Byla 2S-303-755/2015
Dėl skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Akvija“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 14 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Finiens“ ieškinį atsakovui D. P. firmai „Akvija“ dėl skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 21 395,90 Lt (6196,68 Eur) skolą, 5129,91 Lt (1485,72 Eur) delspinigių, 81,29 Lt (23,54 Eur) kompensuojamų palūkanų, 8,30 % metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovo turtą 26 607,10 Lt (7705,95 Eur) sumai.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015-01-14 nutartimi ieškovo UAB „Finiens“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino. Teismas nusprendė areštuoti atsakovo D. P. firmos „Akvija“ kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 7705,95 Eur (septynių tūkstančių septynių šimtų penkių eurų 95 ct) sumai, uždraudžiant atsakovui areštuotus daiktus parduoti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu perleisti kitiems asmenims. Atsakovui neturint areštuotinų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, ar turint jų mažiau kaip už 7705,95 Eur sumą, nuspręsta areštuoti atsakovo lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose bendrai 7705,95 Eur sumai (įskaitant ir areštuotų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų vertę), uždraudžiant atsakovui vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu civilinėje byloje Nr. 2-1101-828/2015, darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojams, privalomus mokėjimus valstybei, savivaldybei ir įmokas valstybinio socialinio draudimo fondui.

5Atskiruoju skundu D. P. firma „Akvija“ skundžia 2015-01-14 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartį ir prašo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti,priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad ieškovas laiko save nuomotoju pagal nuomos sutartį, galiojančią nuo 2012 m., tačiau iš ieškinio priedų matyti, kad jis nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Nuomos sutarties 3.1., 3.6., 4.3. p. numato, jog pasirašant priedą prie sutarties, yra įforminamas nuomotojo pasikeitimas, nurodant jo rekvizitus bei aptariant nuomos mokestį. Atsakovas teigia, jog ieškovas neteisingai nurodė, kad 2013-02-12 informavo apie tai, kad pasikeitė pastato, esančio ( - ), savininkas, taip pat nėra pranešęs, kad nuo 2014-02-12 visas nuomotojo teises bei pareigas, nurodytas nuomos sutartyje, perėmė ir vykdo UAB „Finiens“, neteisingai nurodo, jog siuntė nuomos sutarties projektą. Atsakovas pažymi, kad jokių raštų iš atsakovo nėra gavęs, tai patvirtinančių įrodymų ieškovas nepateikė. Pažymi, kad iki šios dienos nuomos sutarties pakeitimas dėl nuomotojo pasikeitimo nėra įformintas, dėl ko laikytina, kad ieškovas veikia atsakovo atžvilgiu nesąžiningai, apsunkindamas atsakovą vykdant nuomos sutartį. Atsakovas dėjo pastangas nustatyti kas yra tikrasis nuomotojas, kokie jo rekvizitai, siekė įforminti sutarties pasikeitimus, siųsdamas ieškovui elektroninius laiškus ir raštus, nurodė, kad neturi juridinio pagrindo priimti UAB „Finiens“ siunčiamas sąskaitas ir jas apmokėti. Kadangi ieškovas UAB „Finiens“ nepateikė įrodymų, jog yra teisėta nuomos sutarties šalis ir gali gauti nuomos mokestį, tai atsakovui sukėlė įtarimų dėl galimai nesąžiningų veiksmų, todėl negalėjo ir neturėjo teisės mokėti už patalpų nuomą, o UAB „Finiens“ siunčiamos PVM sąskaitas faktūras grąžindavo siuntėjui. Ieškovas nurodo, kad atsakovas klaidina teismą, teigdamas, jog yra neapmokėtos jų, kaip nuomininko, sąskaitos. Ieškovas neturėdamas pagrindo išrašė sąskaitas už nuomą, be to, sąskaitose pateikė reikalavimą mokėti už jau apmokėtą mėnesį. Norėdamas įsitikinti sąžiningu šalių veikimu, atsakovas, teigia, prašė pateikti dokumentus, kurie patvirtintų, kas yra teisėtas patalpų savininkas ir nuomotojas. Be to, ieškovas nurodo, kad patalpas nuomojasi nuo 2009 m. ir anksčiau, patalpų savininkui A. J. 2013 metais pardavus patalpas UAB „Istpro“, 2013-05-27 buvo surašytas sutarties priedas, kuriuo pakeisti nuomotojo rekvizitai, tačiau nuomotojas UAB „Istpro“ apie patalpų pardavimą, kaip tai numato CK 6.495 str., nepranešė.

6Apibendrindamas atsakovas nurodo, jog ieškovui nepateikus įstatymo nustatyta tvarka įforminto priedo dėl nuomotojo pasikeitimo, jis savo reikalavimo nepagrindė ir pateikė nepagrįstą ieškinį. Dėl to teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu. Pažymi, kad taikytos net kelios laikinosios apsaugos priemonės, kurių visuma laikytina pertekline, esmingai pažeidžiančia atsakovo turtinius interesus bei sudaranti kliūtis atsiskaitymams.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas nurodo, kad su atsakovo atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

8Ieškovas nurodo, kad teismas pagrįstai nusprendė, jog ginčo situacijoje yra grėsmė, teismo sprendimui įvykdyti bei kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Ieškinio reikalavimo suma laikytina didele netgi vidutinio dydžio įmonei, be to, paties atsakovo teiginys, kad laikinųjų apsaugos priemonių visuma yra pažeidžianti atsakovo interesus, sudaranti kliūtis atsiskaitymams, rodo, kad atsakovui tokia suma yra didelė. Be to, atsakovas yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio finansiniai ištekliai yra apskritai ir taip riboti. Atskiruoju skundu pažymima, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad jo materialinė padėtis leidžia spręsti apie minimos grėsmės nebuvimą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškinio suma yra didelė ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, turės galimybę realizuoti ar kitaip apsaugoti savo turtą siekdamas užkirsti kelią išieškojimams. Be to, ieškovas pastebi, kad atsakovas atskiruoju skundu skundžia ne nutartį, bet dėsto atsikirtimus į ieškinį.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas.

11Teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

12Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d. nuostatomis, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimus ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

13Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl bylos esmės, teismas tik sprendžia dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju.

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, jeigu yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių, teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

15Preziumuojama, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau minėta prezumpcija nėra absoliuti, ji remiasi prielaida, kad atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą. Teismas, taikydamas šią prezumpciją, ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumui būtini ir kiti pagrindai.

16Nors ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis jam nėra žinoma, tačiau nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovo skola yra didelė. Su šia išvada sutinka ir apeliacinės instancijos teismas. Pateiktais duomenimis atsakovas nuomos mokesčio nemoka gan ilgą laiką, piniginis reikalavimas, kurį sudaro 26607,10 Lt pareikštas neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, o atskiruoju skundu atsakovas, ginčydamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, apie savo turtinę padėtį įrodymų nepateikė, taigi, ir teismo sprendimo neįvykdymo rizikos nepaneigė. Nurodytos aplinkybės bei tai, kad šalys galimai nebendradarbiauja – atsakovas naudojasi patalpomis, o sąskaitas apmokėjimui, kaip pats nurodė atskiruoju skundu, grąžina ieškovui, leidžia manyti, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

17Pastebėtina, kad atsakovas atskiruoju skundu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės kelia ieškinio pagrįstumo klausimus, tačiau apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskiruosius skundus apeliacine tvarka dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškinio pagrįstumo ir bylos įrodymų nevertina, todėl dėl atskiro skundo argumentų, susijusių su atsakovui pareikšto ieškinio pagrįstumu nepasisako. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nepasisako dėl ginčo esmės, nes teismas sprendžia klausimą tik dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju. Pažymėtina, kad teismas atlieka tik ieškinio tikėtino pagrįstumo preliminarų įvertinimą, kas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio nusprendžia ar ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės, nes teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų , juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo.

18Nors atskiruoju skundu atsakovas pažymi tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžiančia atsakovo turtinius interesus, sudaro kliūtis atsiskaitymams, bet šis motyvas nepripažįstamas pagrįstu. Apeliantas teismui duomenų apie savo turtinę padėtį, įmonės pajėgumą , esant būtinumui, sumokėti reikalaujamą ieškiniu sumą nepateikė. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, jog areštą pirmiausia taiko atsakovo kilnojamiesiems ir nekilnojamiesiems daiktams, ir tik atsakovui neturint areštuotinų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, ar turint jų mažiau kaip už 7705,95 Eur sumą, areštuotinos atsakovo lėšos atsiskaitomosiose sąskaitose. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė į šalių interesų pusiausvyrą, ir tai nurodė skundžiamojoje nutartyje. Be to, iš turto arešto aktų registrų išrašo matyti, kad vykdant skundžiama nutartimi taikytą turto areštą buvo areštuotos atsakovo kelių transporto priemonės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apelianto argumentai apie patiriamus sunkumus dėl taikomo arešto, laikytini nepagrįstais.

19Kadangi civilinio proceso įstatymo nustatytos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui pirmosios instancijos teismo yra konstatuotos pagrįstai, todėl tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

20Atmetus atskirąjį skundą, atsakovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d., 3 d.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas... 2. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 21 395,90 Lt... 3. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 4. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015-01-14 nutartimi ieškovo UAB... 5. Atskiruoju skundu D. P. firma „Akvija“ skundžia 2015-01-14 Panevėžio... 6. Apibendrindamas atsakovas nurodo, jog ieškovui nepateikus įstatymo nustatyta... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas nurodo, kad su atsakovo atskiruoju... 8. Ieškovas nurodo, kad teismas pagrįstai nusprendė, jog ginčo situacijoje yra... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 11. Teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo... 12. Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d. nuostatomis, teismas dalyvaujančių byloje ar... 13. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių... 15. Preziumuojama, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti... 16. Nors ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis jam nėra... 17. Pastebėtina, kad atsakovas atskiruoju skundu dėl laikinųjų apsaugos... 18. Nors atskiruoju skundu atsakovas pažymi tai, kad laikinųjų apsaugos... 19. Kadangi civilinio proceso įstatymo nustatytos sąlygos laikinųjų apsaugos... 20. Atmetus atskirąjį skundą, atsakovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos iš... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 22. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 14 d. nutartį palikti...