Byla Ik-1171-95/2011
Dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui Aurelijui Mačiulaičiui, trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovams Gintarui Venskui ir Rasai Račkytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. B. individualios įmonės skundą atsakovei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos) dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja su skundu ( t. I, b. l. 1-7) kreipėsi į teismą prašydama:

41) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132 dalį, kuria buvo patvirtintas Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo 15 punktas.

52) įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją grąžinti Pareiškėjos pateiktą paramos paraišką, kurios registracijos numeris ( - ) trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pakartotiniam vertinimui.

6Paaiškino, kad 2010 m. kovo 26 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), pateikė paraišką (paraiškos registracijos Nr. ( - )) (toliau – Paraiška) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144.

7Paraiškoje buvo prašoma paramos elektros energijos gamybai plėtoti – vėjo jėgainių įsigijimui, statybai ir eksploatacijai.

8Nurodo, kad atsižvelgiant į reikalavimą pagrįsti prognozuojamus remtinos veiklos finansinius rodiklius, prie Paraiškos pateiktose finansinėse prognozėse buvo nurodyta, kad pagrindinio parametro – elektros kainos – prognozės yra grindžiamos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“. Pagal šiame nutarime nustatytas kainas, numatomą vėjo jėgainių instaliavimo grafiką bei numatomą vėjo jėgainių galią buvo apskaičiuoti visi remtinos veiklos finansiniai rodikliai (finansinių ataskaitų rinkinio prognozės), tačiau nei atsakovas, nei tretysis suinteresuotas asmuo neinformavo apie kokias nors skaičiavimo klaidas.

9Paaiškino, kad pareiškėja 2010-10-16 gavo iš atsakovo 2010 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) kanclerio potvarkio ir sąrašo Nr. 15 nuorašą Nr. 4D-132 toje dalyje (toliau – Skundžiamas aktas, Potvarkis), kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjos projektui pagal jos Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą paraišką dėl paramos projektui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, nes neatitinka Lietuvos kaimo plėtros Taisyklių 21.15 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Taisyklių 22.13 punkte (nors sąraše nurodytas 22.15 punktas) skelbia, kad pareiškėja verslo plane privalo įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse (patvirtintose Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350). Energetikos ministerija 2010 05-26 ir 2010-06-02 raštais informavo atsakovą ir tretįjį asmenį, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat nurodė, kad šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principą ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Paaiškina, kad atsižvelgiant į Energetikos ministerijos raštuose nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad liberalizuojant elektros rinką Lietuvoje, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo rinkos kainos neturėtų būti statiškos, tai yra artimiausiu metu kainos turėtų kisti, todėl pagal Priemonę pateiktuose projektuose, kuriuose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai. Dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal priemonę atsinaujinančios elektros energijos gamybai skatinti, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodyklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo taisyklėse. Atsižvelgiant į tai, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, todėl pateiktas projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte.

10Paaiškino, kad pagrindinis motyvas priimant Skundžiamą sprendimą buvo tariamas pareiškėjo projekto neatitikimas Ekonominio gyvybingumo taisyklėms.

11Skunde nurodė, kad Skundžiamas aktas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Pagrįsdamas savo reikalavimus pareiškėjas paaiškino, kad per pastaruosius devynis mėnesius elektros energijos, pagamintos naudojant tradicinius energijos šaltinius, kaina tik kilo bei pateikia duomenis. Iš pateiktų duomenų sprendžia, kad nėra jokių aplinkybių, kurios leistų daryti kokias nors prielaidas apie elektros energijos kainos mažėjimą per ateinančius penkerius metus.

12Pareiškėja skunde nurodo, kad atsižvelgiant į Lietuvos įsipareigojimus pagal ES teisę, įstatymuose bei Vyriausybės programoje įtvirtintus politinius siekius, galima būtų pagrįstai prognozuoti, kad per artimiausius penkerius metus elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, supirkimo kaina tik didės. Mano, kad priešingu atveju kainų reguliavimas prieštarautų ES teisei bei neatitiktų bendrų politinių tikslų.

13Pareiškėja mano, kad net disponuodama tokiais duomenimis, rodančiais didelę elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, supirkimo kainos didėjimo tikimybe, su Paraiška pateiktame verslo plane rėmėsi itin pesimistiška prielaida, kad elektros energijos supirkimo kainos per artimiausius penkerius metus nesikeis. Ir net pagal tokias pesimistines prognozes remiamų veiklų ekonominio tvarumo parametrai yra pakankami paramai gauti.

14Konstatuoja, kad Pareiškėja pateiktame verslo plane įrodė savo prognozių realumą tiek, kiek prognozių patikimumas iš viso gali būti įrodytas, todėl skundžiamas atsakovo kanclerio potvarkis atsisakyti skirti paramą yra nepagrįstas ir naikintinas.

15Į teismo posėdį pareiškėjos atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta pareiškėjos atstovui nedalyvaujant (b. t. 2, b. l. 77).

16Atsakovė savo atsiliepime (t. I, b. l. 20-23) prašė skundo netenkinti. Pažymėjo, kad už pateiktos paramos paraiškų vertinimą ir tikrinimą, ar pareiškėjas atitinka nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus, yra atsakinga Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – Agentūra). Įvertinusi paraišką Agentūra pateikė Ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2010 m. rugpjūčio 20 d. suvestinę Nr. (SV)-235, kurioje nurodyta, kad pareiškėjos projektas (paraiškos Nr. ( - )), netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 21.15 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Taisyklių 21.15 punktas nurodo, kad pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose LR Žemės ūkio ministro 2009m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350. Pažymėjo, kad pareiškėja verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, kadangi remiantis Energetikos ministerijos atsakymu energijos supirkimo kaina negali būti prognozuojama penkeriems metams, todėl laikytina, kad pareiškėja verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes.

17Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas Aurelijus Mačiulaitis patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (žr. teismo posėdžio protokolą).

18Tretysis suinteresuotas asmuo, savo atsiliepime (t. I, b.l. 39-41) nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Pažymėjo, kad pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7. „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energijos sektoriuje kainų“, vėjo jėgainėms nustatytas 30 ct/kWh. Šią elektros energijos supirkimo kainą pareiškėja numatė ir 5 finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Agentūra, siekdama įsitikinti, ar prognozinės finansinės atskaitos yra pagrįstos, kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar minėtas kainas galima laikyti pagrįstomis vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas gaunamas iš aukščiau paminėtos veiklos.

19Atsakydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerija informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Atsižvelgiant į Ministerijos išdėstytas aplinkybes dėl fakto, kad neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai, pareiškėjas verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka, arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, kurios nurodytos Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje liberalizuojant elektros rinką, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo į rinką kainos neturėtų būti paliktos statiškos, t. y. valstybiniu lygiu nustatytos ilgam laikui. Dėl minėtų priežasčių pareiškėjas laikytinas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip netinkanti ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus. Tai pat pažymėjo, kad nors pareiškėjas vadovaujasi įvairiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, cituoja teisės normas, kuriose numatyti bendrieji Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos tikslai, tačiau pabrėžė, kad Agentūra nepažeidė nei vieno teisės akto, priešingai tinkamai administravo paramos lėšas.

20Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai Gintaras Venskus ir Rasa Račkytė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (žr. teismo posėdžio protokolą).

21Skundas tenkintinas.

22Byloje ginčas kilo dėl 2010-10-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – atsakovė, Ministerija) kanclerio Potvarkio Nr. 4D-132 dalies, kuria buvo patvirtintas Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašo Nr. 15, kuriuo atsisakyta skirti paramą pareiškėjai pagal Paraišką Nr. ( - ) (toliau – Paraiška) (b.t. 1, b.l. 155-179).

23Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėtos Potvarkio dalies teisėtumas ir pagrįstumas, o ginčo objektas – paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

24Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str. 2 d. reglamentuojama, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

25Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad pareiškėja 2010-03-26 NMA pateikė paramos Paraišką Nr. ( - ) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), kurioje nurodė, kad prašo suteikti 1308115 Lt paramą projekto „Vėjo jėgainės statyba ( - ) kaime“ įgyvendinimui (b.t.1, b.l. 155-179).

26Pareiškėja 2010-06-01 ir 2010-07-09 gavo NMA raštus Nr. PPD-(SD)-551 ir 643 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“ (b.t.1, b.l. 83-85, 131-134) ir į šiuos raštus atsakė patikslindama duomenis 2010-06-22 raštu ir priedais (b.t. 1, b.l. 86-130) bei 2010-07-27 raštu ir priedais (b.t.1, b.l. 64-80).

27Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėse (veikiančios labai mažos įmonės ar kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra), patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144, numatyta paramos teikimo tvarka ir sąlygos, galimi ir netinkami pareiškėjai bei paramos gavėjai. Šių taisyklių VII skyriuje nustatyti tinkamumo gauti paramą vertinimo kriterijai.

28Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyrius 2010-08-19 (t. I b.l. 54-55) konstatavo, jog projektas netinkamas Antrajam projekto vertinimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

29Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto (toliau - Atrankos komitetas) 2010-09-09 posėdžio Nr. 22 protokoliniu nutarimu Nr. 8D-457 (5.50), atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pateiktas vertinimo ataskaitas, nutarė rekomenduoti neskirti paramos L. B. IĮ projektui pagal pateiktą paraišką Nr. ( - ) (t I b.l. 30-33).

30Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu Nr. 4D-132 (t I b.l. 12-13, 34-37), jame nurodytais teisės aktų pagrindais, patvirtintas projektų sąrašas, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. Pareiškėjos L. B. IĮ sąraše Nr. 15, Paramos neskyrimo priežastimi nurodoma, jog projektas „ Vėjo jėgainės statyba ( - ) kaime“, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas gauti ES paramą pagal Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Taisyklių 21.15 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

31Nurodoma, jog paminėtų taisyklių 22.15 punkte nustatyta, kad pareiškėjas verslo plane privalo įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetiko sektoriuje kainų“, t.y. vėjo jėgainėms-30 ct/kWh. Šias kainas pareiškėjas numato ir penkerių finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Siekdama įsitikinti, kad pareiškėjo pateiktos prognozinės finansinės ataskaitos yra pagrįstos, Agentūra 2010 m. gegužės 19 d. raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 (t I b.l. 155) ir 2010 m. gegužės 27 d. raštu Nr. BRK-(10.U)-1188 (t I b.l. 157) kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš aukščiau minėtos veiklos, minėtas elektros energijos supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis. Atsakydama į aukščiau minėtus raštus Energetikos ministerija 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 (t I b.l. 156) ir 2010 m. birželio 2 d. raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Pagal Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin. , 2001, Nr. 100-3862) (toliau – Aprašas), 9 punktą „Elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 punkte nurodytose elektrinėse, iki energetikos ministro nustatomos valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais pradžios iš gamintojų perkama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ patvirtintais tarifais, diferencijuotais pagal naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšį, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Perėjus prie valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais, iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 punkte nurodytose elektrinėse, superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tos rūšies ištekliams nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties“. Atsižvelgiant į energetikos ministerijos raštuose nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad liberalizuojant elektros rinką Lietuvoje, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo rinkos kainos neturėtų būti statiškos , t. y. Agentūra mano, kad Lietuvoje, liberalizuojant elektros rinką, artimiausiu metu neturėtų būti elektros energijos pardavimo į rinką kainos paliktos statiškos, t.y. artimiausiu metu kainos turėtų kisti, todėl pagal Priemonę pateiktuose projektuose, kuriuose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai. Dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal Priemonę atsinaujinančios elektros energijos gamybai skatinti, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atsižvelgiant į tai, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, taigi pateiktas projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte.

32Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (labai mažos įmonės steigimas) 22.13 p. reikalavimo pagrindu pareiškėjas verslo plane įrodo, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (Žin., 2009, Nr. 59-2335). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama, tačiau tik Taisyklių 22.11 punkte nustatytu laikotarpiu ir tvarka. Nors atsakovas skundžiamame sprendime nurodo, kad vadovavosi Įgyvendinimo taisyklių 21.15 p., tačiau faktiškai taikė ir cituoja 21.13 p.

33Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p. akcentuota, jog ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei: 13.1. ataskaitiniais ir (arba) praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 13.2. po gauto atsakymo į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paklausimą: 13.2.1. planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 13.2.2. ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai; 13.2.3. nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą); 13.2.4. jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

34Nagrinėjamu atveju paramos neskyrimo priežastimi įvardinti tik šių taisyklių 13 p. ir nekonkretizuojant jo turinio, nėra adekvati nuostata įrodymams, ginčą reguliuojantiems teisės aktams ir teigimui, jog aptariamo projekto verslo plane pateiktos finansinės prognozės yra nepagrįstos ir kad tokia informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti (konkrečiu atveju nenustatyta priežastis dėl kurių asmuo buvo pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus).

35Skundžiamo akto išvadoms pagrįsti yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 (t. I, b. l. 24) atsakant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos paklausimą dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų. Minimame rašte Energetikos viceministras konstatuoja, jog saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, nustatyta pagal pikinę elektros galią, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams.

36Aptariant ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimo ar neatitikimo aspektus bei Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 raštą, atsižvelgtina į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių 36 p., 41 p., 91 p. nuostatas: būtent, pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis (41 p.).

37Atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus. Nepriklausomų ekspertų paslaugos perkamos teisės aktų nustatyta tvarka. Prieš teikdami paslaugas, nepriklausomi ekspertai pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją (36 p.).

38Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką paramos paraiškų atranką, projektų atrankos komitetas gali pateikti rekomendacijas Agentūrai dėl nepriklausomų ekspertų paramos paraiškų vertinimui samdymo bei dėl reikalavimų šiems ekspertams (techninės užduoties). Be kita ko, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2010-06 raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 (b.t.1, b. l. 25) dėl detalesnės informacijos siūlo kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, tačiau šiuo pasiūlymu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio mi9nisterijos nepasinaudojo.

39Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės (labai mažos įmonės steigimas) nustato kaip turi būti vertinama paraiška, įskaitant atitikimą tinkamumo paramai gauti kriterijams. Atitikimas tinkamumo kriterijams pirmiausiai turi būti vertinamas pagal pareiškėjo ir viešuosius registruose esančius duomenis. Kai vien pagal šiuos duomenis atlikti vertinimą yra sudėtingą ar neįmanoma, tai tokiu atveju gali būti prašoma pareiškėjo pateikti papildomų duomenų, informacijos ar kreiptis ekspertus. Iš to konstatuotina, jog pareiškėjui nebuvo teikiami paklausimai dėl papildomų duomenų ar dokumentų pateikimo elektros energijos supirkimo kainos klausimų.

40Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių 37 p. numatyta, jog iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla, pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų. Tuo atveju Agentūra pareiškėjui paštu (registruotu laišku) išsiunčia pranešimą.

41Energetikos viceministro aptariamas rašto turinys nepagrįstas teisės aktais, objektyviais duomenimis ir neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatų, todėl nelaikytinas tinkamu Skundžiamo akto pagrindimu.

42Viešojo administravimo įstatymo 3 str. nustatyta, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės, t.y. kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo, t.y., kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; 3) proporcingumo, t.y., kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia, t. y., kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų. Įstatymo 8 str. 1 d. konstatuoja, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

43Įstatymo nuostatos taikytinos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyriaus, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 rašto Nr. (8.2-10)-3-1527, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132 sprendimams, t. y. viešojo administravimo subjektų priimamiems sprendimams. Iš bylos medžiagos, darytina išvada, jog, nagrinėjamu atveju, aptartieji sprendimai ir juose išdėstyti motyvai nebuvo pakankami šio įstatymo prasme.

44Dėl paminėtų aplinkybių Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D- 132 dalis, kuria patvirtintas L. B. pateikto projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, neskiriama, naikintina ir pareiškėjo paraiška grąžintina pakartotiniam vertinimui (paraiškos reg. Nr. ( - )).

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 2 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

47patenkinti skundą ir panaikinti 2010 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkį Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalyje, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjos L. B. individualiai įmonei pagal 2010 m. kovo 26 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurios registracijos Nr. ( - ).

48Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją grąžinti L. B. projektą pagal paraišką Nr. ( - ) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos naujam nagrinėjimui.

49Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja su skundu ( t. I, b. l. 1-7) kreipėsi į teismą prašydama:... 4. 1) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos... 5. 2) įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją... 6. Paaiškino, kad 2010 m. kovo 26 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie... 7. Paraiškoje buvo prašoma paramos elektros energijos gamybai plėtoti – vėjo... 8. Nurodo, kad atsižvelgiant į reikalavimą pagrįsti prognozuojamus remtinos... 9. Paaiškino, kad pareiškėja 2010-10-16 gavo iš atsakovo 2010 m. spalio 8 d.... 10. Paaiškino, kad pagrindinis motyvas priimant Skundžiamą sprendimą buvo... 11. Skunde nurodė, kad Skundžiamas aktas yra nepagrįstas ir neteisėtas.... 12. Pareiškėja skunde nurodo, kad atsižvelgiant į Lietuvos įsipareigojimus... 13. Pareiškėja mano, kad net disponuodama tokiais duomenimis, rodančiais didelę... 14. Konstatuoja, kad Pareiškėja pateiktame verslo plane įrodė savo prognozių... 15. Į teismo posėdį pareiškėjos atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio... 16. Atsakovė savo atsiliepime (t. I, b. l. 20-23) prašė skundo netenkinti.... 17. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas Aurelijus Mačiulaitis patvirtino... 18. Tretysis suinteresuotas asmuo, savo atsiliepime (t. I, b.l. 39-41) nurodė, kad... 19. Atsakydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerija informavo, kad... 20. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai Gintaras Venskus ir Rasa Račkytė... 21. Skundas tenkintinas.... 22. Byloje ginčas kilo dėl 2010-10-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 23. Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėtos Potvarkio dalies... 24. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 25. Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad pareiškėja 2010-03-26 NMA... 26. Pareiškėja 2010-06-01 ir 2010-07-09 gavo NMA raštus Nr. PPD-(SD)-551 ir 643... 27. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo... 28. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo... 29. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal... 30. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu... 31. Nurodoma, jog paminėtų taisyklių 22.15 punkte nustatyta, kad pareiškėjas... 32. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo... 33. Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros... 34. Nagrinėjamu atveju paramos neskyrimo priežastimi įvardinti tik šių... 35. Skundžiamo akto išvadoms pagrįsti yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos... 36. Aptariant ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimo ar neatitikimo aspektus... 37. Atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei... 38. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką paramos paraiškų atranką,... 39. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės... 40. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių... 41. Energetikos viceministro aptariamas rašto turinys nepagrįstas teisės aktais,... 42. Viešojo administravimo įstatymo 3 str. nustatyta, jog viešojo administravimo... 43. Įstatymo nuostatos taikytinos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės... 44. Dėl paminėtų aplinkybių Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 47. patenkinti skundą ir panaikinti 2010 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos... 48. Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją grąžinti 49. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...