Byla Ik-3870-331/2010
Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010-10-05 sprendimo Nr. 3R-237(2010/03-4R-313) panaikinimo (pareiškėja N. P.), tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ? Agentūra))

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jūros Marijos Strumskienės ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Jovitai Jasionytei, dalyvaujant pareiškėjai N. P., atsakovės atstovei Irutei Osičnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skundą dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010-10-05 sprendimo Nr. 3R-237(2010/03-4R-313) panaikinimo (pareiškėja N. P.), tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ? Agentūra)),

Nustatė

2Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau ? Komisija) išnagrinėjusi pareiškėjos N. P. skundą dėl Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 3IN-P-731-1217 pagrįstumo, 2010 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 3R-237(2010/03-4R-313) nusprendė panaikinti Žemės ūkio ministerijos 2010-08-26 sprendimą Nr. 3IN-P-731-1217 ir įpareigoti išnagrinėti 2010 m. liepos 20 d. N. P. skundą ir priimti sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus (II t., b. l. 8?12).

3Žemės ūkio ministerija nesutikdama su tokiu sprendimu skundu (I t., b. l. 1?4) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašo panaikinti Komisijos 2010-10-05 sprendimą Nr. 3R-237(2010/03-4R-313). Paaiškino, kad nagrinėdama pareiškėjos 2010 m. rugsėjo 21 d. skundą Komisija teigė, kad „tiek VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“, tiek VĮ „Registrų centras“ tvarkomi registrai yra oficialūs, todėl lieka neaišku, kodėl, priimant sprendimą dėl išmokų už 2010 m., buvo vadovautasi tik VĮ „Registrų centras“ duomenimis“. Atsakydama į šį teiginį ministerija atkreipia dėmesį, kad vertindamas kasmetinį prašymą Agentūros Kauno skyrius vadovavosi KPP priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (perleidėjo)“ kasmetinio prašymo vertinimo ataskaitos pildymo instrukcija, patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. BR1-343, pagal kurią faktas, ar perleistos žemės plotas sutampa su paraiškoje numatytu perleisti žemės plotu, sutikrinamas su VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko nurodyta informacija ir su žemės nuosavybės dokumentais. Aplinkybė, ar valda perleista paraiškoje nurodytam tinkamam perėmėjui, taip pat sutikrinama su VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko nurodyta informacija ir su žemės nuosavybės dokumentais.

4Iš pareiškėjos pateiktų duomenų iš Ūkininkų ūkių registro negalima nustatyti, kokį plotą sklype Nr. ( - ) užima žemės ūkio naudmenos (toliau ? ŽŪN), papildomų dokumentų, įrodančių, kad sklype Nr. ( - ) yra 3 ha ŽŪN, pareiškėja nepateikė, todėl ministerija, siekdama nustatyti faktines aplinkybes, kreipėsi į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą prašydama pateikti duomenis apie perėmėjos S. J. valdą, įregistruotą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Pagal valdos perėmėjos S. J. valdos duomenis, įregistruotus Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, sklype Nr. ( - ) yra 2,72 ha ŽŪN, t. y. šie duomenys sutampa pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą Nr. ( - ) atliktais Agentūros Kauno skyriaus skaičiavimais. Minėta aplinkybė patvirtina Agentūros Kauno skyriaus sprendimo pritaikyti pareiškėjai sankciją, numatytą Taisyklių 57.11 punkte, bei ministerijos skundžiamo sprendimo pagrįstumą.

5Gavus pareiškėjos 2010-07-19 raštą ministerijoje buvo pradėta ir atlikta administracinė procedūra vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio reikalavimais, pareiškėjai skundžiamu raštu buvo pranešta apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodoma sprendimo apskundimo tvarka, todėl Komisijos teiginys, kad skundžiamas sprendimas priimtas nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų individualiam administraciniam aktui, yra nepagrįstas.

6Per teismo posėdį atsakovės atstovė Irutė Osičnienė prašė skundą tenkinti jame išdėstytais argumentais.

7Pareiškėja su atsakovės Žemės ūkio ministerijos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (II t., b. l. 35?37) paaiškino, kad Komisijos sprendimą gerbia ir mano, kad jis yra teisingas. Jau trečius metus nebeturi žemės sklypų nuosavybės bei ryšio su žemės ūkiu, nes taisyklės draudžia jai dalyvauti bet kokioje su žemės ūkiu susijusioje veikloje, todėl ji negalėjo ir negali turėti jokių naujų dokumentų, kurių reikalauja Agentūros Kauno skyrius. Stebina ir tai, kad Žemės ūkio ministerija nekreipia dėmesio į tai, kad S. J. valdos duomenys iš ūkio ir kaimo verslo registro yra 2010 metų, todėl čia, pagal naujai taikomas proporcijas S. J. dirbtinai sumažinamas ŽŪN plotas. Žemę S. J. ji perdavė 2008 m., pagal faktą tai sudarė 6,77 ha ŽŪN, mano, kad skaičiuojama išmoka jai negali būti siejama su S. J. ūkiu, kurio ŽŪN plotas nuo 2009 m. skaičiuojamas proporcingai.

8Per teismo posėdį pareiškėja N. P. prašė atsakovės skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime išdėstytais argumentais.

9Tretysis suinteresuotas asmuo Agentūra su atsakovės skundu sutiko ir prašė jį tenkinti. Atsiliepime (II t., b. l. 52?54) paaiškino, Įgyvendinimo taisyklių 57.1.1 punkte nurodyta, kad paramos gavėjui gali būti taikomos sankcijos, jei skaičiuojant paramą už antruosius metus nustatoma, kad perleistas mažesnis ŽŪN plotas, negu buvo nurodyta paraiškoje iki 5 (įskaitytinai) procentų ? išmokėta paramos suma perskaičiuojama pagal faktiškai perleistą ŽŪN plotą ir metinė išmokos suma sumažinama 10 procentų.

10VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 2010 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. 1S-11110 „Dėl informacijos pateikimo apie S. J.“ informavo Ministeriją, kad „įtraukiant žemės sklypą į Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registrą (toliau ? ūkininkų registras), vykdoma patikra su Nekilnojamo turto registru ? tikrinamas sklypo kadastrinis numeris, nuosavybės teisės ir pagrindinis sklypo plotas. Tačiau žemės sklypo plote esanti žemėnaudų dalis suvedama rankiniu būdu. Pagal Ūkininkų registro reikalavimus, už teisingą duomenų pateikimą ūkininkų registrui atsako duomenų teikėjas, šiuo atveju S. J. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių duomenų suvedimo metu buvo padaryta klaida“. Taip pat informavo, kad minėtas atvejis yra tiriamas, klaida skubiai bus ištaisyta. „Žemės ūkio ir kaimo verslo registre yra įgyvendintas nuodugnus kadastrinių bei sklypo ploto paskirstymo pagal žemėnaudas duomenų sutikrinimas su Nekilnojamo turto registru. Įvedus ploto unikalų numerį sutikrinimas vykdomas automatiškai, todėl šie duomenys yra tikslūs. Dėl išvardintų priežasčių prašė vadovautis Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenimis, o esant būtinybei, žemės nuosavybės dokumentais, išduotais Nekilnojamo turto registre“.

11Kintamoji paramos dalis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ yra mokama už perleistą ŽŪN plotą. Vadovaujantis pareiškėjos 2009 m. sausio 12 d. pateiktais žemės perleidimo sandorių dokumentais bei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu Nr. 46/8563 nustatyta, kad sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), plotas yra 3,6278 ha, o ŽŪN sudaro 3,2932 ha. Šiuo atveju perleistas ŽŪN plotas yra 2,72 ha ir jis buvo išskaičiuotas proporcingai. Iš kito žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), pareiškėja perleido ŽŪN tiek, kiek buvo numačiusi paraiškoje, t. y. 3,77 ha ŽŪN. Iš viso susidaro 6,49 ha ŽŪN, o pareiškėja buvo nurodžiusi, kad perleis 6,77 ha ŽŪN.

12Trečiojo suinteresuoto asmens Agentūros atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta laiku ir tinkamai, todėl nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str.).

13S k u n d a s a t m e s t i n a s.

14Ginčas kilo dėl perleistų žemės ūkio naudmenų kiekio žemės sklype, kurio kadastro Nr. ( - ). Pareiškėja buvo įsipareigojusi iš šiame sklype esančių 3,2932 ha žemės ūkio naudmenų perleisti 3 ha šių naudmenų perėmėjai. Taip pat buvo įsipareigojusi savo reikmėms pasilikti 0,29 ha žemės ūkio naudmenų. Tai, jos teigimu, ji ir įvykdė.

15Paramos, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, administravimo tvarka detalizuota Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-399 (toliau ? Taisyklės). Pagal šią priemonę vienas iš galimų pareiškėjų yra valdos valdytojas (fizinis asmuo), įsipareigojantis perleisti valdą, t. y. žemės ūkio naudmenas, tinkamam perėmėjui (Taisyklių 6.1 p.). Žemės ūkio naudmenos – tai dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti (Taisyklių 3 p.).

16Byloje nustatyta, kad pareiškėja N. P. 2007 m. spalio 8 d. pateikė paraišką (Nr. 1AP ( - )) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ Agentūros Kauno skyriui (I t., b. l. 103?113). Paraiškoje pareiškėja įsipareigojo perleisti du žemės sklypus: unikalus numeris ( - ) ? 3 ha žemės ūkio naudmenų (toliau ? ŽŪN) bei unikalus numeris ( - ) ? 3,77 ha ŽŪN, iš viso ? 6,77 ha, o pasilikti ? 0,29 ha ŽŪN.

17Agentūros Kauno skyrius pareiškėjos 2007 m. spalio 8 d. pateiktą paraišką (Nr. ( - )) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ vertino vadovaudamasis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-399 (toliau ? Taisyklės). 2008-11-28 pareiškėjai buvo išsiųstas pranešimas Nr. S-KK-0010289 „Apie mokėtiną sumą“, kuriuo pareiškėja informuota, kad pagal pateiktus duomenis pareiškėjai skiriama 2 173,91 Lt parama (I t., b. l. 64?65).

18Vertindamas kasmetinį pareiškėjos prašymą Nr. ( - ) Agentūros Kauno skyrius nustatė, kad pareiškėja (skaičiuojant proporcingai) perleido 2,72 ha ŽŪN sklypą Nr. ( - ) (nors įsipareigojo perleisti 3 ha ŽŪN). Pareiškėjai 2009 m. rugpjūčio 7 d. išsiųstas paklausimas dėl duomenų tikslinimo (I t., b. l. 152?153). 2009 m. rugpjūčio 17 d. atsakydama į paklausimą pareiškėja nurodė, kad perleistas plotas sudaro 3 ha ŽŪN (I t., b. l. 147). Kartu pateikė perėmėjos ūkininko ūkio duomenis iš Ūkininkų ūkių registro. Pažymoje nurodytas perėmėjai priklausantis 3 ha ŽŪN plotas. Taip pat prie atsakymo į paklausimą pareiškėja pateikė prašymą registruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, iš kurio matyti, kad pareiškėjai iš žemės sklypo (unikalus numeris ( - )) likę 0,29 ha ŽŪN (I t., b. l. 148?151).

19Skaičiuodamas paramą už trečiuosius metus, Agentūros Kauno skyrius pastebėjo, kad pareiškėja perleido mažesnį ŽŪN, nei buvo nurodžiusi paraiškoje. Dėl šio neatitikimo 2010 m. kovo 22 d. Agentūros Kauno skyrius pareiškėjai išsiuntė paklausimą Nr. ( - ) „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“, į kurį pareiškėja atsakė 2010 m. kovo 31 d., tačiau nepateikė jokių naujų dokumentų, įrodančių, kad perėmėjai perleido 3 ha ŽŪN iš sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) (II t., b. l. 1?2, I t., b. l. 191?195).

20Kintamoji paramos dalis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ yra mokama už perleistą ŽŪN plotą. Vadovaujantis pareiškėjos 2009-01-12 pateiktais žemės perleidimo sandorių dokumentais bei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu Nr. 46/8563 nustatyta, kad sklypo, kurio unikalus Nr., ( - ) plotas yra 3,6278 ha, o ŽŪN sudaro 3,2932 ha. Šiuo atveju perleistas ŽŪN plotas yra 2,72 ha ir jis buvo išskaičiuotas proporcingai. Iš kito žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), pareiškėja perleido ŽŪN tiek, kiek buvo numačiusi paraiškoje, t. y. 3,77 ha ŽŪN. Iš viso susidaro 6,49 ha ŽŪN, o pareiškėja buvo nurodžiusi, kad perleis 6,77 ha ŽŪN.

212010-05-06 vykusiame Agentūros Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos kompensacinių priemonių administravimo problemų sprendimų komisijos posėdyje svarstant klausimą dėl paramos gavėjos N. P., pateikusios paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, kasmetinio prašymo administravimo, buvo

Nutarė

22atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja nepateikė dokumentų, įrodančių, kad perėmėjai perleido 3 ha ŽŪN, pritaikyti išmokai už antrus metus sankcijas, numatytas Taisyklėse, kurių 57.11 punktas nustato, kad paramos gavėjui gali būti taikomos sankcijos, jei skaičiuojant paramą už antruosius metus nustatoma, kad perleistas mažesnis ŽŪN plotas, negu buvo nurodytas paraiškoje, iki 5 (įskaitytinai) procentų ? išmokėta paramos suma perskaičiuojama pagal faktiškai perleistą ŽŪN plotą ir metinės išmokos sumažinamos 10 procentų (I t., b. l. 22?30).

23Apie priimtą sprendimą pareiškėja buvo informuota Agentūros Kauno skyriaus 2010-07-02 pranešimu Nr. ( - ). Pareiškėja, nesutikdama su Agentūros sprendimu dėl jai pritaikytų sankcijų, 2010-07-19 jį apskundė Ministerijai. Ministerija pradėjo administracinę procedūrą ir vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi apie priimtą sprendimą 2010-08-26 raštu Nr. 3IN-P-731-1217 „Dėl paramos sumos perskaičiavimo“ informavo pareiškėją, kartu nurodydama sprendimo apskundimo tvarką. Skundžiamame sprendime pareiškėja informuota, kad, išanalizavus pateiktus dokumentus ir vadovaujantis Taisyklėmis, nuspręsta, kad Agentūros sprendimas dėl sankcijų taikymo pareiškėjai yra teisėtas ir pagrįstas (I t., b. l. 6?7).

24Nesutikdama su Ministerijos skundžiamame sprendime išdėstytais argumentais, pareiškėja su skundu kreipėsi į Komisiją dėl Ministerijos skundžiamo sprendimo pagrįstumo.

25Komisija išnagrinėjusi pareiškėjos N. P. skundą dėl LR žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 3IN-P-731-1217 pagrįstumo, 2010 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 3R-237(2010/03-4R-313) nusprendė panaikinti Žemės ūkio ministerijos 2010-08-26 sprendimą Nr. 3IN-P-731-1217 ir įpareigoti išnagrinėti 2010 m. liepos 20 d. N. P. skundą ir priimti sprendimą, atitinkantį LR viešojo administravimo įstatymo reikalavimus (II t., b. l. 8?12).

26Taigi remiantis nustatytomis bylos aplinkybėmis pareiškėja buvo įsipareigojusi iš žemės sklype esančių 3,2932 ha žemės ūkio naudmenų perleisti 3 ha šių naudmenų perėmėjai. Taip pat buvo įsipareigojusi savo reikmėms pasilikti 0,29 ha žemės ūkio naudmenų. Tai, jos teigimu, ji ir įvykdė. Šį savo teiginį grindžia 2008 m. lapkričio 18 d. dovanojimo sutartimi (iš jos matyti, jog pareiškėja perėmėjai minimame sklype padovanojo 3 ha žemės (I t., b. l. 53?56)), VĮ „Registrų centras“ duomenimis (pagal juos minimame sklype žemės ūkio naudmenų plotas yra 3,2932 ha (I t., b. l. 58?59), pareiškėjos žemės ūkio valdos įregistravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre duomenimis (pagal juos minimame sklype pareiškėjai priklauso 0,29 ha žemės ūkio naudmenų) bei S. Jurkevičienės (perėmėjos) Ūkininko ūkio registro duomenimis (pagal juos minimame sklype perėmėjai priklauso 3 ha žemės ūkio naudmenų).

27Įregistruoti pastaruosius duomenis Ūkininko ūkio registrui be kitų dokumentų buvo būtina pateikti ūkyje registruojamo asmens žemės nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų bei šia teise naudojamo žemės sklypo plano ar schemos kopiją (Ūkininko ūkio registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 (2008 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1247 redakcija)) 19 p.). Komisijos posėdžio metu N. P. paaiškino, kad su S. J. žemės sklype (kadastro Nr. ( - )) yra nusistačiusios žemės ūkio naudmenų (atitinkamai 0,29 ha ir 3 ha) naudojimosi tvarką. Tai yra pažymėta šio sklypo plane, kuris buvo pateiktas S. J. ūkininko ūkio registravimui.

28Teismas pažymi, jog visi aukščiau nurodyti dokumentai pareiškėjos Agentūrai buvo pateikti iki sprendimo dėl išmokų už 2009 m. priėmimo. Priimtas sprendimas pareiškėją tenkino. Nepakitus aplinkybėms, Agentūra priimdama sprendimą už 2010 m., jau pareiškėjai skiria mažesnę išmoką kaip neįrodžius, jog ji perėmėjai minimame žemės sklype perleido 3 ha žemės ūkio naudmenų.

29N. P. ministerijai kėlė klausimą, kodėl ir ar pagrįstai Agentūra nevertino visų aukščiau nurodytų jos pateiktų dokumentų, iš kurių matosi, jog ji įsipareigojimą įvykdė. Teismas sutinka su Komisijos padaryta išvada, kad lieka neaišku, kodėl priimant sprendimą dėl išmokų už 2010 m., buvo vadovaujamasi tik VĮ „Registrų centras“ duomenimis. Į šį klausimą ministerija neatsakė.

30Be to, teismo posėdyje Žemės ūkio ministerijos atstovė pateikė VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro raštą (II t., b. l. 63), iš kurio aiškiai matyti, kad už teisingų duomenų pateikimą ūkininkų registrui atsako duomenų tiekėjas, šiuo atveju S. J. Taigi N. P. nėra atsakinga už S. J. pateiktus ŽŪN duomenis, t. y. nėra jos kaltės.

31Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad Komisijos 2010-10-05 sprendimas Nr. 3R-237 (2010/03-4R-313), kuriuo panaikintas Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. 3IN P 731 12 17 ir atsakovė įpareigota išnagrinėti N. P. skundą ir priimti sprendimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo jo naikinti skunde išdėstytais argumentais.

32Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalimi 1 punktu ir 127 straipsnio 1 dalimi, teismas

n u s p r e n d ė :

34Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau ? Komisija)... 3. Žemės ūkio ministerija nesutikdama su tokiu sprendimu skundu (I t., b. l.... 4. Iš pareiškėjos pateiktų duomenų iš Ūkininkų ūkių registro negalima... 5. Gavus pareiškėjos 2010-07-19 raštą ministerijoje buvo pradėta ir atlikta... 6. Per teismo posėdį atsakovės atstovė Irutė Osičnienė prašė skundą... 7. Pareiškėja su atsakovės Žemės ūkio ministerijos skundu nesutiko ir... 8. Per teismo posėdį pareiškėja N. P. prašė atsakovės skundą atmesti kaip... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Agentūra su atsakovės skundu sutiko ir prašė... 10. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 2010 m. lapkričio 5 d.... 11. Kintamoji paramos dalis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos... 12. Trečiojo suinteresuoto asmens Agentūros atstovas teismo posėdyje nedalyvavo,... 13. S k u n d a s a t m e s t i n a s.... 14. Ginčas kilo dėl perleistų žemės ūkio naudmenų kiekio žemės sklype,... 15. Paramos, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę... 16. Byloje nustatyta, kad pareiškėja N. P. 2007 m. spalio 8 d. pateikė... 17. Agentūros Kauno skyrius pareiškėjos 2007 m. spalio 8 d. pateiktą paraišką... 18. Vertindamas kasmetinį pareiškėjos prašymą Nr. ( - ) Agentūros Kauno... 19. Skaičiuodamas paramą už trečiuosius metus, Agentūros Kauno skyrius... 20. Kintamoji paramos dalis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos... 21. 2010-05-06 vykusiame Agentūros Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano ir... 22. atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja nepateikė dokumentų, įrodančių,... 23. Apie priimtą sprendimą pareiškėja buvo informuota Agentūros Kauno skyriaus... 24. Nesutikdama su Ministerijos skundžiamame sprendime išdėstytais argumentais,... 25. Komisija išnagrinėjusi pareiškėjos N. P. skundą dėl LR žemės ūkio... 26. Taigi remiantis nustatytomis bylos aplinkybėmis pareiškėja buvo... 27. Įregistruoti pastaruosius duomenis Ūkininko ūkio registrui be kitų... 28. Teismas pažymi, jog visi aukščiau nurodyti dokumentai pareiškėjos... 29. N. P. ministerijai kėlė klausimą, kodėl ir ar pagrįstai Agentūra... 30. Be to, teismo posėdyje Žemės ūkio ministerijos atstovė pateikė VĮ... 31. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad Komisijos 2010-10-05... 32. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 34. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos skundą atmesti kaip... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...