Byla eI-7077-629/2016
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Irenos Paulauskienės ir Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo R. M. atstovui advokato padėjėjui Marijui Šarui, atsakovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovui Vincui Zaliauskui ir atsakovės Lietuvos kariuomenės atstovui Andriui Ūsui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo R. M. skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2R. M. (toliau – pareiškėjas) su skundu (b. l. 3–8) kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) kanclerio 2016 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. VP-10 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą R. M. skyrimo (pensijos byla Nr. 3617)“; 2) įpareigoti KAM kanclerį ir Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo personalo ir administravimo valdybą perskaičiuoti pareiškėjo pensijos dydį, vidutinį darbo užmokestį skaičiuojant pagal darbo užmokestį iki mokesčių valstybei sumokėjimo ir įtraukiant gautus priedus; 3) įpareigoti KAM ir Lietuvos kariuomenės jungtinio štabo personalo ir administravimo valdybą išmokėti pareiškėjui pensijos skirtumą, susidariusį klaidingai apskaičiavus ir mokėjus kario pensiją; 4) priteisti pareiškėjui visas bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškėjas nurodė, kad 1995 m. pradėjo profesinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 2006 m. spalio 27 d. jis buvo išsiųstas į tarptautinę operaciją ir jam buvo paskirtas priedas prie tarnybinio atlyginimo už tarnybos krizės regione specifiką. Pareiškėjas nesutinka su skundžiamu sprendimu, nes pastaruoju minėtas priedas neįskaičiuotas į pareiškėjo vidutinį darbo užmokestį laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio iki 2007 m. spalio mėn., kurį pareiškėjas pasirinko pensijai apskaičiuoti. Pareiškėjo įsitikinimu, minėtas priedas laikytinas jo gauto darbo užmokesčio dalimi ir turėtų būti įskaičiuotas į jo vidutinį darbo užmokestį, kadangi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 32 patvirtinto Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2.2 p. profesinės karo tarnybos kariams mokami priedai yra laikytini profesinės karo tarnybos karių darbo užmokesčio dalimi. Pažymėjo, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT). Pareiškėjo teigimu, minėtas priedas įskaičiuotinas į darbo užmokestį remiantis tiek Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – KASOKTĮ) 60 str., tiek Aprašo 2.2 p. prasme, nes paskirtas laikantis įstatymo nustatytų reikalavimų ir nepatenka į Aprašo 4 p. išvardintų išmokų sąrašą.

4Be to, pareiškėjas pažymėjo, kad jo darbo užmokesčio pažymėjime yra nurodytas darbo užmokestis atskaičius mokesčius, o pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymą darbo užmokestis traktuojamas, kaip darbo užmokestis iki mokesčių atskaitymo, todėl visos socialinės išmokos, kurių dydis yra skaičiuojamas atsižvelgiant į gavėjo darbo užmokestį, turi būti skaičiuojamos pagal darbo užmokestį gautą iki mokesčių. Taigi, pareiškėjo nuomone, į jo vidutinį atlyginimą turėjo būti įskaičiuotas ne tik priedas už pareigas, susijusias su ypatinga pareigų specifika, bet vidutinis atlyginimas turėjo būti skaičiuojamas pagal vidutinį darbo užmokestį iki mokesčių valstybei sumokėjimo.

5Pareiškėjo teigimu, nagrinėjamu atveju buvo pažeisti jo teisėti lūkesčiai, nes jo įgyta teisė į kario pensiją nėra įgyvendinama. Pareiškėjui atliekant profesinę karo tarnybą krizės regione galiojo teisės aktai, užtikrinę, jog pareiškėjui bus mokamas priedas prie jo darbo užmokesčio, taip pat pareiškėjas nuo gauto darbo užmokesčio ir priedo mokėdavo mokesčius valstybei ir todėl tikėjosi, jog išleistas į atsargą gaus kario pensiją, kuri bus skaičiuojama atsižvelgiant tiek į jo gautą tarnybinį darbo užmokestį, tiek į priedus.

6Atsakovė KAM atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 27–32).

7Paaiškino, kad pagal KASOKTĮ 60 str. 3 d. profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo dydis priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų. Tam tikroms profesinės karo tarnybos karių pareigoms, susijusioms su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, nustatomi pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai. Pareiškėjui priedas (kompensacija) laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio 7 d. iki 2007 m. birželio 15 d. tarnybos tarptautinėje operacijoje Afganistane metu už tarnybos krizės regione specifiką buvo mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 287 patvirtintomis Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygomis (toliau – Sąlygos). Šis nutarimas priimtas vadovaujantis KASOKTĮ 61 str. ir Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo pagrindais. Taigi, KAM teigimu, pareiškėjui mokėtas priedas už tarnybos krizės regione specifiką negali būti laikoma sudėtine tarnybinio atlyginimo dalimi nei pagal KASOKTĮ 60 str., nei pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – Pensijų įstatymas) 7 str. 1 d., pagal kurį į darbo užmokesčio vidurkį įskaitomi pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas), taip pat priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą), kai šie priedai mokami įstatymų nustatyta tvarka. KAM įsitikinimu, pareiškėjui mokėtas priedas nepatenka į Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. išvardytas pajamas, į kurias valstybinę pensiją skirianti institucija privalo atsižvelgti apskaičiuodama pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą dydį.

8KAM taip pat pažymėjo, kad nesutinka su pareiškėjo nurodomoje LVAT nutartyje pateikto KASOKTĮ normų aiškinimo taikymu šioje byloje, nes nagrinėjamos bylos ginčo santykiai nėra panašūs, kadangi pareiškėjui priedas buvo mokamas kitas pagrindais. Atsakovės nuomone, nagrinėjamoje byloje turi būti atsižvelgta į LVAT administracinėje byloje Nr. A146-85/2011 pateiktą išaiškinimą, kad įstatymas numato baigtinį sąrašą priedų, kurie įskaitomi į paskutinio mėnesio, kurį pareigūnas ar karys nustoja eiti pareigas, jam nustatytą darbo užmokestį, todėl kokie nors kiti priedai, kurie nėra numatyti įstatymu, skaičiuojant pensijos dydį negali būti pridedami.

9Be to, KAM teigimu, apskaičiuojant pareiškėjo darbo užmokesčio vidurkį kario valstybinei pensijai skirti negali būti vadovaujamasi Aprašu, nes pastarasis reglamentuoja profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimą suteikiant kasmetines ar kitų rūšių atostogas, o ne valstybinių karių pensijoms skirti darbo užmokesčio vidurkį.

10Paaiškino, kad pagal faktinių santykių pobūdį, pareiškėjui už tarnybą tarptautinėje operacijoje Afganistane už tarnybos krizės regione specifiką mokėtas 14 MMA priedas buvo kompensacinio pobūdžio, nors tuo metu ši išmoka buvo vadinama priedu, kuri nuo 2007 m. balandžio 1 d. pavadinta kompensacija, tuo tarpu pagal Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. į darbo užmokesčio vidurkį neįskaitomos kompensacijos arba panašaus pobūdžio piniginės išmokos.

11KAM taip pat nurodė, kad pagal Pensijų įstatymą pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą dydis visiškai nepriklauso nuo privalomų mokesčių sumokėjimo. Šie mokesčiai daro įtaką valstybinės socialinio draudimo pensijų dydžiams (pvz. senatvės pensijos dydžiui), bet ne karių valstybinėms pensijoms. Karių valstybinės pensijos skyrimo pagrindus ir sąlygas nustato specialusis įstatymas – Pensijų įstatymas, o kas sudaro profesinės karo tarnybos kario tarnybinį atlyginimą ir priedus nustato KASOKTĮ 60 str., todėl KAM nesutinka su pareiškėjo motyvais, kad nagrinėjamu atveju pagal analogiją turėtų būti taikomas Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymas. KAM nuomone, šiuo atveju teisėtų lūkesčių principas pažeistas nebuvo, nes pareiškėjas pagal teisės aktus neįgijo teisių į didesnio dydžio kario valstybinę pensiją nei jam paskyrė atsakovė.

12Atsakovė Lietuvos kariuomenė atsiliepime prašė pareiškėjo reikalavimus spręsti teismo nuožiūra (b. l. 69–74).

13Nurodė, kad be tarnybinio atlyginimo Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. nuostatos į darbo užmokestį valstybinei kario pensijai skirti įskaito tik priedą už kvalifikacinę kategoriją. Tuo tarpu priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ar laipsnį (tarnybinį rangą) profesinės karo tarnybos kariams nėra numatyti ir nėra mokami. KASOKTĮ numatytų priedų už pareigas, susijusias su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. nenumato, todėl Lietuvos kariuomenė, rengdama darbo užmokesčio pažymėjimus valstybinei kario pensijai skirti Lietuvos kariuomenės padaliniuose tarnavusiems kariams į darbo užmokestį įtraukdavo (ir įtraukia) tik kario tarnybinį atlyginimą, taip pat priedą už kvalifikacinę kategoriją (jei tokia kategorija aktualiu laikotarpiu kariui buvo skirta ir buvo mokėtas priedas). Atkreipė dėmesį, jog tokios Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. aiškinimo ir taikymo praktikos laikėsi ir LVAT administracinėje byloje Nr. A146-85/2011. Tačiau Lietuvos kariuomenė pažymėjo, kad iš vėlesnio LVAT sprendimo administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013 galima spręsti, jog pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai laikytini profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo sudėtine dalimi.

14Lietuvos kariuomenė paaiškino, kad atsižvelgdama į naujesnę LVAT praktiką, manė, kad pareiškėjui mokėtas priedas už tarnybos krizės regione specifiką turėtų būti įtrauktas į jo darbo užmokesčio dydį, skaičiuojamą valstybinei kario pensijai skirti, ir šią savo nuomonę pagal pareiškėjo prašymą realizavo Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentui (toliau – ir FAD) parengiant Darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-2836, kuriuo pareiškėjo pasirinkto laikotarpio 12 mėnesių darbo užmokesčio vidurkis buvo nustatytas 1818,66 Eur, t. y. į darbo užmokesčio dydį buvo įtrauktas ir ginčo priedas. Vis dėlto, sprendimus dėl pensijos skyrimo ir jos dydžio priima KAM, kuri suabejojo Lietuvos kariuomenės darbo užmokesčio pažymėjimo teisingumu tiek, kiek tai susiję su pareiškėjui aukščiau paminėto priedo įtraukimu į jo darbo užmokesčio dydį, naudojamą apskaičiuojant valstybinės pensijos dydį.

15Lietuvos kariuomenė taip pat atkreipė dėmesį, jog 2007 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauja Sąlygų 13.1 p. redakcija, kuri numatė ne priedo, o kompensacijos kariams už tarnybos užsienyje specifiką mokėjimą, t. y. nustatė kompensacinio pobūdžio išmokas, patenkančias į Aprašo 4 p. numatytas išmokas, neįtrauktinas į profesinės karo tarnybos karių vidutinį darbo užmokestį, todėl pareiškėjui nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. birželio 15 d. už tarnybos užsienyje specifiką mokėtos kompensacijos nebuvo laikomos darbo užmokesčio dalimi ir į darbo užmokesčio, naudojamo karių valstybinei pensijai apskaičiuoti, neturėtų būti įtrauktos.

16Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje prašė skundą tenkinti, remdamasis skunde išdėstytais argumentais. Papildomai nurodė, kad skaičiuojant tarnybinį atlyginimą turi būti vadovaujamasi Aprašu. Pažymėjo, kad norėtų, jog priedas būtų įskaičiuotas į laikotarpį nuo 2006 m. lapkričio iki 2007 m. spalio mėn.

17Teismo posėdyje atsakovės KAM atstovas prašė skundą atmesti, remdamasis atsiliepime išdėstytais argumentais.

18Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos kariuomenės atstovas prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.

19Skundas atmestinas.

20Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl pareiškėjo vidutinio darbo užmokesčio, skirto pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti, apskaičiavimo.

21Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1080 „Dėl karių siuntimo į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Afganistane“ nuo 2006 m. lapkričio 7 d. iki 2007 m. birželio 15 d. buvo pasiųstas į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Afganistane. Šio įsakymo 2.1 p. nurodyta siunčiamiems kariams mokėti nustatytą tarnybinį atlyginimą, priklausantį nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų, butpinigius, priklausančius nuo kario šeimyninės padėties ir kario laipsnio. Taip pat šio įsakymo 2.2 p. nurodyta iš programos „Sausumos pajėgos“ valstybės funkcijos „Dalyvavimas tarptautinėse operacijose“ centralizuotų lėšų mokėti 14 MMA priedą už tarnybos krizės regione specifiką (b. l. 9).

22Pareiškėjas 2015 m. spalio 9 d. prašymu kreipėsi į Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentą, prašydamas parengti darbo užmokesčio pažymėjimą, kuriame būtų nurodytas paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkis. Pareiškėjas nurodė, kad jam palankiausias laikotarpis – nuo 2006 m. lapkričio 1 d. iki 2007 m. spalio 31 d. (b. l. 34).

23Lietuvos kariuomenės FAD 2015 m. spalio 22 d. parengė pareiškėjui darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-2836, kuriame 14 MMA priedą už tarnybos krizės regione specifiką 2006 m. lapkričio – 2007 m. kovo mėn. laikotarpiu įtraukė į darbo užmokesčio dydį pensijai skirti ir apskaičiavo darbo užmokesčio vidurkį – 1 818,66 Eur (b. l. 19).

24Lietuvos kariuomenės FAD, atsižvelgdama į KAM kanclerio pastabas, patikslino minėtus paskaičiavimus ir pateikė 2016 m. vasario 5 d. Darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-497, kuriame pagal pareiškėjo pasirinktą laikotarpį (nuo 2006 m. lapkričio 1 d. iki 2007 m. spalio 31 d.) priedas (kompensacija) už tarnybos krizės regione specifiką į pareiškėjo darbo užmokestį valstybinei kario valstybinei pensijai skirti nebuvo įtrauktas ir pareiškėjui apskaičiuotas darbo užmokesčio vidurkis – 1 088,48 Eur (b. l. 18).

25Be to, 2016 m. vasario 5 d. Lietuvos kariuomenės FAD išdavė ir Darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-498, kuriame buvo pateiktas pareiškėjui palankiausias 2008 m. mokėtas darbo užmokesčio vidurkis per jo ištarnautus krašto apsaugos sistemoje metus – 1 234,65 Eur (b. l. 43). Tačiau pareiškėjas pasirinko laikotarpį nuo 2006 m. lapkričio 1 d. iki 2007 m. spalio 31 d., todėl KAM kancleris, atsižvelgdamas i Lietuvos kariuomenės FAD 2016 m. vasario 5 d. Darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-497, skundžiamu 2016 m. kovo 24 d. sprendimu paskyrė pareiškėjui 221,29 Eur pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, apskaičiuotą pagal 1 088,48 Eur darbo užmokesčio vidurkį (b. l. 39).

26Teismas pažymi, kad pagal Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių 12 mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį. Į darbo užmokestį įskaitoma pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas), taip pat priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą), kai šie priedai mokami įstatymų nustatyta tvarka.

27Taigi, kaip matyti iš Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. reglamentavimo, į darbo užmokestį, pagal kurį skiriama karių valstybinė pensija, įskaitomi tik trijų rūšių priedai – už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą) ir kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą). Šis sąrašas yra baigtinis, jame nenumatytas priedas už tarnybos krizės regione (tarptautinėje operacijoje Afganistane) specifiką, todėl pastarasis negali būti įskaitomas į vidutinį darbo užmokestį kaip priedas. Tačiau šiuo atveju pareiškėjas taip pat kelia klausimą, ar minėta išmoka nelaikytina pareiškėjo tarnybinio atlyginimo dalimi.

28Teismas pažymi, kad pagal KASOKTĮ 60 str. 3 d. profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo dydis priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų. Vadovaujantis KASOKTĮ 60 str. 4 d., tam tikroms profesinės karo tarnybos karių pareigoms, susijusioms su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, nustatomi pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai. Priedai mokami, kol karys eina šias pareigas. Minėto straipsnio 5 d. nurodyta, kad profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų dydžius, taip pat pareigų, kurias einant mokamas pareiginis priedas, sąrašą ir šias pareigas atitinkančių priedų dydžius nustato Vyriausybė. Vyriausybė taip pat gali nustatyti priedus kariams, kurie turi ypatingų karinių specialybių kvalifikacines kategorijas. Kaip yra išaiškinęs LVAT 2013 m. lapkričio 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013, pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai laikytini profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo sudėtine dalimi.

29Pažymėtina, kad atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, matyti, jog tam tikri priedai laikytini tarnybinio atlyginimo sudėtine dalimi, kai jie susiję su kario pareigomis, kurios, be kita ko, turi būti nustatytos Vyriausybės. Teismas atkreipia dėmesį, jog pareiškėjo cituojamoje LVAT 2013 m. lapkričio 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013 pareiškėjo pareigybė – gynybos atašė – buvo įtvirtinta 1998 m. liepos 9 d. Vyriausybės nutarime Nr. 861, kurio pagrindu ir buvo mokamas pareiginis priedas. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, pareiškėjui 14 MMA priedas buvo mokamas, vadovaujantis Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1353 patvirtintomis Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygomis. Sąlygų (redakcija, galiojusi iki 2007 m. balandžio 1d.) 13.1 p. buvo nustatyta, kad kariams už dalyvavimą tarptautinėse operacijose mokamas nuo 7 iki 15 bazinių dydžių priedas už tarnybos krizės regione specifiką. Kariams vienodą priedo už tarnybos krizės regione specifiką dydį nustato ir keičia atsižvelgdamas į tarptautinės operacijos pobūdį, vietą ir karinio vieneto atliekamas funkcijas krašto apsaugos ministras. Pažymėtina, kad Vyriausybės patvirtintose sąlygose nėra nustatytos konkrečios pareigybės, kurias einantiems asmenims dėl pareigybės specifikos mokami atitinkami priedai, šiuo atveju Sąlygose, kaip teisingai pažymėjo KAM, buvo įtvirtinta kompensacinio pobūdžio priemoka, nesusijusi su kario einamomis pareigomis. Kompensacinį ginčo priedo pobūdį patvirtina ir pasikeitęs teisinis reglamentavimas, t. y. nuo 2007 m. balandžio 1 d. pasikeitus Sąlygų nuostatoms, ginčo priedas pakeistas kompensacija, t. y. pagal nuo 2007 m. balandžio 1 d. galiojančią Sąlygų 13.1 p. redakciją, kai kariai siunčiami dalyvauti tarptautinėje operacijoje, jiems kas mėnesį mokama nuo 10 iki 20 bazinių dydžių kompensacija už tarnybos užsienyje specifiką. Kompensacijų kariams dydžius nustato ir keičia atsižvelgdamas į tarptautinės operacijos pobūdį, vietą ir karinio vieneto atliekamas funkcijas krašto apsaugos ministras. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ginčo priedas negali būti laikomas ir pareiškėjo tarnybinio atlyginimo dalimi, todėl pagristai nebuvo įskaičiuotas į pareiškėjo vidutinį darbo užmokestį valstybinei karių pensijai skirti.

30Teismas sutinka su KAM pozicija, kad nagrinėjamu atveju Aprašo nuostatos netaikytinos. Atkreiptinas dėmesys, jog Aprašas priimtas, vadovaujantis KASOKTĮ 59 str. 1, 5, 8 ir 9 d., 68 str. 6 d., Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 64 str. 6 d., reglamentuojančiomis karių atostogas. Teismo vertinimu, atostoginių ar kitų panašaus pobūdžio išmokų skaičiavimo tvarka negali būti prilyginama pareigūnų ir karių valstybinės pensijos apskaičiavimo tvarkai, todėl Apraše pateiktas vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas šiuo atveju neaktualus. Be to, net jei nagrinėjamu atveju būtų galima vadovautis pareiškėjo nurodomu Aprašu, pastarasis tik patvirtintų, kad pareiškėjui mokėtas priedas nėra tarnybinio atlyginimo dalis, tuo tarpu, kaip minėta, pareiškėjui mokėtas priedas nepatenka ir į Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms apskaičiuoti nurodytą priedų sąrašą.

31Pažymėtina, kad pareiškėjas taip pat nurodo, kad jo pensija turi būti apskaičiuojama pagal darbo užmokestį iki mokesčių valstybei sumokėjimo. Atkreiptinas dėmesys, jog KAM atsiliepime paaiškino, kad pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą dydis visiškai nepriklauso nuo privalomų mokesčių sumokėjimo, be to, Lietuvos kariuomenės FAD pažymoje nurodomas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

32Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad KAM kanclerio 2016 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. VP-10 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą R. M. skyrimo (pensijos byla Nr. 3617) yra teisėtas ir pagrįstas, todėl netenkinus pirmojo reikalavimo, atitinkamai netenkinami ir išvestinai skundo reikalavimai dėl pensijos perskaičiavimo bei susidariusio skirtumo išmokėjimo. Taigi pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagristas.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 85–87 str., 88 str. 1 p., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) 132 str. 1 d., 133 str.,

Nutarė

34Pareiškėjo R. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

35Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. R. M. (toliau – pareiškėjas) su skundu (b. l. 3–8)... 3. Pareiškėjas nurodė, kad 1995 m. pradėjo profesinę karo tarnybą Lietuvos... 4. Be to, pareiškėjas pažymėjo, kad jo darbo užmokesčio pažymėjime yra... 5. Pareiškėjo teigimu, nagrinėjamu atveju buvo pažeisti jo teisėti... 6. Atsakovė KAM atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 7. Paaiškino, kad pagal KASOKTĮ 60 str. 3 d. profesinės karo tarnybos kario... 8. KAM taip pat pažymėjo, kad nesutinka su pareiškėjo nurodomoje LVAT... 9. Be to, KAM teigimu, apskaičiuojant pareiškėjo darbo užmokesčio vidurkį... 10. Paaiškino, kad pagal faktinių santykių pobūdį, pareiškėjui už tarnybą... 11. KAM taip pat nurodė, kad pagal Pensijų įstatymą pareigūnų ir karių... 12. Atsakovė Lietuvos kariuomenė atsiliepime prašė pareiškėjo reikalavimus... 13. Nurodė, kad be tarnybinio atlyginimo Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. nuostatos... 14. Lietuvos kariuomenė paaiškino, kad atsižvelgdama į naujesnę LVAT... 15. Lietuvos kariuomenė taip pat atkreipė dėmesį, jog 2007 m. balandžio 1 d.... 16. Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje prašė skundą tenkinti, remdamasis... 17. Teismo posėdyje atsakovės KAM atstovas prašė skundą atmesti, remdamasis... 18. Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos kariuomenės atstovas prašė ginčą... 19. Skundas atmestinas.... 20. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl pareiškėjo vidutinio darbo... 21. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos... 22. Pareiškėjas 2015 m. spalio 9 d. prašymu kreipėsi į Lietuvos kariuomenės... 23. Lietuvos kariuomenės FAD 2015 m. spalio 22 d. parengė pareiškėjui darbo... 24. Lietuvos kariuomenės FAD, atsižvelgdama į KAM kanclerio pastabas, patikslino... 25. Be to, 2016 m. vasario 5 d. Lietuvos kariuomenės FAD išdavė ir Darbo... 26. Teismas pažymi, kad pagal Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. pareigūnų ir karių... 27. Taigi, kaip matyti iš Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. reglamentavimo, į darbo... 28. Teismas pažymi, kad pagal KASOKTĮ 60 str. 3 d. profesinės karo tarnybos... 29. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, matyti,... 30. Teismas sutinka su KAM pozicija, kad nagrinėjamu atveju Aprašo nuostatos... 31. Pažymėtina, kad pareiškėjas taip pat nurodo, kad jo pensija turi būti... 32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad KAM kanclerio... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. Pareiškėjo R. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 35. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...