Byla 2VP-34735-987/2019
Dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ vadovei R. V. už antstolio reikalavimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys išieškotojas uždaroji akcinė bendrovė „Visas labas“, skolininkas uždaroji akcinė bendrovė „Išmani statyba“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Poniškaitytė-Liatukė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio D. T. pareiškimą dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ vadovei R. V. už antstolio reikalavimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys išieškotojas uždaroji akcinė bendrovė „Visas labas“, skolininkas uždaroji akcinė bendrovė „Išmani statyba“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas antstolis D. T. prašo skirti uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ vadovei R. V. 579,00 Eur baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodo vykdantis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 18 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 198,00 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ išieškotojo uždarosios akcinės bendrovės „Visas labas“ naudai. Nurodo, kad 2019 m. sausio 10 d. patvarkymu Nr. ( - ) įpareigojo skolininką pateikti duomenis apie turimą turtą; patvarkymas įteiktas 2019 m. sausio 18 d.; už patvarkymo nevykdymą skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ vadovei R. V. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) skirta 50,00 Eur bauda.

5Antstolis 2019 m. rugpjūčio 12 d. priėmė patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą, kuris skolininkui įteiktas 2019 m. rugsėjo 6 d., tačiau iki šiol nėra įvykdytas.

6Prašymas tenkinamas iš dalies.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – CPK) 593 straipsnio 4 dalimi, antstolio prašymas buvo išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, nepranešant apie jo nagrinėjimą suinteresuotiems asmenims.

8Antstolis, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę gauti reikalingus duomenis ir dokumentus apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus jo funkcijoms atlikti (Antstolių įstatymo 22 straipsnio 1 dalis). CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo šių reikalavimų ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, antstolis gali skirti iki 300,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Tuo tarpu CPK 645 straipsnyje įtvirtinta skolininko – juridinio asmens vadovo pareiga pateikti duomenis apie turtą ir jo buvimo vietą, o tokio įpareigojimo nevykdymo atveju – teismas atsakingam asmeniui gali skirti iki 500,00 Eur baudą arba nubausti areštu iki 30 parų. Iš šių teisinių nuostatų daroma išvada, kad CPK 645 straipsnyje įtvirtintos teisės normos yra specialiosios normos CPK 585 straipsnyje įtvirtintų teisės normų atžvilgiu. Dėl šios priežasties būtent CPK 645 straipsnyje įtvirtintomis teisės normomis reikia vadovautis, sprendžiant klausimą dėl baudos skyrimo juridinio asmens vadovui už pareigos pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą nevykdymą.

9Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad antstolis D. T. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 18 d. išduotą teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. ( - ) dėl 150,00 Eur skolos, 40,00 Eur kompensacijos už skolos išieškojimo išlaidas, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų bei 8,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ išieškotojo uždarosios akcinės bendrovės „Visas labas“ naudai (v.b.l. 1-2, 14). Antstolis 2019 m. sausio 10 d. patvarkymu dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo, draudimo sudaryti reikalavimo teisių perleidimo, priešpriešinių reikalavimų įskaitymo sutartis Nr. ( - ) įpareigojo skolininką pateikti duomenis apie turimą turtą; patvarkymas įteiktas 2019 m. sausio 18 d. (v.b.l. 28, 33, 34). Už minėto patvarkymo nevykdymą skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ vadovei R. V. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) skyrė 50,00 Eur baudą (v.b.l. 43-45). Antstolis 2019 m. rugpjūčio 12 d. priėmė patvarkymą dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo, draudimo sudaryti reikalavimo perleidimo, priešpriešinių reikalavimų įskaitymo sutartis Nr. ( - ), kuriuo įpareigojo skolininką per 5 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstoliui informaciją apie skolininko turimą turtą, turimas turtines teises, pinigines lėšas; patvarkymas skolininkui įteiktas 2019 m. rugsėjo 6 d. (v.b.l. 51, 52). Tokiu atveju antstolio patvarkymas turėjo būti įvykdytas iki 2019 rugsėjo 12 d. (CPK 74 straipsnio 5 dalis). Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad antstolio reikalavimas pateikti informaciją būtų įvykdytas ar būtų nurodytos reikalavimo negalėjimo įvykdyti priežastys.

10Iš antstolio pateikto ir teismo išreikalauto Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ vadove yra įregistruota R. V. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teismui patikrinus duomenis apie R. V. įdarbinimus iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų matyti, kad ji uždarojoje akcinėje bendrovėje „Išmani statyba“ dirbo laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 22 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis), tačiau iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad R. V. taip pat yra ir uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ akcininkė.

11Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 6 dalį apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

12Nagrinėjamu atveju Juridinių asmenų registre uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ vadove nurodoma R. V.. Nepaisant to, kad ji Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis bendrovėje nebedirba, ji taip pat yra ir bendrovės akcininkė. Vadinasi, ji kaip akcininkė turėjo pareigą inicijuoti bendrovės akcininkų susirinkimą ir spręsti dėl asmens paskyrimo laikinai eiti vadovo pareigas; taip pat įgalioti asmenį pranešti Juridinių asmenų registrui apie R. V. įgaliojimų pasibaigimą ir naujo bendrovės vadovo išrinkimą. Dėl nurodytų priežasčių R. V. kaip bendrovės valdymo organui tenka pareiga užtikrinti bendrovės prievolių vykdymą ir tinkamą jos atstovavimą (CK 2.45 straipsnis, 2.82 straipsnio 3 dalis, 2.87 straipsnis).

13Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas skolininko vadovei (kuri kartu yra ir valdymo organo narė) R. V. už antstolio reikalavimo pateikti duomenis apie turimą turtą nevykdymą skirti baudą pagal CPK 645 straipsnio nuostatas.

14Teismas, parinkdamas skirtinos baudos dydį, atsižvelgia į išieškomos sumos dydį ir į tai, kad antstolis šioje vykdomojoje byloje dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymą kreipiasi jau ne pirmą kartą: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) paskirta 50,00 Eur bauda. Dėl šios priežasties teismas antstolio prašymą tenkina iš dalies ir uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ vadovei bei akcininkei R. V. skiria 100,00 Eur baudą už antstolio 2019 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymo dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo, draudimo sudaryti reikalavimo teisių perleidimo, priešpriešinių reikalavimų įskaitymo sutartis Nr. ( - ) nevykdymą (CPK 645 straipsnio 2 ir 3 dalys).

15Pažymėtina, kad teismo paskirta bauda yra procesinio pobūdžio teismo nuobauda, išieškoma į valstybės biudžetą, kurios pagrindinis tikslas drausminti asmenį, nevykdantį ar netinkamai vykdantį savo procesines pareigas (CPK 103 straipsnio 3 dalis).

16Teismas išaiškina uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ vadovei ir akcininkei R. V., kad bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6800. Uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ vadovė ir akcininkė R. V. privalo baudos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

17Teismas išaiškina uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ vadovei ir akcininkei R. V., kad baudos sumokėjimas neatleidžia jos nuo pareigos vykdyti antstolio patvarkymą.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 593 straipsniu,

Nutarė

19pareiškėjo antstolio D. T. prašymą dėl baudos skyrimo tenkinti iš dalies.

20Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ (į. k. 304443220) vadovei R. V. (a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieno šimto eurų ir 00 ct) baudą už antstolio D. T. 2019 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymo dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo, draudimo sudaryti reikalavimo teisių perleidimo, priešpriešinių reikalavimų įskaitymo sutartis Nr. 40241 2019 08 12 2534 nevykdymą.

21Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Poniškaitytė-Liatukė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio D. T.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas antstolis D. T. prašo skirti uždarosios akcinės bendrovės... 5. Antstolis 2019 m. rugpjūčio 12 d. priėmė patvarkymą pateikti informaciją... 6. Prašymas tenkinamas iš dalies.... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – CPK) 593... 8. Antstolis, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę gauti reikalingus duomenis ir... 9. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad... 10. Iš antstolio pateikto ir teismo išreikalauto Juridinių asmenų registro... 11. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 6 dalį... 12. Nagrinėjamu atveju Juridinių asmenų registre uždarosios akcinės bendrovės... 13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu... 14. Teismas, parinkdamas skirtinos baudos dydį, atsižvelgia į išieškomos sumos... 15. Pažymėtina, kad teismo paskirta bauda yra procesinio pobūdžio teismo... 16. Teismas išaiškina uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“... 17. Teismas išaiškina uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 19. pareiškėjo antstolio D. T. prašymą dėl baudos skyrimo tenkinti iš dalies.... 20. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Išmani statyba“ (į. k.... 21. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...