Byla AS-556-547-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Nijolės Piškinaitės, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl sprendimo ir įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras 2006 m. liepos 14 d. prašymu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Marijampolės apskrities viršininko 2001 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. 39-10790-11784, kuriuo Z. K. atkurtos nuosavybės teisės į 0,41 ha žemę, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį 0,38 ha žemės sklypą ( - ), ir Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr. 575ŽV dėl papildomo piliečių eilių tvirtinimo 2001 m. III-io ketvirčio Karalių kadastro vietovės žemėtvarkos projekto papildymui, kuriuo Z. K. buvo įrašyta į 4 eilę. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą prašymui paduoti. Prašyme nurodė, kad 2005 m. gruodžio 30 d. Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje gautas P. T. skundas, kuriame teigiama, kad Vilkaviškio rajono Žemėtvarkos skyriaus vyresnioji specialistė Z. Krakauskienė galimai piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi neteisėtai įsigijo, o vėliau pardavė laisvam valstybiniam žemės fondui priklausantį žemės sklypą. Remiantis P. T. skundu bei vadovaujantis Prokuratūros įstatymu, buvo atliktas tyrimas dėl galimai pažeisto viešojo intereso. Pagal 2005 m. gruodžio 30 d. Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje gautą P. T. skundą 2006 m. sausio 9 d. paimtas iš P. T. skundo (prašymo) patikslinimas. 2006 m. sausio 10 d. P. T. skundas su patikslinimu išnagrinėjimui pagal kompetenciją persiųstas Marijampolės apskrities viršininko administracijai. 2006 m. sausio 24 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijai išnagrinėjimui persiųstas analogiškas P. T. skundas. 2006 m. vasario 22 d. Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje gautas atsakymas iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos. 2006 m. vasario 27 d. kreiptasi į Marijampolės apskrities viršininko administraciją dėl papildomos medžiagos gavimo (2006 m. kovo 28 d. gautas atsakymas). 2006 m. kovo 28 d. pakartotinai kreiptasi į Marijampolės apskrities viršininko administraciją dėl papildomos medžiagos gavimo (2006 m. balandžio 14 d. gautas atsakymas). 2006 m. balandžio 28 d. kreiptasi į Marijampolės apskrities viršininko administraciją dėl dokumentų gavimo (2006 m. gegužės 31 d. gautas atsakymas). 2006 m. gegužės 30 d. kreiptasi į Marijampolės apskrities viršininko administraciją dėl dokumentų pateikimo (2006 m. birželio 13 d. gautas atsakymas). 2006 m. birželio 22 d. vadovaujantis Prokuratūros įstatymo 19 straipsniu paimtas paaiškinimas iš Z. K. 2006 m. birželio 19 d. kreiptasi į valstybės įmonę Registrų centrą dėl dokumentų pateikimo (2006 m. liepos 3 d. gautas atsakymas). Visi duomenys gauti tik

62006 m. liepos 3 d., o be jų nebuvo pagrindo kreiptis į administracinį teismą dėl viešojo intereso gynimo.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartimi neatnaujino prašymo padavimo termino, prašymą atsisakė priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 str. 1 d., 34 str. 3 d., 37 str. 2 d. 8 p.).

9Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 17 straipsnyje nurodytų institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 str. l d.). Šios normos prasme piliečiai yra asmenys, kurių atžvilgiu yra priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Taigi Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio l dalis, kaip speciali teisės norma ABTĮ 33 straipsnio l dalies atžvilgiu, pareiškėjui netaikytina ir prašymo padavimo teismui terminas skaičiuojamas pagal ABTĮ 33 straipsnio l dalį. Minėtu atveju termino prašymui dėl skundžiamo akto panaikinimo paduoti pradžios eiga sietina su dokumentų, konstatuojančių padarytą teisės pažeidimą bei kurių pagrindu būtų galima paduoti prašymą teismui, gavimo Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje diena. Nors Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras prašyme tvirtina, kad visi duomenys, reikalingi kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo buvo gauti 2006 m. liepos 3 d., tačiau prie prašymo pateikti dokumentai paneigia šį pareiškėjo tvirtinimą. Kaip matyti iš prie prašymo pateiktų dokumentų, jau 2006 m. vasario 22 d. Vilkaviškio rajono prokuratūroje buvo gautas 2006 m. vasario 20 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos raštas Nr. SD-11-372, kuriame nurodyta, kad Marijampolės apskrities viršininko 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-33 sudaryta komisija nustatė, jog atkuriant

