Byla Ik-2259-815/2010
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudmilos Zaborovskos ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Editai Sakalinskaitei, dalyvaujant pareiškėjos – statybos-remonto UAB „Senovė“ atstovams – L. Z. ir advokatei Ramunei Dulevičienei, atsakovo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovams – šios institucijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojai Indrei Bernotaitei ir šios institucijos Vilniaus miesto agentūros vedėjui Alfredui Skinuliui, atsakovės – Aplinkos apsaugos agentūros atstovams – šios institucijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjai Aldonai Teresei Kučinskienei bei Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vedėjui Audriui Želviui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – statybos-remonto UAB „Senovė“ skundą atsakovams – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Aplinkos apsaugos agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – statybos-remonto UAB „Senovė“ (toliau – ir pareiškėja, ir UAB „Senovė“), atstovaujama advokatės R. D. (2008 m. sausio 2 d. sutartis Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 9-10)) su skundu (t. 1, b. l. 1-8) ir patikslintu skundu (t. 1, b. l. 87-94) (toliau šiame sprendime skundo ir patikslinto skundo prasme vartojama skundo sąvoka) kreipėsi į teismą, prašydama:

51.1. panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir atsakovas, ir Vilniaus RAAD) 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą Nr. VR-1.7-701 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo panaikinimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. VR-1.7-701);

61.2. panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir atsakovė) 2010 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. (2.3)-A4-1532 „Dėl licencijos panaikinimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. (2.3)-A4-1532).

72. Pareiškėja skunde nurodo, jog atsakovai viršijo savo kompetenciją, priėmė neteisėtus ir nepagrįstus sprendimus, kurie daro žalą ne tik pareiškėjai, kadangi sukelia didžiulius nuostolius, bet ir viešajam interesui, nes infekuotos medicininės atliekos dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ir licencijos nepagrįsto panaikinimo nėra renkamos ir saugiai šalinamos, kas sudaro grėsmę aplinkai bei „skatina“ teršėjus atsikratyti medicininių pavojingų infekuotų atliekų neteisėtais ir nekontroliuojamais būdais, o ne deginimo būdu. Pareiškėjos skundas grindžiamas tokiais argumentais.

82.1. Pareiškėjai 2006 m. gegužės 3 d. buvo išduota licencija Nr. ( - ) rinkti ir šalinti pavojingas atliekas, 2006 m. balandžio 21 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – ir TIPK) leidimas Nr. ( - ) eksploatuoti pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginį, esantį ( - ), Vilniuje, leidimas atnaujintas 2008 m. sausio 22 d., koreguotas 2009 m. lapkričio 18 d. ir atnaujintas iki 2010 m. gruodžio 31 d. 2009 m. lapkričio 18 d. UAB „Senovė“ ir Vilniaus RAAD suderino Pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginio atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą, dėl to 2009 m. lapkričio 18 d. Vilniaus RAAD pakoregavo TIPK leidimą, nustatant papildomas sąlygas; būtent dėl TIPK leidimo Papildomų sąlygų, numatytų 2, 6, 11 ir 12 punktuose, atsakovai priėmė ginčijamus sprendimus.

92.2. Vilniaus RAAD skundžiamame sprendime remiasi 2010 m. balandžio 9 d. atliktu faktinių duomenų patikrinimo vietoje faktu ir dėl to 2010 m. balandžio 14 d. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros surašytu patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-138, kurio išvadų 3 punkte konstatuota, kad 2010 m. vasario 18 d. pakartotiniuose privalomuosiuose nurodymuose išdėstyti reikalavimai nėra įvykdyti, todėl turi būti vykdomas 2010 m. kovo 8 d. nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. ( - ), 4 punkte konstatuota, kad įmonė vykdo veiklą, pažeidžiant TIPK leidime Nr. ( - ) nustatytas sąlygas ir reikalavimus, kad neįvykdytos 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildomos sąlygos Nr. 2, 6, 11, 12. Pareiškėja nesutinka, jog pažeidė TIPK leidimo papildomų sąlygų 2, 6, 11 ir 12 punktus ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymą (toliau – ir Įstatymas).

102.3. Atsakovai TIPK leidimo 2, 6, 11 ir 12 papildomų reikalavimų sąlygų pažeidimu laiko 2010 m. kovo 8 d. ir 2010 m. balandžio 4 d. patikrinimo aktuose nurodytų trijų privalomųjų nurodymų Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25 ir Nr. VR-14.2-26 neįvykdymą, todėl svarbu, ar minėti privalomieji nurodymai duoti būtent dėl TIPK leidimo sąlygų, ar jie duoti pagrįstai ir teisėtai, taip pat svarbu, ar pareiškėjos veiksmai leidžia konstatuoti Vilniaus RAAD nurodytą Įstatymo pažeidimą ir ar Vilniaus RAAD galėjo panaikinti TIPK leidimą TIPK taisyklių 64.1 ir 64.2 punktų pagrindu.

112.4. Remiantis Įstatymo nuostatomis, tik tuo atveju, kai įstatymo nustatyta tvarka yra konstatuojama tokia konkreti juridinio asmens, turinčio TIPK leidimą, veikla, kuri daro neigiamą poveikį aplinkai, viršijantį teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos normatyvus ir standartus, tai ūkinė veikla gali būti sustabdoma, panaikinus TIPK leidimą. Tačiau remiantis visais patikrinimo aktais, privalomaisiais nurodymais bei nutarimu stabdyti veiklą, šių aktų turinyje nėra nustatyta konkrečios UAB „Senovė“ neigiamo poveikio aplinkai veiklos, viršijančios teisės aktais nustatytus aplinkos apsaugos normatyvus ir standartus, todėl TIPK leidimas negalėjo būti panaikinamas.

122.5. 2010 m. vasario 8 d. patikrinimo akto pagrindu surašytuose 3 privalomuosiuose nurodymuose aplinkai kenksminga veikla nėra konstatuota, juose konstatuojamas ne aplinkai kenksmingos veiklos faktas, o formuluojami reikalavimai tam tikru terminu įvykdyti inspektoriaus nurodymus, nesiejant šių nurodymų su TIPK leidimo papildomų sąlygų 2, 6, 11 ir 12 reikalavimais, be to, TIPK leidimo papildomose sąlygose 2, 6, 11 ir 12 nėra tokių reikalavimų, kokie formuluojami privalomuosiuose nurodymuose, nėra ir terminų, kurie nurodomi privalomuosiuose nurodymuose, TIPK papildomų sąlygų reikalavimai yra tęstinio prevencinio pobūdžio.

132.6. Iš atsakovų veiksmų sekos galima numanyti, kad veiklos sustabdymo pagrindu Vilniaus RAAD laiko Įstatymo 25 straipsnio 1 punkte suformuluotą pagrindą, tačiau 2010 m. vasario 18 d. privalomuosiuose pakartotiniuose nurodymuose nesuformuluotas aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančio įstatymo ar teisės akto pažeidimas ir reikalavimas pašalinti tokį pažeidimą; be to, analizuojant 2010 m. vasario 18 d. pakartotinius privalomuosius nurodymus, patikrinimo aktus, prieš juos buvusius pakartotinius privalomuosius nurodymus, akivaizdu, jog šiuose dokumentuose nėra įstatymo ar teisės akto pažeidimą konstatuojančių faktų, nepaisant to, Vilniaus RAAD 2010 m. kovo 5 d. atsiunčia pranešimą, jog panaikins TIPK leidimą.

142.7. 2010 m. kovo 8 d. nutarimas, kuriame konstatuota, jog veiklą būtina stabdyti dėl minėtų privalomųjų nurodymų neįvykdymo, yra niekinis, jis yra nepakankamas pagrindas konstatuoti, jog veikla sustabdoma, nes minėtas nutarimas iš tiesų yra nutarimas, kai nustatomas pasirengimo sustabdyti veiklą terminas (Įstatymo 28 straipsnis), o aplinkai kenksmingos veiklos sustabdymui būtina priimti kitą nutarimą (Įstatymo 31 straipsnis), tačiau tokio nutarimo pareiškėja negavo. Be to, 2010 m. kovo 8 d. nutarimas sustabdyti UAB „Senovė“ medicininių atliekų šalinimo veiklą neatitinka Įstatymo 32 straipsnyje nustatytų nutarimo turinio privalomųjų reikalavimų (nenurodyta konkreti aplinkai kenksminga veikla, dėl kokių priežasčių bei kokiu Įstatymo 25 straipsnyje numatytu pagrindu ji sustabdoma).

15Tai, jog Įstatymo nustatyta tvarka nėra priimtas nutarimas sustabdyti veiklą, patvirtina ir Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiojo valstybių aplinkos apsaugos inspektoriaus A. S. 2010 m. balandžio 15 d. privalomasis nurodymas. Jeigu 2010 m. kovo 8 d. nutarimas sustabdyti veiklą įsiteisėjo po 30 dienų 2010 m. balandžio 7 d., tai A. S., priėmęs minėtą nutarimą su 30 dienų pasirengimo stabdymui terminu, nebūtų 2010 m. balandžio 15 d. atlikęs planinio specifinio patikrinimo ir nebūtų davęs privalomųjų nurodymų po 2010 m. balandžio 7 d., tačiau 2010 m. balandžio 15 d. nutarime jis nustatė terminą reikalavimams įvykdyti iki 2010 m. gegužės 17 d.; be to, Vilniaus RAAD atsakymą į UAB „Senovė“ 2010 m. balandžio 12 d. prašymą pratęsti terminą atsakė tik po mėnesio, 2010 m. gegužės 13 d. raštu.

162.8. 2010 m. vasario 18 d. privalomųjų nurodymų Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25 ir VR-14.2-26 ryšio su TIPK leidimo papildomomis sąlygomis 2, 6, 11 ir 12 nėra, nes tose sąlygose numatyti kitokie reikalavimai. Atsakovas neturėjo pagrindo konstatuoti TIPK taisyklių pažeidimo, nes TIPK leidimo sąlygos nebuvo pažeistos, o Įstatyme nurodytos aplinkai kenksmingos veiklos, kaip tai nustatyta įstatyme, pareiškėjos veikloje nebuvo.

172.8.1. Pareiškėja tinkamai įvykdė TIPK leidimo papildomų sąlygų 2 reikalavimą. 2009 m. gruodžio 23 d. pareiškėja pateikė UAB „Senovė“ patvirtintą tvarką „Periodiniai matavimo įrangos aptarnavimo darbai“, tą pripažįsta ir Vilniaus RAAD 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo 1 punkte. Ką Vilniaus RAAD laiko „tinkamu periodinių matavimų vykdymo užtikrinimu“, apie ką Vilniaus RAAD nurodo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo 1 punkte, atsakovas nėra išaiškinęs, tai nenustatyta jokiame teisės akte, pats atsakovas nėra parengęs rekomendacijų ar panašaus pobūdžio gairių, kuriomis vadovaujantis galima būtų teigti, kad pareiškėja nevykdo papildomų sąlygų 2 punkto reikalavimų. 2010 m. balandžio 14 d. patikrinimo akte atsakovas taip pat to nekonstatuoja.

182.8.2. Pareiškėja TIPK leidimo papildomų sąlygų 6 reikalavimą vykdo tinkamai, duomenys skelbiami nuolat, pusės valandos intervalais. 2010 m. balandžio 14 d. patikrinimo akte nėra konstatuota, kurie konkrečiai duomenys, kuriais intervalais nebuvo paskelbti.

192.8.3. Pareiškėja TIPK leidimo papildomų sąlygų 11 reikalavimą vykdo tinkamai. Pakoregavus TIPK leidimą šiuo reikalavimu, pareiškėja, siekdama užtikrinti monitoringo sistemos atitikimą Lietuvos standartui LST EN 14181:2004, iš karto ėmėsi veiksmų, kad įranga būtų tinkamai sukalibruota, bet, atsižvelgiant į faktą, jog sukalibravimas yra susijęs su įrangos gamintojo reikalavimais, tik po to, kai įrangos gamintojo atstovas – Slovakijos įmonė „Eko-Term Servis“ 2010 m. balandžio mėn. atsiuntė reklamavimus sukalibravimui, apie ką pareiškėja pranešė Vilniaus RAAD, šio reikalavimo vykdymas yra eigoje, apie tai atsakovas informuotas tinkamai pareiškėjos 2009 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. 300 bei 2010 m. balandžio 12 d. raštu Nr. 145).

202.8.4. Pareiškėja TIPK leidimo papildomų sąlygų 12 reikalavimą įvykdė laiku, pateikdama Vilniaus RAAD Atliekų deginimo įrenginio 2009 metų veiklos ataskaitą, nes šis reikalavimas atsirado tik po to, kai TIPK leidimas buvo pakoreguotas 2009 m. lapkričio 18 d. suderinus, todėl pirmoji ataskaita pateikta tik 2010 m. sausio 26 d. Atsakovas nurodo, kad šiame dokumente nėra nuolatinės stebėsenos metinių duomenų išsamios analizės, atliktos Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 56 punkte numatytais atvejais, tačiau atsakovas 2010 m. balandžio 14 d. patikrinimo akte nekonstatavo, jog nėra nuolatinės stebėsenos metinių duomenų išsamios analizės ir ar buvo Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 56 punkte numatytas atvejis.

212.9. Aplinkos apsaugos agentūros veiksmai, priimant 2010 m. gegužės 6 d. sprendimą dėl pareiškėjai išduotos licencijos galiojimo panaikinimo yra neteisėti, kadangi neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Remiantis Taisyklių 26 punktu, tokį sprendimą privalo priimti institucijos vadovas, ne vėliau kaip kitą dieną (t. y. 2010 m. gegužės 7 d.) Aplinkos apsaugos agentūra privalėjo įteikti pareiškėjai minėtą sprendimą, tačiau pareiškėja nei faksu, nei paštu 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo nėra gavusi. Be to, TIPK leidimo panaikinimas nebuvo įsiteisėjęs licencijos panaikinimo momentu, nes TIPK leidimo panaikinimas yra skundžiamas per 30 dienų, o TIPK taisyklės nenustato, kad TIPK leidimo panaikinimas įsiteisėja nuo sprendimo panaikinti TIPK leidimą priėmimo dienos.

222.1.0. Ginčijami sprendimai yra nesuderinami su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintu įstatymo viršenybės bei draudimo piktnaudžiauti valdžia principu, kuris yra sudedamoji bendrųjų administracinės teisės principų – teisėtumo, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir kt. dalis. Konkretūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti vertinami atsižvelgiant į bendruosius administracinės teisės principus. Įstatymuose įtvirtinta aplinkosaugos institucijų ir jų pareigūnų, kaip viešojo administravimo subjektų, kompetencija negali būti aiškinama plečiamai tokiu būdu, kad viešojo administravimo subjektui būtų sukurtos naujos, įstatyme nenumatytos funkcijos, o privačiam subjektui atsirastų papildomos, įstatyme nenumatytos pareigos. Viešojo administravimo subjektams yra leidžiama tik tai, kas numatyta įstatyme. Ar viešojo administravimo subjektas, atlikdamas tam tikrus veiksmus, neviršijo savo kompetencijos, ir ar tinkamai atliko savo įstatymines pareigas, turi būti analizuojama atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes. Šio teisinio apibrėžtumo principas yra nuolat akcentuojamas Europos Bendrijų Teisingumo teisme, kuris šį principą laiko neatsiejama teisinės valstybės principo dalimi.

233. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2010 m. gegužės 27 d. gautas pareiškėjos prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (t. 1, b. l. 102-103), kuriame pareiškėja prašė laikinai sustabdyti sprendimo Nr. VR-1.7-701 bei sprendimo Nr. (2.3)-A4-1532 galiojimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

24Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartyje (t. 1, b. l. 104-105) pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo patenkino ir sustabdė sprendimo Nr. VR-1.7-701 bei sprendimo Nr. (2.3)-A4-1532 galiojimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

25II

26Atsakovė – Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. 1, b. l. 111-113), nurodo, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo skundo netenkinti, pateikia tokius argumentus.

271. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 ir juo patvirtintos Taisyklės nustato pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo teisinį režimą. Aplinkos ministras 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 suteikė įgaliojimus Aplinkos apsaugos agentūros vadovui priimti sprendimą dėl Licencijų tvarkyti pavojingas atliekas išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijų panaikinimo ir jų priedų koregavimo, bet nesuteikė įgaliojimų nagrinėti regionų aplinkos apsaugos departamentų priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo dėl TIPK leidimo panaikinimo.

282. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – ir TIPK taisyklės) nuostatas regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – ir RAAD) priima sprendimą dėl TIPK leidimo. Pagal TIPK taisyklių 87 punktą RAAD sprendimai, susiję su TIPK leidimo išdavimu, atnaujinimu, koregavimu arba panaikinimu, skundžiami teismui įstatymų nustatyta tvarka. Tik teismas gali nagrinėti TIPK leidimo panaikinimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.

29Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, RAAD sprendimas dėl TIPK leidimo išdavimo, atnaujinimo, koregavimo ar panaikinimo įsigalioja jo pasirašymo dieną. Skundo teismui padavimas nesustabdo TIPK leidimo panaikinimo galiojimo; tik teismas proceso dalyvio motyvuotu prašymu ar savo iniciatyva gali taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo akto galiojimo laikiną sustabdymą.

303. Pagal Taisyklių 7.5 punkto nuostatas institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija, turinti teisę išduoti, sustabdyti galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją ir koreguoti jos priedą. Aplinkos ministras 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 2.2 punktu (2009 m. gruodžio 31 d. redakcija) suteikė įgaliojimus Aplinkos apsaugos agentūrai išduoti pavojingų atliekų tvarkymo licencijas, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijas ir koreguoti jų priedus. Remiantis Taisyklių 10 punktu, licencijas išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina licencijų galiojimo sustabdymą, licencijas panaikina ir koreguoja jų priedus institucija, t. y. Aplinkos apsaugos agentūra. Remiantis Taisyklėmis, Aplinkos apsaugos agentūra panaikina licencijos galiojimą, kai TIPK leidimas panaikinamas arba nustatyta tvarka neatnaujinamas (25.1 punktas), licencijų galiojimas panaikinamas Aplinkos apsaugos agentūros vadovo sprendimu (26 punktas).

314. Aplinkos apsaugos agentūra, 2010 m. balandžio 29 d. gavusi Vilniaus RAAD raštą Nr. VR-1.7-737, vadovaudamasi Taisyklių 2.2, 10, 25.1, 26 punktais, 2010 m. gegužės 6 d. priėmė sprendimą panaikinti UAB „Senovė“ 2006 m. gegužės 3 d. išduotos licencijos Nr. ( - ) galiojimą. Aplinkos apsaugos agentūra pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 6 dalies nuostatas yra viešojo administravimo įstaiga, Aplinkos ministro nustatyta tvarka priima administracinius sprendimus. Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d. raštas Nr. (2.3)-A4-1532 „Dėl licencijos panaikinimo“, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia, yra administracinis sprendimas.

32Remiantis Taisyklių 27 punktu, apie priimtą sprendimą panaikinti licencijos galiojimą institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo raštu praneša įmonei, nurodydama licencijos galiojimo panaikinimo priežastis. Aplinkos apsaugos agentūra savo sprendimą – 2010 m. gegužės 6 d. raštą Nr. (2.3)-A4-1532 „Dėl licencijos panaikinimo“, adresuotą pareiškėjai, įteikė paštui 2010 m. gegužės 7 d., t. y. remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.222 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pranešė pareiškėjai, nepažeisdama veiksmo atlikimo termino (ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo).

33Be to, pareiškėja skunde teigia, kad sprendimą Nr. (2.3 )-A4-1532 gavo 2010 m. gegužės 14 d., todėl jos teiginys, kad Aplinkos apsaugos agentūra nėra įteikusi minėto sprendimo pareiškėjai, yra nepagrįstas.

34III

35Atsakovas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir trečiasis suinteresuotas asmuo – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. 1, b. l. 119-124) prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

361. Vilniaus RAAD, vadovaudamasis TIPK taisyklėmis, 2006 m. balandžio 21 d. išdavė UAB „Senovė“ TIPK leidimą Nr. ( - ) pavojingų medicininių atliekų deginimo veiklai vykdyti; TIPK leidimas 2008 m. sausio 22 d. buvo atnaujintas, 2009 m. lapkričio 18 d. – koreguotas. Pareiškėja klaidingai teigia, jog TIPK leidimo koregavimo priežastis – 2009 m. lapkričio 18 d. atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano suderinimas. UAB „Senovė“ 2006 m. balandžio 21 d. išduoto, 2008 m. sausio 22 d. atnaujinto TIPK leidimo numatytos sąlygos neatitiko pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, todėl, vadovaujantis TIPK taisyklių 61.1 punktu, TIPK leidimą buvo būtina koreguoti. Vilniaus RAAD 2009 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. VR-1.7-1321 „Dėl termino atidėjimo“ (toliau – ir raštas Nr. VR-1.7-1321) UAB„Senovė“ įpareigota pateikti paraišką TIPK leidimui koreguoti. UAB„Senovė“ 2009 m. rugsėjo 16 d. pateikė paraišką TIPK leidimui koreguoti ir 2009 m. lapkričio 18 d. TIPK leidimas pakoreguotas, jame įrašytos papildomos sąlygos.

372. Vykdant UAB „Senovė“ planinį specifinį patikrinimą, 2010 m. vasario 17 d. patikrinimo akte Nr. VR-14.7-59 nustatyta, kad UAB „Senovė“ vykdo ūkinę veiklą, nesilaikydama TIPK leidime nustatytų sąlygų ir reikalavimų:

382.1. Sąlygos Nr. 2: nustatyta, kad UAB „Senovė“ yra pateikusi Tvarką, tačiau ji neatitiko reikalavimų – Tvarkoje nepateikta informacija apie vykdomus periodinius matavimus. Pareiškėja nurodo, kad nėra tiksliai apibrėžta sąvoka „Tinkamo periodinio matavimo vykdymo užtikrinimas“, tačiau apie periodinius matavimus Tvarkoje išvis neužsimenama, be to, UAB „Senovė“, gavusi koreguotą TIPK leidimą, nesikreipė į Vilniaus RAAD dėl sąlygų ar atskirų terminų išaiškinimo, rengiant Tvarką. Paminėtas trūkumas užfiksuotas 2010 m. vasario 17 d. patikrinimo akte, tačiau pareiškėja iki 2010 m. balandžio 14 d. nesiėmė jokių veiksmų jam pašalinti, Tvarka nebuvo papildyta / pakoreguota: 2010 m. balandžio 14 d. patikrinimo akte pakartotinai užfiksuota, jog sąlyga neįgyvendinta.

392.2. Sąlygos Nr. 6: nustatyta, kad nuolatinio automatinio monitoringo duomenys apie NOx, CO, kietųjų dalelių, bendrosios organinės dalies, HCl, HF, SO2, temperatūros bei deguonies pusės valandos išmatuotas koncentracijas nėra viešai skelbiami ir nuolat atnaujinami įmonės interneto tinklapyje, tuo tarpu vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 31 punktu, veiklos vykdytojai, vykdantys taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą nuolatinius matavimus, privalo viešai internete informaciją nuolat atnaujinti. Pareiškėja klaidingai traktuoja, kad „duomenys yra skelbiami nuolat, pusės valandos intervalais“. UAB „Senovė“ interneto svetainėje skelbė praėjusios paros vidutines vertes (kaip numatyta 5 TIPK leidimo papildomoje sąlygoje), tačiau pusės valandos vidutinės vertės niekuomet nebuvo skelbiamos. Paminėtas trūkumas užfiksuotas 2010 m. vasario 17 d. patikrinimo akte, tačiau iki 2010 m. balandžio 14 d. pareiškėja nesiėmė jokių veiksmų trūkumams pašalinti.

402.3. Sąlygos Nr. 11: nustatyta, kad UAB „Senovė“ neužtikrino, jog nuolatinio automatinio monitoringo sistema atitiktų ir būtų naudojama pagal Lietuvos standartą LST EN 14181:2004 „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas“ (toliau – ir Lietuvos standartas LST EN 14181:2004) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. D1-654). Pasak pareiškėjos, „TIPK leidimas buvo koreguotas būtent šio reikalavimo įtraukimu“, UAB „Senovė“, pakoregavusi TIPK leidimą, ėmėsi visų būtinų priemonių reikalavimams įgyvendinti. Tačiau automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimo būtinumas pareiškėjai buvo žinomas nuo 2009 m. rugsėjo 10 d., kai Vilniaus RAAD pareigūnai 2009 m. rugsėjo 10 d. privalomuoju nurodymu Nr. VR-14.2-142 įpareigojo įmonę imtis priemonių, kad nuolatinio automatinio monitoringo sistema atitiktų Lietuvos standartą LST EN 14181:2004. Reikalavimams įgyvendinti buvo nustatytas terminas iki 2009 m. lapkričio 20 d., UAB „Senovė“ 2009 m. lapkričio 11 d. kreipėsi į Vilniaus RAAD su prašymu pratęsti privalomųjų nurodymų įvykdymo terminus iki 2010 m. sausio 20 d., prašymas buvo patenkintas, tačiau 2010 m. balandžio 12 d. pareiškėja pakartotinai kreipėsi į Vilniaus RAAD su prašymu pratęsti reikalavimų įgyvendinimo terminą. Praėjus daugiau kaip pusei metų (nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. iki 2010 m. balandžio 14 d.) reikalavimas nebuvo įvykdytas.

412.4. Sąlygos Nr. 12: vadovaujantis šia sąlyga, UAB „Senovė“ iki kiekvienų metų sausio 25 d. privalo parengti ir pateikti Vilniaus RAAD metinę įrenginio veiklos ataskaitą (toliau – ir Ataskaita), kurioje turi būti pateikta išsami informacija apie įrenginio veiklą (įrenginio stabdymo, paleidimo data ir laikas, kokie ir kada buvo daryti eksploataciniai pakeitimai ir kt.), į aplinkos orą išmetamų teršalų nuolatinės stebėsenos metiniai duomenys, duomenų išsami analizė (ji atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 patvirtintų Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų (toliau – ir Reikalavimai) 56 punkte numatytais atvejais). Ataskaita pateikta 2010 m. sausio 26 d., tačiau joje nepateikta nuolatinės stebėsenos metinių duomenų analizė, kuri turėjo būti rengiama, atsižvelgiant į Reikalavimų 56 punktą. UAB „Senovė“, gavusi koreguotą TIPK leidimą, taip pat rengdama Ataskaitą, nesikreipė į Vilniaus RAAD dėl sąlygų ar atskirų terminų išaiškinimo. Paminėtas trūkumas užfiksuotas 2010 m. vasario 17 d. patikrinimo akte, tačiau pareiškėja iki 2010 m. balandžio 14 d. nesiėmė jokių veiksmų jam pašalinti. 2010 m. balandžio 14 d. patikrinimo akte pakartotinai užfiksuota, kad sąlyga Nr. 12 neįgyvendinta.

423. 2010 m. vasario 17 d. patikrinimo akto 11 punkte išvardinti visi Vilniaus RAAD nustatyti atvejai, t. y. vidutinės paros ribinės vertės 2009 m. buvo viršytos (CO – 10 kartų, bendrosios organinės anglies – 15 kartų. HCl – 50 kartų, HF – 31 kartą, kietųjų dalelių – 5 kartus), vidutinės pusės valandos ribinės vertės 2009 m. buvo viršytos (CO – 199 kartus, bendrosios organinės anglies – 233 kartus); CO paros vidutinių verčių viršijimų dalis (proc.) nuo atliktų matavimų – 3,29 proc. (metinis neturi viršyti 3 proc .), vidutinės pusės valandos vertės normatyvų viršijimų dalis (proc.) nuo atliktų matavimų: NOx – 0 proc. (neturi viršyti 3 proc.), SO2 – 0,19 proc. (neturi viršyti 3 proc.), bendroji organinė anglis – 2,70 proc. (neturi viršyti 3 proc.), HCl – 16,16 proc. (neturi viršyti 3 proc.), HF – 0,76 proc. (neturi viršyti 3 proc.), kietosios dalelės – 2,15 proc. (neturi viršyti 3 proc.).

432010 m. vasario 17 d. patikrinimo aktas buvo įteiktas UAB „Senovė“ aplinkosaugos specialistui L. Z., pretenzijų dėl patikrinimo akte surašytų faktinių aplinkybių nebuvo pateikta.

444. Vadovaujantis TIPK taisyklių 64.1 punktu, kai vykdoma ūkinė veikla neatitinka leidime nustatytų sąlygų bei reikalavimų ir veiklos vykdytojas per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų, leidimas naikinamas. Vilniaus RAAD 2010 m. kovo 5 d. rašte Nr. VR-1.7-378 informavo pareiškėją (raštas įteiktas L. Z. 2010 m. kovo 8 d.) apie TIPK leidimo panaikinimo galimybę dėl TIPK leidime nustatytų sąlygų nevykdymo, buvo suteiktas 30 dienų terminas sąlygoms įvykdyti. Praėjus 30 dienų terminui, Vilniaus RAAD pareigūnai atliko UAB „Senovė“ planinį specifinį patikrinimą. 2010 m. balandžio 9 d. surašytame faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte konstatuota, kad UAB „Senovė“ neatsižvelgė į 2010 m. vasario 17 d. patikrinimo akte surašytus trūkumus, nepaisė 2010 m. kovo 5 d. rašte Vilniaus RAAD raštu pateiktų nurodymų, neįvykdė TIPK leidimo papildomų sąlygų Nr. 2, 6, 11, 12; sąlygų neįvykdymo faktą pripažino patikrinime dalyvavęs UAB „Senovė“ aplinkosaugos specialistas L. Z. Vilniaus RAAD, vadovaudamasis TIPK taisyklių 64.1 punktu, remdamasis 2010 m. balandžio 14 d. patikrinimo akte Nr. VR-14.7-138 nustatytais pažeidimais (per nustatytą 30 d. terminą neįvykdytos TIPK leidime nustatytos sąlygos) priėmė sprendimą Nr. VR-1.7-701.

455. UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginyje, esančiame adresu: ( - ), Vilnius, į aplinkos orą išmetamų teršalų automatinio matavimo sistema neatitinka Lietuvos standarto LST EN 14181:2004, kuris užtikrina į aplinkos orą išmetamų teršalų automatinio matavimo sistemos tinkamą veikimą, todėl, vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pareiškėjai 2009 m. rugsėjo 10 d. surašyti privalomieji nurodymai Nr. VR-14.2-141 ir Nr. VR-14.2-142. UAB „Senovė“ 2009 m. lapkričio 11 d. kreipėsi į Vilniaus RAAD su prašymais pratęsti šių privalomųjų nurodymų įvykdymo terminus – terminai pratęsti iki 2010 m. sausio 24 d., tačiau šių privalomųjų nurodymų įmonė neįvykdė. 2010 m. vasario 18 d. pakartotinai surašyti privalomieji nurodymai Nr. VR-14.2-25 ir Nr. VR-14.2-26, kurių pareiškėja taip pat neįvykdė.

466. Siekiant užtikrinti tinkamą į aplinkos orą išmetamų teršalų automatinio matavimo sistemos veikimą ir išvengti aplinkos taršos, vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pareiškėjai dar 2009 m. rugpjūčio 5 d. surašytas privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-123, jo pareiškėja neįvykdė. 2009 m. rugsėjo 21 d. pakartotinai surašytas privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-152, pareiškėja jo taip pat neįvykdė. 2009 m. gruodžio 3 d. pakartotinai surašytas privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-179, kuris pareiškėjos prašymu buvo pratęstas, bet šio privalomojo nurodymo pareiškėja neįvykdė. 2010 m. vasario 18 d. pakartotinai surašytas privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-24 – jis taip pat neįvykdytas.

477. 2010 m. kovo 8 d. patikrinimo akte Nr. VR-14.7-79 nustatyta, kad pareiškėja neįvykdė pakartotinai duotų privalomųjų nurodymų Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25 ir Nr. VR-14.2-26, todėl, vadovaujantis Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2010 m. kovo 8 d. surašytas nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-14.2-29, kuriame nustatyta, kad aplinkai kenksminga veikla sustabdoma 2010 m. balandžio 7 d., taip pat nurodyta, kad užtikrinus, jog būtų įvykdyti 2010 m. vasario 18 d. privalomosiose nurodymuose Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25, Nr. VR-14.2-26 išdėstyti reikalavimai, šis nutarimas bus panaikintas. Pareiškėja reikalavimų neįvykdė, todėl 2010 m. kovo 8 d. nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-14.2-29 įsiteisėjo. Atsižvelgiant į tai, jog 2010 m. vasario 18 d. pakartotiniuose privalomuosiuose nurodymuose Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25, Nr. VR-14.2-26 išdėstyti reikalavimai nebuvo įvykdyti, UAB „Senovė“ vykdoma ūkinė veikla buvo sustabdyta įsigaliojusiu nutarimu sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-4.2-29, vadovaujantis TIPK taisyklių 64.2 punktu buvo priimtas sprendimas panaikinti UAB „Senovė“ TIPK leidimą Nr. ( - ) .

48IV

491. Teismo posėdyje pareiškėjos – statybos-remonto UAB „Senovė“ atstovė – advokatė Ramunė Dulevičienė, remdamasi atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė pareiškėjos skundą tenkinti, pabrėžė, jog Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d. raštas nėra sprendimas Viešojo administravimo įstatymo prasme.

502. Teismo posėdyje pareiškėjos – statybos-remonto UAB „Senovė“ atstovas L. Z. (2010 m. spalio 20 d. įgaliojimas Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 6)), pritarė advokatės J. Dulevičienės pozicijai, prašė skundą tenkinti, paaiškino, jog papildoma sąlyga Nr. 11 neįvykdyta, kadangi specialistai, atliekantys QAL2 procedūrą, yra užsienio šalyse, dėl to yra didelės laiko sąnaudos, nei Vilniaus RAAD, nei Aplinkos apsaugos agentūra nenurodė, kas galėtų šią procedūrą atlikti Lietuvoje, jog QAL2 reikalavimai buvo iškelti 2007 metų gruodžio 3 d. pagal Aplinkos ministro įsakymą, o įrenginys buvo paleistas 2006 m., todėl įmonei negalėjo būti pareikšti reikalavimo dėl QAL2.

513. Teismo posėdyje atsakovo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas – šios institucijos Vilniaus miesto agentūros vedėjas Alfredas Skinulis (2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. VR-V-198 „Dėl įgaliojimo Alfredui Skinuliui (t. 2, b. l. 8)), remdamasis atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė pareiškėjos skundo netenkinti, pabrėžė, jog nutarimas sustabdyti kenksmingą atliekų deginimo veiklą surašytas pagrįstai, kadangi įmonė neatitiko standartų, o pagal standartą visa sistema turi būti akredituota ir sertifikuota, tą pareiškėja žinojo daugiau kaip metus, bet nurodymų iki šiol neįvykdė, taip pat nurodė, jog Vilniaus RAAD priėmė sprendimą panaikinti leidimą, kadangi pareiškėja neįvykdė keturių sąlygų.

524. Teismo posėdyje atsakovo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovė – šios institucijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja Indrė Bernotaitė (2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. VR-V-198 „Dėl įgaliojimo Indrei Bernotaitei“ (t. 2, b. l. 7)), remdamasi atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė pareiškėjos skundo netenkinti, pabrėžė, kad pareiškėja sąlygas žinojo, jeigu tam tikra sąlyga buvo neaiški, galėjo kreiptis į Vilniaus RAAD dėl išaiškinimo, tačiau Vilniaus RAAD tokio kreipimosi negavo, o nesutikdama su tam tikra sąlyga galėjo ją skųsti nustatyta tvarka.

535. Teismo posėdyje atsakovės – Aplinkos apsaugos agentūros atstovė – šios institucijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja Aldona Teresė Kučinskienė (2010 m. spalio 20 d. įgaliojimas Nr. A8-43 (t. 2, b. l. 9)), remdamasi atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė pareiškėjos skundo netenkinti, pabrėžė, kad sprendimas Nr. (2.3)-A4-1532 atitinka nustatytą formą, yra parengtas pagal nustatytus reikalavimus, nurodė, jog pagal ministro įsakymu patvirtintas taisykles „Dėl pavijingų atliekų licencijų išdavimo“ institucija, priėmusi sprendimą dėl licencijos panaikinimo, turi išsiųsti šį sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo, tai nereiškia, kad sprendimas turi būti įteiktas tą pačią dieną į rankas veiklos vykdytojui – Aplinkos apsaugos agentūra sprendimą pareiškėjai išsiuntė paštu kitą dieną ir procedūros nepažeidė.

546. Teismo posėdyje atsakovės – Aplinkos apsaugos agentūros atstovas – šios institucijos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vedėjas Audrius Želvys (2010 m. spalio 20 d. įgaliojimas Nr. A8-43 (t. 2, b. l. 9)), remdamasis atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė pareiškėjos skundo netenkinti, pabrėžė, kad Aplinkos apsaugos agentūra veikė pagal Taisyklių nuostatas ir privalėjo priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo.

55Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentavusius ir reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

56I

57Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, nustatyta:

581. UAB „Senovė“ (į. k. 120503540) 2006 m. gegužės 3 d. išduota Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 000242 (toliau – ir licencija Nr.( - ).) 9t. 1, b. l. 55), kuri suteikė teisę rinkti, šalinti pavojingas atliekas; pavojingų atliekų technologiniai srautai bei pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir / ar aikštelių (tvarkymo vietų) adresai nurodyti licencijos priede (t. 1, b. l. 56) (koreguota 2009 m. lapkričio 6 d.), be priedo licencija negalioja. Priede, be kita ko, nurodyta:

591.1. pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama rinkti – infekuotos atliekos, farmacijos atliekos, netinkami naudoti chemikalai, cheminės medžiagos, pavojingos atliekos renkamos apvažiavimo būdu;

601.2. pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama šalinti – infekuotos atliekos, farmacijos atliekos, netinkami naudoti chemikalai, cheminės medžiagos, pavojingų atliekų tvarkymo įrenginio adresas – ( - ), Vilnius, veikla vykdoma Vilniaus RAAD kontroliuojamoje teritorijoje.

612. UAB „Senovė“ 2006 m. balandžio 21 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. ( - ) (toliau – ir TIPK leidimas Nr. 4.7-V-02-147) eksploatuoti pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginį, esantį Jočionių g. 13B, Vilniuje, atnaujintas 2008 m. sausio 22 d., koreguotas 2009 m. lapkričio 18 d., atnaujintas iki 2010 m. gruodžio 31 d. (t. 1, b. l. 23, 24, 25-32).

623. Vilniaus RAAD 2009 m. rugpjūčio 5 d. rašte Nr. VR-1.7-1321 „Dėl termino atidėjimo“ (t. 1, b. l. 125) nurodė:

633.1. Atsižvelgiant į tai, kad 2006 m. balandžio 21 d. išduotame, 2008 m. sausio 22 d. atnaujintame UAB „Senovė“ TIPK leidime numatytos sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo 2008 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-111 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo, pakeitimo ir atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodiniu rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. D1-111), įsigaliojusio 2008 m. birželio 1 d., bei įsakymo Nr. D1-252 „Dėl gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. D1-252), įsigaliojusio 2009 m. gegužės 10 d., vadovaujantis TIPK Taisyklių 61.1 punktu UAB „Senovė“ prašoma iki 2009 m. rugsėjo 15 d. pateikti paraišką TIPK leidimui koreguoti.

643.2. Paraiškoje TIPK leidimui koreguoti būtina pateikti: bendrą informaciją, informaciją apie ūkinę veiklą; Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planą, parengtą vadovaujantis įsakymu Nr. D1-252 patvirtintomis rekomendacijomis; Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą, parengtą vadovaujantis įsakymu Nr. D1-111 patvirtintomis rekomendacijomis, nurodant skirtingų pavojingų atliekų, kurios gali būti deginamos, kiekius; didžiausius ir mažiausius leidžiamus deginti pavojingų atliekų srautus, išreikšti masės vienetais jų didžiausia ir mažiausia šilumine vertė ir didžiausias leidžiamas šių atliekų užterštumas pavojingais komponentais, pavyzdžiui, PCB, PCP, chloru, fluoru, siera, sunkiaisiais metalais.

654. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius (Agentūros vedėjas) A. Skinulis 2009 m. rugpjūčio 5 d. surašė UAB „Senovė“ privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-123 (toliau – ir privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-123) (t., b. l. 164-165), kuriame nurodė iki 2009 m. rugsėjo 14 d. sukalibruoti UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginyje, Jočionių g. 13B, Vilniuje, naudojamą taršos automatinio monitoringo sistemą pagal įrangos gamintojo arba autorizuoto atstovo reikalavimus.

665. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius E. Z. 2009 m. rugsėjo 10 d. surašė UAB „Senovė“ privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-141 (toliau – ir privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-141) (t. 1, b. l. 44-45, 154-155), kuriame nurodė iki 2009 m. lapkričio 20 d. pateikti Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūrai UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginyje, ( - ), Vilniuje, išmetamų į aplinkos orą teršalų automatinio matavimo sistemos atitikimą Lietuvos standartui LST EN 14181:2004 patvirtinančius dokumentus.

676. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius E. Z. 2009 m. rugsėjo 10 d. surašė UAB „Senovė“ privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-142 (toliau – ir privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-142) (t. 1, b. l. 48-49, 156-157), kuriame nurodė iki 2009 m. lapkričio 20 d. atlikti UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginio, ( - ), Vilniuje, naudojamos išmetamų į aplinkos orą teršalų automatinio matavimo sistemos kalibravimą (QAL2 procedūra) ir Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūrai pateiktai tai patvirtinančius dokumentus.

687. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnai, dalyvaujant UAB „Senovė“ atstovui – UAB „Senovė“ aplinkosaugos specialistui Linui Zigmontui, atliko neplaninį specifinį UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginio, ( - ), Vilniuje, patikrinimą ir 2009 m. rugsėjo 16 d. patikrinimo akte Nr. VR-14.7-604 (toliau – ir patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-604) (t. 1, b. l. 166-167) inter alia Nustatė UAB „Senovė“ neįvykdė privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-123; 2009 m. rugpjūčio 24 d. ir 2009 m. rugpjūčio 31 d. patikrinus įmonės interneto puslapius nustatyta, kad įmonė nevykdo UAB „Senovė“ veikos kontrolės sustiprinimo ir visuomenės informavimo veiksmų plane numatytų veiksmų (duomenys skelbiami rečiau kaip kartą per dieną, nėra lyginami nustatytomis vertėmis), t. y. įmonė savo interneto tinklapyje ne rečiau kaip kartą per dieną viešai neskelbia automatinio monitoringo duomenų lyginant su nustatytomis vertėmis; paminėto plano 6 ir 7 punktai vykdomi; UAB „Senovė“ neįvykdė 2009 m. rugpjūčio 5 d. pakartotino privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-124, kuriuo reikalauta iki 2009 m. rugpjūčio 17 d. užtikrinti, kad būtų vykdomi paminėto plano 1, 6 ir 7 punktuose numatyti veiksmai; UAB „Senovė“ neįvykdė 2009 m. rugsėjo 2 d. pakartotino privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-138, kuriuo reikalaujama iki 2009 m. rugsėjo 11 d. UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginyje, ( - ), Vilniuje, nuolatinio automatinio monitoringo duomenis viešai skelbti savo Interneto tinklapyje nepertraukiamu „On-line“ režimu.

69Patikrinimo akte Nr. VR-14.7-604 (t. 1, b. l. 166-167) pateikta tokia išvada: UAB „Senovė“ neįvykdė 2009 m. rugpjūčio 5 d. privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-123 ir pakartotino privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-124, taip pat 2009 m. rugsėjo 2 d. pakartotino privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-138, tuo pažeidė Įstatymo 54 straipsnio 2 dalį.

708. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius (Agentūros vedėjas) A. S. 2009 m. rugsėjo 21 d. surašė UAB „Senovė“ privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-152 (toliau – ir privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-152) (t., b. l. 168-169), kuriame pakartotinai nurodė iki 2009 m. spalio 20 d. sukalibruoti UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginyje, ( - ), Vilniuje, naudojamą taršos automatinio monitoringo sistemą pagal įrangos gamintojo arba autorizuoto atstovo reikalavimus.

719. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnai, dalyvaujant UAB „Senovė“ atstovui – UAB „Senovė“ aplinkosaugos specialistui L. Z., atliko planinį specifinį UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginio, ( - ), Vilniuje, patikrinimą ir 2009 m. lapkričio 6 d. patikrinimo akte Nr. VR-14.7-720 (toliau – ir patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-720) (t. 1, b. l. 170-172) inter alia pateikė tokias išvadas:

729.1. Atliekos šalinamos, pažeidžiant Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano sąlygas bei Atliekų šalinimo techninio reglamento, kuris yra neatsiejama TIPK leidimo Nr. 4.7-V-02-147, dalis, nuostatas.

739.2. Medicininių atliekų deginimo įrenginio nuolatinio (automatinio) monitoringo duomenimis, į aplinkos orą išmetamų teršalų (NOx, CO, kietųjų dalelių, bendrosios organinės dalies, HCl, HF, SO2) koncentracijos viršija TIPK leidime Nr. ( - ) ir Reikalavimuose nustatytus normatyvus.

749.3. Privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-152 reikalavimai neįvykdyti, tuo pažeista Įstatymo 54 straipsnio 2 dalis.

759.4. 2009 m. rugsėjo 21 d. privalomieji nurodymai Nr. VR-14.2-153 bei VR-14.2-154 įvykdyti.

769.5. Įmonėje dirba kvalifikuotas asmuo, turintis teisę vadovauti pavojingų atliekų tvarkymui ir vykdyti darbus.

7710. Pareiškėja 2009 m. lapkričio 11 d. pateikė Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūrai prašymą Nr. 300 „Dėl privalomųjų nurodymų Nr. VR-14.2-141 ir 142“ (t. 1, b. l. 46), kuriame prašė pratęsti nurodytų privalomųjų nurodymų įvykdymo terminą iki 2010 m. sausio 20 d.

7811. UAB „Senovė“ 2009 m. lapkričio 18 d. TIPK leidimas Nr. ( - ) pakoreguotas, numatyta 12 papildomų sąlygų (t. 1, b. l. 30-31), inter alia:

7911.1. Sąlyga Nr. 2. Iki 2009 m. gruodžio 24 d. pateikti Vilniaus RAAD „Senovė“ vadovo patvirtintą tvarką, kurioje turi būti nurodyta: kaip nuolat tikrinamas į aplinkos orą išmetamų teršalų nuolatinio automatinio monitoringo prietaisų darbas ir techninė būklė; priemonės, užtikrinančios nuolatinių bei periodinių matavimų vykdymą.

8011.2. Sąlyga Nr. 6. Nuolatinio automatinio monitoringo duomenis: NOx, CO, kietųjų dalelių, bendrosios organinės dalies, HCl, HF, S02, temperatūros bei deguonies pusės valandos išmatuotas koncentracijas viešai skelbti ir nuolat atnaujinti savo interneto tinklapyje; nuolatinio automatinio monitoringo duomenys turi būti skelbiami juos lyginant su nustatytais normatyvais.

8111.3. Sąlyga Nr. 11. Užtikrinti, kad nuolatinio automatinio monitoringo sistema atitiktų ir būtų naudojama pagal Lietuvos standartą LST EN 14181:2004. „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas“.

8211.4. Sąlyga Nr. 12. Iki kiekvienų sausio 25 dienos parengti ir pateikti Vilniaus RAAD metinę įrenginio veiklos ataskaitą, kurioje turi būti pateikta išsami informacija apie įrenginio veiklą (įrenginio stabdymo, paleidimo data ir laikas, nurodyti kokie ir kada buvo daryti eksploataciniai pakeitimai ir kt.), į aplinkos orą išmetamų teršalų nuolatinės stebėsenos metiniai duomenys, duomenų išsami analizė (analizė turi būti atliekama Reikalavimų 56 punkte numatytais atvejais). Prie Ataskaitos pridėti užpildytą pridedamą lentelę (UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginio metų nuolatinio automatinio monitoringo duomenys).

8312. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius (Agentūros vedėjas) A. Skinulis 2009 m. gruodžio 3 d. surašė UAB „Senovė“ privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-179 (toliau – ir privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-179) (t., b. l. 39-40, 175-176), kuriame pakartotinai nurodė iki 2009 m. gruodžio 24 d. sukalibruoti UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginyje, ( - ), Vilniuje, naudojamą taršos automatinio monitoringo sistemą pagal įrangos gamintojo arba autorizuoto atstovo reikalavimus.

8413. Pareiškėja 2010 m. sausio 26 d. pateikė Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūrai 2009 m. atliekų deginimo įrenginio veiklos ataskaitą (t. 1, b. l. 67-78, 139-150).

8514. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnai, dalyvaujant UAB „Senovė“ atstovui – UAB „Senovė“ aplinkosaugos specialistui L. Z., atliko planinį specifinį UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginio, ( - ), Vilniuje, patikrinimą ir 2010 m. vasario 17 d. patikrinimo akte Nr. VR-14.7-59 (toliau – ir patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-59) (t. 1, b. l. 34-37, 126-129) inter alia pateikė šias išvadas:

8614.1. Atliekos šalinamos, pažeidžiant UAB „Senovė“ Pavojingų medicininių atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane nustatytas sąlygas.

8714.2. Pakuotės, kuriose laikomos pavojingos atliekos (atliekos kodas 19 01 07) nebuvo paženklintos, tuo pažeistas Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 56 punktas.

8814.3. Medicininių atliekų deginimo įrenginio nuolatinio (automatinio) monitoringo duomenimis, 2010 m. sausio mėn. į aplinkos orą išmetamų teršalų (NOx, CO, kietųjų dalelių, bendrosios organinės dalies, HCl, HF, SO2) koncentracijos neviršijo TIPK leidime Nr. ( - ) ir Reikalavimuose nustatytų normatyvų.

8914.4. Medicininių atliekų deginimo įrenginio nuolatinio (automatinio) monitoringo duomenimis, 2009 metais į aplinkos orą išmetamų teršalų (CO, kietųjų dalelių, bendrosios organinės dalies, HCl, HF) koncentracijos neviršijo TIPK leidime Nr. ( - ) ir Reikalavimuose nustatytus normatyvus.

9014.5. 2009 m. rugsėjo 10 d. privalomųjų nurodymų Nr. VR-14.2-141 ir Nr. VR-14.2-142, 2009 m. gruodžio 3 d. privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-179 reikalavimai neįvykdyti, tuo pažeista Įstatymo 54 straipsnio 2 dalis.

9114.6. Įmonė vykdo veiklą, pažeisdama TIPK leidime ( - ) nustatytas sąlygas ir reikalavimus.

9215. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius (Agentūros vedėjas) A. Skinulis 2010 m. vasario 18 d. surašė UAB „Senovė“ tris privalomuosius nurodymus.

9315.1. 2010 m. vasario 18 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-24 (toliau – ir privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-24) (t. 1, b. l. 53, 177-178) pakartotinai nurodė iki 2010 m. kovo 1 d. sukalibruoti UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginyje, ( - ), Vilniuje, naudojamą taršos automatinio monitoringo sistemą pagal įrangos gamintojo arba autorizuoto atstovo reikalavimus.

9415.2. 2010 m. vasario 18 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-25 (toliau – ir privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-25) (t. 1, b. l. 43, 158-159) pakartotinai nurodė iki 2010 m. kovo 1 d. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūrai pateikti UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginyje, ( - ), Vilniuje, išmetamų į aplinkos orą teršalų automatinio matavimo sistemos atitikimą Lietuvos standartui LST EN 14181:2004 patvirtinančius dokumentus.

9515.3. 2010 m. vasario 18 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-26 (toliau – ir privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-26) (t. 1, b. l. 47, 160-161) pakartotinai nurodė iki 2010 m. kovo 1 d. atlikti UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginio, ( - ), Vilniuje, naudojamos išmetamų į aplinkos orą teršalų automatinio matavimo sistemos kalibravimą (QAL2 procedūra) ir Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūrai pateiktai tai patvirtinančius dokumentus.

9616. Vilniaus RAAD 2010 m. kovo 5 d. rašte Nr. VR-1.7-378 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo“ (toliau – ir raštas Nr. VR-1.7-378) (t. 1, b. l. 42, 151) nurodė pareiškėjai:

9716.1. Vilniaus RAAD pareigūnų patikrinimo akte Nr. VR-14.7-59 nustatyta, jog UAB „Senovė“ vykdo medicininių atliekų deginimo veiklą, pažeisdama TIPK leidime Nr. ( - ) nustatytas sąlygas ir reikalavimus.

9816.2. Vadovaujantis TIPK taisyklių 64.1 punktu, kai vykdoma ūkinė veikla neatitinka TIPK leidime nustatytų sąlygų bei reikalavimų, TIPK leidimas gali būti naikinamas.

9916.3. Vadovaujantis TIPK taisyklių 65 punktu informuoja, jog per 30 dienų neįvykdžius TIPK leidime nustatytų sąlygų, TIPK leidimas Nr. ( - ) UAB „Senovė“ bus panaikintas.

10017. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnas A. S., dalyvaujant UAB „Senovė“ atstovui – UAB „Senovė“ aplinkosaugos specialistui L. Z., atliko neplaninį specifinį UAB „Senovė“ patikrinimą dėl 2010 m. vasario 18 d. pakartotinių privalomųjų nurodymų Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25 ir Nr. VR-14.2-26 įvykdymo ir surašė 2010 m. kovo 8 d. patikrinimo aktą Nr. VR-14.7-79 (toliau – ir patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-79) (t. 1, b. l. 53, 162-163, 179-180), kuriame konstatavo, jog pakartotinai duoti privalomieji nurodymai Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25 ir Nr. VR-14.2-26 neįvykdyti, tuo pažeista Įstatymo 54 straipsnio 2 dalis.

10118. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnas A. Skinulis, nustatęs, jog UAB „Senovė“, eksploatuojanti pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginį, esantį ( - ), Vilniuje, neįvykdė 2010 m. vasario 18 d. pakartotinių privalomųjų nurodymų Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25 ir Nr. VR-14.2-26, kas konstatuota patikrinimo akte Nr. VR-14.7-79, 2010 m. kovo 8 d. nutarime sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-14.2-29 (toliau – ir nutarimas Nr. VR-14.2-29) (t. 1, b. l. 52, 181-184), vadovaudamasis Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

102sustabdyti UAB „Senovė“ (įmonės kodas ( - )) vykdomą šią aplinkai kenksmingą veiklą – medicininių atliekų deginimo įrenginio, esančio ( - ), Vilniuje, veiklą.

103Nutarime Nr. VR-14.2-29 (t. 1, b. l. 181-184), be kita ko, nurodyta: vadovaujantis Įstatymo 28 straipsniu, aplinkai kenksminga veikla sustabdoma nuo 2010 m. balandžio 7 d., t. y. nustatomas 30 dienų terminas pasirengti sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą; užtikrinus, kad būtų įvykdyti privalomuosiuose nurodymuose Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25 ir Nr. VR-14.2-26 išdėstyti reikalavimai, šis nutarimas bus panaikintas.

10419. Pareiškėja 2010 m. balandžio 12 d. rašte Nr. 145 „Dėl medicininių atliekų deginimo veiklos“ (toliau – ir raštas Nr. 145) (t. 1, b. l. 50) (raštas adresuotas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto primininkui, Aplinkos ministerijos sekretoriui, Vilniaus RAAD direktoriui) prašė pratęsti medicininių atliekų deginimo veiklą 2 mėn., iki galutinai bus atlikta QAL2 procedūra, užsitęsusi dėl to, jog sertifikavimo darbus atlieka ne Lietuvoje esanti įmonė, be kita ko, nurodė: jog QAL2 atlikimo darbai pradėti 2009 m. lapkričio mėn., tačiau per du mėnesius atlikus numatytus darbus, dėl ekonominių sąlygų iškilo sunkumų; šiuo metu vykdomi visi sutartyse numatyti darbai ir koregavimai; atsižvelgtina į tai, jog per paskutinius metus UAB „Senovė“ nuolatinio automatinio monitoringo duomenys ir laboratoriniai matavimai nebuvo viršyti ir atitiko visus reikalavimus; paskutiniame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl UAB „Senovė“ medicininių atliekų deginimo veiklos duotas pritarimas tolesnei įmonės veiklai ir investicijoms; sustabdžius UAB „Senovė“ veiklą., susidarytų įtempta padėtis medicininių atliekų tvarkymo veikloje, tai ypač turėtų įtakos kūno dalių ir organų šalinimo darbams, kadangi šių atliekų deginimas yra pats priimtiniausias atliekų šalinimo būdas.

10520. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnai, dalyvaujant UAB „Senovė“ atstovui – UAB „Senovė“ aplinkosaugos specialistui L. Z., atliko planinį specifinį UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginio, ( - ), Vilniuje, patikrinimą ir 2010 m. balandžio 14 d. patikrinimo akte Nr. VR-14.7-138 (toliau – ir patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-138) (t. 1, b. l. 62-64, 132-134) inter alia pateikė šias išvadas:

10620.1. Medicininių atliekų deginimo įrenginio nuolatinio (automatinio) monitoringo duomenimis, 2010 m. vasario ir kovo mėn. į aplinkos orą išmetamų teršalų (CO, kietųjų dalelių, HCl, HF, SO2) koncentracijos neviršijo TIPK leidime Nr. ( - ) ir Reikalavimuose nustatytų normatyvų.

10720.2. Medicininių atliekų deginimo įrenginio nuolatinio (automatinio) monitoringo duomenimis, 2010 m. vasario 24 d. buvo viršyta azoto oksidams TIPK leidime nustatyta vidutinė paros vertė, 2010 m. kovo 18 d. 11 val. ir 2010 m. kovo 29 d. 9:30 val. viršyta organinėms medžiagoms, išreikštoms kaip bendroji organinė anglis, TIPK leidime nustatyta pusės valandos vertė.

10820.3. Kadangi 2010 m. vasario 18 d. pakartotiniuose privalomuosiuose nurodymuose Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25 ir Nr. VR-14.2-26 išdėstyti reikalavimai neįvykdyti, todėl turi būti vykdomas 2010 m. kovo 8 d. nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-14.2-29.

10920.4. Įmonė vykdo veiklą, pažeisdama TIPK leidime Nr. ( - ) nustatytas sąlygas ir reikalavimus; neįvykdytos 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildomos sąlygos Nr. 2, 6, 11 ir 12.

11021. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnas A. S. 2010 m. balandžio 15 d. surašė UAB „Senovė“ privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-43 (toliau – ir privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-43) (t., b. l. 66), kuriame nurodė iki 2010 m. gegužės 17 d. atlikti 2009 m. lapkričio 18 d. suderintame UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginio atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane (toliau – ir Planas) numatytus veiksmus ir įgyvendinti Plane numatytas priemones.

11122. Vilniaus RAAD 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. VR-1.7-701 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo panaikinimo“ (t. 1, b. l. 21-22, 115-116, 152-153), vadovaujantis TIPK taisyklių 64.1 ir 64.2 punktais panaikintas UAB „Senovė“ TIPK leidimą Nr. ( - ), kadangi UAB „Senovė“ vykdoma ūkinė veikla neatitiko TIPK leidime nustatytų sąlygų bei reikalavimų ir per nustatytą laikotarpį UAB „Senovė“ nepašalino nurodytų pažeidimų, neįvykdė 2010 m. vasario 18 d. pakartotiniuose privalomuosiuose nurodymuose Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25 ir Nr. VR-14.2-26 išdėstytų reikalavimų bei UAB „Senovė“ vykdoma ūkinė veikla buvo sustabdyta įsigaliojusiu nutarimu Nr. VR-14.2-29 sustabdyti kenksmingą veiklą. Sprendime Nr. VR-1.7-701, be kita ko, nurodyta:

112„<...>Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Vilniaus RAAD) 2010 m. kovo 5 d raštu Nr. VR-1.7-378 informavo Jus, kad <...> neįvykdžius TIPK leidime nustatytų sąlygų, SR UAB „Senovė“ TIPK leidimas Nr. ( - ) bus panaikintas.

113Vilniaus RAAD pareigūnai 2010 m. balandžio 9 d. atliko SR UAB „Senovė“ faktinių duomenų patikrinimą vietoje, 2010 m. balandžio 14 d. surašytas patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-V-02-147. Patikrinimo metu nustatyta, kad įmonė vykdo medicininių atliekų deginimo veiklą pažeidžiant TIPK leidime nustatytas sąlygas:

1141. Neįvykdyta 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildoma sąlyga Nr. 2. SR UAB „Senovė“ 2009 m. gruodžio 23 d. LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai pateikė įmonės vadovo patvirtintą tvarką – „Periodiniai matavimo įrangos aptarnavimo darbai“, tačiau pateiktoje tvarkoje nėra numatytos priemonės, dėl tinkamo periodinių matavimų vykdymo užtikrinimo.

1152. SR UAB „Senovė“ nevykdo 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildomos sąlygos Nr. 6. Nuolatinio automatinio monitoringo duomenys: NOx, CO, kietųjų dalelių, bendrosios organinės dalies, HCl, HF, S02, temperatūros bei deguonies pusės valandos išmatuotos koncentracijos nėra viešai skelbiamos ir nuolat atnaujinamos įmonės internetiniame tinklapyje.

1163. SR UAB „Senovė“ neįvykdė 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildomos sąlygos Nr. 11. Įmonė neužtikrino, kad nuolatinio automatinio monitoringo sistema atitiktų ir būtų naudojama, pagal Lietuvos standartą LST EN 14181:2004 „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas“. Įmonė neturi akredituotos laboratorijos sertifikato, patvirtinančio SR UAB „Senovė“ naudojamos nuolatinio automatinio monitoringo sistemos atitikimą LST EN 14181:2004 ir naudojamos nuolatinio automatinio monitoringo sistemos tinkamumas nepatvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos.

1174. Neįvykdyta 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildoma sąlyga Nr. 12. SR UAB „Senovė“2010 m. sausio 26 d. LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai pateikė SR UAB „Senovė“ Atliekų deginimo įrenginio 2009 m. veiklos ataskaitą, tačiau pateiktoje ataskaitoje nėra nuolatinės stebėsenos metinių duomenų išsamios analizės (atliktos Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 56 p. numatytais atvejais).

118Kartu informuojame, kad 2010 m. kovo 8 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-79 nustatyta, kad 2010 m. vasario 18 d. pakartotinai duotų privalomųjų nurodymų Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25, Nr. VR-14.2-26 reikalavimai neįvykdyti, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 str. 2 d. 2010 m. kovo 8 d. surašytas Nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-14.2-29, kuriame nustatyta, kad aplinkai kenksminga veikla sustabdoma nuo 2010 m. balandžio 7 d.“

11923. Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi Vilniaus RAAD 2010 m. balandžio 29 d raštą Nr. VR-1.7-737 dėl TIPK leidimo Nr. ( - ) panaikinimo, vadovaudamasi Taisyklių 2.2, 10, 25.1 ir 26 punktais, 2010 m. gegužės 6 d. sprendime Nr. (2.3)-A4-1532 „Dėl licencijos panaikinimo“ (t. 1, b. l. 54, 117) panaikino UAB „Senovė“ 2006 m. gegužės 3 d. išduotos licencijos Nr. ( - ) galiojimą. Sprendime Nr. (2.3)-A4-1532.

12024. Vilniaus RAAD, atsakydamas į pareiškėjos 2010 m. balandžio 12 d. raštą, 2010 m. gegužės 13 d. rašte Nr. VR-1.7-826 „Dėl medicininių atliekų deginimo veiklos“ (toliau – ir raštas Nr. VR-1.7-826) (t. 1, b. l. 51), be kita ko, nurodė:

12124.1. UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginyje, Jočionių g. 13B, Vilniuje, neturi teisės deginti medicininių atliekų.

12224.2. 2010 m. kovo 8 d. nutarime sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-14.2-29 nustatyta, kad aplinkai kenksminga veikla sustabdoma nuo 2010 m. balandžio 7 d., nurodyta, kad užtikrinus, jog būtų įvykdyti 2010 m. vasario 18 d. privalomosiose nurodymuose Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25, Nr. VR-14.2-26 išdėstyti reikalavimai, šis nutarimas bus panaikintas. Šių reikalavimų įmonė neįvykdė, todėl 2010 m. kovo 8 d. nutarimas Nr. VR-14.2-29 įsiteisėjo.

12324.3. 2010 m. balandžio 22 d. panaikintas UAB „Senovė“ išduotas TIPK leidimas Nr. ( - ), o Aplinkos apsaugos agentūra 2010 m. gegužės 6 d. panaikino UAB „Senovė“ pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000242 galiojimą.

12425. Aplinkos apsaugos agentūra 2010 m. birželio 1 d. rašte Nr. (2.3)-A4-1875 „Dėl licencijos panaikinimo“ (toliau – ir raštas Nr. (2.3)-A4-1875) (t. 1, b. l. 118) informavo pareiškėją, jog Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas Nr. (2.3)-A4-1532 yra dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia.

II

1261. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, sprendžiant, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. VR-1.7-701 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo panaikinimo“ (t. 1, b. l. 21-22) yra teisėtas bei pagrįstas, būtina įvertinti sprendime Nr. VR-1.7-701 nurodytų aplinkybių pagrįstumą ir teisėtumą.

1272. Sprendime Nr. VR-1.7-701 nurodoma, kad jis priimtas, be kita ko, remiantis 2010 m. balandžio 9 d. faktinių duomenų patikrinimu vietoje (t. 1, b. l. 65) bei Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros 2010 m. balandžio 14 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-138 (t. 1, b. l. 62-64), kad įmonė vykdo medicininių atliekų deginimo veiklą pažeidžiant TIPK leidime nustatytas sąlygas:

128„1. Neįvykdyta 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildoma sąlyga Nr. 2. SR UAB „Senovė“ 2009 m. gruodžio 23 d. LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai pateikė įmonės vadovo patvirtintą tvarką – „Periodiniai matavimo įrangos aptarnavimo darbai“, tačiau pateiktoje tvarkoje nėra numatytos priemonės, dėl tinkamo periodinių matavimų vykdymo užtikrinimo.

1292. SR UAB „Senovė“ nevykdo 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildomos sąlygos Nr. 6. Nuolatinio automatinio monitoringo duomenys: NOx, CO, kietųjų dalelių, bendrosios organinės dalies, HCl, HF, S02, temperatūros bei deguonies pusės valandos išmatuotos koncentracijos nėra viešai skelbiamos ir nuolat atnaujinamos įmonės internetiniame tinklapyje.

1303. SR UAB „Senovė“ neįvykdė 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-02-147 papildomos sąlygos Nr. 11. Įmonė neužtikrino, kad nuolatinio automatinio monitoringo sistema atitiktų ir būtų naudojama, pagal Lietuvos standartą LST EN 14181:2004 „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas“. Įmonė neturi akredituotos laboratorijos sertifikato, patvirtinančio SR UAB „Senovė“ naudojamos nuolatinio automatinio monitoringo sistemos atitikimą LST EN 14181:2004 ir naudojamos nuolatinio automatinio monitoringo sistemos tinkamumas nepatvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos.

1314. Neįvykdyta 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildoma sąlyga Nr. 12. SR UAB „Senovė“2010 m. sausio 26 d. LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai pateikė SR UAB „Senovė“ Atliekų deginimo įrenginio 2009 m. veiklos ataskaitą, tačiau pateiktoje ataskaitoje nėra nuolatinės stebėsenos metinių duomenų išsamios analizės (atliktos Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 56 p. numatytais atvejais).

132Kartu informuojame, kad 2010 m. kovo 8 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-79 nustatyta, kad 2010 m. vasario 18 d. pakartotinai duotų privalomųjų nurodymų Nr. VR-14.2-24, Nr. VR-14.2-25, Nr. VR-14.2-26 reikalavimai neįvykdyti, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 str. 2 d. 2010 m. kovo 8 d. surašytas Nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-14.2-29, kuriame nustatyta, kad aplinkai kenksminga veikla sustabdoma nuo 2010 m. balandžio 7 d.“

1333. Teismas atskirai įvertins Sprendime Nr. VR-1.7-701 nurodytas aplinkybes. Pabrėžtina, kad TIPK leidimas Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 23-32) nebuvo skųstas įstatymų nustatyta tvarka, todėl jame įtvirtintos sąlygos yra traktuotinos pagrįstomis ir teisėtomis; dar daugiau, jos nėra ginčijamos šioje administracinėje byloje.

1343.1. TIPK leidimo Nr. ( - ) Papildomų sąlygų 2 punkte nustatyta, jog „iki 2009 m. gruodžio 24 d. pateikti Vilniaus RAAD „Senovė“ vadovo patvirtintą tvarką, kurioje turi būti nurodyta: kaip nuolat tikrinamas į aplinkos orą išmetamų teršalų nuolatinio automatinio monitoringo prietaisų darbas ir techninė būklė; priemonės, užtikrinančios nuolatinių bei periodinių matavimų vykdymą.“

135Minėta, kad skundžiamame sprendime konstatuota, jog „Neįvykdyta 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildoma sąlyga Nr. 2. SR UAB „Senovė“ 2009 m. gruodžio 23 d. LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai pateikė įmonės vadovo patvirtintą tvarką – „Periodiniai matavimo įrangos aptarnavimo darbai“, tačiau pateiktoje tvarkoje nėra numatytos priemonės, dėl tinkamo periodinių matavimų vykdymo užtikrinimo.“

136Pareiškėja skunde nurodo, kad nėra aišku, ką Vilniaus RAAD skundžiamame sprendime laiko „tinkamu periodinių matavimų vykdymo užtikrinimu“, nes tai nenustatyta jokiame teisės akte, pats atsakovas nėra parengęs rekomendacijų ar panašaus pobūdžio gairių, kuriomis vadovaujantis galima būtų teigti, kad pareiškėja nevykdo papildomų sąlygų 2 punkto reikalavimų.

137Teismas akcentuoja, kad Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarime konstatuota, jog „konstituciniai imperatyvai, kad teisingumą vykdo tik teismai, kad teisė negali būti nevieša, taip pat iš Konstitucijos kylantis reikalavimas teisingai išnagrinėti bylą suponuoja ir tai, kad kiekvienas teismo nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas) turi būti grindžiamas teisiniais argumentais (motyvais). Argumentavimas turi būti racionalus – teismo nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) turi būti tiek argumentų, kad jų pakaktų šiam nuosprendžiui (kitam baigiamajam teismo aktui) pagrįsti.“ Tai mutatis mutandis taikytina ir viešojo administravimo institucijoms inter alia Vilniaus RAAD, tačiau viešojo administravimo institucijų argumentavimo standartai gali būti žemesni nei teismų. Visgi, atsakovo argumentas, išdėstytas skundžiamame sprendime, kad „pateiktoje tvarkoje nėra numatytos priemonės dėl tinkamo periodinių matavimų vykdymo užtikrinimo“ nėra niekuo grindžiamas, todėl naikinamas kaip neteisėtas.

1383.2. TIPK leidimo Nr. ( - ) Papildomų sąlygų 6 punkte nustatyta, jog „Nuolatinio automatinio monitoringo duomenis: NOx, CO, kietųjų dalelių, bendrosios organinės dalies, HCl, HF, S02, temperatūros bei deguonies pusės valandos išmatuotas koncentracijas viešai skelbti ir nuolat atnaujinti savo interneto tinklapyje; nuolatinio automatinio monitoringo duomenys turi būti skelbiami juos lyginant su nustatytais normatyvais.“

139Minėta, kad skundžiamame sprendime konstatuota, jog „SR UAB „Senovė“ nevykdo 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildomos sąlygos Nr. 6. Nuolatinio automatinio monitoringo duomenys: NOx, CO, kietųjų dalelių, bendrosios organinės dalies, HCl, HF, S02, temperatūros bei deguonies pusės valandos išmatuotos koncentracijos nėra viešai skelbiamos ir nuolat atnaujinamos įmonės internetiniame tinklapyje.“

140Skunde nurodoma, kad pareiškėja TIPK leidimo papildomų sąlygų 6 reikalavimą vykdo tinkamai, duomenys skelbiami nuolat, pusės valandos intervalais, o 2010 m. balandžio 14 d. patikrinimo akte nėra konstatuota, kurie konkrečiai duomenys, kuriais intervalais nebuvo paskelbti.

141Pabrėžtina, kad pareiškėja skunde klaidingai traktuoja, kad „duomenys yra skelbiami nuolat, pusės valandos intervalais“. UAB „Senovė“ interneto svetainėje skelbė praėjusios paros vidutines vertes (kaip numatyta TIPK leidimo Papildomų sąlygų 5 punkte), tačiau pusės valandos vidutinės vertės niekuomet nebuvo skelbiamos. Paminėtas trūkumas užfiksuotas 2010 m. vasario 17 d. patikrinimo akte (t. 1, b. l. 34-37), tačiau iki 2010 m. balandžio 14 d. pareiškėja nesiėmė jokių veiksmų trūkumams pašalinti. Vadinasi, šioje dalyje skundžiamas sprendimas Nr. VR-1.7-701 yra teisėtas bei pagrįstas.

1423.3. TIPK leidimo Nr. ( - ) Papildomų sąlygų 11 punkte nustatyta, jog „Užtikrinti, kad nuolatinio automatinio monitoringo sistema atitiktų ir būtų naudojama pagal Lietuvos standartą LST EN 14181:2004. „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas“.

143Minėta, kad skundžiamame sprendime konstatuota, jog „SR UAB „Senovė“ neįvykdė 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildomos sąlygos Nr. 11. Įmonė neužtikrino, kad nuolatinio automatinio monitoringo sistema atitiktų ir būtų naudojama, pagal Lietuvos standartą LST EN 14181:2004 „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas“. Įmonė neturi akredituotos laboratorijos sertifikato, patvirtinančio SR UAB „Senovė“ naudojamos nuolatinio automatinio monitoringo sistemos atitikimą LST EN 14181:2004 ir naudojamos nuolatinio automatinio monitoringo sistemos tinkamumas nepatvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos.“

144Skunde nurodoma, kad pakoregavus TIPK leidimą šiuo reikalavimu, pareiškėja, siekdama užtikrinti monitoringo sistemos atitikimą Lietuvos standartui LST EN 14181:2004, iš karto ėmėsi veiksmų, kad įranga būtų tinkamai sukalibruota, bet, atsižvelgiant į faktą, jog sukalibravimas yra susijęs su įrangos gamintojo reikalavimais, tik po to, kai įrangos gamintojo atstovas – Slovakijos įmonė „Eko-Term Servis“ 2010 m. balandžio mėn. atsiuntė reklamavimus sukalibravimui, apie ką pareiškėja pranešė Vilniaus RAAD, šio reikalavimo vykdymas yra eigoje (apie tai atsakovas informuotas tinkamai pareiškėjos 2009 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. 300 bei 2010 m. balandžio 12 d. raštu Nr. 145).

145Taigi, pati pareiškėja pripažįsta, kad šis Papildomų sąlygų 11 punktas nebuvo įvykdytas. Tai teismo posėdyje pripažino ir pareiškėjos atstovas L. Z. Tačiau teismo posėdyje L. Z. dar pabrėžė, kad atsakovas 2006 m. balandžio 21 d. išdavęs TIPK leidimą, negalėjo reikalauti nustatyti naujų reikalavimų pagal Lietuvos standartą LST EN 14181:2004 „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas“, nustatytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-654. Teismas atmeta šiuos L. Z. argumentus kaip nepagrįstus, nes atsakovas – Vilniaus RAAD šiuos reikalavimus nustatė TIPK leidime, pakoreguotame 2009 m. lapkričio 18 d. Dar daugiau, šie reikalavimai buvo nustatyti ir 2009 m. rugsėjo 10 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-141 (t. 1, b. l. 44-45), 2009 m. rugsėjo 10 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-142 (t. 1, b. l. 48-49), kurie abu buvo tęsiami du kartus, o po to dar kartą nurodyti 2010 m. vasario 18 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-25 (t. 1, b. l. 43), 2010 m. vasario 18 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-26 (t. 1, b. l. 47).

146Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad šioje dalyje skundžiamas sprendimas Nr. VR-1.7-701 yra teisėtas bei pagrįstas.

1473.4. TIPK leidimo Nr. ( - ) Papildomų sąlygų 12 punkte nustatyta, jog „Iki kiekvienų sausio 25 dienos parengti ir pateikti Vilniaus RAAD metinę įrenginio veiklos ataskaitą, kurioje turi būti pateikta išsami informacija apie įrenginio veiklą (įrenginio stabdymo, paleidimo data ir laikas, nurodyti kokie ir kada buvo daryti eksploataciniai pakeitimai ir kt.), į aplinkos orą išmetamų teršalų nuolatinės stebėsenos metiniai duomenys, duomenų išsami analizė (analizė turi būti atliekama Reikalavimų 56 punkte numatytais atvejais). Prie Ataskaitos pridėti užpildytą pridedamą lentelę (UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginio metų nuolatinio automatinio monitoringo duomenys).“

148Minėta, kad skundžiamame sprendime konstatuota, jog „Neįvykdyta 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) papildoma sąlyga Nr. 12. SR UAB „Senovė“2010 m. sausio 26 d. LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai pateikė SR UAB „Senovė“ Atliekų deginimo įrenginio 2009 m. veiklos ataskaitą, tačiau pateiktoje ataskaitoje nėra nuolatinės stebėsenos metinių duomenų išsamios analizės (atliktos Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 56 p. numatytais atvejais).“

149Skunde nurodoma, kad atsakovas pabrėžia, jog ataskaitoje nėra nuolatinės stebėsenos metinių duomenų išsamios analizės, atliktos Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 56 punkte numatytais atvejais, tačiau atsakovas 2010 m. balandžio 14 d. patikrinimo akte nekonstatavo, jog nėra nuolatinės stebėsenos metinių duomenų išsamios analizės ir ar buvo Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 56 punkte numatytas atvejis.

150Teismas nesutinka su šia pareiškėjos pozicija. Paminėti trūkumai užfiksuoti 2010 m. vasario 17 d. patikrinimo akte (t. 1, b. l. 34-37), tačiau pareiškėja iki 2010 m. balandžio 14 d. nesiėmė jokių veiksmų jiems pašalinti, o 2010 m. balandžio 14 d. patikrinimo akte (t. 1, b .l. 62-64) pakartotinai užfiksuota, kad Papildomų sąlygų 12 punktas neįgyvendintas.

151Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad šioje dalyje skundžiamas sprendimas Nr. VR-1.7-701 yra teisėtas bei pagrįstas.

1524. Konstatuotina, kad pareiškėja nevykdė TIPK leidimo Papildomų sąlygų 6, 11 ir 12 punktų. Tačiau pagal Europos Sąjungos fundamentalų principą – gero valdymo (arba sąžiningo administravimo) principą (žr., pavyzdžiui, Pirmosios Instancijos Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimą sujungtose bylose T-3/00 ir T-337/04) bei pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, jų 64.1 punktą, kuriame nustatyta, jog leidimas panaikinamas, jeigu vykdoma ūkinė veikla neatitinka leidime nustatytų sąlygų bei reikalavimų ir veiklos vykdytojas per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų, reikėjo pareiškėją įpareigoti pašalinti nurodytus pažeidimus. Tačiau atsakovas tai padarė, įpareigodamas laikytis tik Papildomų sąlygų 11 punktą, o ne kitus – 6 bei 12 – punktus (žr. 2009 m. rugsėjo 10 d. privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-141 (t. 1, b. l. 44-45), 2009 m. rugsėjo 10 d. privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-142 (t. 1, b. l. 48-49), kurie abu buvo tęsiami du kartus, o po to dar kartą nurodyti 2010 m. vasario 18 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-25 (t. 1, b. l. 43), 2010 m. vasario 18 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-26 (t. 1, b. l. 47)). Vadinasi, pareiškėja nevykdė TIPK leidimo 11 punkto (tai pripažino skunde), įspėta šio pažeidimo nepašalino, todėl konstatuotina, kad TIPK leidimas yra panaikintas pagrįstai ir teisėtai pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, jų 64.1 punktą. Teismas pabrėžia, kad atsakovas – Vilniaus RAAD už Papildomų sąlygų 11 punkto nevykdymą netaikė sankcijų iš karto, o davė protingą laiko tarpą minėtiems reikalavimams įgyvendinti, vadovavosi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 64.1 punkto nuostatomis, fundamentaliu ES gero valdymo principu. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pareiškėja pažeidė TIPK leidimo Papildomų sąlygų 11 punktą, nevykdė reikalavimų pašalinti šį pažeidimą, todėl TIPK leidimas buvo pagrįstai panaikintas vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 64.1 punkto nuostatomis, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. VR-1.7-701 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo panaikinimo“ nėra pagrindo naikinti.

1535. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjos argumentai, esą, Vilniaus RAAD 2010 m. kovo 8 d. nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-14.2-29 (t. 1, b. l. 52) yra niekinis, yra nepagrįsti. Šis nutarimas yra nenuginčytas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka, todėl laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Todėl skundžiamame sprendime Nr. VR-1.7-701 tik informuojama, kad „2010 m. kovo 8 d. surašytas Nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-14.2-29, kuriame nustatyta, kad aplinkai kenksminga veikla sustabdoma nuo 2010 m. balandžio 7 d.“ Pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 64.2 punktą leidimas panaikinamas, jeigu vykdoma ūkinė veikla sustabdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nuostatomis. Nesant nuginčytam Vilniaus RAAD 2010 m. kovo 8 d. nutarimui sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-14.2-29, konstatuotina, kad TIPK leidimas buvo pagrįstai panaikintas vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 64.2 punkto nuostatomis, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. VR-1.7-701 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo panaikinimo“ nėra pagrindo naikinti.

1546. Pareiškėja taip pat prašo panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. (2.3)-A4-1532 „Dėl licencijos panaikinimo“ (t. 1, b. l. 54). Pabrėžtina, kad pareiškėja skunde nurodo, kad Aplinkos apsaugos agentūros veiksmai, priimant 2010 m. gegužės 6 d. sprendimą dėl pareiškėjai išduotos licencijos galiojimo panaikinimo, yra neteisėti, kadangi neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių. Remiantis Taisyklių 26 punktu, tokį sprendimą privalo priimti institucijos vadovas, ne vėliau kaip kitą dieną (t. y. 2010 m. gegužės 7 d.) Aplinkos apsaugos agentūra privalėjo įteikti pareiškėjai minėtą sprendimą, tačiau pareiškėja nei faksu, nei paštu 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo nėra gavusi. Be to, TIPK leidimo panaikinimas nebuvo įsiteisėjęs licencijos panaikinimo momentu, nes TIPK leidimo panaikinimas yra skundžiamas per 30 dienų, o TIPK taisyklės nenustato, kad TIPK leidimo panaikinimas įsiteisėja nuo sprendimo panaikinti TIPK leidimą priėmimo dienos.

155Teismas įvertins pareiškėjos argumentus.

1566.1. Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. VR-1.7-701 įsigaliojimo

157Pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Vadinasi, Vilniaus RAAD sprendimas Nr. VR-1.7-701 įsigaliojo 2010 m. balandžio 22 d., t. y. jo pasirašymo dieną. Taigi, panaikinus TIPK leidimą, licencija turėjo būti naikinama – Aplinkos apsaugos agentūra turėjo vykdyti Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25.1 punktą.

1586.2. Dėl to, kad Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. (2.3)-A4-1532 „Dėl licencijos panaikinimo“ pasirašė jos direktorius

159Pažymėtina, kad pagal Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 (2009 m. gruodžio 31 d. redakcija) 2.2 punktą licencijas tiek išduoda, tiek naikina Aplinkos apsaugos agentūra. Kadangi Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 55, 56) buvo išduota, koreguota tos pačios institucijos (anksčiau ji vadinosi Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija), tai ji ir naikinta buvo tos pačios institucijos. Pabrėžtina, kad minėtų taisyklių 26 punktas yra netekęs galios Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-247.

1606.3. Dėl to, ar Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. (2.3)-A4-1532 „Dėl licencijos panaikinimo“ yra administracinis aktas

161Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. (2.3)-A4-1532 „Dėl licencijos panaikinimo“ pareiškėjai kilo pasekmės – jai buvo panaikinta Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 55, 56, taip pat žr. t. 2, b. l. 10). Tai, kad jo forma nėra itin preciziška, labiau primena lydraštį, nesudaro pagrindo minėto sprendimo naikinti vien dėl smulkių formos netikslumų (nėra Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje numatyto pagrindo).

1626.4 Dėl to, kad Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. (2.3)-A4-1532 „Dėl licencijos panaikinimo“, pasak pareiškėjos, jai neįteiktas 2010 m. gegužės 7 d.

163Pagal Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 27 punktą apie priimtą sprendimą panaikinti licencijos galiojimą Aplinkos apsaugos agentūra ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo raštu praneša įmonei, nurodydama licencijos galiojimo panaikinimo priežastis. Šios nuostatos pažeidimas / nepažeidimas niekaip negali turėti įtakos sprendžiant Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. (2.3)-A4-1532 „Dėl licencijos panaikinimo“ panaikinimo klausimą.

1647. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus konstatuotina, kad pareiškėjos – statybos-remonto UAB „Senovė“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

165Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

166n u s p r e n d ž i a:

167pareiškėjos – statybos-remonto UAB „Senovė“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

168Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja – statybos-remonto UAB „Senovė“ (toliau – ir... 5. 1.1. panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 6. 1.2. panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir atsakovė) 2010 m.... 7. 2. Pareiškėja skunde nurodo, jog atsakovai viršijo savo kompetenciją,... 8. 2.1. Pareiškėjai 2006 m. gegužės 3 d. buvo išduota licencija Nr. ( - )... 9. 2.2. Vilniaus RAAD skundžiamame sprendime remiasi 2010 m. balandžio 9 d.... 10. 2.3. Atsakovai TIPK leidimo 2, 6, 11 ir 12 papildomų reikalavimų sąlygų... 11. 2.4. Remiantis Įstatymo nuostatomis, tik tuo atveju, kai įstatymo nustatyta... 12. 2.5. 2010 m. vasario 8 d. patikrinimo akto pagrindu surašytuose 3... 13. 2.6. Iš atsakovų veiksmų sekos galima numanyti, kad veiklos sustabdymo... 14. 2.7. 2010 m. kovo 8 d. nutarimas, kuriame konstatuota, jog veiklą būtina... 15. Tai, jog Įstatymo nustatyta tvarka nėra priimtas nutarimas sustabdyti... 16. 2.8. 2010 m. vasario 18 d. privalomųjų nurodymų Nr. VR-14.2-24, Nr.... 17. 2.8.1. Pareiškėja tinkamai įvykdė TIPK leidimo papildomų sąlygų 2... 18. 2.8.2. Pareiškėja TIPK leidimo papildomų sąlygų 6 reikalavimą vykdo... 19. 2.8.3. Pareiškėja TIPK leidimo papildomų sąlygų 11 reikalavimą vykdo... 20. 2.8.4. Pareiškėja TIPK leidimo papildomų sąlygų 12 reikalavimą įvykdė... 21. 2.9. Aplinkos apsaugos agentūros veiksmai, priimant 2010 m. gegužės 6 d.... 22. 2.1.0. Ginčijami sprendimai yra nesuderinami su Lietuvos Respublikos viešojo... 23. 3. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2010 m. gegužės 27 d. gautas... 24. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartyje... 25. II... 26. Atsakovė – Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą... 27. 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr.... 28. 2. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu... 29. Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir... 30. 3. Pagal Taisyklių 7.5 punkto nuostatas institucija – Lietuvos Respublikos... 31. 4. Aplinkos apsaugos agentūra, 2010 m. balandžio 29 d. gavusi Vilniaus RAAD... 32. Remiantis Taisyklių 27 punktu, apie priimtą sprendimą panaikinti licencijos... 33. Be to, pareiškėja skunde teigia, kad sprendimą Nr. (2.3 )-A4-1532 gavo 2010... 34. III... 35. Atsakovas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 36. 1. Vilniaus RAAD, vadovaudamasis TIPK taisyklėmis, 2006 m. balandžio 21 d.... 37. 2. Vykdant UAB „Senovė“ planinį specifinį patikrinimą, 2010 m. vasario... 38. 2.1. Sąlygos Nr. 2: nustatyta, kad UAB „Senovė“ yra pateikusi Tvarką,... 39. 2.2. Sąlygos Nr. 6: nustatyta, kad nuolatinio automatinio monitoringo duomenys... 40. 2.3. Sąlygos Nr. 11: nustatyta, kad UAB „Senovė“ neužtikrino, jog... 41. 2.4. Sąlygos Nr. 12: vadovaujantis šia sąlyga, UAB „Senovė“ iki... 42. 3. 2010 m. vasario 17 d. patikrinimo akto 11 punkte išvardinti visi Vilniaus... 43. 2010 m. vasario 17 d. patikrinimo aktas buvo įteiktas UAB „Senovė“... 44. 4. Vadovaujantis TIPK taisyklių 64.1 punktu, kai vykdoma ūkinė veikla... 45. 5. UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginyje,... 46. 6. Siekiant užtikrinti tinkamą į aplinkos orą išmetamų teršalų... 47. 7. 2010 m. kovo 8 d. patikrinimo akte Nr. VR-14.7-79 nustatyta, kad... 48. IV... 49. 1. Teismo posėdyje pareiškėjos – statybos-remonto UAB „Senovė“... 50. 2. Teismo posėdyje pareiškėjos – statybos-remonto UAB „Senovė“... 51. 3. Teismo posėdyje atsakovo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 52. 4. Teismo posėdyje atsakovo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 53. 5. Teismo posėdyje atsakovės – Aplinkos apsaugos agentūros atstovė –... 54. 6. Teismo posėdyje atsakovės – Aplinkos apsaugos agentūros atstovas –... 55. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 56. I... 57. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, nustatyta:... 58. 1. UAB „Senovė“ (į. k. 120503540) 2006 m. gegužės 3 d. išduota... 59. 1.1. pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama rinkti –... 60. 1.2. pavojingų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama šalinti... 61. 2. UAB „Senovė“ 2006 m. balandžio 21 d. išduotas Taršos integruotos... 62. 3. Vilniaus RAAD 2009 m. rugpjūčio 5 d. rašte Nr. VR-1.7-1321 „Dėl... 63. 3.1. Atsižvelgiant į tai, kad 2006 m. balandžio 21 d. išduotame, 2008 m.... 64. 3.2. Paraiškoje TIPK leidimui koreguoti būtina pateikti: bendrą... 65. 4. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos... 66. 5. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos... 67. 6. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos... 68. 7. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnai, dalyvaujant UAB... 69. Patikrinimo akte Nr. VR-14.7-604 (t. 1, b. l. 166-167) pateikta tokia išvada:... 70. 8. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos... 71. 9. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnai, dalyvaujant UAB... 72. 9.1. Atliekos šalinamos, pažeidžiant Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo... 73. 9.2. Medicininių atliekų deginimo įrenginio nuolatinio (automatinio)... 74. 9.3. Privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-152 reikalavimai neįvykdyti, tuo... 75. 9.4. 2009 m. rugsėjo 21 d. privalomieji nurodymai Nr. VR-14.2-153 bei... 76. 9.5. Įmonėje dirba kvalifikuotas asmuo, turintis teisę vadovauti pavojingų... 77. 10. Pareiškėja 2009 m. lapkričio 11 d. pateikė Vilniaus RAAD Vilniaus... 78. 11. UAB „Senovė“ 2009 m. lapkričio 18 d. TIPK leidimas Nr. ( - )... 79. 11.1. Sąlyga Nr. 2. Iki 2009 m. gruodžio 24 d. pateikti Vilniaus RAAD... 80. 11.2. Sąlyga Nr. 6. Nuolatinio automatinio monitoringo duomenis: NOx, CO,... 81. 11.3. Sąlyga Nr. 11. Užtikrinti, kad nuolatinio automatinio monitoringo... 82. 11.4. Sąlyga Nr. 12. Iki kiekvienų sausio 25 dienos parengti ir pateikti... 83. 12. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos... 84. 13. Pareiškėja 2010 m. sausio 26 d. pateikė Vilniaus RAAD Vilniaus miesto... 85. 14. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnai, dalyvaujant UAB... 86. 14.1. Atliekos šalinamos, pažeidžiant UAB „Senovė“ Pavojingų... 87. 14.2. Pakuotės, kuriose laikomos pavojingos atliekos (atliekos kodas 19 01 07)... 88. 14.3. Medicininių atliekų deginimo įrenginio nuolatinio (automatinio)... 89. 14.4. Medicininių atliekų deginimo įrenginio nuolatinio (automatinio)... 90. 14.5. 2009 m. rugsėjo 10 d. privalomųjų nurodymų Nr. VR-14.2-141 ir Nr.... 91. 14.6. Įmonė vykdo veiklą, pažeisdama TIPK leidime ( - ) nustatytas sąlygas... 92. 15. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos... 93. 15.1. 2010 m. vasario 18 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-24 (toliau –... 94. 15.2. 2010 m. vasario 18 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-25 (toliau –... 95. 15.3. 2010 m. vasario 18 d. privalomajame nurodyme Nr. VR-14.2-26 (toliau –... 96. 16. Vilniaus RAAD 2010 m. kovo 5 d. rašte Nr. VR-1.7-378 „Dėl taršos... 97. 16.1. Vilniaus RAAD pareigūnų patikrinimo akte Nr. VR-14.7-59 nustatyta, jog... 98. 16.2. Vadovaujantis TIPK taisyklių 64.1 punktu, kai vykdoma ūkinė veikla... 99. 16.3. Vadovaujantis TIPK taisyklių 65 punktu informuoja, jog per 30 dienų... 100. 17. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnas A. S., dalyvaujant UAB... 101. 18. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnas A. Skinulis,... 102. sustabdyti UAB „Senovė“ (įmonės kodas ( - )) vykdomą šią aplinkai... 103. Nutarime Nr. VR-14.2-29 (t. 1, b. l. 181-184), be kita ko, nurodyta:... 104. 19. Pareiškėja 2010 m. balandžio 12 d. rašte Nr. 145 „Dėl medicininių... 105. 20. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnai, dalyvaujant UAB... 106. 20.1. Medicininių atliekų deginimo įrenginio nuolatinio (automatinio)... 107. 20.2. Medicininių atliekų deginimo įrenginio nuolatinio (automatinio)... 108. 20.3. Kadangi 2010 m. vasario 18 d. pakartotiniuose privalomuosiuose... 109. 20.4. Įmonė vykdo veiklą, pažeisdama TIPK leidime Nr. ( - ) nustatytas... 110. 21. Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros pareigūnas A. S. 2010 m.... 111. 22. Vilniaus RAAD 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. VR-1.7-701 „Dėl... 112. „<...>Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau –... 113. Vilniaus RAAD pareigūnai 2010 m. balandžio 9 d. atliko SR UAB „Senovė“... 114. 1. Neįvykdyta 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - )... 115. 2. SR UAB „Senovė“ nevykdo 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo... 116. 3. SR UAB „Senovė“ neįvykdė 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK... 117. 4. Neįvykdyta 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - )... 118. Kartu informuojame, kad 2010 m. kovo 8 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-79... 119. 23. Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi Vilniaus RAAD 2010 m.... 120. 24. Vilniaus RAAD, atsakydamas į pareiškėjos 2010 m. balandžio 12 d.... 121. 24.1. UAB „Senovė“ pavojingų medicininių atliekų deginimo įrenginyje,... 122. 24.2. 2010 m. kovo 8 d. nutarime sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr.... 123. 24.3. 2010 m. balandžio 22 d. panaikintas UAB „Senovė“ išduotas TIPK... 124. 25. Aplinkos apsaugos agentūra 2010 m. birželio 1 d. rašte Nr. (2.3)-A4-1875... 126. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, sprendžiant, ar... 127. 2. Sprendime Nr. VR-1.7-701 nurodoma, kad jis priimtas, be kita ko, remiantis... 128. „1. Neįvykdyta 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - ) ... 129. 2. SR UAB „Senovė“ nevykdo 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo... 130. 3. SR UAB „Senovė“ neįvykdė 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK... 131. 4. Neįvykdyta 2009 m. lapkričio 18 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. ( - )... 132. Kartu informuojame, kad 2010 m. kovo 8 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-79... 133. 3. Teismas atskirai įvertins Sprendime Nr. VR-1.7-701 nurodytas aplinkybes.... 134. 3.1. TIPK leidimo Nr. ( - ) Papildomų sąlygų 2 punkte nustatyta, jog „iki... 135. Minėta, kad skundžiamame sprendime konstatuota, jog „Neįvykdyta 2009 m.... 136. Pareiškėja skunde nurodo, kad nėra aišku, ką Vilniaus RAAD skundžiamame... 137. Teismas akcentuoja, kad Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarime... 138. 3.2. TIPK leidimo Nr. ( - ) Papildomų sąlygų 6 punkte nustatyta, jog... 139. Minėta, kad skundžiamame sprendime konstatuota, jog „SR UAB „Senovė“... 140. Skunde nurodoma, kad pareiškėja TIPK leidimo papildomų sąlygų 6... 141. Pabrėžtina, kad pareiškėja skunde klaidingai traktuoja, kad „duomenys yra... 142. 3.3. TIPK leidimo Nr. ( - ) Papildomų sąlygų 11 punkte nustatyta, jog... 143. Minėta, kad skundžiamame sprendime konstatuota, jog „SR UAB „Senovė“... 144. Skunde nurodoma, kad pakoregavus TIPK leidimą šiuo reikalavimu, pareiškėja,... 145. Taigi, pati pareiškėja pripažįsta, kad šis Papildomų sąlygų 11 punktas... 146. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad šioje dalyje... 147. 3.4. TIPK leidimo Nr. ( - ) Papildomų sąlygų 12 punkte nustatyta, jog „Iki... 148. Minėta, kad skundžiamame sprendime konstatuota, jog „Neįvykdyta 2009 m.... 149. Skunde nurodoma, kad atsakovas pabrėžia, jog ataskaitoje nėra nuolatinės... 150. Teismas nesutinka su šia pareiškėjos pozicija. Paminėti trūkumai... 151. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad šioje dalyje... 152. 4. Konstatuotina, kad pareiškėja nevykdė TIPK leidimo Papildomų sąlygų 6,... 153. 5. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjos argumentai, esą, Vilniaus RAAD 2010... 154. 6. Pareiškėja taip pat prašo panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m.... 155. Teismas įvertins pareiškėjos argumentus.... 156. 6.1. Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 22... 157. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir... 158. 6.2. Dėl to, kad Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d.... 159. Pažymėtina, kad pagal Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr.... 160. 6.3. Dėl to, ar Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d. sprendimas... 161. Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. (2.3)-A4-1532... 162. 6.4 Dėl to, kad Aplinkos apsaugos agentūros 2010 m. gegužės 6 d. sprendimas... 163. Pagal Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 27 punktą apie... 164. 7. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus konstatuotina, kad pareiškėjos –... 165. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 166. n u s p r e n d ž i a:... 167. pareiškėjos – statybos-remonto UAB „Senovė“ skundą atmesti kaip... 168. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...