Byla AS-949-261/2015
Dėl akto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos metrologijos inspekcijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant I. J., V. S., D. D., V. M. D. ir Vilniaus miesto savivaldybei, dėl akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Vilniaus energija“) skundu (I t., b. l. 1–12) ir patikslintu skundu (I t., b. l. 66–78) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) Vilniaus skyriaus (toliau – ir atsakovas) 2011 m. kovo 25 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktą Nr. PA-998(V11) ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimo metrologinio įteisinimo“ 1, 2 ir 3 punktai, nustatantys metrologinę kontrolę nuotoliniam duomenų perdavimo kanalui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 2 straipsnio 7 ir 15 dalims, 15 ir 16 straipsniams.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 8 d. sprendimu (II t., b. l. 130-135) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. kovo 30 d. sprendimu (II t., b. l. 172-183) pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą patenkino. Panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą. Patenkino pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundą ir panaikino Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyriaus 2011 m. kovo 25 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-998(V11).

7Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu priteisti iš atsakovo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus jo naudai patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

8Nurodė, kad už skundo padavimą patyrė 100 Lt žyminio mokesčio išlaidų, už Gyventojų registro tarnybos pažymas – 165,30 Lt (57 pažymos x 2,90 Lt), už VĮ ,,Registrų centras“ pateiktą informaciją 46 Lt, iš viso 90,2318 Eur (311,30 Lt) (III t., b. l. 1-2). Taip pat pareiškėjas prašė priteisti 50 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

9Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo prašymą (III t., b. l. 18-19) nesutiko mokėti bylinėjimosi išlaidų ir prašė pareiškėjo prašymo netenkinti.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 14 d. nutartimi (III t., b. l. 20-21) pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo patenkino iš dalies. Priteisė iš Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 28 Eur pareiškėjo naudai teismo išlaidoms atlyginti. Pareiškėjo prašymo dėl išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo klausimo nagrinėjimą perdavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

12Teismas nustatė, jog byloje pateiktas 2011 m. balandžio 20 d. mokėjimo nurodymas Nr. 46270 (I t., b. l. 56) patvirtina, kad pareiškėjas yra sumokėjęs 100 Lt žyminį mokestį. Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalimi, teismas pareiškėjui iš atsakovo priteisė sumokėtą žyminį mokestį 28 Eur (100 Lt) už skundo padavimą.

13Teismas taip pat nustatė, jog 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi dėl skundo trūkumų pašalinimo įpareigojo pareiškėją nurodyti visas bylos šalis, t. y. nurodyti namo, esančio ( - ), bendrasavininkus (I t., b. l. 57). Pareiškėjas dėl bylos šalių duomenų, reglamentuotų Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punkte, kraipėsi į VĮ „Registrų centras“, kuris pateikė pažymas su trečiųjų suinteresuotų asmenų vardais, pavardėmis, asmens kodais, gyvenamosios vietos adresais (I t., b. l. 59).

14Teismas pažymėjo, kad Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos), 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai, prašomos atlyginti išlaidos negali būti priteisiamos. Atsižvelgęs į tai, teismas išlaidų už Gyventojų registro tarnybos pažymas ir VĮ ,,Registrų centras“ pateiktą informaciją nepriteisė.

15III.

16Lietuvos metrologijos inspekcija pateikė atskirąjį skundą (III t., b. l. 25-27), kuriuo prašo netenkinti UAB „Vilniaus energija“ prašymo priteisti iš atsakovo jos naudai patirtas likusias bylinėjimosi išlaidas – išlaidas už Gyventojų registro tarnybos pažymas ir VĮ „Registrų centras“ pateiktą informaciją, žyminį mokestį už apeliacinį skundą.

17Nurodo, kad Inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius, patikrinęs, kaip UAB „Vilniaus energija“ laikosi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo reikalavimų, tiekdama karštą vandenį gyvenamajame name, esančiame ( - ), ir, vadovaudamasis tuo metu galiojančio Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ (toliau – ir Įsakymas) reikalavimais, 2011 m. kovo 25 d. surašė patikrinimo aktą, kuriame pateikė išvadas ir nurodymus. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-209 buvo patvirtintas matavimo ir duomenų perdavimo sistemos RIS tipas ir įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą, registro Nr. 1-2398:2011. Vėliau matavimo ir duomenų perdavimo sistemos, naudojamos su šilumos, karšto ir šalto vandens skaitikliais taip pat buvo įrašytos į Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą ir laiko intervalus tarp patikrų. Tai reiškia, kad matavimo ir duomenų perdavimo sistemos, naudojamos su Šilumos, karšto ir šalto vandens skaitikliais patikrinimo metu buvo priskirtos teisinio metrologinio reglamentavimo objektams, t. y. teisinei metrologijai priskirtoms matavimo priemonėms, kurių teisinę metrologinę priežiūrą vykdo Inspekcija. Atsižvelgiant į tai, UAB „Vilniaus energija“ patirtos teismo išlaidos, tačiau tik tos, kurios buvo būtinos, pirmiausia yra susijusios su Valstybinės metrologijos tarnybos, kuri 2014 m. liepos 1 d. buvo reorganizuota ir politikos metrologijos srityje formavimo funkcijos perduotos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, direktoriaus patvirtinto Įsakymo reikalavimų laikymusi. Inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius UAB „Vilniaus energija“ teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi priežiūrą taip pat vykdė ir patikrinimo aktą, išvadą ir nurodymus surašė pagrįstai, vadovaudamasis Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus patvirtinto Įsakymo nuostatomis ir neviršydamas savo įgaliojimų.

18Pažymi, kad sprendžiant, ar UAB „Vilniaus energija“ turėtų būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos (ar jų dalis), reikėtų vadovautis teisingumo ir protingumo kriterijais. Nesuprantamas UAB „Vilniaus energija“ patirtų išlaidų (165,30 Lt už Gyventojų registro tarnybos pažymas ir 46 Lt už VĮ „Registrų centras“ pateiktą informaciją) būtinumas. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 5 punktą skunde turi būti nurodyti trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai, pavardės (pavadinimai), asmens kodai (kodai, jeigu žinoma), gyvenamosios vietos (buveinės), jeigu žinoma, - ir elektroninio pašto adresai, telefono ir fakso numeriai, kitų elektroninių ryšių priemonių adresai. UAB „Vilniaus energija“, kaip karšto vandens tiekėja, tiekianti karštą vandenį ( - ) butų savininkams ir atsiskaitanti su jais, turi žinoti kitos sandorio šalies rekvizitus – vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo-pardavimo sutartis. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalį UAB „Vilniaus energija“ privalo sudaryti karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis su daugiabučio namo vartotojais. Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 8.1 punktas nustato, kad karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse turi būti karšto vandens tiekėjo ir buitinio karšto vandens vartotojo rekvizitai. UAB „Vilniaus energija“, tiekianti karštą vandenį ( - ) butų savininkams, išrašydama jiems sąskaitas pagal Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 3 dalį ir siųsdama jiems šias sąskaitas atsiskaityti, turėjo žinoti kitos sandorio šalies rekvizitus – vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, todėl kreipimasis į Gyventojų registro tarnybą ir Registrų centrą buvo nebūtinas. Todėl UAB „Vilniaus energija“ bylinėjimosi išlaidos dėl Gyventojų registro tarnybos pažymų ir VĮ „Registrų centras“ informacijos nebuvo būtinos, nes informaciją apie trečiųjų suinteresuotų asmenų (( - ) butų savininkų) vardus, pavardes, asmens kodus ir gyvenamąsias vietas UAB „Vilniaus energija“ galėjo ir turėjo žinoti pati, nesikreipdama į kitas institucijas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Vilniaus energija“ karšto vandens skaitiklių patikrinimo, plombavimo, nuplombavimo aktuose yra nurodomi klientų kodai, buto savininkai, jų adresai, todėl akivaizdu, kad pareiškėjai prieinama informacija apie butų savininkų duomenis.

19Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Inspekcija vykdo matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, pardavėjų ir naudotojų priežiūrą, kaip jie laikosi Metrologijos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų teisinės metrologijos reikalavimų. Inspekcija yra iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. 2015 m. Inspekcijos veikloms įgyvendinti patvirtintame finansiniame plane visas lėšas sudarė valstybės biudžeto asignavimai ir UAB „Vilniaus energija“ bylinėjimosi išlaidoms dengti lėšos Inspekcijai nėra numatytos.

20Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo priimti sprendimą visiškai tenkinti pareiškėjo prašymą atlyginti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

21Nurodo, kad Inspekcijos argumentacija, jog Inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2011 m. kovo 25 d. surašytas patikrinimo aktas surašytas pagrįstai, laikantis tuo metu galiojančio Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ reikalavimais, ir neviršijant savo įgaliojimų, nelogiška ir negalima, nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. kovo 30 d. sprendimu patenkino UAB „Vilniaus energija“ skundą ir panaikino Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyriaus 2011 m. kovo 25 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-998(V11), todėl teisinga ir sąžininga, laimėjusiai šaliai atlyginti bylinėjimosi išlaidas, ką numato ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio nuostatos.

22Pažymi, kad abi ginčo šalis administracinėje byloje atstovavo ne advokatai, o institucijų/bendrovės darbuotojai, todėl turinio prasme šioje byloje netaikytinas Rekomendacijų 8.16 punktas.

23Atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. balandžio 26 d. surašytas UAB „Vilniaus energija“ skundas, kuriuo ji ginčijo Inspekcijos 2011 m. kovo 25 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-998 (VI l), buvo priimtas 2011 m. balandžio 27 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi, ir jame iš pradžių nebuvo nurodyti trečiųjų suinteresuotųjų asmenų vardai ir pavardės, todėl pirmosios instancijos teismo nuomone, tai galėjo turėti įtakos daugiabučio namo ( - ) butų savininkų teisėms ir pareigoms ir todėl pareiškėjas buvo įpareigotas nustatytu terminu pateikti patikslintą skundą, kuriame būtų nurodyti visi daugiabučio namo bendraturčiai. Taigi, pagal savo esmę nagrinėjamojoje administracinėje byloje buvo pritaikytas ne trūkumų šalinimo, o skundo tikslinimo institutas, kurio teisinė prigimtis yra kitokia, nei numatytoji Rekomendacijų, taikomų advokatams, 8.16 punkte.

24Nurodo, kad pareiškėjas nėra Gyventojų registre bei VĮ „Registrų centras“ saugomų duomenų tvarkytojas ir ja, nėra suteiktos tokios teisės, kurias turi ikiteisminio tyrimo institucijos, teismai ar bankai. Pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, nesant teisėto intereso (įsiskolinimo) ar kito viešai asmens duomenų valdytojų registre registruoto duomenų tvarkymo tikslo, ar teisminės bylos, negali rinkti, kaupti, administruoti duomenis apie tai, kas Vilniaus mieste turi nuosavybę konkrečiame daugiabučiame name, kas miršta ir kas paveldi ir ar paveldi palikimą (keičiasi butų savininkai). Šilumos energijos tiekimo santykiai neturi privalomos rašytinės formos, jie gali susiformuoti ir konkliudentiniu pagrindu. UAB „Vilniaus energija“ išrašomos sąskaitos už šilumos energiją ir karštą vandenį yra objektinės, t. y., siunčiamos konkrečiu objekto (buto) adresu, taip pat sąskaitose nurodomas mokėtojo kodas. Todėl, siekiant įvykdyti 2011 m. balandžio 27 d. teismo nutartį, pareiškėjo bylinėjimosi išlaidos dėl Gyventojų registro tarnybos pažymų ir VĮ „Registrų centras“ informacijos buvo būtinos.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria iš dalies tenkintas pareiškėjo prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo ir pareiškėjui iš atsakovo priteistas tik jo sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 44-45 str.).

28Lietuvos metrologijos inspekcija, nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, atskirąjį skundą grindžia aplinkybėmis, susijusiomis su kitų, pirmosios instancijos teismo nepriteistų, bylinėjimosi išlaidų (už Gyventojų registro tarnybos pažymas ir VĮ „Registrų centras“ pateiktą informaciją, žyminį mokestį už apeliacinį skundą) atlyginimu, teigdama, jog Inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius, priimdamas byloje ginčytą sprendimą, rėmėsi tuo metu galiojusiais teisės aktais, t. y. kitos institucijos Valstybinės metrologijos tarnybos Įsakymu, ir neviršydamas savo įgaliojimų. Be to, teigia, kad Gyventojų registro tarnybos pažymos ir VĮ „Registrų centras“ pateikta informacija nebuvo būtina, kadangi UAB „Vilniaus energija“, kaip karšto vandens tiekėja, sudariusi karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis su daugiabučio namo vartotojais, turėjo žinoti kitos sandorio šalies rekvizitus – vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, todėl kreipimasis į Gyventojų registro tarnybą ir Registrų centrą buvo nebūtinas.

29Pirmiausia apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos administraciniame procese vyrauja principas „pralaimėjęs moka“, kuris įtvirtintas ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

30Sistemiškai vertinant ABTĮ 44–45 straipsnių nuostatas ir atsižvelgiant į protingumo principą, sprendimas, kurio pagrindu proceso šalis įgyja teisę gauti patirtas bylinėjimosi išlaidas, laikytinas teismo baigiamuoju aktu, kuriuo konkreti byla išsprendžiama iš esmės. Tik galutinis teismo sprendimas yra tas, kuriuo teismas nustato, kas konkrečioje situacijoje buvo teisus, todėl ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas turi būti susiejamas su tokiu konstatavimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–696/2010, 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-704/2011).

