Byla 2A-2067-565/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Barkausko ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ieškinį atsakovui Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai dėl profesinės sąjungos valdymo organo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus rajono susivienijimas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus m. susivienijimas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų r. susivienijimas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Visagino m. susivienijimas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Marijampolės sav. susivienijimas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilkaviškio r. susivienijimas, Joniškio rajono švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, Kaišiadorių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, Švenčionių rajono švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, E. J., L. J., Z. J., V. B.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas pripažinti neteisėtu atsakovo Koordinavimo tarybos 2012-01-05 posėdį.

4Ieškovas nurodė, kad pagal atsakovo įstatų 7.9. p. Koordinavimo tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja 2/3 tarybos narių. Pagal Juridinių asmenų registro 2012-01-19 duomenis Koordinavimo tarybą sudarė 34 nariai. Taigi tam, kad 2012-01-05 posėdis būtų teisėtas, jame turėjo dalyvauti 22 nariai. Ieškovo žiniomis, posėdyje dalyvavo mažiau nei 22 nariai, todėl 2012-01-19 posėdis ir jame priimti nutarimai yra neteisėti.

52012-01-05 posėdyje iš atsakovo valdymo organo buvo pašalinti V. B., I. J. ir Z. J.. I. J. ir Z. J. ginčo metu buvo Klaipėdos miesto susivienijimo ir Telšių rajono susivienijimo vadovės, todėl atsakovas atėmė minėtiems susivienijimams atstovavimo teisę ir galimybę dalyvauti atsakovo valdymo organe priimant sprendimus, nors 2012-01-05 jau buvo žinoma teismo pozicija, kad balsavimo teisė valdymo organe siejama tik su naryste, o ne su nario mokesčio mokėjimu. Šie atsakovo veiksmai apsunkino ieškovui jo atstovaujamų švietimo darbuotojų profesinių sąjungų Žemaitijos regiono narių interesų gynimą, o tai įtakojo narių skaičiaus mažėjimą, pablogino ieškovo dalykinę reputaciją. Narių skaičiumi ieškovas buvo stambiausias atsakovo struktūroje, tačiau ieškovui nebuvo skirtas atstovavimas 2012 m. spalio mėnesį vykusiame atsakovo suvažiavime, o tai buvo tiesioginė neteisėtai sušaukto 2012-01-05 atsakovo Koordinavimo posėdžio nutarimų pasekmė.

6Ieškovas prašė atnaujinti trejų mėnesių ieškinio senaties terminą ginčyti 2012-01-05 Koordinavimo tarybos nutarimus.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

8Atsakovas nurodė, kad ieškovas nebuvo atsakovo dalyvis, todėl jis neturi teisės pasinaudoti CK 2.82 str. 4 d. suteikiama teise ginčyti 2012-01-05 Koordinavimo tarybos posėdyje priimtus nutarimus. Ieškovas iki jo reorganizavimo buvo atsakovo struktūrine grandimi, tačiau nebuvo atsakovo narys, nes atsakovo nariai yra fiziniai asmenys. Ieškovas taip pat nebuvo atsakovo valdymo organas. Aplinkybė, kad iki reorganizavimo ieškovas vienijo dalį narių, kurie yra ir atsakovo nariai, negali būti pagrindu teigti, kad šie nariai galimai įgaliojo ieškovą pateikti teismui ieškinį bei atlikti kitus procesinius veiksmus, kadangi ieškovas neatitinka atstovui teisme keliamų reikalavimų. Ieškovas nuo 2013 m. sausio mėn. nėra atsakovo struktūrine grandimi, todėl nėra ir negali būti suinteresuotas atsakovo valdymo organų sprendimais, kurie nedaro ir negali daryti ieškovui jokios įtakos.

9Atsakovas prašė taikyti praleistą trejų mėnesių ieškinio senaties terminą ginčyti 2012-01-05 Koordinavimo tarybos nutarimus.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-12-15 sprendimu ieškinį atmetė.

12Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas nėra atsakovo dalyvis, nes profesinė sąjunga – tai dirbančių, turinčių profesiją asmenų susivienijimas jų darbinėms, profesinėms teisėms bei interesams ginti, siekti savo narių (dirbančiųjų) gerovės. Pagal įstatymą profesinių sąjungų narystė siejama su teisėtu dirbimu pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje (Profesinių sąjungų įstatymo 3 str., atsakovo įstatų 3.1 p.), taigi atsakovo nariais gali būti Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų, kitų ugdymo įstaigų ir institucijų mokytojai, dėstytojai, auklėtojai ir kiti darbuotojai. Ieškovas iki jo reorganizavimo buvo atsakovo struktūrine grandimi, tačiau šis statusas negali būti prilygintas CK 2.45 str. apibrėžtam juridinio asmens dalyviui (akcininkui, nariui, dalininkui ir pan.). Taigi ieškovas nėra juridinio asmens dalyvis, kuriam įstatymas suteikia teisę reikšti ieškinį dėl juridinio asmens organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu (CK 2. 82 str. 4 d.). Įrodymų, patvirtinančių atstovavimo pagrindą, nepateikta (CPK 178 str.).

13Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas negali būti laikomas asmeniu, kurio teisė ar teisėtas interesas pažeisti. Asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesų gynimas – įstatyme įtvirtintas civilinio proceso tikslas (CPK 2 str. 1 d.). Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t.y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Šiuo atveju ieškovas yra išstojęs iš Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, todėl palankaus teismo sprendimo atveju jam nebūtų nei sukurtos, nei panaikintos ar pakeistos teisės ar pareigos. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas laikytinas neturinčiu materialinio teisinio suinteresuotumo, o šią išvadą patvirtina ir teismo posėdžio metu buvusi ieškovo pozicija, kai nesuformuluojamas konkretus teisminės gynybos siekis.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

15Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-15 sprendimą panaikinti ir ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šias argumentais.

161. Atsakovo įstatuose nurodyta, kad atsakovo struktūrą sudaro profesinės organizacijos, susivienijimai ir atsakovas. Pagal atsakovo įstatus susivienijimai yra savarankiškai steigiami juridiniai asmenys, turintys savo įstatus, neprieštaraujančius atsakovo įstatams. Taigi atsakovą sudaro susijungę susivienijimai, tokiu būdu atsakovas veikia kaip skėtinė organizacija, jungianti subjektiškumą turinčius juridinio asmens dalyvius (lėšų kooperavimo prasme – dalininkus) – susivienijimus. Toks nustatytas reglamentavimas ir faktinės aplinkybės paneigia klaidingą pirmos instancijos teismo išvadą, kad ieškovas iki jo reorganizavimo nebuvo atsakovo dalyviu.

  1. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai siaurai aiškina CPK tikslus, juos išimtinai siedamas tik su bylos šalies materialiuoju teisiniu suinteresuotumu, nors teisės aktai nesieja teisės kreiptis į teismą dėl juridinio asmens organo spendimo ginčijimo su buvimu juridinio asmens dalyviu ginčo nagrinėjimo teisme metu. Apskritai teisė ginčyti juridinio asmens organo sprendimą nėra siejama su tuo, kad besikreipiančiam asmeniui teismo sprendimas būtinai darytų tiesioginę įtaką. Taigi negali būti kvestionuojama asmens, kuris kreipėsi į teismą dėl juridinio asmens organo sprendimo panaikinimo, teisė kreiptis į teismą, jeigu šis asmuo atitinka vienintelį teisės aktų keliamą reikalavimą tokiam kreipimuisi – teisės aktai reikalauja, kad asmuo būtų juridinio asmens dalyviu ginčijamo sprendimo priėmimo metu ir daugiau jokių papildomų asmens suinteresuotumo ginčijamo sprendimo panaikinimu įrodinėti nereikalaujama.
  2. Pirmos instancijos teismas nenagrinėjo ieškovo argumentų nei dėl paties ginčijamo sprendimo, nei dėl ieškovo subjektinės reikalavimo teisės. Tik nustačius, kokie pažeidimai buvo padaryti ir lyginant teisinius santykius tuo atveju, jeigu tie pažeidimai nebūtų buvę padaryti, galima būtų padaryti išvadą, ar ieškovo teisės ir teisėti interesai yra pažeisti ar nepažeisti.

17Atsakovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šias argumentais.

181. Pirmą kartą ieškovas į teismą su tokiu reikalavimu kreipėsi nepraleidęs ieškinio senaties termino ir 2012-02-29 buvo pradėta teisme nagrinėti civilinė byla Nr.2-1723-862/2012. Tačiau ieškovo ieškinys šioje byloje dėl paties ieškovo kaltų veiksmų (nepašalintų ieškinio trūkumų) buvo paliktas nenagrinėtu. Todėl ieškinio senaties terminas dėl paties ieškovo kaltų veiksmų baigėsi 2012-04-05. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį visiems ieškovo pareikštiems reikalavimams.

192. Atsakovo nariai yra fiziniai asmenys, darbuotojai, todėl ieškovas negali būti savo teisine padėtimi tapatinamas su atsakovo nariu. Į struktūrines grandis atsakovas yra suskirstytas dėl paprastesnio ir lengviau organizuojamo valdymo, jo tikslų įgyvendinimo, lėšų surinkimo ir paskirstymo administravimo, tačiau dėl šio suskirstymo nesikeičia narystės atsakovo organizacijoje esmė — neatsiranda korporatyvinių narių, nes tokia narystės samprata yra nesuderinama su darbuotojų kolektyvinio atstovavimo organizacine struktūra – profesine sąjunga (CK 2.38 str.). Todėl nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentu, kad ieškovas buvo atsakovo juridinio asmens dalyvis.

203. Atsakovas gina profesines, ekonomines bei socialines savo narių teises ir teisėtus interesus. Profesinės sąjungos narys nėra suteikęs įgaliojimų profesinei sąjungai atstovauti visų jo teisių visose gyvenimo srityse. Todėl vien aplinkybė, kad iki reorganizavimo ieškovas vienijo dalį profesinės sąjungos narių, kurie pirmiausiai yra atsakovo nariai, nėra pagrindas teigti, kad šie nariai galimai įgaliojo ieškovą pateikti teismui ieškinį bei atlikti kitus procesinius veiksmus. Be to, turėtų būti pripažinta, kad ieškovas neatitinka atstovams teisme keliamų reikalavimų, kadangi pagal CPK 56 str. 1 d. 5 p. fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti profesinės sąjungos, jeigu jos atstovauja profesinės sąjungos nariams darbo teisinių santykių bylose.

214. Ieškovo ketinimai nėra orientuoti į materialaus teisinio efekto sukūrimą – ieškovas tiek savo faktiniais veiksmais, tiek procesiniais dokumentais, tiek ir teismo posėdžių metu aiškiai pripažino, kad teismo sprendimas neturės jokių materialių teisinių pasekmių ieškovui – jis neketinąs siekti jokių teisių, susijusių su naryste atsakovo organizacijoje, kadangi jis pats savanoriškai 2013-01-24 nusprendė visiškai atriboti savo veiklą nuo atsakovo veiklos. Iš ieškovo ieškinio argumentų nėra aišku, kokių ieškovas siekia ginčo nutarimų panaikinimu sukeliamų realių pasekmių. Ieškovas jau nuo 2013-01 nebėra atsakovo struktūrine grandimi, todėl nėra ir negali būti suinteresuotas atsakovo valdymo organų sprendimais, nes jie nedaro ieškovui jokios įtakos.

22Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas netenkintinas.

25CPK 320 str. 1 ir 2 d. nustato bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d.).

26Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2012-01-05 įvyko atsakovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – taip pat ir LŠDPS) Koordinavimo tarybos posėdis, kuriame buvo priimti nutarimai darbotvarkėje numatytais klausimais. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono susivienijimas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimas ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimas 2012-02-13 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti neteisėtu 2012-01-05 Koordinavimo tarybos posėdį ir jame priimtus nutarimus. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-09-16 nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą ieškovams nepašalinus ieškinio trūkumų. Ši teismo nutartis įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2013-12-18 nutartimi atmetus ieškovų atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-16 nutarties (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr.2-4658-864/2013). Ieškovas Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (buvęs LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimas) 2014-03-31 pakartotinai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu 2012-01-05 Koordinavimo tarybos posėdį.

