Byla I-405-355/2007

1(S)

2Pranešėjas : D. Daunys

3Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Donato Daunio, kolegijos teisėjų Gražvydo Poškaus ir Virginijaus Stankevičiaus

4sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei

5dalyvaujant pareiškėjo UAB „Karališkas vežėjas“ atstovams Rimutei Aleknavičienei ir advokatui Muradui Bakanui

6dalyvaujant atsakovo - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovams Jurgitai Mickūnaitei ir Algirdui Baikauskui

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo UAB „Karališkas vežėjas“ prašymą ir patikslintą prašymą dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo, teismo išlaidų priteisimo ir

Nustatė

82006-11-20 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.1089 „Dėl leidimo vežti keleivius vietinio ( priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais „ Šiauliai- Pakapė“ ir „Šiauliai- Kuršėnai“ pagal kvotą Nr.6 panaikinimo“ vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo ( Žin.,1994, Nr.55-1049, 2000, Nr.91-2832) 29 str.5 dalies 2 punktu, LR kelių transporto kodekso( Žin.,1996, Nr.119-2772) 18 str.11 dalimi, Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų LR Susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.3-62, 25.1 punktu( Žin.,2006, Nr.23-768), Leidimų vežti keleivius nustatytais maršrutais išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005m. spalio 27 d. sprendimu „ Dėl Šiaulių rajono savivaldybės eismo priežiūros komisijos nuostatų, leidimų vežti keleivius nustatytais maršrutais išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir konkurso vežėjams parinkti reguliaraus susisiekimo maršrutams aptarnauti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Eismo priežiūros komisijos 2006 m. lapkričio 15 d. teikimą panaikino pareiškėjui UAB „Karališkas vežėjas“ leidimą Nr.188 vežti keleivius vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais „ Šiauliai- Pakapė“ ir „ Šiauliai- Kuršėnai“ pagal kvotą Nr.6 nuo 2006 m. gruodžio 20 d.

9Pareiškėjo-UAB „ Karališkas vežėjas“ atstovai prašymu ir patikslintu prašymu, prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti minėtą Šiaulių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymą, kaip priimtą pažeidžiant galiojančias teisės normas ir neatitinkantį tikrovės. Ginčijamame įsakyme pasiremta tik teisės aktais, nenurodant kokiais veiksmais pareiškėjas pažeidė taisyklių reikalavimus ir sutartyje nustatytas sąlygas, neapklausus pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų, nenurodant įsakymo apskundimo tvarkos.

10Atsakovo- Šiaulių rajono savivaldybės atstovai prašo pareiškėjo prašymų netenkinti, kadangi skundžiamas įsakymas priimtas pagrįstai, nustačius, kad pareiškėjas maršrute „ Šiauliai- Pakapė“ nesilaikė komisijos patvirtinto grafiko- tvarkaraščio .Pareiškėjas pažeidė Keleivių vežimo reguliariais autobusų reisais Šiaulių rajono vietinio susisiekimo( priemiestiniais) maršrutais 2005-12-08 sutartį Nr.( - ) su Šiaulių rajono savivaldybės administracija, kadangi nesilaikė eismo tvarkaraščių ir nevykdė nustatytų reisų skaičiaus, pažeisdamas sutarties sąlygas.

11Pareiškėjo UAB „Karališkas vežėjas“ prašymas ir patikslintas prašymas tenkintini. Ginčo dalyką tarp pareiškėjo ir atsakovo reguliuoja LR Susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymas Nr.3-62“ Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“( Toliau Taisyklės) bei LR Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr.1170( LR Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr.2090 redakcija) patvirtintos Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės( toliau – Licencijavimo taisyklės) . Pagal Taisyklių 25.1 punktą matyti, kad atsakovas turi teisę panaikinti leidimą, jeigu vežėjas nesilaiko šių taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų. Ginčo santykiai tarp pareiškėjo ir atsakovo dėl keleivių vežimo atsirado 2003-08-08, kada buvo sudaryta pirminė sutartis. Atsakovas nepateikė šios sutarties neatsiejamų priedų ir grafikų, teigdamas, kad jie neišliko ir tada reikia remtis 2005-12-08 sudaryta nauja sutartimi, kurios priedus pareiškėjas turi, o pas atsakovą jie neišlikę. Ginčas iš esmės kyla iš to, ar pareiškėjas laikėsi ar nesilaikė nustatytų pagal sutartis keleivių pervežimo grafikų maršrute „ Šiauliai- Pakapė“.Iš 2003-08-08 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos transporto licencijavimo komisijos posėdžio protokolo( b.l.92) matyti, kad buvo svarstomas klausimas dėl pareiškėjo prašymo paankstinti išvykimą ryte maršrute „ Pakapė- Šiauliai“ iš Pakapės ir tam vienbalsiai pritarta. Deja, prie šio protokolo atsakovas nepateikė transporto judėjimo grafikų. Tuo tarpu pareiškėjas pateikė teismui 2003-07-07 prašymą atsakovui leisti kvotai Nr.6 „Šiauliai- Pakapė“ pakeisti aptarnavimo laiką, nurodant tikslų grafiką, kuris, pagal esamus įrašus ir suderinimus, buvo atsakovo patenkintas.. Šiuo atveju, administracinėje byloje yra keli šio maršruto grafikai, patvirtinti atsakovo, todėl nėra aišku, kokį iš šių grafikų pareiškėjas pažeidė. Pagal susiklosčiusią teisinę praktiką, visos abejonės yra aiškinamos pareiškėjo naudai. Teismas konstatuoja, kad atsakovas nepateikė neginčijamų įrodymų, kad pareiškėjas pažeidė Taisyklių reikalavimus ar maršruto aptarnavimo sutarties sąlygas maršrute „Šiauliai- Pakapė“, kas sudarytų sąlygas panaikinti leidimą vežti keleivius šiuo maršrutu, o teismas tokių pažeidimų nenustatė, todėl ginčijamas atsakovo įsakymas neparemtas jokiu teisiniu pagrindu. Taip pat pripažintina ydinga praktika tai, kad pareiškėjui leidimas Nr.188 vežti keleivius vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais atsakovo buvo išduotas ne kaip reikalauja įstatymas kiekvienam maršrutui atskirai, o net geografiškai Šiaulių rajono atžvilgiu visiškai nesusijusiems maršrutams „ Šiauliai- Pakapė“ ir „ Šiauliai- Kuršėnai“. Net ir konstatavus, kad pervežimo grafikų pareiškėjas nesilaikė maršrute „Šiauliai- Pakapė“, visiškai nepagrįstas ir neteisėtas leidimo panaikinimas pareiškėjui vežti keleivius maršrutu „ Šiauliai- Kuršėnai“, kuriame net tariamų pažeidimų nenustatyta, kas aiškiai varžo pareiškėjo konkurencines teises pervežant keleivius šuo maršrutu. Ši aplinkybė taip pat yra savarankiškas pagrindas patenkinti pareiškėjo prašymą ir patikslintą prašymą.

12Pagal LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnį, proceso šalis, kurios naudai yra priimtas teismo sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies turėtų teismo išlaidų atlyginimą, šiuo atveju- sumokėtą 100 litų žyminį mokestį, nes kitų išlaidas patvirtinančių dokumentų teisminio nagrinėjimo metu nebuvo gauta.

13Vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,88 str.1 d.2 p. teismas

Nutarė

14UAB „Karališkas vežėjas“ prašymą bei patikslintą prašymą patenkinti. Panaikinti 2006-11-20 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 1089 „Dėl leidimo vežti keleivius vietinio ( priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais „Šiauliai- Pakapė“ ir „Šiauliai- Kuršėnai“ pagal kvotą Nr.6 panaikinimo“.

15Priteisti iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos UAB „ Karališkas vežėjas“ 100((vieną šimtą) litų teismo išlaidų.

16Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

17

Proceso dalyviai