31Be to, pažymėtina, jog bylinėjimosi išlaidų atlyginimas atlieka kelias pagrindines funkcijas: pirma, padeda užtikrinti šalių teisę į teisminę gynybą, veiksmingą ir kokybišką procesą, nes priešingu atveju, žinodamos, kad net ir laimėjusios bylą negalės gauti patirtų išlaidų atlyginimo, jos vengtų administracinį procesą pasirinkti kaip vieną iš ginčo sprendimo formų, taip pat samdytis profesionalius atstovus ir pan.; antra, atlieka svarbų prevencinį vaidmenį, nes žinojimas, kad pralaimėjimo atveju šalis turės sumokėti ne tik savo, bet ir bylą laimėjusios šalies išlaidas, apsaugo nuo nepagrįstų skundų ar atsiliepimų į skundus pareiškimo ir pan.; trečia, padeda reguliuoti šalių procesinį elgesį, nes rizika apmokėti kitos šalies išlaidas advokatų pagalbai atgraso nuo nepagrįsto ir ilgo bylinėjimosi; ketvirta, kompensuoja dėl kaltos proceso šalies patirtas išlaidas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m., 303 – 316 p.; 2010 m. sausio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1440/2009). Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, jog administraciniame procese turi būti ieškoma pusiausvyros, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas taptų teisę į teisminę gynybą užtikrinančia, o ne ribojančia priemone (pvz., 2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-774/2011).

32Nagrinėjamu atveju galutinis res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl nagrinėjamoje byloje kilusio administracinio ginčo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 30 d. sprendimas) priimtas pareiškėjo naudai, t. y. patenkinus pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundą ir panaikinus atsakovo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyriaus 2011 m. kovo 25 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-998(V11). Todėl šiuo atveju pareiškėjas, pasinaudojęs savo teise į teisminę gynybą ir laimėjęs bylą, turi teisę į savo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu atlyginimą.

33Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje pateiktas 2011 m. balandžio 20 d. mokėjimo nurodymas Nr. 46270 (I t., b. l. 56) patvirtina, kad pareiškėjas yra sumokėjęs 100 Lt žyminį mokestį, todėl, remiantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjui iš atsakovo pagrįstai priteistinas sumokėtas žyminis mokestis 28 Eur (100 Lt) už skundo padavimą.

34Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas kitų išlaidų (už Gyventojų registro tarnybos pažymas ir VĮ „Registrų centras“ pateiktą informaciją, žyminį mokestį už apeliacinį skundą) atlyginimo pareiškėjui nepriteisė, todėl Inspekcijos atskirojo skundo argumentai, susiję su šių išlaidų atlyginimo (ne)pagrįstumu, nevertintini.

35Atsižvelgus į tai, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, rėmėsi administracinių teismų praktika, suformuota analogiškose bylose, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Todėl atskirasis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Lietuvos metrologijos inspekcijos atskirojo skundo netenkinti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ (toliau –... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 8 d. sprendimu (II... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. kovo 30 d. sprendimu (II... 7. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ kreipėsi į... 8. Nurodė, kad už skundo padavimą patyrė 100 Lt žyminio mokesčio išlaidų,... 9. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo prašymą (III t., b. l. 18-19) nesutiko... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 14 d. nutartimi... 12. Teismas nustatė, jog byloje pateiktas 2011 m. balandžio 20 d. mokėjimo... 13. Teismas taip pat nustatė, jog 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi dėl skundo... 14. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu... 15. III.... 16. Lietuvos metrologijos inspekcija pateikė atskirąjį skundą (III t., b. l.... 17. Nurodo, kad Inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius, patikrinęs, kaip UAB... 18. Pažymi, kad sprendžiant, ar UAB „Vilniaus energija“ turėtų būti... 19. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Inspekcija vykdo matavimo priemonių,... 20. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ atsiliepime... 21. Nurodo, kad Inspekcijos argumentacija, jog Inspekcijos Vilniaus apskrities... 22. Pažymi, kad abi ginčo šalis administracinėje byloje atstovavo ne advokatai,... 23. Atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. balandžio 26 d. surašytas UAB... 24. Nurodo, kad pareiškėjas nėra Gyventojų registre bei VĮ „Registrų... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria iš... 28. Lietuvos metrologijos inspekcija, nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos... 29. Pirmiausia apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia... 30. Sistemiškai vertinant ABTĮ 44–45 straipsnių nuostatas ir atsižvelgiant į... 31. Be to, pažymėtina, jog bylinėjimosi išlaidų atlyginimas atlieka kelias... 32. Nagrinėjamu atveju galutinis res judicata galią turintis teismo sprendimas... 33. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje pateiktas 2011 m.... 34. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas kitų išlaidų (už... 35. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Lietuvos metrologijos inspekcijos atskirojo skundo netenkinti.... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartį... 39. Nutartis neskundžiama....