Byla e2-936-836/2016
Dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovui J. M., trečiajam asmeniui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus,

Nustatė

2Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą J. M. įsileisti ieškovės darbuotojus į butą adresu ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui; nurodyti, kad šis įpareigojimas būtų įvykdytas per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo bei nustatyti atsakovui baudą, jei jis per nustatytą terminą sprendimo neįvykdys; atsakovui gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo įsileisti ieškovės darbuotojus į butą adresu ( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per teismo nustatytą laikotarpį, sprendime nurodyti, kad ieškovės darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą butą ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovo ir bute gyvenančių asmenų sutikimo; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovės darbuotojai vyko į butą adresu ( - ), 2016-01-11 ir 2016-01-26, tačiau patekti į šį butą ir gamtinių dujų tiekimo nutraukti nepavyko. Atsakovui neleidžiant ieškovės darbuotojų patikrinti vidaus dujų sistemos būklę, ieškovė negali nustatyti, ar atsakovo valdoje tiekiamos dujos yra naudojamos saugiai ir patikimai, todėl ieškovė negali užtikrinti, kad dėl atsakovo neatsakingo elgesio, nekiltų pavojus aplinkinių butų gyventojams. Atsakovas į ieškovės ir trečiojo asmens siųstus laiškus nereaguoja, geranoriškai nebendradarbiauja. Susidarius įsiskolinimui už neapmokėtas gamtines dujas ir atsakovui per įspėjime nurodytą terminą neapmokėjus įsiskolinimo, trečiasis asmuo priėmė sprendimą nutraukti gamtinių dujų tiekimą ir kreipėsi į ieškovę dėl tiekimo ir skirstymo nutraukimo. Nustatytu terminu nepavykus nutraukti gamtinių dujų tiekimo, buvo nutarta kreiptis į teismą.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2016-04-06, CPK 123 str. 1 d. numatyta tvarka, per nustatytą 20 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovės nurodytomis aplinkybėmis ir pozicija visiškai sutinka, todėl prašo ieškinį tenkinti.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo ir atsakovo netinkamą prievolių vykdymą patvirtina: UAB ,,Lietuvos dujų teikimas“ prašymas pasinaudoti skirstymo sistema, tarnybinis raštas dėl patekimo pas vartotoją nutraukti dujų tiekimą, 2016-01-11 buitinio vartotojo dujų apskaitos sistemos patikrinimo (perplombavimo) aktas, 2016-01-26 buitinio vartotojo dujų apskaitos sistemos patikrinimo (perplombavimo) aktas, UAB ,,Lietuvos dujų tiekimas“ raštas ,,Dėl skolos už gamtines dujas“. Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovei ar trečiajam asmeniui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7CK 6.383 straipsnio 1 dalyje, 6.388 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis sumokėti, laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Energijos pirkimo – pardavimo sutartis su fiziniu asmeniu – vartotoju, naudojančiu energiją savo buitinėms reikmėms, laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (CK 6.384 straipsnio 1 dalis).

8Ieškovė nenurodo, kad tarp jos bei atsakovo būtų sudaryta sutartis dėl gamtinių dujų tiekimo, tačiau Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 patvirtintų Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės (TAR, 2014-10-15, Nr. 2014-14190, toliau - Taisyklės) numato, kad vartotojui nesudarius dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties skirstymo sistemos operatorius lieka atsakingas už skirstymo sistemos valdymą, eksploatavimą, paskirstyto dujų kiekio nustatymą (dujų kiekio matavimo priemones), o vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir netrukdyti skirstymo sistemos operatoriui vykdyti savo pareigas. Taip pat vartotojas privalo vykdyti savo pareigas skirstymo sistemos operatoriui, o skirstymo sistemos operatorius turi Taisyklėse nurodytas teises vartotojo atžvilgiu (Taisyklių 98-99 p.).

9CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsižvelgiant į šias materialines teisės normas, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, atsakovas gamtines dujas vartojo, tačiau nevykdo pareigos atsiskaityti už suvartotas dujas ir ieškovės darbuotojams sudaryti sąlygas atlikti gamtinių dujinių prietaisų techninės būklės patikrinimą (CK 6.383 straipsnio 1 dalis).

10CK 6.390 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energijos tiekimą nutraukti, sustabdyti ar apriboti leidžiama tik sutarties šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai valstybinės energetikos priežiūros institucijos nustato tokius abonento įrenginių trūkumus, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui. Tiekėjas (ieškovė) gali apriboti arba nutraukti dujų tiekimą buitiniam vartotojui nesilaikant esminių sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimų ir (ar) prašant tiekimo įmonei sutartyje, Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse ir teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 35-1743, 28.4 p.). Ieškovės darbuotojams nebuvo sudarytos sąlygos atjungti gamtinių dujų tiekimą, šią aplinkybę patvirtina buitinio vartotojo dujų apskaitos sistemos patikrinimo (perplombavimo) aktai. Neįleidžiama į atsakovo butą, ieškovė negali įgyvendinti teisės nutraukti gamtinių dujų tiekimą.

11CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų (CPK 273 straipsnio 3 dalis). CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, vykdymą. Atsakovui neįvykdžius įpareigojimo per 10 kalendorių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įleisti ieškovės darbuotojus į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą ir sudaryti sąlygas gamtinių dujų sistemos techninės būklės patikrinimo ir tiekimo nutraukimo darbų atlikimui, jam skirti 100 Eur baudą (CPK 273 straipsnio 3 dalis, 771 straipsnio 2 dalis).

12Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai ir atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių (CPK 285, 286 straipsniai).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Įpareigoti atsakovą J. M., a.k. ( - ) per 10 (dešimt) dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įleisti ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. ( - ), darbuotojus į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimo bei dujų tiekimo nutraukimo tikslu ir sudaryti sąlygas šių darbų atlikimui.

17Per nustatytą 10 (dešimties) dienų terminą neįvykdžius įpareigojimo atsakovui J. M. skirti 100 Eur (vieno šimto eurų 00 ct) baudą.

18Išaiškinti atsakovui J. M., kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo įsileisti ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į butą adresu ( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per teismo nustatytą terminą, ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į butą adresu ( - ), ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovo ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo.

19Priteisti iš atsakovo J. M. 31,00 Eur (trisdešimt vieno euro 00 ct) žyminį mokestį ieškovei AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. ( - ).

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė ir trečiasis asmuo per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, rašytinio... 2. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškiniu prašo įpareigoti... 3. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2016-04-06, CPK 123 str. 1 d.... 4. Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atsiliepime į ieškinį... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų... 7. CK 6.383 straipsnio 1 dalyje, 6.388 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal... 8. Ieškovė nenurodo, kad tarp jos bei atsakovo būtų sudaryta sutartis dėl... 9. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 10. CK 6.390 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energijos tiekimą nutraukti,... 11. CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo... 12. Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai ir... 13. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 15. ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Įpareigoti atsakovą J. M., a.k. ( - ) per 10 (dešimt) dienų nuo teismo... 17. Per nustatytą 10 (dešimties) dienų terminą neįvykdžius įpareigojimo... 18. Išaiškinti atsakovui J. M., kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime... 19. Priteisti iš atsakovo J. M. 31,00 Eur (trisdešimt vieno euro 00 ct) žyminį... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė ir trečiasis asmuo per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...