didesnę sumą, varžytines patvarkė pradėti nuo aukštesnių nei turto vertintojo nustatyta tuometinė reali turto rinkos kaina. Kadangi nėra pagrindo abejoti turto vertintojų atliktais vertinimais, Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjo nutartyje dėl priverstinio skolos realizavimo nurodytos nekilnojamojo turto kainos neatspindi rinkos kainos, negali turėti įtakos turto vertinimui, nėra pagrindo tvirtinti, jog rinkos vertė nustatyta neteisingai. Įstatymai numato antstolės pareigas įkainoti turtą realia rinkos kaina, tokia, kokia ji yra priverstinai realizuojant turtą, o ne turto įkeitimo metu. Pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių didesnę turto rinkos vertę, nepasiūlė pirkėjo, kuris pageidautų šį turtą įsigyti už pareiškėjos nurodytą kainą, todėl pareiškėjos skundas atmestinas (c.b.l. 6-7).

4Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas teismo nustatytu terminų pateikė atsiliepimą į pareiškėjos skundą, kuriame nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nesutikimo su skundu motyvais nurodo aplinkybes, kad antstolė tinkamai LR CPK 681 straipsnio nustatyta tvarka įkainojo areštuotą turtą, atsižvelgė į aplinkybes, kad 2011-02-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartyje Nr. 520-2N/2010 nurodytas bendras turto įkainojimas buvo nustatytas 2008 metais, o turtas realizuojamas 2012 metais, pareiškėja nepateikė įrodymų apie didesnę turto vertę, todėl nėra pagrindo abejoti antstolės nustatyta turto rinkos verte (c.b.l. 10-11).

5Pareiškėjos skundas netenkintinas.

6Iš vykdomojoje byloje Nr. 0004/12/00302 ir civilinėje byloje esančių įrodymų nustatytos teisiškai reikšmingos faktinės bylos aplinkybės. Antstolės V. D. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0004/12/00302 pagal 2011-02-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 520-2N/2010 dėl priverstinio skolos išieškojimo, kuria nutarta už skolą parduoti iš varžytinių įkeistus daiktus: 1) butą su rūsiu 12,58 kv.m., turinčio 60,68 kv.m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane 11, esantį ( - ); 2) negyvenamąją patalpą- administracines patalpas 1-58, 1-59, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 1-38 (1/7 iš 4,54 kv.m.), 1-53 (1/7 iš 67,52 kv.m.), unikalus ( - ), bendras plotas 58,39 kv.m., ( - ), nuosavybės teise priklausančius B. P., asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ). Nutartyje nurodytas bendras įkeistų daiktų įkainojimas 773000,00 Lt (hipotekos lakšto 4 punktas), skolininke nurodyta – pareiškėja, išieškotoju AB DnB NORD bankas (šiuo metu AB DNB bankas) (v.b.l. 2). Išieškotojas pateikė UAB „Lituka“ ir Ko sudarytus apžiūrėjimo ir vertės nustatymo aktus Nr. LLO-10634a, Nr. LLO-10635a, kuriuose nurodytos vertinimo objekto likvidacinės vertės: įkeisto buto - 131000,00 Lt, įkeistų administracinių patalpų – 140000,00 Lt, turto vertės nustatymo pažymas Nr. LLO-10634, Nr. LLO-10635, kuriose nurodyta įkeisto turto rinkos vertė; buto – 164000,00 Lt, administracinių patalpų – 175000,00 Lt (v.b.l. 6-9). Antstolė 2012-02-17 turto arešto – įkainojimo aktu nustatė, kad viso įkeisto turto vertė 494000,00 Lt (v.b.l. 10-12). Iš VĮ Registrų centro duomenų, gautų antstolei priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, nustatyta, kad negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, esančių ( - ), unikalus ( - ), 2008-06-12 nustatyta vidutinė rinkos vertė buvo 191813,00 Lt, buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 2008-06-12 nustatyta vidutinė rinkos vertė buvo 236484,00 Lt (v. b. l. 24-27). 2012-03-15 patvarkymu, patenkinus pareiškėjos skundą, antstolė byloje paskyrė turto vertintojus UAB „Lituka“ ir Ko (v.b.l. 41-43). 2012-04-27 patvarkymu dėl turto kainos, antstolė patvarkė, kad atsižvelgiant į UAB „Lituka“ ir Ko turto vertinimo ataskaitas Nr. LL0-20417, Nr. LL0-20421, nustatoma buto su rūsiu rinkos kaina 175000,00 Lt, administracinių patalpų – 171000,00 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Lituka“ ir Ko įvertino turtą mažesne kaina nei ginčija skolininkė, bei į tai, kad proceso šalys suinteresuotos turtą realizuoti už didesnę kainą, patvarkyta varžytinių procesą pradėti nuo 2012-02-17 turto įkainojimo akte nustatytų turto kainų (v.b.l. 63-64).

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis, antstolis privalo spręsti pagal tai, kiek tai atitinka veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininkės interesus Tuo pačiu antstolis turi diskrecijos teisę pasirinkti, kokiomis priemonėmis ji šią pareigą įgyvendins (vadovausis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, paskirs ekspertizę turto vertei nustatyti ir pan.), tačiau bet kuriuo atveju jis turi veikti taip, kad nustatyta areštuoto turto kaina būtų kuo objektyvesnė, artimesnė rinkos kainai.

8Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina. Jeigu skolininkė ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (Lietuvos Respublikos CPK 681 - 682 straipsniai). Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos.

9Pareiškėja nurodo, kad Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-24 nutartyje Nr. 520-2N/2010 buvo nustatyta didesnė nekilnojamojo turto kaina nei nurodė išieškotojas, turto vertinimo ekspertai, nustatė antstolė t. y. 773000,00 Lt. Tačiau Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartyje turto įkainojimas nurodytas remiantis bendru įkeičiamų daiktų įkainojimu atliktu 2008 m. ir nustatytu sutartinės hipotekos lakšte Nr. 03/2008/08351 (v.b.l. 2). Civilinio proceso įstatymai nesuteikia teisės hipotekos teisėjui analizuoti turto vertės, todėl priimdamas nutartį dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių ji turi teisę tik konstatuoti ar hipoteka užtikrinta prievolė įvykdyta ar ne, nurodyti hipotekos lakšte skolininkės ir išieškotojo susitartą įkeistų daiktų bendrą įkainojimo sumą (Lietuvos Respublikos CPK 558 straipsnis). Įvertinus išdėstytus argumentus, teismas pripažįsta, kad 2011-02-24 nutartyje Nr. 520-2N/2010 nustatyta didesnė nekilnojamojo turto kaina neturi prejudicinės galios antstolei atliekant nekilnojamojo turto įkainojimą.

10Iš vykdomojoje ir civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nenustatyta, jog antstolė įkainodama realizuojamą turtą pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas. Pareiškėja per nustatytą terminą antstolei neteikė pasiūlymo dėl turto įkainojimo, taip pat, teikdama skundą dėl antstolės veiksmų, nepateikė įrodymų pagrindžiančių, kad antstolės atliktas buto ir administracinių patalpų įkainojimas šiuo metu neatitinka realių rinkos kainų, kad pagal antstolės patvarkymą atliktas turto vertinimas kelia abejonių. Skolininkė nereiškė antstolei prieštaravimo dėl to, kad turto vertinimą atlieka UAB „Lituka“ ir Ko, nesiūlė kitų kandidatūrų. Jokių įrodymų, kad atliktas vertinimas galėtų būti neteisingas, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams ar juo būtų nustatytas ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, pareiškėja nepateikė nei antstolei, nei į bylą nagrinėjančiam teismui (Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnis). Turto vertinimas buvo atliktas turto vertintojo, tai yra asmens, turinčio specialių žinių turto vertinimo srityje.

11Įvertinus vykdomojoje byloje esančius VĮ „Registrų centras“ duomenis, gautus antstolei priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, nustatyta, jog administracinių patalpų 2008-06-12 vidutinė rinkos vertė buvo 191813,00 Lt, buto, 2008-06-12 vidutinė rinkos vertė buvo 236484,00 Lt (v.b. l.24-27). Išieškotojas pateikė UAB „Lituka“ ir Ko sudarytas turto vertės nustatymo pažymas, kuriose nurodyta įkeisto buto rinkos vertė – 164000,00 Lt, administracinių patalpų rinkos vertė – 175000,00 Lt (v.b.l. 6-9). Vykdydami antstolės patvarkymą, UAB „Lituka“ ir Ko pateikė turto vertinimo ataskaitas, kuriose nustatoma buto su rūsiu rinkos kaina 175000,00 Lt, administracinių patalpų – 171000,00 Lt. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai padaryti, kad pasikeitus padėčiai nekilnojamojo turto rinkoje, skolininkės nekilnojamojo turto kaina galėjo pagrįstai sumažėti ir antstolė neturėjo pagrindo abejoti išieškotojo pateiktu turto vertinimu.

12Esant išdėstytoms aplinkybėms, nurodytam teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, kad nėra pagrindo pripažinti neteisėtu ir panaikinti antstolės 2012-04-27 patvarkymą dėl turto kainos nustatymo ir įpareigoti antstolę nustatyti turto kainą pagal 2011-02-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 520-2N/2010 arba kita rinkos kaina, todėl pareiškėjos skundas netenkintinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 513 straipsnis).

13Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

14netenkinti pareiškėjos B. P. skundo dėl antstolės V. D. veiksmų.

15Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei V. D. vykdomąją bylą Nr. 0004/12/00302.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai