Byla eI-577-426/2019
Dėl įsakymo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė, dalyvaujant pareiškėjui A. K., atsakovo atstovui Sergejui Montvilai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas A. K. skunde teismo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. VP­115 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą A. K. skyrimo“ 2 dalies 2.1 ir 2.2 papunkčius punktus bei įpareigoti atsakovę perskaičiuoti tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, įtraukiant į ištarnautą laiką darbo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriuje (toliau – Apsaugos skyrius) nuo 1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 18 d. imtinai, atitinkamai perskaičiuoti priklausančios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydį procentine išraiška bei pensijos sumą ir sumokėti susidariusį iki perskaičiavimo dienos skirtumą. Taip pat prašo priteisti iš atsakovės patirtas bylos nagrinėjimo išlaidas.

5Pareiškėjas nurodo, kad Vyriausybinių ryšių sistemoje dirbo nuo 1992 m. sausio 7 d. Buvo priimtas dirbti į Apsaugos skyrių vyriausybinio ryšio grupės darbuotoju. Įsteigus Vyriausybinių ryšių centrą prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (tarnybos) priimtas (perkeltas) dirbti nuo 1993 metų liepos 29 dienos. Nuo 2014 metų sausio 1 d. Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pavaldumas įstatymu buvo perduotas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai (toliau – Ministerija). Iš tarnybos Vyriausybinių ryšių centre prie Krašto apsaugos ministerijos buvo atleistas 2018 metų sausio 2 dieną pagal Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

6Pareiškėjas pažymi, kad Įsakymu nuo 2018 m. sausio 3 d. jam buvo paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą. Įsakymo 2 dalies 2.1 papunktyje buvo nustatyta, kad tarnybos laikas pensijai skirti – 25 metai 10 mėnesių 23 dienos, 2.2 papunktyje – valstybinės pensijos už tarnybą dydis – 28,25 procentai nuo darbo užmokesčio vidurkio, pensijos suma – 504,41 Eur. Pareiškėjas su minėtais Įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiais nesutinka, mano, kad jie pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus.

7Pasak pareiškėjo, Įsakyme jo ištarnautas laikas apskaičiuotas neteisingai, dėl ko atitinkamai neteisingai apskaičiuotas ir pensijos dydis procentine išraiška bei pati pensijos suma. Tvirtina, kad atsakovė nepagrįstai į jo ištarnautą laiką neįtraukė laikotarpio nuo 1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 19 d. imtinai, kai dirbo Apsaugos skyriuje Vyriausybinio ryšio grupėje darbuotoju pagal darbo sutartį. Įskaičiuotas tik laikotarpis nuo antrojo įrašo padarymo toje pačioje darbovietėje, kai atliktas įrašas, kad pareiškėjas pakartotinai priimamas dirbti į tą pačią darbovietę toms pačioms pareigoms.

8Atkreipia dėmesį, kad įsidarbinęs Apsaugos skyriuje Vyriausybinio ryšio grupėje darbuotoju 1992 m. sausio 7 d. pagal tuo metu galiojančius teisės aktus ir tvarką, pateikė Darbo knygelę kadrų skyriui ir negalėjo kontroliuoti, kokie įrašai ir kada buvo padaryti ar daromi darbo knygelėje. Keičiantis teisės aktams ir priimant naujus teisės aktus, vėliau sužinojo, jog jo darbo knygelėje buvo padaryti tuo pat metu abu įrašai – Nr. 2 ir Nr. 3, kad buvo priimtas dirbti šioje darbovietėje 1992 m. sausio 7 d. pagal darbo sutartį iki 1992 m. liepos 19 d., o 1992 m. liepos 19 d. vėl buvo priimtas dirbti į tą pačią darbovietę ir tas pačias pareigas tam pačiam darbui jau nerašant, kad pagal darbo sutartį, nors įrašas Nr. 5 skelbia, kad buvo atleistas pagal Darbo sutarties įstatymą.

9Pareiškėjas nurodo, jog jokia rašytinė darbo sutartis su juo nebuvo sudaryta, visą savo darbo Apsaugos skyriuje laiką dirbo tą patį darbą, atliko tas pačias funkcijas, ėjo tas pačias pareigas. Atliekamo darbo pobūdis nesikeitė. Darbo knygelės įrašas Nr. 4 nurodo, kad 1992 m. spalio 1 d. jam suteikta „B“ kategorija – viršila, tačiau 1994 m. birželio 13 d. Krašto pasaugos departamentas išdavė laikinąjį pažymėjimą Nr. 119, patvirtinantį, kad jam buvo suteiktas viršilos karinis laipsnis nuo

101992 m. sausio 7 d. Vadovybės apsaugos departamente prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Departamentas) 2018 m. birželio 25 d. pateikė pažymą, kuria patvirtino, kad pareiškėjo užimtos darbuotojo pareigos Apsaugos skyriuje turėjo pareigūno statusą. Tačiau skaičiuojant darbo stažą pensijai gauti, šis laikotarpis nuo 1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 18 d. imtinai į pareigūno darbo stažą pensijai gauti nebuvo įskaitytas.

11Pareiškėjas nurodo, jog Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas nustato, kad asmenims, priimtiems tarnauti valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose pareigūnais ir kariais, tarnybos laikui pensijai skirti prilyginamas laikotarpis, buvęs iki 1995 m. sausio 1 d. – tarnybos Apsaugos skyriuje laikas. Apsaugos skyriuje pareiškėjas tarnavo pareigūnu nuo 1992 m. sausio 7 d., t. y. dirbo to paties pobūdžio darbą nuo pat pradžių, kuris vėliau buvo prilygintas pareigūno darbui. Pareiškėjas mano, kad visas šis laikas turėtų būti įskaitytas į stažą pareigūno pensijai gauti.

12Pareiškėjo nuomone, atsakovė turėjo įtraukti į jo ištarnautą laiką papildomai 6 mėnesius ir 12 dienų, kai jis ėjo tas pačias pareigas Apsaugos skyriuje. Tarnybos apskaitos duomenys dėl pensijai gauti įtrauktinų laikotarpių patvirtina, kad į stažą nebuvo įskaičiuotas visas Apsaugos skyriuje dirbtas laikotarpis.

13Pareiškėjas teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti. Akcentavo, kad įrašas Darbo knygelėje buvo padarytas be darbo sutarties.

14Atsakovė Ministerija su pareiškėjo skundu nesutinka.

15Atsakovė nurodo, kad administracinės bylos ginčo dalyką sudaro laikotarpis nuo 1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 18 d., kuris nebuvo įskaičiuotas į stažą pensijai gauti. Dėl kitų pareiškėjo tarnybos (darbo) laikotarpių, kurių pagrindu buvo apskaičiuota pensija, ginčo nėra.

16Ministerija pažymi, kad pagrindinis pareigūnų ir karių tarnybos laikas, už kurį skiriama pareigūnų ir karių valstybinė pensija, numatytas Įstatymo 6 straipsnyje. Pareiškėjui tarnybos laikas pensijai skirti ir buvo apskaičiuotas remiantis šia įstatymo nuostata, t. y. į tarnybos laiką buvo įskaitytas visas faktinis tarnybos laikas pareigūno pareigose tiek valstybės saugumo sistemoje (Vyriausybinių ryšių centras prie Valstybės saugumo departamento), tiek krašto apsaugos sistemoje, kur jis paskiausiai tarnavo civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo pareigose pagal atitinkamą sutartį Vyriausybinių ryšių centre prie Krašto apsaugos ministerijos.

17Ministerija pažymi, kad tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas dirbo Apsaugos skyriuje. Tačiau tam, kad taikyti Įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatas, reikėtų ne tik patvirtinti darbo santykių faktą, bet ir nustatyti, kad pareiškėjas LR Aukščiausios Tarybos Apsaugos skyriuje atliko tarnybą, kuriai būdingi statutinės (pareigūno) tarnybos santykiai. Atsakovė mano, kad tokio reikalavimo esmę leidžia suprasti ne tik šios normos lingvistinis aiškinimas, bet ir sisteminis vertinimas, t. y. vertinimas kartu su kitomis 16 straipsnio 3 dalyje numatytomis teisės normomis, kuriose darbiniai santykiai su Aukščiausios tarybos Apsaugos skyriumi skirstomi į santykius pagal „tarnybos“ ir „darbo“ pobūdį. Šiuo aspektu atkreipia dėmesį į Departamento (teisių perėmėjas) įvairiais laikotarpiais teiktus duomenis apie pareiškėjo darbą (tarnybą) Apsaugos skyriuje, iš kurių matyti, kad pareiškėjas tarnybą šioje institucijoje atliko tik nuo 1992 m. liepos 19 d. iki 1993 m. liepos 28 d. Šis laikotarpis, atitinkantis Įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punkto reikalavimus, pareiškėjui buvo įskaitytas į stažą pensijai gauti. Atsakovė nurodo, kad ginčo laikotarpis nėra patvirtinamas jokias dokumentais. Nėra duomenų, kad pareiškėjas tuo metu apskritai dirbo Apsaugos skyriuje, todėl nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo šį laikotarpį įskaityti į stažą pensijai gauti.

18Pasak atsakovės, nurodytos aplinkybės leidžia manyti, jog ginčas kyla ne dėl pareiškėjo darbo santykių pobūdžio aktualiu laikotarpiu („darbo“ ar „tarnybos“ santykiai), o dėl tokių santykių buvimo fakto, t. y. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto. Pažymi, kad pareiškėjo skunde minėtas Laikinasis pažymėjimas, išduotas 1994 m. birželio 13 d. vietoje pamesto arba sugadinto karinio liudijimo, negali būti laikomas aktualiu nagrinėjant šį ginčą, nes šis dokumentas susijęs su karine įskaita (buvo išduodamas karinių institucijų visiems karinėje įskaitoje esantiems asmenims), tačiau toks dokumentas ne tik nepatvirtina tarnybos (darbo) Apsaugos skyriuje nuo 1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos

1918 d. fakto. Atkreipia dėmesį, kad jame klaidingai nurodyta, jog šiuo laikotarpiu pareiškėjas tarnavo Lietuvos kariuomenėje, nors faktiškai tuo metu mokėsi Vilniaus Gedimino technikos universitete. Atsakovė pažymi ir tai, kad pareiškėjui į tarnybos stažą pensijai gauti įskaityta pusė mokymosi minėtoje aukštojoje mokykloje laikotarpio nuo 1991 m. rugsėjo 1 d. iki 1992 m. liepos 18 d. pagal Įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktą. Prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagristą.

20Atsakovės atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime į skundą išdėstytas aplinkybes ir prašė jį atmesti. Akcentavo, kad Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas.

21Teismas konstatuoja:

22Skundas atmestinas.

23Byloje ginčas kilo dėl Įsakymo, kuriuo pareiškėjui į stažą pensijai gauti nebuvo įskaičiuotas laikotarpis 1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 18 d., teisėtumo ir pagrįstumo.

24Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2017 m. gruodžio 2 d. pateikė prašymą skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją bei priedą.

25Ginčijamais Įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiais pareiškėjui nustatytas tarnybos laikas pensijai skirti 25 m. 10 mėn. ir 23 d. ir pareigūnų bei karių valstybinės pensijos už tarnybą dydis – 28,25 proc.

26Kitų Įsakymo dalių pareiškėjas neginčija, tai jos ir nevertintinos.

27Pensijos byloje pateikti duomenys ir skaičiavimai, kad pareiškėjui nustatytas tarnybos laikas pensijai skirti 25 m. 10 mėn. ir 23 d., įtraukti šie laikotarpiai: mokslas kitose mokymo įstaigose nuo 1991 m. rugsėjo 1 d. iki 1992 m. liepos 18 d., tarnyba kitose struktūrose nuo 1992 m. liepos 19 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir tarnyba krašto apsaugos sistemoje nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. sausio 2 d. Tai patvirtina Tarnybos apskaitos duomenys (2018 m. liepos 10 d.).

