Byla AS-858-753-13
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AUTO ABC“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AUTO ABC“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, K. S.) dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administraciniame teisme 2013 m. birželio 13 d. buvo gautas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AUTO ABC“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „AUTO ABC“) skundas (b. l. 2-8), kuriuo pareiškėjas prašo:

  1. panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. A-3887;
  2. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba) Kauno miesto skyriaus 2013 m. kovo 13 d. sprendimą Nr. 8S-(14.832)3 bei Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. 1SS-(7.5)-1057.

5Prašyme atnaujinti praleistą terminą pareiškėjas nurodė, kad skundžiamą Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. lSS-(7.5)-1057 gavo 2013 m. gegužės 22 d. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 32 straipsnio 1 dalį paskutinė diena skundui paduoti buvo 2013 m. birželio 11 d. Nurodė, jog šią dieną ir buvo paruoštas skundas ir advokatė M. L. 2013 m. birželio 11 d. po pietų liepė savo administratorei A. D. nunešti parengtą skundą į teismą. Administratorė A. D. nunešė skundą teismui ne 2013 m. birželio 11 d., o birželio 13 d. ir tokiu būdu skundas teismui buvo paduotas praleidus terminą.

6Pareiškėjas prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, atsižvelgiant į tai, kad jis nuosekliai, aktyviai, siekdamas apginti savo pažeistas teises, sužinojęs apie skundžiamo įsakymo neteisėtumą, operatyviai ėmėsi veiksmų jam panaikinti, pasinaudojo išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Pareiškėjas Nacionalinės žemės tarnybos sprendimą gana operatyviai skundė teismui, bet advokatės administratorė apsiriko dviem dienom skaičiuodama skundo padavimo terminą.

7Nurodė, jog skundžiamame Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m. gegužės 20 d. sprendime nebuvo konkrečiai nurodytas terminas, per kurį šis sprendimas gali būti skundžiamas administraciniam teismui, todėl būtent termino nenurodymas lėmė tai, kad administratorė apsiriko skaičiuodama terminą. Be to, skundo padavimo terminas praleistas nedaug.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. liepos 11 d. nutartimi (b. l. 83-84) neatnaujino skundo padavimo termino ir pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AUTO ABC“ skundą atsisakė priimti.

10Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi ir nurodė, jog atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Tačiau ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose.

11Pabrėžė, jog pareiškėjas ginčija Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. 1SS-(7.5)-1057, kurį jis gavo 2013 m. gegužės 22 d. Atitinkamai, pareiškėjas teismui skundą turėjo pateikti vėliausiai iki 2013 m. birželio 11 d., tačiau skundas buvo pateiktas 2013 m. birželio 13 d., t. y. praleidus ABTĮ nustatytą terminą.

12Teismas, nagrinėdamas pareiškėjo įvardintas skundo praleidimo priežastis, nurodė, jog skundžiame sprendime pateikta bendro pobūdžio informacija, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi praktikos, kad įstatymo reikalavimų neatitikimas individualaus administracinio akto apskundimo tvarkos išaiškinimas, kaip šiuo atveju, nėra kliūtis asmeniui imtis aktyvių veiksmų ir aiškintis skundo padavimo tvarką (kreiptis teisinės pagalbos suteikimo į advokatą ir pan.) (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartį byloje Nr. AS492-440/2012). Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas UAB „AUTO ABC“ naudojosi kvalifikuoto teisininko pagalba, todėl elgiantis pakankamai apdairiai ir rūpestingai pareiškėjas turėjo galimybę paduoti skundą teismui nepraleidus ABTĮ nustatyto termino.

13Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pareiškėjo nurodomos termino praleidimo priežastys iš esmės yra subjektyvaus pobūdžio, priklausė nuo jo paties valios ir sietinos su pareiškėjo nepakankamu rūpestingumu, todėl negali būti pripažintos svarbiomis. Teismas, netenkinęs prašymo atnaujinti skundo padavimo teismui terminą, pareiškėjo skundą atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

14III.

15Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „AUTO ABC“ atskiruoju skundu (b. l. 87-89) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti skundo padavimo terminą ir perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti skundo priėmimo klausimą.

16Atskirajame skunde nurodoma, jog pareiškėjas nuosekliai ir operatyviai laikydamasis terminų gynė savo pažeistas teises. Ne nuo pareiškėjo valios ir veiksmų priklauso faktas, kad skundą advokatės administratorė pateikė teismui praleisdama terminą. Advokatės administratorė apsiriko skaičiuodama terminą, nes skundžiamame Nacionalinės žemės tarnybos sprendime nebuvo nurodyta tiksliai apskundimo termino. Pareiškėjo vertinimu, Kauno apygardos administracinis teismas formaliai įvertino priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas. UAB „AUTO ABC” daug pastangų atliko gindamas savo teises ir paskutiniame etape dėl kito asmens apsirikimo neteko galimybės būti išklausytam teisme.

17Mano, kad teismas turėjo atsižvelgti į minimalią termino praleidimo trukmę (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-294/2012).

18Pabrėžia, jog Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas, kad individualaus administracinio akto apskundimo tvarkos išaiškinimas nėra kliūtis asmeniui imtis aktyvių veiksmų ir aiškintis skundo padavimo tvarką, ignoravo aplinkybę, kad pareiškėjas kreipėsi teisinės pagalbos į advokatus ir advokatų kontoros darbuotoja apsiriko dėl termino skaičiavimo.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskirasis skundas atmestinas.

22Pareiškėjas UAB „AUTO ABC“ atskiruoju skundu ginčija Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį, kuria teismas neatnaujino skundo padavimo termino ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

23Pareiškėjo vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino jo nurodytas termino skundui pateikti praleidimo priežastis, traktavo jas formaliai, neatsižvelgdamas į nagrinėjamos administracinės bylos konkrečias aplinkybes.

24Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, tokiems pareiškėjo argumentams nepritaria.

25Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 25 straipsnio 1 dalis numato, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis numato, jog atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

26Nagrinėjamu atveju administracinėje byloje nekyla ginčas dėl to, kad pareiškėjo inicijuojam ginčui taikytina privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka, todėl šiuo aspektu atskirai nepasisakytina. Šiuo atveju išimtinai nagrinėjamas klausimas dėl termino skundui pateikti atnaujinimo.

27Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, taip pat sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010, 2010 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. 1SS-(7.5)-1057, priimtą išnagrinėjus jo pateiktus reikalavimus ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka ir gautą 2013 m. gegužės 22 d. (b. l. 68-69), todėl, vadovaujantis ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, skundas dėl jo teismui turėjo būti paduotas iki 2013 m. birželio 11 d., tačiau jis buvo paduotas 2013 m. birželio 13 d. (b. l. 2-8), t. y. praleidus ABTĮ nurodytą terminą. Pareiškėjas šią faktinę aplinkybę pripažįsta, tačiau, kaip minėta, prašo praleistą terminą atnaujinti.

28ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu būtų pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose.

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje nuosekliai laikosi nuostatos, kad priežastimis, kurių pagrindu gali būti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti, laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą, t. y. nepriklausė nuo jo valios. Spręsdamas, ar termino skundui paduoti praleidimo priežastys yra svarbios, teismas vertina, ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti šią teisę, ar pareiškimas atnaujinti praleistą terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo. Vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-798/2008). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pažymima, jog, sprendžiant dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012).

30Nagrinėjamu atveju grįsdamas termino skundui pateikti praleidimo priežastis pareiškėjas nurodo, jog skundžiame sprendime nebuvo tiksliai išaiškinta sprendimo skundimo tvarka, atitinkamai dėl šių priežasčių buvo suklysta pateikiant skundą pirmosios instancijos teismui. Be to, pareiškėjas nurodo, jog jam negali kilti neigiamos teisinės pasekmės, atsižvelgiant į tai, kad jo įgalioti atstovai netinkamai apskaičiavo terminą skundui paduoti.

31Vertindama pareiškėjo nurodytas aplinkybes, susijusias su netinkamai išaiškinta skundžiamo sprendimo apskundimo tvarka, teisėjų kolegija nurodo, jog išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, nagrinėjamu atveju Nacionalinės žemės tarnybos, sprendimui yra taikytini individualiam administraciniam aktui keliami reikalavimai. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio, nustatančio individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus, 2 dalyje nurodyta, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka. Vertindamas šios įstatymo nuostatos reikšmę, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, jog aplinkybė, kad skundžiamame sprendime nebuvo tiesiogiai nurodyta ir išaiškinta jo apskundimo galimybė, nebuvo nurodyti įstatymo numatyti apskundimo terminai atskirais atvejais (atsižvelgiant į ginčijamo administracinio akto apskundimo tvarkos bei terminų teisinio reglamentavimo specifiką) gali būti vertinama kaip priežastis, objektyviai sukliudžiusi pareiškėjui laiku realizuoti teisę kreiptis į teismą. Be to, administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru viešuoju administravimu bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, gali suvaržyti asmens teisę kreiptis į teismą. Tačiau sprendžiant klausimą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo aplinkybė, kad viešojo administravimo subjektas individualiame administraciniame akte neišaiškino tinkamai jo apskundimo tvarkos, turi būti vertinama atsižvelgiant į byloje reikšmingų aplinkybių visumą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS5-266/2004, 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-423/2008).

32Priešingu atveju, kiekvieną kartą automatiškai pripažįstant, jog individualaus administracinio akto apskundimo tvarkos nepakankamas išaiškinimas yra priežastis, laikytina objektyviai sukliudžiusia pareiškėjui kreiptis į teismą laiku, susidarytų situacija, kai pareiškėjas galėtų piktnaudžiauti tokia teise, nepagrįstai kreipdamasis į administracinį teismą po ilgo laiko tarpo. Todėl kiekvieną kartą būtina nustatyti ir kitas reikšmingas aplinkybes inter alia pareiškėjo veiksmus po administracinio akto gavimo, jo pastangas skųsti administracinį aktą, laiko tarpą, per kurį pareiškėjas kreipėsi į teismą ir kitas aplinkybes, leidžiančias daryti išvadą dėl pareiškėjo pastangų, įvykdytų per protingą laiko tarpą, realizuojant savo teises, kt.

33Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste teisėjų kolegija pabrėžia, jog Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m. gegužės 20 d. sprendime Nr. 1SS-(7.5)-1057 buvo nurodyta tik bendro pobūdžio informacija, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka (b. l. 63-64). Šiuo atveju manytina, jog skundžiame sprendime skundimo tvarkos išaiškinimas nebuvo pakankamai tikslus, aiškus, tačiau, kaip minėta, ši aplinkybė vertintina kitų bylos faktinių aplinkybių kontekste.

34Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, pažymi, jog pats pareiškėjas procesiniuose dokumentuose pripažįsta, kad skundas jo atstovaujamos advokatės, užsiimančios profesine teisine veikla, buvo parengtas laiku (t. y. 2013 m. birželio 11 d.) ir ji buvo nurodžiusi savo administratorei pateikti jį po pietų teismui. (b. l. 68-69). Pabrėžtina, jog ant skundo, pateikto pirmosios instancijos teismui, taip pat yra nurodyta data – 2013 m. birželio 11 d., kas iš esmės patvirtina šias pareiškėjo nurodytas aplinkybes (b. l. 2-8). Kita vertus, šios aplinkybės leidžia spręsti, kad pareiškėjo įgalioti atstovai, profesionalūs teisininkai, iš esmės suvokė ABTĮ numatytą terminą skundui pateikti, t. y. iki kada skundas teismui turi būti paduotas. Šiuo atveju byloje pateikta medžiaga leidžia teigti, kad skundas teismui nebuvo pateiktas laiku per neapsižiūrėjimą ir ši aplinkybė pati savaime nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą terminą.

35Teisėjų kolegija pabrėžia, jog advokatai užsiima profesine veikla ir advokatas turi pareigą, o ne teisę, tinkamai atstovauti klientą rengiant procesinius dokumentus ir kreipiantis į teismą įstatymų nustatyta tvarka. Advokatas užsiima profesionalia veikla ir jis yra sudaręs sutartį atstovauti klientą, todėl privalo organizuoti savo veiklą taip, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo pareigas. Šiuo aspektu taip pat pastebėtina, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką netinkamo atstovavimo klausimai paprastai nėra pripažįstami svarbia priežastimi, kuri gali būti pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Laikoma, kad pareiškėjui teisinę pagalbą teikiantis ir atstovaujantis advokatas yra tiesiogiai su juo susijęs asmuo, o jo atlikti veiksmai, vertinant juos trečiųjų asmenų atžvilgiu, laikytini paties pareiškėjo veiksmais. Advokato neatidumas ar nerūpestingumas, vertinant jį trečiųjų asmenų atžvilgiu, paprastai taip pat laikytinas paties pareiškėjo neatidumu ar nerūpestingumu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011, 2013 m. sausio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-58/2013). Atitinkamai, atsižvelgus į šioje administracinėje byloje susiklosčiusią situaciją, pareiškėjo argumentai, kad jam negali kilti neigiamos teisinės pasekmės vien tik atsižvelgiant į tai, kad jo įgalioti atstovai netinkamai apskaičiavo terminą skundui paduoti, laikytini nepagrįstais. Be to, pastebėtina, jog pareiškėjas nenurodė kitų pagrįstų priežasčių, susijusių su jo atstovų veiksmais, teikiant skundą, kurie leistų termino praleidimo priežastis vertinti kaip svarbias.

36Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog savaime nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi, sudarančia pagrindą praleistą terminą atnaujinti, ir maža termino praleidimo trukmė (tai pagal teismų praktiką nėra vertinama kaip pagrindas atnaujinti terminą, jei nenustatyta kitų svarbių termino praleidimo priežasčių) (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-19/2012). Tačiau tai, kad terminas yra praleistas nedaug, apskritai gali turėti reikšmės vertinant, ar yra pagrindas atnaujinti terminą, atsižvelgiant į visumą byloje nustatytų aplinkybių (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-294/2012). Šiuo atveju, atsižvelgusi į nurodytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiškėjas nenurodė pagrįstų aplinkybių, leidžiančių jam atnaujinti praleistą terminą skundui pateikti net ir atsižvelgus į mažą termino praleidimo trukmę.

37Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai sprendė pareiškėjo pateikto skundo priimtinumo klausimą, pagrįstai nurodė, jog pareiškėjo nurodytos priežastys nelaikytinos svarbiomis ir, neatnaujinęs termino skundui pateikti, atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Dėl šių priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

38Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog pareiškėjas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka ginčyti nuosavybės teisių atkūrimą atitinkamam asmeniui į, jo nuomone, nelaisvą žemę, ir taip apginti savo galimai pažeistas teises ir interesus.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AUTO ABC“ atskirąjį skundą atmesti.

41Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Kauno apygardos administraciniame teisme 2013 m. birželio 13 d. buvo gautas... 5. Prašyme atnaujinti praleistą terminą pareiškėjas nurodė, kad skundžiamą... 6. Pareiškėjas prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, atsižvelgiant į... 7. Nurodė, jog skundžiamame Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m. gegužės 20... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. liepos 11 d. nutartimi (b. l.... 10. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi ir nurodė,... 11. Pabrėžė, jog pareiškėjas ginčija Nacionalinės žemės tarnybos 2013 m.... 12. Teismas, nagrinėdamas pareiškėjo įvardintas skundo praleidimo priežastis,... 13. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas... 14. III.... 15. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „AUTO ABC“ atskiruoju skundu (b.... 16. Atskirajame skunde nurodoma, jog pareiškėjas nuosekliai ir operatyviai... 17. Mano, kad teismas turėjo atsižvelgti į minimalią termino praleidimo trukmę... 18. Pabrėžia, jog Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas, kad... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskirasis skundas atmestinas.... 22. Pareiškėjas UAB „AUTO ABC“ atskiruoju skundu ginčija Kauno apygardos... 23. Pareiškėjo vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino jo... 24. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos... 25. Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos... 26. Nagrinėjamu atveju administracinėje byloje nekyla ginčas dėl to, kad... 27. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog 28. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje nuosekliai... 30. Nagrinėjamu atveju grįsdamas termino skundui pateikti praleidimo priežastis... 31. Vertindama pareiškėjo nurodytas aplinkybes, susijusias su netinkamai... 32. Priešingu atveju, kiekvieną kartą automatiškai pripažįstant, jog... 33. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste teisėjų kolegija pabrėžia,... 34. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, pažymi, jog pats... 35. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog advokatai užsiima profesine veikla ir... 36. Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog savaime nelaikytina svarbia termino... 37. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 38. Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog pareiškėjas turi teisę įstatymų... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 40. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AUTO ABC“ atskirąjį skundą... 41. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį palikti... 42. Nutartis neskundžiama....