Byla AS-438-550-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė) teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „TEO LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „TEO LT“ skundą atsakovui Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei "Laisvas ir nepriklausomas kanalas", uždarajai akcinei bendrovei "Baltijos TV", uždarajai akcinei bendrovei "Tele-3", akcinei bendrovei "Lietuvos radijo ir televizijos centras", Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas TEO LT, AB padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2009-06-10 sprendimus Nr. 54, 55, 56, 57, 58.

6Pareiškėjas taip pat pateikė teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę -laikinai, iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, sustabdyti ginčijamų sprendimų galiojimą.

7Prašymą motyvavo tuo, kad ginčijami sprendimai yra riboti laike (transliacijų trukmė sutrumpinta iki 2010-07-01 ir iki 2010-06-15), todėl užsitęsus teisminiam ginčui ir teismui priėmus pareiškėjai palankų sprendimą, jo įvykdymas, o taip pat buvusios padėties atkūrimas, gali pasidaryti neįmanomas, taip pat ir visiškai netikslingas. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo, gali būti padaryta nepataisoma žala skaitmeninės televizijos plėtrai, esamiems ir būsimiems skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų vartotojams bei skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų tiekėjams, jų finansiniams interesams, todėl padėtis, buvusi iki atsakovo sprendimų priėmimo, negalėtų būti atkurta arba jos atkūrimas labai pasunkėtų. Be to, pareiškėjo nuomone, sprendimų galiojimo laikino sustabdymo reikalauja ir viešasis interesas.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-07-22 nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmetė.

10Teismas konstatavo, jog Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į pareiškėjo motyvus, darytina išvada, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas (laikinas ginčijamų aktų galiojimo sustabdymas) neturi esminės įtakos teismo sprendimo dėl skundžiamų administracinių aktų panaikinimo įvykdymui. Teismas pažymėjo, kad reikalavimo užtikrinimo priemonė taikoma, siekiant garantuoti teismo sprendimo įvykdymą, o ne apsaugoti suinteresuotą asmenį nuo galimų neigiamų skundžiamo sprendimo padarinių. Galimas žalos atsiradimas, vykdant skundžiamą nutarimą, nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nes žala, jei ji būtų padaryta, nesudarytų kliūčių įgyvendinti teismo priimtą sprendimą be to, žalos patyrę asmenys turėtų teisę reikalauti jos atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka. Kitų aplinkybių, leidžiančių teigti, kad neužtikrinus skundo reikalavimo, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas, pareiškėjas, teismo vertinimu, nenurodė.

11III.

12Atskiruoju skundu pareiškėjas TEO LT, AB prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-07-22 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - laikinai, iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, sustabdyti byloje ginčijamų sprendimų galiojimą. Atskirąjį skundą grindė šiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir pritaikė Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalies bei 92 straipsnio nuostatas.

142. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į pareiškėjo nurodytas aplinkybes, ypač į tai, kad skundžiamų aktų galiojimo laikinas sustabdymas atitinka proporcingumo principą, o skundžiamų aktų galiojimo laikino sustabdymo reikalauja viešasis interesas.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo uždarajai akcinei bendrovei „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161. Prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas apskritai neturėtų jokios įtakos pareiškėjo teisėms ar teisėtiems interesams.

172. Nėra tikslinga sustabdyti sprendimų galiojimą, nes sprendimai savo turiniu kaip tik atitinka viešąjį interesą, o jų laikinas sustabdymas neatitinka proporcingumo principo.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ nurodo, kad šį skundą palaiko ir sutinka su jame išdėstytais motyvais bei argumentais.

19IV.

20Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatas, savo praktikoje (žr. pvz. administracines bylas Nr. AS5-155/2005, AS5‑230/2005, Nr. AS-143-419/2009) yra ne kartą atkreipęs dėmesį į tai, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis). ABTĮ 92 straipsnis nustato, jog skundžiamo akto (veiksmo) panaikinimas reiškia, kad konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai, tačiau iki panaikinto akto galiojusio kito akto teisinė galia tokiu atveju savaime neatkuriama. Taigi, viena iš pagrindinių aplinkybių, kurią būtina įvertinti sprendžiant klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, yra tai, ar ginčijamų aktų galiojimas iki galutinio teismo sprendimo priėmimo gali iš esmės paveikti pareiškėjo teises ar teisėtus interesus tokiu mastu ir apimtimi, kad jas vėliau būtų sunku ar neįmanoma atkurti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2009-06-10 sprendimus Nr. 54, 55, 56, 57 ir 58 bei prašo laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, sustabdyti jų galiojimą, t. y. taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Todėl sprendžiant tokį pareiškėjo prašymą būtina įvertinti ar šių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimų galiojimas iki galutinio teismo sprendimo priėmimo gali turėti esminės įtakos pareiškėjo teisėms ar teisėtiems interesams.

22Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjo skundžiamais Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2009-06-10 sprendimais Nr. 54, 55, 56, 57 ir 58, kurių galiojimo laikino sustabdymo ir siekia pareiškėjas, Lietuvos radijo ir televizijos komisija pakeitė licencijų, išduotų transliuotojams uždarajai akcinei bendrovei „Laisvas ir nepriklausomas kanalas", uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos TV" ir uždarajai akcinei bendrovei „TELE - 3", sąlygas (b.l. 18 – 27). Šiais pakeitimais terminuotam laikotarpiui (laikinai) buvo pakeistos licencijų sąlygos leidžiant transliuotojams sutrumpinti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais transliuojamų televizijos programų transliavimo trukmę. Televizijos programų „TV1", „Info TV", „Liuks!" bei „BTV" transliavimo trukmę leista sutrumpinti laikotarpiui nuo 2009-06-15 iki 2010-06-15, o televizijos programos „TV6" - nuo 2009-06-15 iki 2010-07-01. Taigi skundžiami aktai yra priimti ir tiesiogiai taikomi ne pareiškėjo, bet kitų asmenų atžvilgiu, todėl jų galiojimas arba sustabdymas, visų pirma, turėtų esminę įtaką būtent šių asmenų, o ne pareiškėjo teisėms ar teisėtiems interesams, kas, atsižvelgiant į jau išdėstytus motyvus, negali būti laikoma reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pagrindu.

23Be to, atmestini ir pareiškėjo argumentai, kad nesustabdžius ginčijamų Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimų galiojimo bus apsunkintos galimybės įgyvendinti Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos siekį sklandžiai pereiti prie skaitmeninės televizijos iki nustatyto termino (2012), taip pat bus neigiamai įtakojamos vartotojų teisės ir teisėti interesai, neigiamai paveikta konkurencinė aplinka. Visų pirma, kaip matyti iš bylos medžiagos, nurodytais sprendimais licencijų sąlygos buvo pakeistos tik laikinai, t. y. atitinkamai iki 2010-06-15 ir 2010-07-01. Dėl šios priežasties vien tik ginčijamų sprendimų priėmimas negali įtakoti deklaruojamo tikslo 2012 metais Europos Sąjungoje bei Lietuvos Respublikoje galutinai atsisakyti analoginės skaitmeninės televizijos. Antra, ginčijamuose sprendimuose nėra nustatyta jokių tiesioginių bei esminio pobūdžio draudimų ar ribojimų teikti skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugas, vykdyti jų plėtrą arba vartotojams naudotis šiomis paslaugomis, jais tik leidžiama sutrumpinti atskirų skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais transliuojamų televizijos programų transliavimo trukmę.

24Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta darytina išvada, kad pagrindų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pagal pareiškėjo prašymą nenustatyta, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-07-22 nutartis paliekama galioti nepakeista.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26pareiškėjo akcinės bendrovės „TEO LT“ atskirąjį skundą atmesti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 22 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas TEO LT, AB padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 6. Pareiškėjas taip pat pateikė teismui prašymą taikyti reikalavimo... 7. Prašymą motyvavo tuo, kad ginčijami sprendimai yra riboti laike... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-07-22 nutartimi pareiškėjo... 10. Teismas konstatavo, jog Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į pareiškėjo... 11. III.... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas TEO LT, AB prašė panaikinti Vilniaus... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir pritaikė... 14. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į pareiškėjo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo uždarajai... 16. 1. Prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas apskritai neturėtų... 17. 2. Nėra tikslinga sustabdyti sprendimų galiojimą, nes sprendimai savo... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo AB... 19. IV.... 20. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 71 straipsnio... 22. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjo skundžiamais Lietuvos radijo ir... 23. Be to, atmestini ir pareiškėjo argumentai, kad nesustabdžius ginčijamų... 24. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta darytina išvada, kad pagrindų taikyti... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 26. pareiškėjo akcinės bendrovės „TEO LT“ atskirąjį skundą atmesti.... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 22 d. nutartį palikti... 28. Nutartis neskundžiama....