28Pareiškėjas teigia, kad turėjo būti įskaičiuotas į stažą pensijai gauti laikotarpis nuo

291992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 18 d., kai jis dirbo Apsaugos skyriuje

30Pareiškėjas nurodo, kad nebuvo sudaryta darbo sutartis, tačiau jis ginčo laikotarpiu dirbo Apsaugos skyriuje ir tai patvirtina įrašas Darbo knygelėje. Kaip matyti iš darbo knygelės įrašo Nr. 2, pareiškėjas 1992 m. sausio 7 d. buvo priimtas Apsaugos skyriaus Vyriausybinio ryšio grupės darbuotoju pagal darbo sutartį iki 1992 m. liepos 19 d. Darbo knygelės esančiame įraše Nr. 3 užfiksuota, kad 1992 m. liepos 19 pareiškėjas priimtas Apsaugos skyriaus Vyriausybinio ryšio grupės darbuotoju su 6 mėnesių bandomuoju laikotarpiu.

31Departamento 2018 m. rugpjūčio 27 d. rašte Nr. S-893(20) nurodyta, kad duomenų apie pareiškėjo Apsaugos skyriuje darbą nuo 1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 18 d. neturi, 1991–1992 m. archyvinio fondo bylose iki 1992 m. liepos 18 d. nerasta paskyrimo į pareigas įsakymų, taip pat darbo užmokesčio kortelėje nėra duomenų, kad buvo mokėtas darbo užmokestis už minėtą laikotarpį (7 punktas). Taip pat ir Departamento 1995 m. vasario 22 d. pateiktame pranešime nurodytas

32A. K. ištarnautas laikas Apsaugos skyriuje – 1 m. ir 9 d. Departamento 2018 m. birželio 25 d. pažymoje apie pareiškėjo tarnybą Nr. S-685(20) nurodoma, kad Apsaugos skyriuje jis dirbo nuo 1992 m. liepos 19 d. (1992 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. K-550) iki 1993 m. liepos 19 d. (1993 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 79). Patvirtino, kad pareiškėjo užimtos pareigos turėjo pareigūno statusą.

33Teisinius santykius, atsirandančius dėl pareigūno valstybinės pensijos skyrimo, taip pat ir laiko, reikalingo pareigūno valstybinei pensijai gauti, skaičiavimo, reguliuoja specialus Įstatymas. Pirmiausia, pažymėtina, kad pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos įstatymo nuostatose detalizuotiems pareigūnams ir kariams (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, muitinės sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnams ir kariams į tarnybos laiką pensijai skirti įskaitomas tarnybos vidaus reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente, jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėse, muitinės sistemoje laikas nuo paskyrimo į pareigūno ar kario pareigas dienos.

34Pagal Įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktą, asmenims, priimtiems tarnauti vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnais ir kariais, muitinės pareigūnais, tarnybos laikui pensijai skirti prilyginamas tarnybos Apsaugos skyriuje laikotarpis iki 1995 m. sausio 1 d.

35Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, pareiškėjo prašomas įtraukti laikotarpis nuo 1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 18 d. įskaitytinai galėtų būti įtraukiamas į tarnybos laiką pensijai skirti tik tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad pareiškėjas tuo konkrečiu laiku tarnavo Apsaugos skyriuje. Teismo vertinimu, atsakovė tinkamai vertino pareiškėjo darbo laikotarpius stažui pensijai gauti nustatyti.

36Ministerija, įgyvendindama jai Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo administravimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-293, 15 punkte suteikta teise, kreipėsi dėl papildomų dokumentų pateikimo į Departamentą. Teismas neturi pagrindo abejoti Departamento pateiktų duomenų teisingumu.

37Darbo knygelės įrašas Nr. 2, kuriuo pareiškėjas grindžia darbą Apsaugos skyriuje, nėra nurodytas, kokio įsakymo pagrindu jis padarytas. Yra nurodyta tik data, iki kurio laikotarpio jis priimtas. Pareiškėjas taip pat nepateikė įsakymų, kurių pagrindu jis 1992 m. sausio 7 d. būtų priimtas, dirbti į Apsaugos skyrių. Minėta, kad Departamento duomenys pareiškėjo argumentus paneigia. Šiuo atveju būtent pats pareiškėjas, nesant archyvinių duomenų, turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Atitinkamai, nustačius tokį faktą, turi kreiptis į atsakovę.

38Pareiškėjo vertinimas, kad jis pagal įrašą Nr. 3 buvo priimtas pakartotinai į tas pačias pareigas, yra jo paties vertinimas. Tokių duomenų byloje nėra. Be to, pažymėtina, kad įrašas Nr. 3 yra būtent su bandomuoju laikotarpiu. O tai irgi kelia abejonių, kad jis galėjo būti pakartotinai priimtas į tas pačias pareigas. Be to, ta aplinkybė, kad 1994 m. birželio 13 d. Krašto pasaugos departamentas išdavė laikinąjį pažymėjimą Nr. 119, nepatvirtina, kad pareiškėjas ginčo laikotarpiu faktiškai dirbo Apsaugos skyriuje, Departamento pateikti duomenys rodo, kad jis ginčo laikotarpiu nedirbo Apsaugos skyriuje.

39Taigi, iš pateiktų įrodymų visumos matyti, jog atsakovė, atlikdama jai priskirtą pareigą, pareikalavo iš institucijų (archyvų) pateikti dokumentus, kurie patvirtintų įrašų pareiškėjo darbo knygelėje apie jo darbą Apsaugos skyriuje laikotarpiu nuo1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 18 d. įskaitytinai, tikrumą, tačiau informacijos, patvirtinančios pareiškėjo darbą pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu nurodytu laikotarpiu, negauta. Nagrinėjimu atveju vien pareiškėjo darbo knygelėje esantis priėmimo į darbą įrašas nepatvirtina faktiškai išdirbto laikotarpio, kai jokių kitų dokumentų, kurie patvirtintų pareiškėjo darbą nurodytu laikotarpiu, nėra. Šiuo atveju darbo knygelėje padarytas įrašas nesant nei sutarties, nei jokių kitų archyvinių duomenų, nepaneigia byloje esančių įrodymų, kurie buvo surinkti sprendžiant klausimą dėl tarnybos laiko įtraukimo į pareiškėjo ginčijamą laikotarpį.

40Teismas pažymi, kad pareiga pateikti įrodymus dėl pagrindo pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti, atsižvelgiant į Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo administravimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo 3 punktą, tenka pareiškėjui. Nesant tinkamai patvirtintų duomenų apie tai, kad pareiškėjas dirbo Apsaugos skyriuje nuo 1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 18 d. įskaitytinai, ir atsakovei šių aplinkybių pagrindu atsisakius į pareiškėjo darbo stažą įskaityti šį darbą, pareiškėjas turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir taip įgyvendinti savo teisę siekti didesnio dydžio senatvės pensijos nustatymo.

41Įvertinus tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo ginčijami Įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiai priimti tinkamai įvertinus faktines aplinkybes bei pareiškėjo atžvilgiu taikytinas teisės aktų nuostatas, todėl reikalavimas naikinti įsakymo nurodytus punktus netenkintinas.

42Kadangi byloje surinkti duomenys nepatvirtina, kad pareiškėjas ginčo laikotarpiu dirbo Apsaugos skyriuje, reikalavimas įpareigoti atsakovę perskaičiuoti tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, įtraukiant į ištarnautą laiką darbo Apsaugos skyriuje laikotarpį nuo 1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 18 d. įskaitytinai, atitinkamai perskaičiuoti priklausančios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydį procentine išraiška bei pensijos sumą ir sumokėti susidariusį iki perskaičiavimo dienos skirtumą, taip pat atmestinas.

43Taigi, pareiškėjo skundas visa apimtimi netenkintinas (ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

4584 –87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 132 straipsniu, 133 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

46Pareiškėjo A. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

47Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas A. K. skunde teismo prašo panaikinti Lietuvos... 5. Pareiškėjas nurodo, kad Vyriausybinių ryšių sistemoje dirbo nuo 1992 m.... 6. Pareiškėjas pažymi, kad Įsakymu nuo 2018 m. sausio 3 d. jam buvo paskirta... 7. Pasak pareiškėjo, Įsakyme jo ištarnautas laikas apskaičiuotas neteisingai,... 8. Atkreipia dėmesį, kad įsidarbinęs Apsaugos skyriuje Vyriausybinio ryšio... 9. Pareiškėjas nurodo, jog jokia rašytinė darbo sutartis su juo nebuvo... 10. 1992 m. sausio 7 d. Vadovybės apsaugos departamente prie Krašto apsaugos... 11. Pareiškėjas nurodo, jog Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių... 12. Pareiškėjo nuomone, atsakovė turėjo įtraukti į jo ištarnautą laiką... 13. Pareiškėjas teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytas aplinkybes ir... 14. Atsakovė Ministerija su pareiškėjo skundu nesutinka.... 15. Atsakovė nurodo, kad administracinės bylos ginčo dalyką sudaro laikotarpis... 16. Ministerija pažymi, kad pagrindinis pareigūnų ir karių tarnybos laikas, už... 17. Ministerija pažymi, kad tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas... 18. Pasak atsakovės, nurodytos aplinkybės leidžia manyti, jog ginčas kyla ne... 19. 18 d. fakto. Atkreipia dėmesį, kad jame klaidingai nurodyta, jog šiuo... 20. Atsakovės atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime į skundą... 21. Teismas konstatuoja:... 22. Skundas atmestinas.... 23. Byloje ginčas kilo dėl Įsakymo, kuriuo pareiškėjui į stažą pensijai... 24. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2017 m. gruodžio 2 d. pateikė prašymą... 25. Ginčijamais Įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiais pareiškėjui nustatytas tarnybos... 26. Kitų Įsakymo dalių pareiškėjas neginčija, tai jos ir nevertintinos.... 27. Pensijos byloje pateikti duomenys ir skaičiavimai, kad pareiškėjui... 28. Pareiškėjas teigia, kad turėjo būti įskaičiuotas į stažą pensijai... 29. 1992 m. sausio 7 d. iki 1992 m. liepos 18 d., kai jis dirbo Apsaugos skyriuje... 30. Pareiškėjas nurodo, kad nebuvo sudaryta darbo sutartis, tačiau jis ginčo... 31. Departamento 2018 m. rugpjūčio 27 d. rašte Nr. S-893(20) nurodyta, kad... 32. A. K. ištarnautas laikas Apsaugos skyriuje – 1 m. ir 9 d.... 33. Teisinius santykius, atsirandančius dėl pareigūno valstybinės pensijos... 34. Pagal Įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktą, asmenims, priimtiems tarnauti... 35. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, pareiškėjo prašomas... 36. Ministerija, įgyvendindama jai Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų... 37. Darbo knygelės įrašas Nr. 2, kuriuo pareiškėjas grindžia darbą Apsaugos... 38. Pareiškėjo vertinimas, kad jis pagal įrašą Nr. 3 buvo priimtas... 39. Taigi, iš pateiktų įrodymų visumos matyti, jog atsakovė, atlikdama jai... 40. Teismas pažymi, kad pareiga pateikti įrodymus dėl pagrindo pareigūnų ir... 41. Įvertinus tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas daro išvadą, kad... 42. Kadangi byloje surinkti duomenys nepatvirtina, kad pareiškėjas ginčo... 43. Taigi, pareiškėjo skundas visa apimtimi netenkintinas (ABTĮ 88 straipsnio 1... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 45. 84 –87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 132 straipsniu, 133... 46. Pareiškėjo A. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 47. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo...