Byla II-1042-422/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei, dalyvaujant asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas dėl administracinio teisės pažeidimo, R. A., institucijos, kurios pareigūnas priėmė nutarimą, atstovei Irmai Jestremskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal R. A. skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2R. A. 2010 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros nutarimu Nr. LR -193 AM 038509 pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau tekste – ATPK) 85 str. 4 d. nubaustas 2000 litų bauda už tai, kad 2010-10-17 16.30 val. Lazdijų rajone Noragėlių sen. Seirijočių kaimo teritorijoje prie Dzirmiškės miško medžioklės ploto vienete turėjo vienvamzdį medžioklinį šautuvą Nr. 7312, kurio vamzdyje buvo įdėtas šovinys, šautuvas buvo ne dėkle ir užtaisytas. Nutarime nurodyta, jog R. A. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių IX skyriaus 58.2 ir 58.1 punktų reikalavimus.

3Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo skundu bei teismo posėdžio metu prašė panaikinti nutarimą, administracinę bylą nutraukti. Nurodė, jog administracinė nuobauda paskirta nepagrįstai, nes nepadarė administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 4 d., o jeigu ir būtų jį padaręs, tai du kartus už tą pačią veiką bausti negalima. 2010 m. spalio 17 d. buvo sulaikytas prie Dzirmiškės miško su medžiokliniu šautuvu, kuriam leidimo neturėjo. Tą pačią dieną buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 72-1-00372, 2010-10-26 teismo nuosprendžiu dėl to paties įvykio nuteistas pagal LR BK 253 str. 1 d., taigi, už tą pačią veiką, kad šaunamąjį ginklą ir šovinį nešiojosi netoli Dzirmiškės miško buvo nubaustas du kartus, tai prieštarauja LR BK 2 str. 7 d. numatytai nuostatai, todėl nutarimas kaip neteisėtas turi būti panaikintas, o administracinė byla nutraukta. Be to, nagrinėjant baudžiamąją bylą nenustatyta, kad jis ėjo su šaunamuoju ginklu, turėdamas tikslą medžioti.

4Institucijos, kurios pareigūnas priėmė nutarimą, atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad jis nubaustas du kartus už tą patį pažeidimą, nes administracinė atsakomybė pritaikyta už pažeidimą aplinkosaugai, tačiau pripažino, jog administracinę bylą nagrinėjantis pareigūnas netinkamai kvalifikavo administracinį pažeidimą pagal ATPK 184 str. 4d., prašo perkvalifikuoti į ATPK 184 str. 5d, nes R. A. ne medžiojo, o buvo medžioklės plote su medžioklės ginklu, neturėdamas teisės juo naudotis.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6R. A. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas pagal ATPK 85 str. 4d.

7ATPK 85 straipsnio 4 dalis numato, jog administracinę atsakomybę užtraukia medžiojimas medžioklės plotuose be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius ar be galiojančios licencijos arba licencijos neužpildymas sumedžiojus gyvūną, kurį sumedžioti teisę suteikia licencija, arba medžiojimas uždraustu laiku ar uždraustose vietose, arba medžiojimas draudžiamais įrankiais, priemonėmis ar būdais. Taigi, pagal minėtą teisės normą asmuo gali būti baudžiamas už neteisėtą medžiojimą.

8Administracinėje byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad R. A. protokole nurodytu laiku medžiojo. Jis buvo sulaikytas medžioklės ploto vienete su užtaisytu medžiokliniu šautuvu, kuriuo medžioti neturėjo teisės, ši veika atitinka ATPK 85 str. 5d. pažeidimą, kuris numato administracinę atsakomybę ( įspėjimą arba baudą nuo 50 Lt iki 250 Lt su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės medžioti atėmimą ( tiems, kurie tą teisę turi) už Medžioklės taisyklių LR teritorijoje pažeidimus, išskyrus pažeidimus, numatytus pirmoje, antroje, trečioje ir ketvirtoje dalyse. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, jog R. A. pažeidė Medžioklės taisyklių 58.2 ir 58.1 punktų reikalavimus, kurie draudžia būti medžioklės plotuose neturintiems teisės medžioti su medžioklės įrankiais, su į dėklą neįdėtu ginklu.

9Skiriant nuobaudą turi būti atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (ATPK 30 str. 2 d.).

10Ginčo dėl įvykio nėra, veika, numatyta ATPK 85 str. 5d., pareiškėjo veiksmuose įrodyta, pareiškėjo teisinė padėtis nėra sunkinama, tai sudaro pagrindą pakeisti teisės pažeidimo kvalifikavimą iš ATPK 85 str. 4 d. į ATPK 85 str. 5d., paskiriant R. A. 75 Lt baudą.

11Ginčijamame nutarime nurodyta, jog R. A. dėl pažeidimo nuoširdžiai gailėjosi, tai yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė (ATPK 31str. 1p.), nagrinėjant bylą taip pat nustatyta, jog pažeidimą padarė, būdamas neblaivus, tai jo atsakomybę sunkina ( ATPK 32 str. 8p). Duomenų apie tai, kad anksčiau būtų baustas už tokio paties pobūdžio administracinius pažeidimus, administracinėje byloje nėra. Žala aplinkosaugai pažeidimu nebuvo padaryta, kitos neigiamos pasekmės neatsirado. Įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog paskyrus 75 Lt piniginę nuobaudą, bus pasiekti administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ATPK 20 str., nenukrypta nuo ATPK 30 str. 2d., 302 str. nuostatų.

12Ta aplinkybė, jog R. A. 2010-10-26 teismo nuosprendžiu buvo nuteistas pagal LR BK 253 str. 1 d. dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu baudžiamąja tvarka, jo neatleidžia nuo administracinės atsakomybės pagal ATPK 85 str. 5d., nes minėtu pažeidimu buvo pasikėsinta į kitą teisinį gėrį (aplinkosaugą), saugomą administraciniu įstatymu. Kadangi tais pačiais veiksmais buvo pažeisti du skirtingi objektai (visuomenės saugumas), (medžioklės taisyklėmis įtvirtinta tvarka), ginami atitinkamai baudžiamuoju ir administraciniu įstatymais, todėl jo argumentai dėl dvigubo nubaudimo nepagrįsti, atmestini, ATPK 9 str. 2d. nuostatų konkrečiu atveju nėra pagrindo taikyti. ATPK 85 str. 5d. sudėčiai nėra būtina nustatyti šaunamojo ginklo turėjimo tikslą, objektyvūs pažeidimo požymiai dėl Medžioklės taisyklių pažeidimo buvo nustatyti, tai sudaro pagrindą taikyti administracinę atsakomybę ATPK 85 str. 5d. pagrindu. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 3 p., teisėja

Nutarė

132010 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros nutarimą Nr. LR -193 AM 038509, kuriuo R. A. pagal ATPK 85 str. 4 d. nubaustas 2000 litų bauda, panaikinti.

14R. A. veiką kvalifikuoti pagal ATPK 85 str. 5d., jam paskirti 75Lt ( septyniasdešimt penkių litų) baudą.

15Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai