Byla A-627-143/2015
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo išmokėti senatvės pensijos dalį

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. S. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo išmokėti senatvės pensijos dalį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja R. S. (toliau – ir pareiškėja, apeliantė) kreipėsi su skundu (b. l. 1–5), kurį patikslino (b. l. 52–56), į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus (toliau – ir VSDFV Utenos skyrius) 2013 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. (10.1)R3-29459 ,,Dėl negautos senatvės pensijos dalies išmokėjimo“; 2) panaikinti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) 2013 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. (6.5) I-7132 ,,Dėl 2013 m. spalio 18 d. skundo“; 3) įpareigoti atsakovą VSDFV Utenos skyrių išmokėti neišmokėtą senatvės pensijos dalį, susidariusią per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. – 11 852,26 Lt.

5Pareiškėja nurodė, kad 2009 m. liepos 13 d. įgijo teisę į senatvės pensiją ir jai buvo paskirta 1 073,88 Lt dydžio pensija. Įgijus 1 metų papildomą stažą, nuo 2010 m. liepos 13 d. pensija buvo perskaičiuota ir paskirta 1 096,36 Lt dydžio pensija, o nuo 2011 m. gruodžio 7 d. perskaičiuota dar kartą ir paskirta 1 134,97 Lt dydžio pensija. Tačiau laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. pensija buvo perskaičiuojama pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) 6, 7 ir 8 straipsnius, kadangi per paminėtą laikotarpį ji dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų. Pažymėjo, jog 2013 m. rugsėjo 25 d. kreipėsi

6į VSDFV Utenos skyrių su prašymu išmokėti dalį pensijos už 2010–2011 m., kurios negavo

7kaip dirbanti pensininkė, bei išduoti pažymą apie nesumokėtos pensijos dalies sumą už paminėtą laikotarpį. VSDFV Utenos skyrius 2013 m. spalio 3 d. pažymoje Nr. (10.40)Š4-437 pateikė informaciją apie priskaičiuotą ir faktiškai išmokėtą senatvės pensiją per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Neišmokėta senatvės pensijos dalis dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio taikymo už paminėtą laikotarpį sudaro 11 852,26 Lt. Be to, VSDFV Utenos skyrius 2013 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. (10.1)R3-29459 atsisakė išmokėti neišmokėtą pensijos dalį, motyvuodamas tuo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2012 m. vasario 6 d. nutarimas galioja tik į ateitį bei kad Konstitucinis Teismas nenustatė sumažintų pensijų kompensavimo tvarkos, ir tai yra įstatymų leidėjo pareiga, kuri turi būti nustatyta specialiame įstatyme. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus tokį įstatymą ir jam įsigaliojus, sumažinta pensijos dalis bus kompensuota jame nustatyta tvarka ir terminais. VSDFV Utenos skyrius taip pat nurodė, kad nesant teisės akto, įpareigojančio išmokėti pensijų gavėjams 2010– 2011 m. negautą pensijos dalį, neturi teisinio pagrindo išmokėti taikant Laikinąjį įstatymą neišmokėtos pensijos dalį. Nesutikdama su šiuo sprendimu, kreipėsi su skundu į VSDFV, prašydama atnaujinti terminą skundui paduoti, panaikinti VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. (10.10)R3-29459 ir įpareigoti VSDFV Utenos skyrių išmokėti 11 852,26 Lt negautos pensijos. VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. (6.5) I-7132 atsisakė nagrinėti skundą, kadangi ji yra praleidusi ginti savo pažeistas teises dėl senatvės pensijos nepriemokos nustatytą 3 metų terminą. Tuo pačiu sprendimu VSDFV nurodė, jog VSDFV Utenos skyrius 2013 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. (10.1)R3-29459 pateikė teisingą informaciją, todėl jį panaikinti VSDFV neturi pagrindo. Pareiškėja teigė, kad yra įgijusi teisę į senatvės pensiją, todėl jos teisė į priklausančias pinigines išmokas turi būti ginama.

8Atsakovas VSDFV atsiliepimu į skundą (b. l. 39–41, 79–82) prašė skundo dalį dėl reikalavimo įpareigoti išmokėti negautą senatvės pensijos dalį palikti nenagrinėtą, o kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

9VSDFV nurodė, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – ir Pensijų įstatymas) 45 straipsnio 1 dalyje (iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusi įstatymo redakcija) buvo nustatyta, jog VSDFV teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti skundžiami VSDFV. VSDFV ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui. Pareiškėja, nesutikdama su VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. raštu Nr. (10.1)R-29459 ir prašydama įpareigoti teritorinį skyrių išmokėti jai 2010–2011 m. negautą senatvės pensijos dalį, 2013 m. spalio 18 d. su skundu kreipėsi į VSDFV, kaip privalomą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Pareiškėjai pirmoji sumažinta pagal Laikinojo įstatymo nuostatas senatvės pensija buvo išmokėta 2010 m. sausio mėn., taigi sprendimas dėl pareiškėjos senatvės pensijos perskaičiavimo pagal Laikinojo įstatymo nuostatas buvo priimtas 2010 m. sausio mėn. (rašytinių sprendimų mokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotas pensijas VSDFV teritoriniai skyriai nepriėmė, o sprendimu šiuo atveju laikytinas VSDFV teritorinio skyriaus vadovaujantis Laikinuoju įstatymu priimtas valinis aktas – perskaičiuotos pagal Laikinąjį įstatymą senatvės pensijos išmokėjimas 2010 m. sausio mėn.). VSDFV Utenos skyrius 2013 m. spalio 4 d. raštu Nr. (10.1)R3-29459 pareiškėjai paaiškino jos senatvės pensijos perskaičiavimo ir mokėjimo 2010–2011 m. teisinį pagrindą ir sumažintos pensijos kompensavimo galimybes. Šiuo raštu jai pateikta teisinga ir išsami informacija, panaikinti jo nėra pagrindo. VSDFV įvertino tai, kad pirmąją pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintą senatvės pensiją pareiškėjai teritorinis skyrius išmokėjo 2010 m. sausio mėn., todėl apie tai, kad jai mokama ne visa paskirta senatvės pensija, ji sužinojo 2010 m. sausio mėn. Todėl kreipdamasi į VSDFV su 2013 m. spalio 18 d. skundu dėl nuo 2010 m. sausio 1 d. negautos senatvės pensijos dalies išmokėjimo pareiškėja praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gruodžio 31 d.) nustatytą VSDFV teritorinių skyrių sprendimų apskundimo VSDFV 3 metų terminą. Dėl šios priežasties VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. (6.5) I-7132, vadovaudamasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131 patvirtintų Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 31 punktu, pareiškėjos 2013 m. spalio 18 d. skundą atsisakė nagrinėti ir nurodė, kad iki 2013 m. lapkričio 15 d. pateikus įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, skundo nagrinėjimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo. Pareiškėja su skundu kreipėsi į teismą. Ginčijamame VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendime Nr. (6.5) I-7132 nenurodyta, kad VSDFV teritorinis skyrius ar VSDFV neturi teisinio pagrindo išmokėti pareiškėjai susidariusios senatvės pensijos nepriemokos, o nurodyta tik informacija, kurią privalėjo pateikti pareiškėjai dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo, kad negauta senatvės pensijos dalis bus kompensuota priėmus tam tikrus teisės aktus. Pareiškėjos teiginys, kad VSDFV teritorinis skyrius ir VSDFV pareiškėjos skundą išnagrinėjo iš esmės, neatitinka faktinių aplinkybių ir yra nepagrįstas. VSDFV nepriėmė nei vieno sprendimo, kuriais ikiteisminė ginčų nagrinėjimo procedūra yra užbaigiama, todėl nėra pagrindo teigti,

10kad pareiškėja pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo VSDFV tvarka. Pareiškėjos skundas dėl neišmokėtos senatvės pensijos dalies priteisimo negali būti nagrinėjamas teisme iš esmės.

11Atsakovas VSDFV Utenos skyrius atsiliepimu į skundą (b. l. 63–69) prašė nutraukti bylą arba atmesti skundą; patenkinus reikalavimą priteisti neišmokėtą senatvės pensijos dalies sumą, prašė nustatyti teismo sprendimo įvykdymo terminą iki 2015 m. gruodžio 31 d.

12VSDFV Utenos skyrius nurodė, kad VSDFV teritoriniai skyriai valstybines socialinio draudimo pensijas apskaičiuoja ir moka vadovaudamiesi Pensijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau – ir Nuostatai) bei Laikinuoju įstatymu. Pareiškėjai senatvės pensija paskirta nuo 2009 m. liepos 13 d., kurios dydis – 1 073,88 Lt. Kadangi pareiškėja dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, jos senatvės pensijos dydis įgijus papildomą 1 metų darbo stažą buvo perskaičiuojamas ir didinamas: nuo 2010 m. liepos 13 d. pareiškėjai paskirta 1 096,36 Lt dydžio senatvės pensija, o nuo 2011 m. gruodžio 7 d. – 1 134,97 Lt. Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojus Laikinojo įstatymo nuostatoms, pareiškėjos senatvės pensija buvo perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnį, kadangi viršijo nustatytą 650 Lt ribinį pensijos dydį, o kadangi ji turėjo draudžiamųjų pajamų – perskaičiuota ir pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatas. Pirmoji sumažinta senatvės pensija pareiškėjai buvo išmokėta 2010 m. sausio mėn. Pareiškėja su prašymu dėl senatvės pensijos nepriemokos kreipėsi 2013 m. rugsėjo 25 d., taip pat prašė išduoti pažymą apie susidariusią senatvės pensijos nepriemoką. VSDFV Utenos skyrius 2013 m. spalio 14 d. informacinio pobūdžio raštu pateikė pažymą apie išmokėtą senatvės pensiją bei dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio taikymo susidariusią senatvės pensijos nepriemoką per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Neišmokėta senatvės pensijos dalis pareiškėjai sudaro 11 852,26 Lt. Pažymėjo, kad pareiškėja nepagrįstai VSDFV Utenos skyriaus raštą laiko sprendimu. Pareiškėjai pirmoji sumažinta senatvės pensija buvo išmokėta 2010 m. sausio mėn., į VSDFV Utenos skyrių ji kreipėsi 2013 m. rugsėjo 25 d., į VSDFV – 2013 m. spalio 18 d., t. y. praleidusi nustatytą tiek 6 mėnesių, tiek ir 3 metų terminą. Kadangi pareiškėja yra

13praleidusi terminą, prašė jos reikalavimams taikyti ieškinio senatį. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika tokio pobūdžio bylose. Nesutiko su pareiškėjos skundo teiginiu, kad ikiteisminė ginčų nagrinėjimo procedūra buvo baigta, kadangi VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. (6.5) I-7132 iš esmės buvo išnagrinėtas pareiškėjos skundas tik dėl VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. rašto teisėtumo ir pagrįstumo. VSDFV Utenos skyrius privalėjo pareiškėjai pateikti jos prašomą informaciją. VSDFV pareiškėjos prašymo įpareigoti išmokėti senatvės pensiją nenagrinėjo, kadangi pareiškėja praleido 3 metų terminą skundui dėl VSDFV Utenos skyriaus pareigūnų veiksmų apskųsti. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nėra pasinaudojusi teisės aktuose nustatyta privaloma ikiteismine ginčų dėl pensijos priteisimo nagrinėjimo tvarka

14ir šia tvarka nebegali pasinaudoti, nes terminas skundui paduoti nebuvo atnaujintas. Pažymėjo, kad kompensavimo tvarka nėra nustatyta, o lėšos pensijų kompensavimui nėra skirtos, todėl

15nėra pagrindo išmokėti pareiškėjai susidariusios senatvės pensijos nepriemokos. Jeigu pareiškėjos reikalavimas būtų patenkintas, sprendimo vykdymą prašė atidėti iki 2015 m. gruodžio 31 d.

16II.

17Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. liepos 8 d. sprendimu (b. l. 91–99) iš dalies patenkino pareiškėjos skundą. Teismas panaikino VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. (6.5) I-7132 ir įpareigojo VSDFV išnagrinėti pareiškėjos 2013 m. spalio 18 d. skundą dėl VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. (10.1)R3-29459 bei prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti; bylos dalį dėl reikalavimų panaikinti VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. (10.1)R3-29459 ir įpareigoti VSDFV Utenos skyrių išmokėti pareiškėjai dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatų taikymo per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. susidariusią senatvės pensijos nepriemoką paliko nenagrinėtą.

18Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. rašto Nr. (10.1)R3-29459 bei VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. (6.5) I-7132, kuriuo atsisakyta nagrinėti pareiškėjos skundą dėl VSDFV Utenos skyriaus veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo, taip pat pareiškėjos teisės į per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo susidariusią senatvės pensijos nepriemoką.

19Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Pensijų įstatymo 45 straipsniu (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2013 m. sausio 1 d.; įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2013 m. sausio 1 d.), Nuostatų (redakcija, galiojusi iki 2013 m. vasario 8 d.) 103 punktu, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 32 straipsnio 1 dalimi, rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-816/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. birželio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-918/2014.

20Teismas nustatė, kad pirmoji senatvės pensija, sumažinta dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo, pareiškėjai buvo išmokėta 2010 m. sausio mėn., todėl nuo šios datos skaičiuotini terminai, per kuriuos pareiškėja, siekdama tinkamai apginti savo teises, susijusias su senatvės pensijos mokėjimu, turėjo su skundu kreiptis į VSDFV, kaip privalomą ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika tokio pobūdžio bylose, pareiškėjos VSDFV Utenos skyriui 2013 m. rugsėjo 25 d. paduotą prašymą teismas pripažino skundu pagal Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo prasmę. Teismas padarė išvadą, kad, paduodama paminėtą prašymą dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo, pareiškėja praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą, kuris turi būti skaičiuojamas nuo 2010 m. sausio mėn., kai jai pirmą kartą buvo išmokėta (pervesta) Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pagrindu sumažinta senatvės pensija. Teikdama skundą VSDFV dėl VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. sprendimo ir negautos pensijos išmokėjimo, pareiškėja taip pat prašė atnaujinti terminą skundui dėl pensijos nepriemokos paduoti. VSDFV ginčijamame 2013 m. spalio 29 d. sprendime Nr. (6.5) I-7132 padarė išvadą, kad pareiškėja, kreipdamasi į VSDFV su prašymu išmokėti 2010 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu negautą senatvės pensijos dalį, praleido iki 2012 m. gruodžio 31 d. galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą, todėl, vadovaudamasi Taisyklių 31 punktu, atsisakė nagrinėti pareiškėjos prašymą. Taip pat nurodė, kad pareiškėjos argumentas dėl senaties termino skaičiavimo nuo Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo priėmimo atmestinas, kadangi terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo

21teisės pažeidimą, o ne nuo tos dienos, kurią asmens teisės pažeidimo faktas pripažįstamas teismo sprendimu. Tačiau, remdamasis VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendimo turiniu, teismas nustatė, kad atsakovas VSDFV pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą skundui dėl VSDFV Utenos skyriaus veiksmų perskaičiuojant pareiškėjos senatvės pensiją nesprendė ir ginčijamame sprendime dėl prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti iš esmės nepasisakė.

22Teismas taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS520-789/2013, vadovavosi Įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi (redakcija, galiojanti nuo 2013 m. sausio 1 d.), Taisyklių 6 punktu. Nustatė, kad pareiškėja 2013 m. spalio 18 d. pateikė skundą VSDFV (gautas 2013 m. spalio 23 d.), ginčydama VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. sprendimą, todėl akivaizdu, jog ji nepraleido 20 darbo dienų termino, nustatyto Įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje. Pažymėjo, kad VSDFV Utenos skyrius, gavęs pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 25 d. prašymą, nepriėmė sprendimo palikti jį nenagrinėtą, motyvuodamas tam tikrų teisinių prielaidų išnykimu, taip pat nepersiuntė jo nagrinėti VSDFV, todėl, VSDFV teritoriniam skyriui išnagrinėjus pareiškėjos skundą iš esmės, VSDFV, kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, kilo pareiga patikrinti VSDFV teritorinio skyriaus sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą keliamo ginčo ribose. Tokios pozicijos savo praktikoje laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje

23Nr. A502-400/2014). Be kita ko, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad VSDFV teisė pasisakyti dėl pensijos gavėjo keliamų materialinių reikalavimų tenkinimo turi

24būti įgyvendinama administracinės procedūros užbaigimo etape, bet ne asmens skundo priėmimo (administracinės procedūros pradėjimo) stadijoje.

25Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, padarė išvadą, kad ginčijamas VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. (6.5) I-7132 naikinamas ir VSDFV įpareigojama išnagrinėti pareiškėjos 2013 m. spalio 18 d. skundą dėl VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. (10.1)R3-29459 iš esmės, taip pat išspręsti pareiškėjos prašymą dėl termino VSDFV Utenos skyriaus veiksmams dėl senatvės pensijos perskaičiavimo apskųsti atnaujinimo.

26Teismas nurodė, kad pareiškėja taip pat prašė panaikinti VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. (10.1)R3-29459 ir įpareigoti VSDFV Utenos skyrių išmokėti neišmokėtos 11 852,26 Lt valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalį. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 103 straipsnio 1 punktu, atsižvelgęs į tai, kad pareiškėja nėra pasinaudojusi teisės aktuose nustatyta privaloma ikiteismine ginčų dėl pensijos dalies priteisimo nagrinėjimo tvarka ir šia tvarka dar gali pasinaudoti, teismas šią skundo dalį paliko nenagrinėtą.

27III.

28Pareiškėja apeliaciniu skundu (b. l. 103–108) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – visiškai patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

291. 2013 m. rugsėjo 25 d. į VSDFV Utenos skyrių kreipėsi ne tik dėl pažymos išdavimo,

30t. y. informacijos suteikimo, tačiau ir su prašymu išmokėti dėl Laikinojo įstatymo taikymo negautą senatvės pensijos dalį. VSDFV Utenos skyrius privalėjo prašymo dalį dėl pensijos dalies išmokėjimo perduoti ginčus dėl VSDFV teritorinių skyrių sprendimų nagrinėti įgaliotai institucijai, t. y. VSDFV. Tačiau VSDFV Utenos skyrius prašymą išnagrinėjo visa apimtimi, t. y. išsprendė

31ir dėl savo paties veiksmų. Tai neabejotinai lemia, kad yra pagrindas panaikinti VSDFV

32Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. (10.1)R3-29459, kaip priimtą neįgalioto asmens. Teismo sprendimas palikti nenagrinėtą skundo reikalavimą dėl šio sprendimo panaikinimo naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas. Taikytinos Lietuvos vyriausiojo administracinio

33teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014 suformuluotos taisyklės.

342. Nors VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendime Nr. (6.5) I-7132 nurodė, kad atsisako nagrinėti skundą, kaip paduotą praleidus terminą, tačiau VSDFV išreiškė aiškią savo valią keliamu klausimu dėl neteisėtai sumažintos pensijos dalies mokėjimo, t. y. priėmė administracinį sprendimą (Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 11 d.) privaloma ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka. Ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra baigta, o tai lemia, kad šiuo aspektu nėra kliūčių nagrinėti ginčą iš esmės teisme. Teismo sprendime suformuluotas įpareigojimas VSDFV išnagrinėti 2013 m. spalio 18 d. skundą, nepaisant aiškiai išreikštos ginčus ikiteismine tvarka įgaliotos nagrinėti institucijos teisinės pozicijos ginčijamu klausimu (dėl ginčo esmės), nesuderinamas su iš Konstitucijos kylančiais teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo imperatyvais, nuo kurių neatsiejami ir ikiteisminei ginčų nagrinėjimo tvarkai keliami veiksmingumo bei operatyvumo reikalavimai.

353. Siekiant užtikrinti realią ir veiksmingą pažeistų teisių gynybą, kilusios pasekmės dėl prieštaraujančių Konstitucijai Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo, perskaičiuojant senatvės pensiją, turi būti visiškai pašalintos, t. y. turi būti priteista visa pensijos nepriemoka – 11 852,26 Lt.

36Atsakovas VSDFV atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 116–118) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

37VSDFV nurodo, kad teismas padarė teisingą išvadą, jog VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. (6.5) I-7132 netinkamai išnagrinėjo pareiškėjos 2013 m. spalio 18 d. skundą

38bei išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūra nėra baigta dėl visų pareiškėjos paminėtame skunde iškeltų reikalavimų, todėl VSDFV įpareigotina, vadovaujantis Įstatymo 37 straipsnio 4 dalimi, iš naujo išnagrinėti pareiškėjos 2013 m. spalio 18 d. skundą, kad ginčas galėtų būti nagrinėjamas teisme.

39Atsakovas VSDFV Utenos skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 111–114) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

401. VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendime Nr. (6.5) I-7132 nenurodyta, jog VSDFV teritorinis skyrius ar VSDFV neturi teisinio pagrindo išmokėti pareiškėjai 2010–2011 m. negautą senatvės pensijos dalį, o tik pateikta informacija, kurią VSDFV, vadovaudamasi gero administravimo principu, privalėjo pateikti dėl Laikinojo įstatymo taikymo, kad negauta

41pensijos dalis pensininkams bus kompensuojama, priėmus tam tikrus teisės aktus. Pareiškėja nėra pasinaudojusi teisės aktuose nustatyta privaloma ikiteismine ginčų dėl pensijų dalies priteisimo nagrinėjimo tvarka, todėl skundas dėl neišmokėtos senatvės pensijos dalies priteisimo negali būti nagrinėjamas teisme iš esmės.

422. Pareiškėja 2013 m. spalio 18 d. kreipėsi į VSDFV dėl VSDFV Utenos skyriaus

432013 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. (10.1)R3-29459. Šiame sprendime nurodyta, kad jis gali būti skundžiamas per 20 darbo dienų nuo šio rašto gavimo VSDFV. Pareiškėja nepraleido 20 darbo dienų termino, nustatyto Įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje. VSDFV Utenos skyrius, gavęs pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 25 d. prašymą, nepriėmė sprendimo palikti jį nenagrinėtą, motyvuodamas tam tikrų teisinių prielaidų išnykimu, taip pat nepersiuntė jo nagrinėti VSDFV. VSDFV teritoriniam skyriui išnagrinėjus pareiškėjos skundą iš esmės, VSDFV, kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, kilo pareiga patikrinti VSDFV teritorinio skyriaus sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą keliamo ginčo ribose.

443. Nėra priimtas privalomas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimas, t. y. VSDFV nėra priėmusi galutinio sprendimo dėl pensijos dalies išmokėjimo / neišmokėjimo ir nėra išsprendusi pareiškėjos prašymo dėl termino VSDFV Utenos skyriaus veiksmams dėl senatvės pensijos perskaičiavimo apskųsti atnaujinimo, todėl teismas negalėjo atskirai išspręsti reikalavimo dėl įpareigojimo išmokėti pensijos nepriemoką.

45Teisėjų kolegija

konstatuoja:

46IV.

47Apeliacinis skundas atmestinas.

48Pareiškėja siekia VSDFV Utenos skyriaus jai paskirtos ir, pritaikant Laikinojo įstatymo

498 straipsnio 1 dalies (2009-12-09 įstatymo Nr. XI-537 redakcija) nuostatas, sumažintos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos neišmokėtos dalies už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. atgavimo.

50Nagrinėjamoje byloje nėra kvestionuojama, kad pareiškėjos nurodytas senatvės pensijos sumažinimas vyko atsakovui VSDFV Utenos skyriui, kuris administravo teisinius santykius dėl šios pensijos pareiškėjai skyrimo ir mokėjimo, tiesiogiai taikant paminėtas Laikinojo įstatymo

518 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurių taikymas buvo nutrauktas nuo 2012 m. sausio 1 d. Taip pat nekvestionuojama aplinkybė, kad taip sumažinta senatvės pensija pareiškėjai faktiškai buvo pradėta mokėti nuo 2010 m. sausio mėn.

52Iš bylos matyti, kad:

531) 2013 m. rugsėjo 25 d. pareiškėja padavė VSDFV Utenos skyriui prašymą, kuriuo prašė išmokėti jai paskirtos senatvės pensijos sumažintą 2010-2011 m. laikotarpiu dalį (b. l. 6);

542) VSDFV Utenos skyrius, atsakydamas į šį pareiškėjos prašymą, pareiškėjos skundžiamu 2013 m. spalio 4 d. raštu (sprendimu) paaiškino pareiškėjai, kad jai paskirta senatvės pensija buvo sumažinta, pritaikant Laikinojo įstatymo 6 straipsnio nuostatas, kurios Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu nebuvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, ir Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai. Be to, nurodė, kad neturi teisinio pagrindo išmokėti jai taikant Laikinąjį įstatymą neišmokėtos pensijos dalies (b. l. 8-9);

553) 2013 m. spalio 18 d. skundu pareiškėja apskundė paminėtą VSDFV Utenos skyriaus sprendimą atsakovui VSDFV. Šiame skunde ji nurodė, kad jos atžvilgiu neturi būti taikomas 3 metų senaties terminas, kurio taikymas prieštarautų paminėtam Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimui, tačiau kartu prašė šį terminą atnaujinti bei įpareigoti VSDFV Utenos skyrių išmokėti jai 12 186,81 Lt negautos pensijos (b. l. 12-13);

564) VSDFV pareiškėjos skundžiamu šioje administracinėje byloje 2013 m. spalio 29 d. sprendimu atsisakė nagrinėti pastarąjį pareiškėjos skundą Taisyklių 31 punkto pagrindu. Šiame sprendime VSDFV nurodė, kad pareiškėja praleido Pensijų įstatymo (2005-05-19 įstatymo

57Nr. X-209 redakcija) 45 straipsnio nustatytą 3 metų terminą apskųsti sprendimą dėl jai paskirtos senatvės pensijos sumažinimo, nurodė, kad, remdamasi administracinių teismų praktika, atmeta jos argumentą dėl senaties termino skaičiavimo nuo Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo priėmimo, bei pasiūlė jai iki 2013 m. lapkričio 15 d. pateikti įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti šį terminą. Be to, šiame sprendime VSDFV nurodė, kad „Vyriausybės pavedimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi parengti teisės aktų, kuriuose bus nustatyta dėl ekonominio sunkmečio sumažintų pensijų kompensavimo tvarka, projektus. Priėmus ir įsigaliojus šiems teisės aktams, dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo negauta pensijos dalis asmenims bus kompensuojama tuose teisės aktuose nustatyta tvarka“. Taip pat nurodė, kad VSDFV Utenos skyriaus informaciniu 2013 m. spalio 4 d. raštu buvo pateikta teisinga informacija, todėl naikinti šį raštą nėra pagrindo (b. l. 14-15);

585) pareiškėja, ignoruodama paminėtą atsakovo pasiūlymą dėl papildomų įrodymų pateikimo, 2013 m. lapkričio 27 d. kreipėsi su skundu į teismą.

59Kolegija pažymi, kad nagrinėjamo ginčo esmė – pareiškėjos paminėtu laikotarpiu tariamai pažeistos teisės į visas jai paskirtą senatvės pensiją gynimo būdo tinkamumas ta prasme, ar pareiškėja, siekdama atgauti pensijos nepriemoką, laikėsi tokio pobūdžio ginčams teisės aktų nustatytos išsprendimo tvarkos.

60Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas tokio ir panašaus pobūdžio administracines bylas, suformulavo tokiose bylose taikytinų teisės normų aiškinimo taisykles, kuriomis turi būti vadovaujamasi ir šioje administracinėje byloje (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

61Konkrečiai imant, tokios teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės yra suformuluotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje administracinėje byloje

62Nr. A143-816/2014, kurioje, be kita ko, yra nurodyta, kad tokio pobūdžio ginčo (ginčo dėl Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. pagrindu neišmokėtos pensijos dalies priteisimo) teisiniams santykiams yra taikytinos Pensijų įstatymo (2005-05-19 įstatymo Nr. X-209 redakcija) 45 straipsnio 1 dalies nuostatos; kad šioje dalyje nustatyta VSDFV teritorinių skyrių sprendimų apskundimo tvarka turi būti suprantama ir aiškinama kaip tokio pobūdžio ginčams išspręsti privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka; kad šioje dalyje nurodyti kaip skundžiami VSDFV teritorinių skyrių sprendimai yra ne atskirai priimti ir suformuluoti administraciniai sprendimai, o faktinis sumažintos pensijos mokėjimas, tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas. Taip pat buvo išaiškinta, kad aptariamoje Pensijų įstatymo 45 straipsnio dalyje nurodytas 3 metų sprendimų apskundimo terminas savo teisine prigimtimi yra procedūrinis terminas, nustatytas tam tikram veiksmui atlikti neteisminėje institucijoje; kad šio termino eigos pradžia laikytina pirmosios sumažintos pensijos faktiško išmokėjimo (pervedimo į pensiją gaunančio asmens sąskaitą) diena, kai pensiją gaunantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo atžvilgiu priimtą (jo manymu, neteisėtą) sprendimą. Be to, aptariamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje nurodyta, kad tais atvejais, kai dėl neteisėto pensijos sumažinimo pensiją gaunantis asmuo kreipėsi ne tiesiogiai į VSDFV (kaip tai numatyta aptariamoje Pensijų įstatymo 45 str. 1 d.), o į VSDFV teritorinį skyrių, Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu tokio kreipimosi į šį skyrių diena yra laikytina kreipimosi su skundu į VSDFV diena.

63Kolegija, taikydama išvardytas teisės aiškinimo taisykles byloje nagrinėjamai situacijai, pažymi, kad paminėtas pareiškėjos VSDFV Utenos skyriui paduotas 2013 m. rugsėjo 25 d. prašymas pripažintinas skundu Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo prasme. Paduodama šį prašymą (skundą), pareiškėja praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą, kuris turi būti skaičiuojamas nuo 2010 m. sausio mėn., kai pareiškėjai pirmą kartą buvo išmokėta (pervesta) Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pagrindu sumažinta senatvės pensija.

64Pasisakydama dėl šio termino atnaujinimo galimybės, kolegija pirmiausia pažymi, kad aptariamas 3 metų terminas pagal savo pobūdį yra procedūrinis terminas, nustatytas tam tikram veiksmui atlikti neteisminėje institucijoje. Todėl jo atnaujinimo (Taisyklių 20 p. taikymo prasme) klausimas yra atsakovo VSDFV (išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos) diskrecija. Teismas, patikrindamas Taisyklių 20 punkto taikymo pagrįstumą, gali nesutikti su šios institucijos atsisakymu atnaujinti aptariamą terminą tik tais atvejais, kai toks atsisakymas akivaizdžiai neatitinka bendrųjų teisės taikymo protingumo ir (ar) teisingumo principų. Kolegija taip pat pažymi, kad, pagal administracinių teismų praktiką, priežastys, dėl kurių buvo praleistas Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytas 3 metų terminas, gali būti pripažintos svarbiomis (ir nurodytas terminas gali būti atnaujintas), tačiau tai turi būti individualaus pobūdžio priežastys, kurios objektyviai užkirto (apsunkino) kelią asmeniui, kurio teisės buvo pažeistos, paduoti skundą per įstatymo nustatytą terminą. Kaip jau buvo pasakyta pirmiau, nagrinėjamoje situacijoje aptariamo 3 metų termino eiga skaičiuotina nuo 2010 m. sausio mėn., kai pareiškėja pirmą kartą gavo dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo sumažintą senatvės pensiją. Pareiškėjos nurodytas nežinojimas apie jos teisių pažeidimą iki paminėto Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo priėmimo (jo įsigaliojimo) praleisto termino atnaujinimo instituto taikymo požiūriu negali būti pripažintas (laikomas) termino praleidimo priežastimi Taisyklių 20 punkto taikymo prasme. Todėl VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendimo nuoroda į tokio pareiškėjos argumento atmetimą yra teisinga ir pagrįsta.

65Kolegija, atsižvelgdama į pareiškėjos pasirinktą elgesio modelį (į tai, kad ji ignoravo atsakovo VSDFV pasiūlymą pateikti įrodymus, patvirtinančius paminėto termino praleidimo priežasčių svarbumą), teismui nenurodė jokių individualaus pobūdžio aplinkybių, galinčių turėti įtakos šio termino praleidimo priežasčių svarbumui, o, priešingai, nuosekliai laikėsi klaidingos pozicijos dėl aptariamo termino eigos skaičiavimo tvarkos, neįžvelgia tokioje situacijoje Taisyklių 20 punkto (pareiškėjos teisės pateikti VSDFV įrodymus, patvirtinančius paminėto 3 metų termino praleidimo priežasčių svarbumą) pažeidimo. Tuo labiau kolegija neįžvelgia taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, pažeidimo ABTĮ

6689 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo prasme. Todėl šiuo aspektu pirmosios instancijos teismo nurodyti argumentai ir išvados dėl pareiškėjos skundžiamo VSDFV sprendimo ydingumo kolegijos pripažintini neteisingais ir nepagrįstais.

67Pasisakydama dėl pareiškėjos skundžiamo VSDFV sprendimo reikšmės nagrinėjamai bylai ta prasme, ar jame buvo išreikšta šio atsakovo (Pensijų įstatymo 45 str. taikymo prasme išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos) pozicija ir valia dėl nagrinėjamo ginčo esmės, kolegija pažymi, kad šiame sprendime (jo turinys kolegijos nurodytas, išvardijant faktines bylos aplinkybes) nėra tiesiogiai išreikšta šio atsakovo pozicija dėl pareiškėjos prašymo grąžinti ginčo nepriemoką nepagrįstumo. Šiame sprendime nurodyta informacija apie numatomą (būsimą) ginčo santykių teisinį reglamentavimą pagal savo pobūdį ir paskirtį negali būti pripažinta atsakovo pozicijos dėl ginčo esmės išreiškimu. Ji gali būti vertinama tik kaip šiam atsakovui, kaip viešojo administravimo subjektui, taikytino gero administravimo principo (kuris suponuoja viešojo administravimo subjekto pareiga pateikti suinteresuotam asmeniui objektyvią ir teisingą informaciją jį dominančiu klausimu) vykdymu. Nuoroda šiame sprendime apie VSDFV Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. rašte (sprendime) pareiškėjai pateiktos informacijos teisingumą yra skirta Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymui praeityje (laikotarpiu, per kurį atsirado pareiškėjos prašoma grąžinti nepriemoka) ir buvo panaudota šio atsakovo kaip argumentas nekvestionuoti šio teritorinio administratoriaus sprendimo jame pateiktos informacijos teisingumo aspektu.

68Apibendrindama padarytas išvadas, kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti pripažintas teisingu ir pagrįstu dėl netinkamo teisės normų taikymo ir bylai reikšmingo pareiškėjos skundžiamo VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendimo vertinimo. Pareiškėjos teismui paduoto skundo reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti (ABTĮ 88 str. 1 p.).

69Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 140 straipsnio

701 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

71Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 8 d. sprendimą panaikinti, o pareiškėjos R. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

72Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja R. S. (toliau – ir pareiškėja, apeliantė)... 5. Pareiškėja nurodė, kad 2009 m. liepos 13 d. įgijo teisę į senatvės... 6. į VSDFV Utenos skyrių su prašymu išmokėti dalį pensijos už 2010–2011... 7. kaip dirbanti pensininkė, bei išduoti pažymą apie nesumokėtos pensijos... 8. Atsakovas VSDFV atsiliepimu į skundą (b. l. 39–41, 79–82) prašė skundo... 9. VSDFV nurodė, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau... 10. kad pareiškėja pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo VSDFV tvarka.... 11. Atsakovas VSDFV Utenos skyrius atsiliepimu į skundą (b. l. 63–69) prašė... 12. VSDFV Utenos skyrius nurodė, kad VSDFV teritoriniai skyriai valstybines... 13. praleidusi terminą, prašė jos reikalavimams taikyti ieškinio senatį.... 14. ir šia tvarka nebegali pasinaudoti, nes terminas skundui paduoti nebuvo... 15. nėra pagrindo išmokėti pareiškėjai susidariusios senatvės pensijos... 16. II.... 17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. liepos 8 d. sprendimu (b. l.... 18. Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl VSDFV Utenos skyriaus 2013 m.... 19. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2... 20. Teismas nustatė, kad pirmoji senatvės pensija, sumažinta dėl Laikinojo... 21. teisės pažeidimą, o ne nuo tos dienos, kurią asmens teisės pažeidimo... 22. Teismas taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 23. Nr. A502-400/2014). Be kita ko, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 24. būti įgyvendinama administracinės procedūros užbaigimo etape, bet ne... 25. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, padarė išvadą, kad... 26. Teismas nurodė, kad pareiškėja taip pat prašė panaikinti VSDFV Utenos... 27. III.... 28. Pareiškėja apeliaciniu skundu (b. l. 103–108) prašo panaikinti Vilniaus... 29. 1. 2013 m. rugsėjo 25 d. į VSDFV Utenos skyrių kreipėsi ne tik dėl... 30. t. y. informacijos suteikimo, tačiau ir su prašymu išmokėti dėl Laikinojo... 31. ir dėl savo paties veiksmų. Tai neabejotinai lemia, kad yra pagrindas... 32. Utenos skyriaus 2013 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. (10.1)R3-29459, kaip... 33. teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje... 34. 2. Nors VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendime Nr. (6.5) I-7132 nurodė, kad... 35. 3. Siekiant užtikrinti realią ir veiksmingą pažeistų teisių gynybą,... 36. Atsakovas VSDFV atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 116–118) prašo... 37. VSDFV nurodo, kad teismas padarė teisingą išvadą, jog VSDFV 2013 m. spalio... 38. bei išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūra nėra baigta... 39. Atsakovas VSDFV Utenos skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.... 40. 1. VSDFV 2013 m. spalio 29 d. sprendime Nr. (6.5) I-7132 nenurodyta, jog VSDFV... 41. pensijos dalis pensininkams bus kompensuojama, priėmus tam tikrus teisės... 42. 2. Pareiškėja 2013 m. spalio 18 d. kreipėsi į VSDFV dėl VSDFV Utenos... 43. 2013 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. (10.1)R3-29459. Šiame sprendime nurodyta,... 44. 3. Nėra priimtas privalomas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka... 45. Teisėjų kolegija... 46. IV.... 47. Apeliacinis skundas atmestinas.... 48. Pareiškėja siekia VSDFV Utenos skyriaus jai paskirtos ir, pritaikant... 49. 8 straipsnio 1 dalies (2009-12-09 įstatymo Nr. XI-537 redakcija) nuostatas,... 50. Nagrinėjamoje byloje nėra kvestionuojama, kad pareiškėjos nurodytas... 51. 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurių taikymas buvo nutrauktas nuo 2012 m.... 52. Iš bylos matyti, kad:... 53. 1) 2013 m. rugsėjo 25 d. pareiškėja padavė VSDFV Utenos skyriui prašymą,... 54. 2) VSDFV Utenos skyrius, atsakydamas į šį pareiškėjos prašymą,... 55. 3) 2013 m. spalio 18 d. skundu pareiškėja apskundė paminėtą VSDFV Utenos... 56. 4) VSDFV pareiškėjos skundžiamu šioje administracinėje byloje 2013 m.... 57. Nr. X-209 redakcija) 45 straipsnio nustatytą 3 metų terminą apskųsti... 58. 5) pareiškėja, ignoruodama paminėtą atsakovo pasiūlymą dėl papildomų... 59. Kolegija pažymi, kad nagrinėjamo ginčo esmė – pareiškėjos paminėtu... 60. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas tokio ir panašaus... 61. Konkrečiai imant, tokios teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės yra... 62. Nr. A143-816/2014, kurioje, be kita ko, yra nurodyta, kad tokio pobūdžio... 63. Kolegija, taikydama išvardytas teisės aiškinimo taisykles byloje... 64. Pasisakydama dėl šio termino atnaujinimo galimybės, kolegija pirmiausia... 65. Kolegija, atsižvelgdama į pareiškėjos pasirinktą elgesio modelį (į tai,... 66. 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo prasme. Todėl šiuo aspektu pirmosios... 67. Pasisakydama dėl pareiškėjos skundžiamo VSDFV sprendimo reikšmės... 68. Apibendrindama padarytas išvadas, kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 69. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 140... 70. 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija... 71. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 8 d. sprendimą... 72. Sprendimas neskundžiamas....