10Z. K. nuosavybės teisės į 0,41 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 0,38 ha žemės sklypą Vilkaviškio rajone, Varpininkų kaime, buvo pažeistas Žemės reformos įstatymas bei Žemės ir miškų ūkio ministerijos įsakymu Nr. 207 patvirtinta Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika. Šios komisijos 2006 m. vasario 6 d. pažyma Nr. VD2-58 Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje gauta 2006 m. kovo 30 d. Šioje pažymoje yra nurodyti skundžiami aktai, išdėstytas jų turinys bei aiškiai konstatuoti Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio bei 1998 m. balandžio 23 d. Žemės ir miškų ūkio ministerijos įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo metodikos 81-81.7 punkto nuostatų pažeidimai atkuriant Z. K. nuosavybės teises į ginčo žemę. Kadangi 2006 m. vasario 6 d. pažymoje Nr. VD2-58 yra aiškiai nurodyti skundžiami aktai, jų turinys bei konkrečiai konstatuotas įstatymų ir poįstatyminio akto pažeidimas, atkuriant Z. K. nuosavybės teises, todėl teismas konstatavo, kad 2006 m. sausio 31 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. V-33 sudarytos komisijos pažyma buvo pakankamas pagrindas, kuriuo remiantis Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras turėjo teisę paduoti prašymą teismui siekdamas apginti viešąjį interesą. Pareiškėjas turėjo teisę paduoti prašymą teismui per vieną mėnesį nuo minėtos pažymos gavimo dienos - t. y. iki 2006 m. gegužės 2 d. Pareiškėjas tik 2006 m. balandžio 28 d. raštu Nr. 12-14 pareikalavo iš Marijampolės apskrities viršininko pateikti su prašymu nesusijusią informaciją. Pareiškėjas tik 2006 m. gegužės 30 d. raštu Nr. 12-14 pareikalavo iš atsakovo pateikti skundžiamus administracinius aktus bei kitus su jais susijusius dokumentus, 2006 m. birželio 19 d. užsiklausė informaciją apie Z. K. vardu įregistruotą ir išregistruotą turtą valstybės įmonę Registrų centro Marijampolės skyrių bei tik 2006 m. birželio 22 d. apklausė Z. K. Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjo veiksmus, konstatavo, kad pareiškėjas neoperatyviai siekė apginti viešąjį interesą. Pareiškėjo prašyme nurodytos termino praleidimo priežastys yra subjektyvaus pobūdžio.

11III.

12Pareiškėjas Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartį ir prašymą perduoti teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismo nutartis yra neteisėta, kadangi ją priimant buvo pažeistos materialinės teisės normos.

142. ABTĮ 56 straipsnio l dalis, numatanti prokuroro teisę ginant viešąjį interesą įstatymų nustatytais atvejais kreiptis su pareiškimu į teismą, nenustato termino, per kurį prokuroras galėtų kreiptis į teismą. Vyriausiasis administracinis teismas priimtose nutartyse yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai prokuroras, siekdamas apginti viešąjį interesą, kreipiasi į teismą ir prašo panaikinti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, taikomas ABTĮ 33 straipsnio l dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas.

153. Remiasi Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio l dalimi, 19 straipsnio 2 dalimi, iš kurių nuostatų matyti, kad įstatymų numatytais atvejais prokuroras kreipiasi į administracinį teismą tik nustatęs viešojo intereso pažeidimą bei surinkęs visą reikalingą papildomą informaciją reikalingą prašymui teismui paruošti. Būtent svarbus šiuo aspektu prokuroro, kaip valstybės pareigūno, įsitikinimo, jog egzistuoja teisės pažeidimas, momentas. Tokiu būdu vieno mėnesio terminas, per kurį prokuroras, gindamas viešąjį interesą, gali kreiptis į teismą ir prašyti panaikinti sprendimą, kuriuo pažeisti teisės aktų reikalavimai, turi būti skaičiuojamas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą.