27Pagal atsakovo įstatų 7.6. p. Koordinavimo taryba yra vienas iš atsakovo valdymo organų. Ieškinį dėl juridinių asmenų valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ir interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys (CK 2.82 str. 4 d.). Šioje teisės normoje nurodytas nebaigtinis sąrašas asmenų, turinčių teisę ginčyti juridinio asmens organo sprendimus. Įstatymų leidėjas, suteikdamas teisę ginčyti juridinio asmens valdymo organų sprendimus, visų pirma, siekė apginti suinteresuotų asmenų, kurių teisės buvo pažeistos atitinkamais juridinio asmens valdymo organo sprendimais, interesus.

28Atsakovo įstatuose įtvirtinta, kad atsakovas – suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti pedagogus, dėstytojus ir kitus švietimo, mokslo ir studijų sistemoje bei kitose ugdymo įstaigose dirbančius asmenis, kurie darbo, profesiniu, socialiniu ir kito bendrumo pagrindu jungiasi į bendrą organizaciją bei vienija švietimo darbuotojų įkurtas profesines organizacijas ir profesinių sąjungų susivienijimus. Atsakovo struktūrą sudaro trys lygmenys: 1) LŠDPS profesinės organizacijos, steigiamos atskirose švietimo įstaigose (organizacijose), LŠDPS profesinės organizacijos nariai (fiziniai asmenys – švietimo įstaigos (organizacijos) darbuotojai) automatiškai tampa LŠDPS nariais; 2) LŠDPS profesinės organizacijos jungiasi į miesto, rajono (savivaldybės), apskrities ar regiono LŠDPS susivienijimus; 3) LŠDPS susivienijimai jungiasi į LŠDPS (atsakovą). LŠDPS susivienijimo valdymo organais yra pirmininkų taryba, kurią sudaro susivienijimo profesinių sąjungų pirmininkai, ir pirmininkų tarybos pirmininkas. LŠDPS susivienijimo pirmininkų tarybos pirmininkas yra Koordinavimo tarybos narys. Ieškovas 2012-01-05 Koordinavimo tarybos posėdžio metu buvo vienu iš LŠDPS susivienijimų.

29Taigi, LŠDPS nariai (fiziniai asmenys (švietimo įstaigos (organizacijos) darbuotojai) jungiasi į LŠDPS profesines organizacijas, LŠDPS profesinės organizacijos jungiasi į LŠDPS susivienijimus, o LŠDPS susivienijimai jungiasi į LŠDPS. Tokiu būdu LŠDPS nariai (fiziniai asmenys) LŠDPS yra atstovaujami per profesines organizacijas ir susivienijimus. Todėl LŠDPS profesinės organizacijos ir LŠDPS susivienijimai laikytini korporatyviniais atsakovo nariais. Be to, kaip jau nurodyta, LŠDPS susivienijimai per pirmininkų tarybos pirmininkus yra atsakovo valdymo organo – Koordinavimo tarybos, nariai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovas pagal CK 2.82 str. 4 d. turi teisę pareikšti ieškinį teisme dėl 2012-01-05 Koordinavimo tarybos posėdyje priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

30Detalus juridinių asmenų sprendimų nuginčijimo reglamentavimas (baigtinis nuginčijimo pagrindų sąrašas, trumpi ieškinio senaties terminai) leidžia daryti išvadą, kad tuo siekiama užtikrinti, jog juridinių asmenų sprendimai nebūtų pripažinti negaliojančiais vien dėl formalių pažeidimų, nesukėlusių neigiamų padarinių nei pačiam juridiniam asmeniui, nei jo dalyviams. Ieškovas, 2014-03-31 pakartotinai pareikšdamas teisme ieškinį dėl 2012-01-05 Koordinavimo tarybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais, nuo 2013 m. sausio mėn. nebeįėjo į atsakovo sudėtį ir veikė kaip savarankiška profesinė sąjunga. Taigi, 2012-01-05 Koordinavimo tarybos priimti nutarimai nebeturi jokios įtakos nei ieškovo, nei jo narių teisėms ir pareigoms. Pažymėtina, kad ieškovas nei ieškinyje, nei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde nenurodė, kaip palankus teismo sprendimas įtakos ieškovo ar jo narių teises ar pareigas.

31Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2012-01-05 Koordinavimo tarybos posėdyje iš atsakovo valdymo organo buvo pašalinti V. B., I. J. ir Z. J., I. J. ir Z. J. tuo metu buvo Klaipėdos miesto susivienijimo ir Telšių rajono susivienijimo vadovės, todėl atsakovas atėmė minėtiems susivienijimams atstovavimo teisę ir galimybę dalyvauti atsakovo valdymo organe priimant sprendimus. Tačiau Klaipėdos miesto susivienijimas ir Telšių rajono susivienijimas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-16 nutartimi palikus nenagrinėtą jų ieškinį dėl 2015-01-05 Koordinavimo tarybos nutarimų pripažinimo neteisėtais, pakartotinai ieškinio nebereiškė. V. B., I. J. ir Z. J., įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, savo pozicijos nei dėl ieškinio, nei dėl teismo sprendimo, nei dėl apeliacinio skundo nepareiškė, neteigė, kad 2012-01-05 Koordinavimo tarybos posėdžio nutarimai pažeidė jų teises ar teisėtus interesus. Be to, CPK 56 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad profesinės sąjungos gali būti fizinių asmenų (savo narių) atstovais teisme šių fizinių asmenų darbo teisinių santykių bylose. Ši byla nėra V. B., I. J. ir Z. J. darbo santykių bylą, todėl ieškovas nėra įgaliotas būti šių asmenų atstovu teisme. Ieškovas plačiau nemotyvavo ir neįrodinėjo aplinkybių, kad 2012-01-05 Koordinavimo tarybos nutarimai apsunkino ieškovui jo atstovaujamų švietimo darbuotojų profesinių sąjungų Žemaitijos regiono narių interesų gynimą, o tai įtakojo narių skaičiaus mažėjimą, pablogino ieškovo dalykinę reputaciją. Ieškovui nuo 2013 m. sausio mėn. nebeįeinant į atsakovo sudėtį ir veikiant kaip savarankiškai profesinei sąjungai, nesant duomenų, kad 2012-01-05 Koordinavimo tarybos nutarimų panaikinimas įtakoja ieškovo ar jo narių teises ar pareigas, 2012-01-05 Koordinavimo tarybos nutarimų panaikinimas dėl ieškovo nurodytų galimų pažeidimų (nutarimų priėmimas nesant įstatuose nustatyto kvorumo) prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5. str.).

32Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas pripažinti... 4. Ieškovas nurodė, kad pagal atsakovo įstatų 7.9. p. Koordinavimo tarybos... 5. 2012-01-05 posėdyje iš atsakovo valdymo organo buvo pašalinti V. B., I. J.... 6. Ieškovas prašė atnaujinti trejų mėnesių ieškinio senaties terminą... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.... 8. Atsakovas nurodė, kad ieškovas nebuvo atsakovo dalyvis, todėl jis neturi... 9. Atsakovas prašė taikyti praleistą trejų mėnesių ieškinio senaties... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-12-15 sprendimu ieškinį atmetė.... 12. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas nėra atsakovo dalyvis,... 13. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas negali būti... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 15. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto... 16. 1. Atsakovo įstatuose nurodyta, kad atsakovo struktūrą sudaro profesinės... 17. Atsakovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga su apeliaciniu... 18. 1. Pirmą kartą ieškovas į teismą su tokiu reikalavimu kreipėsi... 19. 2. Atsakovo nariai yra fiziniai asmenys, darbuotojai, todėl ieškovas negali... 20. 3. Atsakovas gina profesines, ekonomines bei socialines savo narių teises ir... 21. 4. Ieškovo ketinimai nėra orientuoti į materialaus teisinio efekto... 22. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimo į apeliacinį skundą... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. CPK 320 str. 1 ir 2 d. nustato bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos... 26. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2012-01-05 įvyko atsakovo... 27. Pagal atsakovo įstatų 7.6. p. Koordinavimo taryba yra vienas iš atsakovo... 28. Atsakovo įstatuose įtvirtinta, kad atsakovas – suvereni, savarankiška,... 29. Taigi, LŠDPS nariai (fiziniai asmenys (švietimo įstaigos (organizacijos)... 30. Detalus juridinių asmenų sprendimų nuginčijimo reglamentavimas (baigtinis... 31. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2012-01-05 Koordinavimo tarybos posėdyje iš... 32. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo apeliacinio skundo argumentai... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti...