Byla II-1823-624/2010
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Lavoriškių užkardos 2010-10-09 nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. K., institucijos, priėmusios nutarimą ir surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą, atstovui Andriui Mangevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. K. skundą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Lavoriškių užkardos 2010-10-09 nutarimo pakeitimo,

Nustatė

2Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Lavoriškių užkardos (toliau – ir Lavoriškių užkarda) sargybų būrio specialistas 2010-10-09 V. K. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 162-107 dėl to, kad jis, 2010-10-09, apie 11.30 val., su transporto priemone „Opel Omega“, valst. Nr. ( - ) buvo prie valstybės sienos ženklo 1194 (apie 5 metrai į gilumą) Valstybės sienos apsaugos zonoje, neturėjo su savimi leidimo atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje, tuo pažeidė LR Vyriausybės 2002-04-30 nutarimu Nr. 598 patvirtintų Pasienio teisinio režimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 10 p. reikalavimus ir padarė veiką, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 205 str. (b. l. 7).

3Lavoriškių užkardos specialistas 2010-10-09 nutarimu Nr. 162-107 V. K. už administracinio teisės pažeidimo protokole inkriminuojamo pažeidimo padarymą, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančią aplinkybę (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), vadovaudamasis ATPK 205 str. 1 d., paskyrė 150 Lt baudą (b. l. 5).

4V. K. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo nutarimą pakeisti paskiriant švelnesnę nuobaudą – įspėjimą. Nurodo, kad pripažįsta padaręs pažeidimą ir dėl jo nuoširdžiai gailisi, tačiau mano, kad administracinė nuobauda jam paskirta pažeidžiant administracinės nuobaudos skyrimo procedūras. Teisės normos, už kurios dispozicijoje numatytą veiką jis patrauktas administracinėn atsakomybėn, sankcijoje yra numatytos dvi alternatyvios nuobaudos – įspėjimas arba bauda. Todėl šiuo atveju nėra jokių priežasčių, dėl kurių už padarytą veiką jam negalėtų būti taikoma švelnesnė nuobauda – įspėjimas. Pažeidimą jis padarė netyčia, t. y. ieškodamas erdvesnio priėjimo prie Neries upės, kad patogiau būtų galima pradėti iškylą (sumontuoti sudedamą baidarę, susikrauti į ją maistą, turistinį inventorių ir pan.) plaukiant baidare Neries upe pasroviui į Vilnių. Jis nepastebėjo valstybės sienos apsaugos zonos pradžią žyminčio ženklo. Jis yra studentas, nedirba ir bet kokia piniginė bauda jam yra skaudesnė nei pastovias pajamas turinčiam asmeniui, todėl mano, kad jam galėtų būti pakeista paskirta bauda į įspėjimą. Jam už pažeidimą yra paskirta griežtesnės rūšies nuobauda nenurodant jokių argumentų dėl tokios nuobaudos rūšies parinkimo. Nutarime nurodyta lengvinanti atsakomybę aplinkybė, tačiau parenkant nuobaudos rūšį tai nebuvo vertinama. Be to, nutarimą surašęs asmuo nenurodė savo vardo ir pavardės, todėl negalima patikrinti, ar administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjęs asmuo turėjo įgaliojimus veikti (b. l. 1-2).

5Teismo posėdyje V. K. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti jame išdėstytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad pripažįsta pažeidimą ir dėl jo nuoširdžiai gailisi. Jis vežė tėvą ir svainį, kadangi jie norėjo plaukti baidarėmis. Radus keliuką, įsuko į jį, kad privažiuoti prie upės. Valstybės sienos ženklo nepastebėjo. Materialinė padėtis sunki, jis yra neakivaizdinio skyriaus studentas ir registruotas darbo biržoje. Prašė paskirtą baudą pakeisti į įspėjimą.

6Institucijos, priėmusios nutarimą, atstovas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad toje vietoje pažeidimai yra dažni ir ženklas pastatytas matomoje vietoje. Aplinkybė, kad nutarime nėra nurodytas bylą nagrinėjusio pareigūno vardas ir pavardė, nesudaro pagrindo keisti ar naikinti priimtą nutarimą. Padaryta spausdinimo klaida, o visi duomenys yra nurodyti administracinio teisės pažeidimo protokole. V. K. paskirta minimali bauda atsižvelgus į atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

7Skundas tenkinamas iš dalies.

8Byloje nustatyta, kad V. K. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas dėl to, kad jis, 2010-10-09, apie 11.30 val., su transporto priemone „Opel Omega“, valst. Nr. ( - ) buvo prie valstybės sienos ženklo 1194 (apie 5 metrai į gilumą) Valstybės sienos apsaugos zonoje, neturėjo su savimi leidimo atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje, tuo pažeidė Taisyklių 10 p. reikalavimus, atsakomybė už tai numatyta ATPK 205 str. (b. l. 7). Lavoriškių užkardos specialistas 2010-10-09 nutarimu Nr. 162-107 V. K. už pažeidimo, numatyto ATPK 205 str. 1 d., paskyrė 150 Lt baudą (b. l. 5).

9Taisyklių 10 punktas nustato, kad asmenys valstybės sienos apsaugos zonoje gali būti tik su Valstybės sienos apsaugos tarnybos išduotais vienkartiniais terminuotais leidimais. Asmenims, gyvenantiems ar dirbantiems valstybės sienos apsaugos zonoje, nekilnojamojo turto, žemės savininkams ir naudotojams gali būti išduoti nuolatiniai leidimai. Leidimuose nurodoma buvimo terminas (vienkartiniuose terminuotuose leidimuose) ar leidimo galiojimo terminas (nuolatiniuose leidimuose) ir teritorija, kurioje leidžiama būti, taip pat duomenys apie transporto priemones, kuriomis leidžiama įvažiuoti, įplaukti ar įskristi į valstybės sienos apsaugos zonos teritoriją.

10ATPK 205 str. 1 d. nustato, kad Pasienio teisinio režimo taisyklių arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

11Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, yra pagrindas teigti, kad nėra aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalima (ATPK 250 str.), V. K. veika pagal ATPK 205 str. 1 d. kvalifikuota teisingai: be paties V. K. prisipažinimo, jo kaltę padarius administracinės teisės pažeidimą patvirtina administracinio teisės pažeidimo protokolas (b. l. 7), 2010-10-09 administracinio sulaikymo protokolas (b. l. 8), V. K. 2010-10-09 rašytinis pasiaiškinimas Lavoriškių užkardos vadui (b. l. 9).

12ATPK 30 str. 1 ir 2 d. numato, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą nustatytose ribose, tiksliai laikantis ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų; ATPK 302 str. 1 ir 2 d. numato, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jei yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Kaip matyti iš nutarimo, pareigūnas, nustatęs atsakomybę lengvinančią aplinkybę, V. K. paskyrė sankcijoje numatytos griežtesnės nuobaudos – baudos – minimalią baudą.

13Administracinėje teisėje galioja principas, kad nuobauda turi būti proporcinga padaryto pažeidimo sunkumui, t. y. jo pavojingumui. Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. 3 p. nustato, kad proporcingumo principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime konstatavo, kad nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus, privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Kiekvienu konkrečiu atveju nuobauda turi būti skiriama įvertinus padaryto nusižengimo žalą, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo bei proporcingumo principus, t. y. nuobaudos griežtumas turi atitikti nusižengimo mastą.

14Tuo atveju, kada sankcija leidžia skirti skirtingų rūšių nuobaudas, jos turi būti parenkamos taip, kad geriausiai būtų pasiekti administracinių nuobaudų skyrimo tikslai, numatyti ATPK 20 str. Kiekviena skiriama nuobauda siekiama trijų tikslų: nubausti; auklėti, kad baudžiami asmenys laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles; siekti, kad pats pažeidėjas ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Parenkant nuobaudą svarbu įvertinti įstatymą pažeidusio asmens asmenines savybes bei padaryto pažeidimo sunkumą.

15ATPK 30 str. numato, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų. Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, jo kaltės laipsnį, turtinę padėtį, atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, kad dėl V. K. padaryto pažeidimo, pagal pateiktus duomenis, nebuvo padaryta žala, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.) - V. K. gailisi dėl pažeidimo, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra nustatyta, yra pagrindas manyti, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti pakeičiant V. K. paskirtą nuobaudą – 150 Lt baudą – į įspėjimą.

16ATPK 301 str. 1 d., numatančios galimybę paskirti asmeniui mažesnę nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos, V. K. atžvilgiu šioje byloje nebuvo ir nėra pagrindo taikyti: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad ATPK 301 str. 1 d. taikymas turėtų būti siejamas su išskirtinių aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę, konstatavimu, tuo tarpu tokių išskirtinių aplinkybių šioje byloje nėra.

17V. K. skunde nurodyta aplinkybė, kad nutarime nėra nurodytas nutarimą priėmusio pareigūno vardas ir pavardė, pagal ATPK ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas nėra pagrindas naikinti priimta nutarimą.

18Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 3 ir 4 dalimis, 128 straipsniu, 129 straipsniu,

Nutarė

19V. K. skundą patenkinti iš dalies.

20Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Lavoriškių užkardos 2010-10-09 nutarimą Nr. 162-107, kuriuo V. K. už pažeidimo, numatyto ATPK 205 str. 1 d., padarymą paskirta 150 Lt bauda, pakeisti: V. K. už pažeidimo, numatyto ATPK 205 str. 1 d., padarymą paskirti įspėjimą.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas,... 2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 3. Lavoriškių užkardos specialistas 2010-10-09 nutarimu Nr. 162-107 V. K. už... 4. V. K. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo nutarimą pakeisti paskiriant... 5. Teismo posėdyje V. K. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti jame... 6. Institucijos, priėmusios nutarimą, atstovas su skundu nesutiko ir prašė jį... 7. Skundas tenkinamas iš dalies.... 8. Byloje nustatyta, kad V. K. administracinio teisės pažeidimo protokolas... 9. Taisyklių 10 punktas nustato, kad asmenys valstybės sienos apsaugos zonoje... 10. ATPK 205 str. 1 d. nustato, kad Pasienio teisinio režimo taisyklių arba... 11. Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, yra pagrindas teigti, kad nėra... 12. ATPK 30 str. 1 ir 2 d. numato, kad nuobauda už administracinį teisės... 13. Administracinėje teisėje galioja principas, kad nuobauda turi būti... 14. Tuo atveju, kada sankcija leidžia skirti skirtingų rūšių nuobaudas, jos... 15. ATPK 30 str. numato, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą... 16. ATPK 301 str. 1 d., numatančios galimybę paskirti asmeniui... 17. V. K. skunde nurodyta aplinkybė, kad nutarime nėra nurodytas nutarimą... 18. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 19. V. K. skundą patenkinti iš dalies.... 20. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...