164. 2006 m. vasario 22 d. Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje gautas 2006 m. vasario 20 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos raštas Nr. SD-11-372 konstatavo tik prielaidą apie galimai padarytą teisės aktų pažeidimą, bet dėl turinio neišsamumo nebuvo pakankamas pagrindas paduoti prašymą teismui. Prokuroras 2006 m. vasario 27 d. pareikalavo apskrities viršininko administracijos pateikti prokuratūrai apskrities viršininko sudarytos komisijos sprendimo kopiją. 2006 m. kovo 28 d. apskrities administracijos raštu Nr. VD2-58 nurodyti apskrities viršininko priimti sprendimai, pažeidžiantys teisės normas (raštas gautas 2006 m. kovo 30 d.), tačiau nepateiktas apskrities viršininko sudarytos komisijos priimtas dokumentas. Jis prokuratūroje gautas tik 2006 m. birželio 2 d. Tik šioje pažymoje nurodytas asmuo, rengęs nuosavybės teisių atkūrimo į žemę projektą, - UAB ,,Hidroprojektas”, t. y. trečiasis suinteresuotas asmuo, kas leido parengti prašymą teismui pagal ABTĮ reikalavimus. Prašymo teismui paruošimui dokumentai susiję su nuosavybės teisės į žemę atkūrimu gauti 2006 m. birželio 13 d. Esant šiems Marijampolės apskrities viršininko administracijos pranešimams buvo būtina surinkti viešajam interesui apginti papildomą informaciją - iš Z. K. paimti paaiškinimą (2006 m. birželio 22 d.). 2006 m. birželio 19 d. kreiptasi į valstybės įmonę Registrų centrą. Duomenys iš valstybės įmonės Registrų centro apie Z. K. įregistruotas daiktines teises į nekilnojamuosius daiktus prokuratūroje gauti 2006 m. liepos 3 d.

175. Teismas nurodo, kad pareiškėjas 2006 m. kovo 30 d. gavo Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. V-33 sudarytos komisijos pažymą Nr. VD2-58, tačiau į teismą per mėnesį nesikreipė. Tačiau 2006 m. balandžio 28 d. buvo kreiptasi į Marijampolės apskrities viršininko administraciją dėl papildomos informacijos gavimo, be to, prokurorui buvo reikalinga susipažinti su iki tol gautais, tiriant Z. K. nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, dokumentais, išanalizuoti teisės norminius aktus, susijusius su tuo metu vykdyta žemės reforma, žemės privatizavimo tvarka. Ši informacija yra didelės apimties, sudėtinga ir dėl objektyvių priežasčių reikalavo prokuroro papildomų laiko sąnaudų. Visi duomenys surinkti tik 2006 m. liepos 3 d.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundo (prašymo) padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu bus pripažinta, kad jis praleistas dėl svarbios priežasties. Tačiau terminas, per kurį, ginant viešąjį interesą, pažeistą institucijos priimtais sprendimais dėl nuosavybės teisių atkūrimo, paduodamas prokuroro pareiškimas, gali būti atnaujinamas tik tuo atveju, kai prokuroras surinkęs pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą, nedelsia kreiptis į teismą ir prašo panaikinti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

21Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje 2006 m. vasario 22 d. buvo gautas Marijampolės apskrities viršininko administracijos atsakymas „Dėl P. T. skundo ištyrimo“, kuriame pažymėta: „Marijampolės apskrities viršininko 2001 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. 39-10790-11784 Z. K., atkuriant nuosavybės teises į 0,41 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 0, 38 ha žemės sklypą ( - ), buvo pažeistas Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymas ir Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos įsakymu Nr. 207 patvirtinta Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika“ (b.l. 29-30).

22Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje 2006 m. kovo 30 d. gauta Marijampolės apskrities viršininko įsakymu sudarytos komisijos „Dėl P. T. skundo ištyrimo“ 2006 m. vasario 6 d. pažymos Nr. VD-2-58 kopija. Šiame dokumente fiksuota, jog Z. K. atkuriant nuosavybės teises, pažeistas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnis ir Žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo metodikos 81-81.7 punktų nuostatos (b.l. 33-34).

23Minėtų dokumentų turiniai sudarė pagrindą manyti, kad priimant sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo galėjo būti pažeisti teisės aktų reikalavimai. Esamų duomenų pakako pasinaudoti teismine gynyba ginant viešąjį interesą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai susiejo termino paduoti pareiškimą pradžią su Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje 2006 m. kovo 30 d. gautos Marijampolės apskrities viršininko įsakymu sudarytos komisijos „Dėl P. T. skundo ištyrimo“ 2006 m. vasario 6 d. pažymos Nr. VD-2-58 kopija.

24Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas, taikytinas prokurorui, siekiant apginti viešąjį interesą, sužinojus apie galimus teisės aktų nepaisymus, atkuriant nuosavybės teises, buvo pakankamas laiko tarpas surinkti papildomą, bet jau ne esminę informaciją, reikalingą paduoti pareiškimui. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad P. T. skundo tyrimas Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje pradėtas dar 2005 m. gruodžio 30 d., o paskesnės informacijos rinkimas (po gautų duomenų 2006 m. kovo 30 d.) buvo atliekamas nepateisinamais laiko intervalais, siekiančiais apie vieną mėnesį (2006 m. balandžio 28 d., 2006 m. gegužės 30 d., 2006 m. birželio 22 d.), nenuoseklus (b.l. 6, 23). Atskirojo skundo argumentas – reikalingumas susipažinti su teisės aktais, reglamentavusiais žemės reformą, žemės privatizavimo tvarką, dokumentų analizė, subjektyvaus pobūdžio aplinkybės, priklausančios nuo asmens valios ir nesuponuojančios termino pareiškimui paduoti atnaujinimo. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, tačiau tokia teisė gali būti realizuota tik įstatymų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju, prokuroras, sužinojęs apie galimus teisės aktų pažeidimus, atkuriant nuosavybės teises, turėdamas pakankamai duomenų ir laiko, siekdamas apginti viešąjį interesą, nepagrįstai ilgai delsė kreiptis teisminės gynybos, o tai eliminuoja galimybę iš esmės spręsti apie viešojo intereso pažeidimą. Kauno apygardos administracinis teismas išsamiai ir visapusiškai išanalizavo aplinkybes, susijusias su prašymu dėl termino atnaujinimo. Tinkamai aiškino teisės normas, taikytinas sprendžiant termino atnaujinimo klausimus ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą ir Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros atskirojo skundo nepatenkinti. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Nijolės Piškinaitės, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Virgilijaus... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis... 6. 2006 m. liepos 3 d., o be jų nebuvo pagrindo kreiptis į administracinį... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 10. Z. K. nuosavybės teisės į 0,41 ha žemės, perduodant neatlygintinai... 11. III.... 12. Pareiškėjas Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis... 13. 1. Teismo nutartis yra neteisėta, kadangi ją priimant buvo pažeistos... 14. 2. ABTĮ 56 straipsnio l dalis, numatanti prokuroro teisę ginant viešąjį... 15. 3. Remiasi Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio l dalimi, 19 straipsnio 2... 16. 4. 2006 m. vasario 22 d. Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje gautas... 17. 5. Teismas nurodo, kad pareiškėjas 2006 m. kovo 30 d. gavo Marijampolės... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1... 21. Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje 2006 m. vasario 22 d. buvo gautas... 22. Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūroje 2006 m. kovo 30 d. gauta... 23. Minėtų dokumentų turiniai sudarė pagrindą manyti, kad priimant sprendimą... 24. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 26. Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti...