Byla 2-7293-676/2013
Dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių pašalinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM ieškinį atsakovui UAB „Nidos pušynas“, tretiesiems asmenims Neringos savivaldybės administracijai, Saugomų teritorijų tarnybai prie AM, dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių pašalinimo,

Nustatė

2ieškovas prašo įpareigoti atsakovą per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gauti naują statybą leidžiantį dokumentą pagalbinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), perstatymui, o šių veiksmų neatlikus, įpareigoti atsakovą UAB „Nidos pušynas“ per 3 mėnesius išardyti pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos 2001-04-04 išduotą statybos leidimą Nr. ( - ) perstatytas pagalbinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalis, užfiksuotas 2013-04-03 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. ( - ), ir sutvarkyti statybvietę (b.l. 2-6).

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (CPK 122-124 str.), atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.), todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš rašytinių įrodymų matyti, kad Neringos savivaldybės tarybos 2000-02-25 sprendimu Nr. ( - ) patvirtintas teritorijos ( - ), detalusis planas, kurio pagrindu 2001-04-04 Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygarda išdavė statybos leidimą Nr. ( - ), suteikusį teisę atsakovui vykdyti jam priklausančio pagalbinio pastato, esančio ( - ), remonto darbus, kuriuos užbaigus 2001-12-03 Klaipėdos apskrities viršininko sudaryta komisija priėmė aktą dėl pagalbinio pastato ( - ) (pagal seną numeraciją – ( - )), ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007-12-14 sprendimu administracinėje byloje Nr. ( - ) panaikintas Neringos savivaldybės tarybos 2000-02-25 sprendimas Nr. ( - ) „Dėl teritorijos ( - ), sklypo ( - ), sklypo ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“; Neringos savivaldybės administracijos 2000-08-07 išduotas projektavimo sąlygų sąvadas pagalbinio namo rekonstrukcijai, esančiam ( - ); Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos 2000-05-18 išduotas statybos leidimas Nr. ( - ) poilsio namo rekonstrukcijai, esančiam ( - ); Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos 2001-04-04 išduotas statybos leidimas Nr. ( - ) pagalbinio pastato remontui, esančiam ( - ); Klaipėdos apskrities valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2001-11-30 aktas dėl poilsio namo, ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti; Klaipėdos apskrities valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2001-12-03 aktas dėl pagalbinio pastato, ( - ) (pagal seną numeraciją – ( - )), ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-10-10 nutartimi administracinėje byloje Nr. ( - ) Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007-12-14 sprendimas paliktas nepakeistas. Pagalbinis pastatas iki šiol priklauso atsakovui, yra Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, kurioje rengiant detalųjį planą turėjo būti taikomi LRV 1994-12-19 nutarimu Nr. 1269 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano), patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio) (toliau – KNNP planavimo schema) plano sprendiniai. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007-12-14 sprendimu administracinėje byloje Nr. ( - ), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-10-10 nutartimi administracinėje byloje Nr. ( - ) panaikinus neteisėtus administracinius aktus, liko neišspręstas minėtų aktų pagrindu vykdytos statybos padarinių šalinimo klausimas, kadangi pagalbinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), buvo perstatytas, pakeičiant iki tol buvusį jo užstatymo plotą ir perimetrą – statinio ilgį sumažinant, o plotį padidinant (statinio ilgis apie 15 m, plotis – apie 6,20 m, aukštis – 6,80 m), kurie užfiksuoti 2013-04-03 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. ( - ). Neringos savivaldybės administracija naujų statybą leidžiančių dokumentų dėl pagalbinio pastato, esančio ( - ), atliktų statybos darbų įteisinimo, nėra išdavusi. Teritorija, apimanti statinius, esančius ( - ), patenka į kraštovaizdžio atnaujinamojo tvarkymo zoną – Ger, kuria taikomos specialiosios nuostatos, kurio numato, kad sklype ( - ) nedidinamas esamas užstatymo tankumas ir esamas pastatų aukštis (Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano 9.2.2.8. p., patvirtinto LRV 2012-06-12 nutarimu Nr. 703). Pagal Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrąjį planą, patvirtintą 2012-09-21 Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-164, minėta teritorija patenka į ( - ) pietinės dalies zoną (A), kurioje numatoma pagrindinės žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemės; žemės naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos; naudojimo pobūdis – ilgalaikio poilsio pastatų statyba; naudojimo pobūdžio turinys – poilsio namai. Užstatymo tankumas – paliekamas esamas; užstatymo aukštingumas – 1 aukštas su mansarda, užstatymo aukštis – iki 8 m. Neringos savivaldybės bendrajame plane numatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo principai, LR Statybos įstatymo 281 str. 2 d. 3 p. atsakovui suteikia galimybę per nustatytą terminą, pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją, gavus naują statybą leidžiantį dokumentą, perstatyti pagalbinį pastatą bei jį įteisinti.

6Jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama (CK 4.103 str. 1 d.). Statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimai sprendžiami įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu teismas savo sprendimu pripažįsta statybą leidžiantį dokumentą negaliojančiu, jis savo sprendimu gali leisti per nustatytą terminą pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją, gavus naują statybą leidžiantį dokumentą, perstatyti ar pertvarkyti statinį ar jo dalį tais atvejais, kai toks statinio perstatymas ar pertvarkymas yra galima pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu tokie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams arba įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statomą (pastatytą) statinį nugriauti tais atvejais, kai statomas (pastatytas) statinys ar atlikti statybos darbai toje vietoje apskritai negalimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti pašalinti tik nugriaunant statinį (LR Statybos įstatymo 281 str. 2 d.). Jei per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, statinys ar jo dalis, pastatyti pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito LR Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 1 p. nurodyto asmens lėšomis (LR Statybos įstatymo 281 str. 4 d.).

7Esant nurodytoms aplinkybėms bei teisiniam reglamentavimui, ieškinys tenkintinas. Nagrinėjamu atveju teismas nesprendžia dėl trečiojo asmens Neringos savivaldybės administracijos atsiliepime nurodyto motyvo, kad pabaigtam statyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotam pastatui kompetentinga institucija privalėtų išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą, kurio išdavimo procedūra nėra reglamentuota teisės aktais, o jokie statybos darbai nėra ir pagal naujai išduotą statybą leidžiantį dokumentą nebūtų vykdomi. Atsakovas gali įgyvendinti savo teises į šią nuosavybę, todėl vien formalus LR Statybos įstatymo 281 str. taikymas įneštų ir perteklinių apsunkinimų (b.l. 27-29). Naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros, atsakovo teisių į nuosavybę įgyvendinimo klausimai nėra nagrinėjamos bylos dalykas, ieškovo reikalavimas yra tik dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo ir pasekmių taikymo, atsakovui nepašalinus įstatymo nustatyta tvarka nurodytų statybos padarinių. Nagrinėjamu atveju atsakovui suteikiama įstatymo numatyta galimybė ir sudaromos sąlygos atlikti atitinkamus veiksmus dėl pagalbinio pastato perstatymo ir jo įteisinimo, tuo pačiu nustatant ir pasekmes, jei pagalbinio pastato statyba nebus įteisinta.

8Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos – 144,00 Lt žyminis mokestis priteistinas iš atsakovės valstybei (CPK 80 str., 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis CPK 285 - 287 str., teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Įpareigoti atsakovą UAB „Nidos pušynas“ per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gauti naują statybą leidžiantį dokumentą pagalbinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), perstatymui, o šių veiksmų neatlikus, įpareigoti atsakovą UAB „Nidos pušynas“ per 3 mėnesius išardyti pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos 2001-04-04 išduotą statybos leidimą Nr. ( - ) perstatytas pagalbinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalis, užfiksuotas 2013-04-03 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. ( - ), ir sutvarkyti statybvietę.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Nidos pušynas“ 144,00 Lt žyminio mokesčio valstybei.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

15Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

Proceso dalyviai