Byla I-2610-171/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arūno Kaminsko, teisėjų Irenos Paulauskienės (pranešėja) ir Alvydo Barkausko, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Jonui Masiokui, atsakovės atstovei Laurai Petrauskaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Philip Morris Lietuva“ skundą atsakovei Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie LR Vyriausybės dėl nutarimo panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 3-5), kuriame prašo panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2007-11-30 nutarimą Nr. 3K07/301, kuriuo buvo pritaikytos ekonominės sankcijos už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimą ir paskirta 7 500 Lt bauda.

5Nutarime (b. l. 6-8) nurodoma, kad pareiškėja pagamino ir išleido į Lietuvos Respublikos rinką cigaretes „Marlboro“ (sidabrines) kurių pakelio viduje buvo įdėtas lapelis su šia informacija: „Dėkojame Jums, kad renkatės Marlboro. Marlboro cigaretės, kuriomis Jūs mėglausitės, yra gaiviai malonios. Rūpestingai atrinkti tabako lapai suteikia subtilų, bet kartu ryškų ir rafinuotą skonį. Dabar naujame pakelyje, atspindinčiame kokybę ir įsipareigojimus Jums - pateikti tik tai, kas geriausia“. Ši komercinė informacija savo turiniu ir pateikimo forma yra tabako gaminių reklama, todėl pareiškėja pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalis.

6Pareiškėja nurodo, kad informacija, pateikta cigarečių pakelyje esančiame lapelyje, neatitinka reklamos požymių.

7Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateikiamas tabako gaminių reklamos apibrėžimas - tai bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Reklamos sąvoka apibrėžta ir Europos konvencijoje dėl televizijos be sienų (1989 m.): „Reklama – tai bet koks viešas pranešimas, skatinantis parduoti, pirkti arba nuomoti gaminius bei paslaugas, skatinantis mintį arba veiklą, kurios pageidauja reklamos užsakovas. Jai skiriamas transliacijos laikas, už kurį reklamuotojas kokiu nors būdu atsilygina“.

8Nagrinėjamoje situacijoje lapelyje pateikta informacija neatitinka esminio reklamos požymio: pateikta informacija nebuvo vieša. Informacijos, pateiktos cigarečių pakelio viduje esančiame lapelyje, negalima laikyti vieša, nes ji buvo skirta apibrėžtai asmenų grupei – asmenims, nusipirkusiems gaminį. Atsakovė neatsižvelgia į viešumo kaip būtino reklamos kriterijaus.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003-10-02 sprendime administracinėje byloje Nr. A4-832-2003 nurodė, kad „reklama suprantama kaip informacija, paskleidžiama į viešumą“, o „informacinis lapelis [...] nelaikytini reklama, nes tokiam informacijos [...] skelbimo būdui nepakanka viešumo požymio“. Nors minėto sprendimo fabula ir nesutampa su nagrinėjama situacija, tačiau teismas aiškiai pasisakė dėl informacinio lapelio, esančio cigarečių pakelio viduje, neatitikties viešumo kriterijui ir tokios teismų suformuotos praktikos bei įstatymo aiškinimo atsakovė privalėjo laikytis.

10Nustačius, kada susiformavo apibrėžtų asmenų valia įsigyti ir vartoti gaminį, galima nustatyti ar konkreti informacija atitinka reklamos sąvoką. Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2005-12-15 sprendime administracinėje byloje Nr. A8-1821-05 konstatavo, kad „Pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 10 dalį asmens veika atitinka „tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo“ sudėtį šiais atvejais: pirma, kai asmuo atlieka informavimo ir įtikinėjimo veiksmus, antra, šie veiksmai turi būti susiję su skatinimu apsispręsti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius“. Asmuo, prieš įsigydamas cigarečių pakelį, jau yra apsisprendęs rūkyti, o informacinį lapelį jis randa jau susiformavus jo valiai. Informacija, esanti lapelyje, tik apibūdina produktą, bet neatlieka įtikinamosios, skatinamosios funkcijos, todėl tai nėra reklama.

11Tiek Tabako kontrolės įstatymas, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-07 nutarimu Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Tabako gaminių pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) draudžia nurodytą informaciją pateikti lankstinukuose, skrajutėse ir kitose reklamos priemonėse, skirtose vartotojams išsinešti. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad to paties straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti; be to, prekybos tabako gaminiais vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų pakuočių imitacijas ir atvaizdus. Įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik šią informaciją: 1) gamintojo, prekybos įmonės pavadinimą ir buveinės adresą, prekių ženklą; 2) parduodamų tabako gaminių pavadinimus; 3) žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“; 4) dervų, nikotino, anglies monoksido kiekį cigaretėse; 5) tabako gaminių kainas. Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir Taisyklių 10 bei 11 punktuose.

12Išvardytos draudžiamos reklamos priemonės (lankstinukai, skrajutės ir kitokios reklamos priemonės, skirtos vartotojams išsinešti) turėtų būti aiškinamos kaip savarankiškos reklamos priemonės, atskirtos nuo gaminio, kurias bet kuris vartotojas gali išsinešti. Informacinis lapelis, esantis cigarečių pakelio viduje, nelaikytinas tokia reklamos priemone, nes yra neatsiejama produkto dalis, pasiekiama tik pažeidus pakuotę, t. y. išpakavus produktą. Tai reiškia, kad šis informacinis lapelis neatitinka viešumo, keliamo reklamos priemonėms, požymio, nes jis pasiekiamas tik asmeniui, nusipirkusiam produktą. Lankstinukų, skrajučių tikslas yra skatinti įsigyti ir vartoti produktą, o informacinio lapelio – informuoti konkretų vartotoją, apsisprendusį vartoti produktą, apie gaminio savybes.

13Atsakovė nesutinka su pareiškėjos skundu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 13-15) nurodo, kad nagrinėjamu atveju svarbu išsiaiškinti, ar pareiškėjos veiksmai laikytini tabako gaminių reklama, ar ne. Tabako kontrolės įstatymas yra vientisas teisės norminis aktas ir turi būti aiškinamas sistemiškai. Todėl, atsižvelgiant į Tabako kontrolės įstatymo tikslus, patį įstatymo turinį, atskleidžiantį vienareikšmį tabako gaminių reklamos ir skatinimo draudimą, Tabako kontrolės įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus valstybės tabako kontrolės politikos principus, to paties įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateiktą tabako gaminių reklamos apibrėžimą, lankstinukas, kurio vienoje pusėje pavaizduotas cigarečių „Marlboro“ (sidabrinės) pakelio fragmentas ir užrašas pripažintinas tabako gaminių reklama. Jame kalbama apie konkretaus prekių ženklo „Marlboro“ cigaretes, jos pristatomos kaip, „gaiviai malonios“, joms „atrinkti tabako lapai suteikia subtilų, bet kartu ryškų ir rafinuotą skonį“. Tokia informacija atlieka svarbiausią reklamos paskirtį – formuoja palankų gaminių įvaizdį ir tiesiogiai bei netiesiogiai skatina juos vartoti. Dėkingumas vartotojams, deklaruojamas rūpestis gaminių kokybe ir atsakomybė prieš vartotojus padeda tabako gaminių gamintojui sužadinti ir išlaikyti visuomenės poreikius. Pagal Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalį asmens veika atitinka tabako gaminių reklamos sudėtį dviem atvejais: kai informacija apie tabako gaminius skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius arba kai informacija apie tabako gaminius skatina tik vartoti tabako gaminius. Nagrinėjamu atveju lankstinuke pateikta informacija skatina „Marlboro“ cigarečių pirkėjus vartoti šio prekių ženklo tabako gaminius. Tabako gaminių reklama negali būti suprantama tik kaip veiksmai, skirti naujiems vartotojams pritraukti, Tabako kontrolės įstatyme pateikta tabako gaminių reklamos sąvoka apima ir tokius veiksmus, kuriais siekiama išlaikyti esamų vartotojų priklausomybę. Prasminė (loginė) reklamos sąvokos analizė paneigia pareiškėjos motyvus, kad lankstinuke pateikta informacija neatitinka reklamos sąvokos, kadangi informacija neatlieka skatinamosios funkcijos – asmuo, prieš įsigydamas cigarečių pakelį, jau yra apsisprendęs rūkyti, o informacinį lapelį jis randa jau susiformavus jo valiai. Akivaizdu, kad ir tuo atveju, jei informacija skleidžiama tik apibrėžtai asmenų grupei, tačiau atitinka reklamos sąvoką (bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius), jai taikomi visi nustatyti draudimai.

14Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-10-02 sprendimo administracinėje byloje Nr. A4-832-2003 konstatuojamosios dalies nuostatos negali būti taikomos nagrinėjamu atveju, nes skiriasi bylų faktinės aplinkybės. Pirmu atveju vyko akcija, kurios esmė – kad vartotojas, surinkęs tam tikrą skaičių lapelių, įgijo teisę gauti prizą. Lapelis, esantis cigarečių pakelio viduje, buvo informacinio pobūdžio – supažindino su akcijos taisyklėmis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad toks informacijos apie akciją skelbimo būdas atitinka tabako gaminių rėmimą (draudžiama tabako gaminius remti suteikiant teisę pirkėjui iš karto ar per tam tikrą terminą po vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo gauti dovanų ar priedą prie tabako gaminių), todėl negalėjo būti suprantamas ir aiškinamas kaip tabako gaminių reklama. Nagrinėjamu atveju lankstinukas yra ne informacinio, o skatinamojo pobūdžio, jame pateikiama „Marlboro“ cigarečių reklama.

15Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalis nustato, kad prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik šią informaciją: gamintojo, prekybos įmonės pavadinimą ir buveinės adresą, prekių ženklą, parduodamų tabako gaminių pavadinimus, žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“, dervų, nikotino, anglies monoksido kiekį cigaretėse; tabako gaminių kainas. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalis nustato, kad šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti. Aptariamame lankstinuke tris kartus nurodytas tabako gaminių pavadinimas „Marlboro“ (<...> kad renkatės „Marlboro“. „Marlboro“ cigaretės <...> „Marlboro“. The Very Best.) ir pateikta grafinė informacija – grafinis prekių ženklas cigarečių pakelis „Marlboro“ (užregistruotas 34 klasėje – cigaretės). Reklaminis lankstinukas, įdėtas į „Marlboro“ cigarečių pakelį, yra akivaizdžiai skirtas vartotojui išsinešti ir todėl patenka į draudžiamų reklamos priemonių sąrašą. Pateikdama tabako gaminių pavadinimą ir prekių ženklą lankstinuke, skirtame vartotojams išsinešti, pareiškėja pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 5d.

16Skundas atmestinas.

17Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau VTAKT) 2007-11-10 faktų fiksavimo akte nustatyta, kad cigarečių pakelyje „Marlboro“ buvo rastas žydros spalvos pusiau perlenktas lapelis (apie 16 x 4.5 cm dydžio) (b. l. 22). Vienoje šio lapelio pusėje buvo cigarečių „Marlboro“ sidabrinio pakelio fragmentas su užrašu apačioje – „Jūsų gydytojas ar vaistininkas padės jums mesti rūkyti“, kitoje lapelio pusėje užrašas: „Dėkojame Jums, kad renkatės Marlboro. Marlboro cigaretės, kuriomis Jūs mėgausitės, yra gaiviai malonios. Rūpestingai atrinkti tabako lapai suteikia subtilų, bet kartu ryškų ir rafinuotą skonį. Dabar naujame pakelyje, atspindinčiame kokybę ir Įsipareigojimus Jums - pateikti tik tai, kas geriausia“. Šį aprašymą atitinka į bylą pateiktas lapelio su nurodytu tekstu originalas (b. l. 45).

18VTAKT 2007-11-14 tikrinimo protokole Nr. 294 nurodoma, kad pareiškėja, pagamindama ir į rinką išleisdama cigaretes „Marlboro“ (sidabrinės) kartu su informacija, kuri savo turiniu ir pateikimo forma yra tabako gaminių reklama, pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 ir 5 d. (b. l. 21). 2007-11-30 nutarimu Nr. 3K07/301 pareiškėjai paskyrė 7 500 Lt baudą (b. l. 6-8).

19Tabako gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Lietuvos Respublikoje draudžiama tabako gaminių reklama, išskyrus 17 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, taip pat draudžiama paslėpta tabako gaminių reklama (Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d., 2 str. 7 p.).

20Ginčo esmė – ar cigarečių pakelyje „Marlboro“ rastas lapelis su jame įrašytu tekstu laikytinas tabako gaminių reklama, kurią draudžia Tabako kontrolės įstatymas (b. l. 45).

21Šiuo atveju lankstinukas įdėtas į cigarečių pakelį yra reklamos priemonė. Jame kalbama apie konkretaus prekių ženklo „Marlboro“ cigaretes, jos pristatomos kaip „gaiviai malonios“, joms „atrinkti tabako lapai suteikia subtilų, bet kartu ryškų ir rafinuotą skonį“. Tokia rašytinė informacija atlieka svarbiausią reklamos paskirtį – formuoja palankų gaminių įvaizdį ir tiesiogiai bei netiesiogiai skatina juos vartoti. Dėkingumas vartotojams, deklaruojamas rūpestis gaminių kokybe ir atsakomybė prieš vartotojus padeda tabako gaminių gamintojui sužadinti ir išlaikyti vartotojų poreikius. Pagal Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalį asmens veika atitinka „tabako gaminių reklamos“ sudėtį dviem atvejais: kai informacija apie tabako gaminius skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius arba kai informacija apie tabako gaminius skatina tik vartoti tabako gaminius. Nagrinėjamu atveju lankstinuke pateikta informacija skatina „Marlboro“ cigarečių pirkėjus vartoti šio prekės ženklo tabako gaminius. Tabako gaminių reklama negali būti suprantama tik kaip veiksmai, skirti naujiems vartotojams pritraukti, Tabako kontrolės įstatyme pateikta tabako gaminių reklamos sąvoka taip pat apima tokius veiksmus, kuriais siekiama išlaikyti esamų vartotojų priklausomybę, kaip ir yra šiuo atveju. Anksčiau pateikta reklamos sąvokos analizė paneigia pareiškėjos motyvus, kad lankstinuke pateikta informacija neatitinka reklamos sąvokos, nes informacija neatlieka skatinamosios funkcijos.

22Teismas mano, kad tai yra vieša reklama, nes išplatinama apibrėžtam asmenų kiekiui. Tai, kad šis informacinis lapelis yra prieinamas tik asmenims, nusipirkusiems prekę visiškai nereiškia, kad jie negali būti traktuojami kaip reklamos gavėjai ar asmenys, kuriems adresuojama reklama. Todėl ir tuo atveju, kai informacija skleidžiama tik apibrėžtai asmenų, grupei ji atitinka reklamos sąvoką (bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius) ir jai taikomi visi nustatyti draudimai.

23Remdamasis šiuo motyvu teismas atmeta pareiškėjos argumentą, kad informacinis lapelis (b. l. 45) neatitinka viešumo, keliamo reklamos priemonėms, požymio, nes jis pasiekiamas tik asmeniui, nusipirkusiam produktą, bet kartu atkreipia pareiškėjos dėmesį, kad iš tabako gaminių reklamos sąvokos, kuri apibrėžta Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, matyti, jog viešumo požymis šiuo atveju nėra būtinas. Lankstinukas su jau minėtu tekstu įdėtas į cigarečių pakelį – forma ir priemonė informacijai paskleisti bei skatinti vartoti tabako gaminius ir atitinka tabako gaminių reklamos sąvoką.

24Kadangi teismas laiko, kad lankstinukas yra reklamos priemonė (vieša reklama), skirta vartotojui išsinešti, todėl atmeta pareiškėjos argumentą, kad ji nepagrįstai nubausta pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalį.

25Į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje paskelbtuose sprendimuose, nutarimuose ir nutartyse esančius įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus atsižvelgia teismai, valstybės ir kitos institucijos, taip pat kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str. 2 d .)

26„Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas“ (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas).

27Atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo nutarimą ir ABTĮ teismas mano, kad pareiškėja nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-10-02 sprendimu administracinėje byloje Nr. A4-832-2003, nes patikrinimo metu (2007-11-10) galiojo kita tabako gaminių reklamos sąvoka, nei ta, kuria vadovavosi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą Nr. A4-832-2003. Galiojusioje įstatymo redakcijoje buvo nurodoma, kad tabako gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis perdavimo priemonėmis skelbiama informacija, kuria tiesiogiai skatinamas tabako gaminių įsigijimas ar vartojimas, o šiuo metu galiojančioje įstatymo redakcijoje reklama laikomas informacijos skleidimas. Šios sąvokos nėra tapačios.

28Administracinėje byloje Nr. A4-832-2003 buvo vertinamas kitokio turinio tekstas, nurodytas lapelyje. Tuo metu vyko akcija, kurios esmė, kad vartotojas, surinkęs tam tikrą skaičių lapelių, įgyja teisę gauti prizą. Lapelis, esantis cigarečių pakelio viduje, buvo informacinio pobūdžio – supažindino su akcijos taisyklėmis: „Pradėk kelionę, rink mylias ir gauk prizą! Pirmasis surinksi, pirmasis prizą laimėsi! Prizų kiekis ribotas. Pasirink prizą – surink 50 arba 125 mylias, teisingai užpildyk dalyvio kortelę ir pridėk reikiamą mylių skaičių bei siųsk adresu: „Miles Collection“, p.d. 2705, LT-2009 Vilnius. Mylių skaičių rasi kitoje šios kortelės pusėje“ (adm. byla I8-1306, b. l. 5).

29Šioje byloje tekstas lankstinuke yra ne informacinio, o skatinamojo pobūdžio: „<...> Jūs mėgausitės <...>, yra gaiviai malonios. Rūpestingai atrinkti tabako lapai suteikia subtilų, bet kartu ryškų ir rafinuotą skonį. Dabar naujame pakelyje, atspindinčiame kokybę ir įsipareigojimus Jums - pateikti tik tai, kas geriausia“ (b. l. 45)

30Taigi, teismas daro išvadą, kad prejudicinės galios pareiškėjos nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis neturi, kadangi abiejose bylose yra skirtingas faktinis pagrindas ir netapati įstatymo norma, kuri apibrėžė tabako reklamos sąvoką.

31Atsižvelgdamas į tai, kad išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovė pagrįstai pripažino, kad pareiškėja pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalis, ir už tai pritaikė ekonomines sankcijas, todėl skundas atmestinas.

32Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p. 127 str., teismas

Nutarė

34pareiškėjos UAB „Philip Morris Lietuva“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 4. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 3-5), kuriame prašo... 5. Nutarime (b. l. 6-8) nurodoma, kad pareiškėja pagamino ir išleido į... 6. Pareiškėja nurodo, kad informacija, pateikta cigarečių pakelyje esančiame... 7. Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateikiamas tabako gaminių... 8. Nagrinėjamoje situacijoje lapelyje pateikta informacija neatitinka esminio... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003-10-02 sprendime... 10. Nustačius, kada susiformavo apibrėžtų asmenų valia įsigyti ir vartoti... 11. Tiek Tabako kontrolės įstatymas, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 12. Išvardytos draudžiamos reklamos priemonės (lankstinukai, skrajutės ir... 13. Atsakovė nesutinka su pareiškėjos skundu ir prašo jį atmesti kaip... 14. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-10-02 sprendimo... 15. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalis nustato, kad prekybos tabako... 16. Skundas atmestinas.... 17. Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 18. VTAKT 2007-11-14 tikrinimo protokole Nr. 294 nurodoma, kad pareiškėja,... 19. Tabako gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis... 20. Ginčo esmė – ar cigarečių pakelyje „Marlboro“ rastas lapelis su jame... 21. Šiuo atveju lankstinukas įdėtas į cigarečių pakelį yra reklamos... 22. Teismas mano, kad tai yra vieša reklama, nes išplatinama apibrėžtam asmenų... 23. Remdamasis šiuo motyvu teismas atmeta pareiškėjos argumentą, kad... 24. Kadangi teismas laiko, kad lankstinukas yra reklamos priemonė (vieša... 25. Į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje paskelbtuose... 26. „Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni... 27. Atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo nutarimą ir ABTĮ teismas mano, kad... 28. Administracinėje byloje Nr. A4-832-2003 buvo vertinamas kitokio... 29. Šioje byloje tekstas lankstinuke yra ne informacinio, o skatinamojo... 30. Taigi, teismas daro išvadą, kad prejudicinės galios pareiškėjos nurodyta... 31. Atsižvelgdamas į tai, kad išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovė... 32. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1... 34. pareiškėjos UAB „Philip Morris Lietuva“ skundą atmesti kaip... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...