Byla eI-150-422/2017
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Vitunskienės (kolegijos pranešėja ir pirmininkė), Nataljos Zelionkienės ir Gintaro Čekanausko, sekretoriaujant Deivydui Aidukui, dalyvaujant pareiškėjo A. P. atstovui advokatui A. P., atsakovo Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos atstovui V. J., nedalyvaujant trečiųjų suinteresuotų asmenų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Civilinės aviacijos administracijos, Lietuvos statistikos departamento atstovams,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. P. skundą atsakovui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Civilinei aviacijos administracijai, Lietuvos statistikos departamentui dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2016 m. balandžio 7 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ( toliau –ir Kauno AVMĮ,) sprendimą Nr. (9.44-03.2)-G-411 (toliau – ir Sprendimas, Skundžiamas sprendimas), įpareigoti atsakovą įregistruoti pareiškėją į mokesčių mokėtojų registrą.

5Pareiškėjas ir jo atstovas nurodė, jog pareiškėjas 2016-03-08 kreipėsi į Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekciją, prašydamas įregistruoti piloto individualią veiklą pilotavimo paslaugų teikimui. Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų taisyklės reikalauja, jog mokesčių mokėtojas turi pateikti VMI tinkamai užpildytą Fizinio asmens prašymą į Mokesčių mokėtojų registrą ( - ) formą, prašyme be kitos informacijos nurodyti pagrindinės veiklos rūšies ir kitų veiklos rūšių kodus pagal EVRK 2 redakciją, patvirtintą LR Vyriausybės Statistikos departamento. Pažymėjo, jog pareiškėjas, vykdydamas minėtų taisyklių reikalavimus, prašyme nurodė artimiausią jo ketinamai vykdyti veiklos rūšį pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių ( toliau – ir EVRK) 511000 (keleivinis oro transportas), tačiau niekada nesiekė ir nesiekia vykdyti oro susisiekimo veiklos, būti vežėju (įmone), kaip tai apibrėžia Aviacijos įstatymo 54-56 straipsnio nuostatos, nes šią veiklą gali vykdyti tik juridinis asmuo. Pareiškėjas teikė prašymą Mokesčių inspekcijai dėl orlaivių pilotavimo veiklos įregistravimo. Jis turi šiai veiklai išduotą avialinijų transporto piloto licenciją, suteikiančią teisę būti sunkesnio nei 5,7 t. orlaivio vadu. Šią paslaugą pareiškėjas ketina teikti įvairioms oro linijų kompanijoms (vežėjams) pagal paslaugų teikimo susitarimus. Pareiškėjo atstovo nuomone, remiantis civilinę aviaciją reglamentuojančiais teisės aktais, pilotas turi teisę su avialinijų bendrove sudaryti paslaugų teikimo sutartį ir teikti jai pilotavimo paslaugas. Teisės aktai nenustato prievolės tokiai veiklai įsteigti juridinio asmens. Tuo tarpu Skundžiamas sprendimas atsisakyti pareiškėjui įregistruoti individualią veiklą grindžiamas tuo, kad pagal Aviacijos įstatymo 54 ir 56 straipsnius vykdyti oro susiekimą gali tik vežėjas, o pagal 2 straipsnio 39 punkte pateiktos „vežėjo“ sąvokos apibrėžimą juo gali būti tik įmonė, bet ne fizinis asmuo, užsiimantis individualia veikla. Kauno AVMI pareiškėjo prašyme nurodytą EVRK kodą (511000 - keleivinis oro transportas) nepagrįstai susiejo išimtinai su Aviacijos įstatymo 54 ir 56 straipsniuose nurodyta veikla, nors tokia veikla užsiimti jis neketina.

6Pareiškėjo nuomone, tikslaus jo veiklą atitinkančio EVRK kodo nebuvimas negali būti pagrindas atsisakyti įregistruoti individualią veiklą, kurią vykdydamas, mokės mokesčius Lietuvos valstybei, realizuos savo galimybes ir teises užsiimti siekiama ūkine komercine veikla. Tvirtino, jog prašyme buvo aiškiai išdėstytos aplinkybės dėl jo siekiamos veiklos pobūdžio, tačiau Kauno AVMĮ jį išnagrinėjo formaliai, neįsigilindama į faktines aplinkybes, netinkamai taikė teisės aktus.

7Pareiškėjas nurodė, jog atsisakydama įregistruoti pareiškėjo siekiamą individualią veiklą, Kauno AVMĮ pažeidė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, Mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punkte, 19 straipsnio 1dalies 2, 3 punktuose įtvirtintas nuostatas, jo teises ir interesus. Minėtas atsisakymas yra nesuderinamas su tarptautine šio pobūdžio veiklos praktika, riboja jo, kaip piloto, veiklos konkurencingumą tarptautinėje aviacijos darbo rinkoje, kurioje įprasta, jog pilotai teikia paslaugas ne vienai, o kelioms avialinijoms ne darbo santykių, o susitarimų pagrindu. Pareiškėjas tvirtino, jog mokesčių administratorius, tikrindamas pareiškėjo teisę vykdyti tokią veiklą, kai už licencijavimo klausimus yra atsakingos kitos institucijos, peržengė kompetencijos ribas, netinkamai interpretavo Aviacijos įstatymo nuostatas. Prašė skundą tenkinti.

8Atsakovas Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsiliepime Kauno AVMĮ ir teismo posėdžio metu jos atstovas nurodė, jog 2016-03-08 pareiškėjas pateikė prašymą įregistruoti jį į mokesčių mokėtojų registrą ( - ) bei įregistruoti pareiškėjui individualią veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 511000 ( keleivinis oro transportas). Kauno AVMI atsisakė pareiškėją įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą, kadangi tokią veiklą gali vykdyti tik juridiniai asmenys. Nurodė, jog Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklės, patvirtintos 2013-06-25 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-36, reglamentuoja įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą tvarką. Šių taisyklių 6.1 punktu nustatyta, kad jos taikomos mokesčių mokėtojams, kurie pradeda vykdyti individualią veiklą, išskyrus tų veiklos rūšių vykdymą, kurias pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali vykdyti tik juridiniai asmenys. Tvirtino, jog pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 54 straipsnį vykdyti oro susisiekimą galima tik turint vežėjo pažymėjimą, kurį susisiekimo ministro nustatyta išduoda Civilinės aviacijos administracija, o pagal minėto įstatymo 2 straipsnio 39 punkte sąvokos „vežėjas“ apibrėžimą juo gali būti tik įmonė, turinti galiojantį vežėjo pažymėjimą. Prašė skundą atmesti.

9Tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –ir VMĮ), Civilinės aviacijos administracija (toliau –ir CAA), Lietuvos statistikos departamentas ( toliau- ir LSD) ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra.

10VMĮ atsiliepime nurodė, jog Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 46 straipsnis nustato, kad eksploatuoti orlaivius gali tik asmenys, turintys CAA išduotą licenciją. Ši licencija patvirtina, kad asmuo turi reikiamą kvalifikaciją bei patirtį, reikalingą atitinkamo tipo orlaivio pilotuoti, tačiau nesuteikia teisės arba leidimo vykdyti atitinkamą komercinę-ūkinę veiklą. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose civilinės aviacijos veiklą, nėra nustatyta kokių nors reikalavimų „pilotavimo paslaugoms“, o tokia sąvoka nevartojama. Civilinę aviaciją reglamentuojantys teisės aktai nustato reikalavimus orlaivio pilotavimui, bet ne pilotavimo paslaugoms. Asmuo negali savo vardu vykdyti oro susisiekimo paslaugų neturėdamas CAA išduotos licencijos oro susisiekimui vykdyti. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas pilotuos orlaivį ne savo, o aviakompanijų vardu, gyventojas privalo turėti tik atitinkamo tipo piloto licenciją, todėl VMI nuomone, pareiškėjas orlaivio pilotavimo paslaugas gali vykdyti, įregistruodamas individualią veiklą pagal pažymą.

11CCA atsiliepime nurodė, jog pareiškėjo individuali veikla pagal nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus numerį 511000 (keleivinis oro transportas) neturėtų būti registruojama, nes šios rūšies veiklą gali vykdyti tik juridinis asmuo, tačiau iš pateikto skundo matyti, kad jis pageidauja teikti orlaivių pilotavimo paslaugas vykdydamas individualią veiklą, o ne vykdyti oro susisiekimo veiklą. Civilinės aviacijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato, kokiais darbo ar civiliniais santykiais turi būti įteisinami vežėjo ir pilotų tarpusavio santykiai. Svarbu tai, kad vežėjo pilotai, kurie pilotuoja vežėjo orlaivius, privalo turėti avialinijų transporto pilotų arba komercinės aviacijos pilotų (priklausomai nuo pilotuojamo orlaivio masės) licencijas. CAA duomenimis, pareiškėjas turi galiojančią avialinijų transporto piloto ATPL(A) licenciją. Ši licencija pareiškėjui suteikia teisę pilotuoti orlaivius A320 ir B737 300-900. CCA nuomone, pilotas turintis licenciją, galėtų teikti pilotavimo paslaugas pagal civilines sutartis, jei tai neprieštarautų kitiems teisės aktams.

12LSD atsiliepime į skundą nurodė, jog Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau - EVRK 2 red.) yra statistinis klasifikatorius, parengtas vadovaujantis 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006, nustatančiu statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių ir iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių. EVRK 2 red. yra skirtas klasifikuoti ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdo juridiniai ir fiziniai asmenys ir užtikrinti statistinių duomenų palyginamumą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 17 d. nutarime Nr. 696 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“ nustatyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys vykdomos veiklos rūšis nurodo pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių - bendrą veiklos rūšių klasifikatorių, teisės aktų nustatyta tvarka teikdami duomenis apie veiklą, statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms. LSD nuomone, EVRK 2 red. esminė paskirtis - jo naudojimas statistikos tikslais, taip pat jis gali būti naudojamas ir administraciniais tikslais, tačiau EVRK 2 red. nėra suteiktos ekonominės veiklos vykdymo reguliavimo ar ribojimo funkcijos, todėl jį taikant reikėtų atsižvelgti į teisės aktus, reglamentuojančius konkrečią veiklos sritį.

13Skundas iš dalies tenkinamas.

14Šioje byloje ginčas keliamas dėl 2016 m. balandžio 7 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo Nr. (9.44-03.2)-G-411, kuriuo atsisakyta pareiškėją įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą, teisėtumo ir pagrįstumo.

15Mokesčių administravimo įstatymas ( toliau –ir MAĮ) numato, jog mokesčių mokėtojų apskaitai tvarkyti bei mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir išskaičiavimo teisingumo kontrolei sudaromas bendras mokesčių mokėtojų registras. Mokesčių mokėtojų duomenų rinkimo, kaupimo, apdorojimo, sisteminimo, saugojimo, naudojimo ir teikimo tvarka nustatoma Mokesčių mokėtojų registro nuostatuose, tvirtinamuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės (MAĮ 44 str.). Mokesčių administratorius (atitinkama registro tvarkymo įstaiga) registruoja visus asmenis, kurių registravimas yra privalomas pagal šio Įstatymo 45 straipsnį (MAĮ 43 str.). Jei Mokesčių mokėtojų registro nuostatai nenustato kitaip, asmuo, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį, privalo užsiregistruoti pas atitinkamą vietos mokesčių administratorių (registro tvarkymo įstaigą) ir pateikti Mokesčių mokėtojų registro nuostatuose nurodytus mokesčių mokėtojo registravimo duomenis ( MAĮ 45 str.1d.).

16Mokesčių mokėtojų registro nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 (galiojanti redakcija nuo 2011 09 16) numato, jog VMĮ yra vadovaujančioji Registro tvarkymo įstaiga, o Registro tvarkymo įstaigos yra teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Registro tvarkymo įstaigos). VMĮ tvirtina prašymo įregistruoti į Registrą ir išregistruoti iš jo formą, pranešimo įrašyti (išbraukti) Registro objekto papildomus duomenis formą, šių formų pildymo ir teikimo taisykles, duomenų įrašymo į Registro duomenų bazę taisykles, kitus teisės aktus, susijusius su Registro duomenų tvarkymu, ir kontroliuoja jų vykdymą, registruoja mokesčių mokėtojus, priima paklausimus, atsako į juos, tvarko duomenų gavimo ir perdavimo apskaitą; įrašo į Registrą mokesčių mokėtojų duomenis, juos taiso, atnaujina (11p., 12.4p., 14.1p., 14.2p.). Įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą (toliau – Registras) ir/ar išregistravimo iš Registro tvarką nustato Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 patvirtintos Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės (toliau – ir Taisyklės).

17Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas per advokatą kreipėsi į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, prašydamas įregistruoti A. P. į mokesčių mokėjimo registrą dėl piloto individualios veiklos ( EVRK kodas 51.10) vykdymo. Minėtas prašymas buvo perduotas spręsti teritoriniam mokesčių administratoriui pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą- Kauno AVMĮ.

18Šioje byloje ginčijamu Sprendimu atsakovas Kauno AVMĮ atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą, esminiu atsisakymo pagrindu nurodydamas, jog pareiškėjo siekiamą vykdyti veiklą pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 54-56 straipsnių nuostatas, pagal minėto įstatymo 2 straipsnio 39 punkte apibrėžtą sąvoką „vežėjas“ gali vykdyti tik juridinis asmuo, t.y. įmonė, turinti galiojantį vežėjo pažymėjimą. Atsakovas atsisakymą įregistruoti grindė Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių 6.1 punktu, nustatančiu išimtį, kad šios taisyklės taikomos mokesčių mokėtojams, kurie pradeda vykdyti individualią veiklą, išskyrus tų veiklos rūšių vykdymą, kurias pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali vykdyti tik juridiniai asmenys. Taigi atsakovas atsisakė įregistruoti pareiškėją į Mokesčių mokėtojų registrą todėl, kad, jo nuomone, pareiškėjo numatomą veiklą pagal teisės aktų reikalavimus gali vykdyti tik juridinis asmuo, o fiziniam asmeniui šio pobūdžio individuali veikla yra teisės aktais ribojama.

19Pagal Lietuvos Respublikos Aviacijos įstatymo (toliau – ir Aviacijos įstatymas) nuostatas Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti oro susisiekimą, verstis orlaivių nuomos veikla galima tik turint galiojantį vežėjo pažymėjimą (54 str. 1-2 d.). Pagal minėto įstatymo 2 straipsnyje 39 punkte apibrėžtą sąvoką „vežėjas“ - tai įmonė, turinti galiojantį vežėjo pažymėjimą, vežėjo pažymėjimas – dokumentas, patvirtinantis, kad vežėjas turi profesinių ir organizacinių pajėgumų saugiai verstis vežėjo pažymėjime nurodyta veikla (2 str. 40p.). Vežėjo pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo, deklaracijų skrydžiams pateikimo ir leidimų vykdyti specialiuosius skrydžius išdavimo sąlygos nustatytos 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros. Šiame reglamente nustatytas kompetentingos institucijos funkcijas vykdo ir šio reglamento įgyvendinimo tvarką nustato CAA. Taigi pagal aukščiau nurodytus teisės aktus vežėjas, vykdantis oro susisiekimą, gali būti tik įmonė, o ne fizinis asmuo, užsiimantis individualia veikla.

20Iš pareiškėjo prašymo, adresuoto Mokesčių inspekcijai, turinio, išklausius pareiškėją ir jo atstovą teismo posėdžio metu, spręstina, jog pareiškėjas siekia užsiimti individualia ūkine –komercine pilotavimo veikla, t.y. teikti orlaivio valdymo (vairavimo), eksploatavimo paslaugas įvairioms aviakompanijoms ne darbo santykių, o kitokio pobūdžio susitarimų, reglamentuojamų civilinių santykių pagrindu, tačiau jis nesiekia būti vežėju Aviacijos įstatymo 2 straipsnio 39 punkto, 54-55 straipsnių prasme.

21Aviacijos 46 straipsnio 1 dalis numato, kad naudoti orlaivius leidžiama tik asmenims, turintiems CAA išduotą specialisto licenciją, specialisto licencijos išduodamos aviacijos specialistams – skrydžio įgulos nariams, skrydžių vadovams, skrydžių dispečeriams, aviacijos inžinieriams, technikams ir mechanikams, skrydžių valdymo elektronikos specialistams. Pagal Aviacijos įstatyme apibrėžtas sąvokas, skrydžio įgula – asmenys, kuriems nustatyta tvarka suteikta teisė eksploatuoti orlaivį; orlaivio vadas - orlaivio savininko arba naudotojo paskirtas pilotas, atsakingas už orlaivio eksploatavimą ir saugą viso skrydžio laiku ( Įstatymo 20p., 31 p.).

22Byloje nėra ginčo, jog pareiškėjas turi galiojančią avialinijų transporto piloto ATPL(A) licenciją. Ši licencija pareiškėjui suteikia teisę pilotuoti orlaivius A320 ir B737 300-900.

23Byloje keliamas klausimas, jog Kauno AVMĮ pareiškėjo prašymą išnagrinėjo formaliai, netinkamai įvertino prašyme nurodytas aplinkybes ir ginčo situacijai pritaikė ne tuos teisės aktus. Teismas iš esmės su šia pozicija sutinka žemiau nurodytais motyvais.

24Atsakovas yra viešojo administravimo subjektas, todėl jo veiklai yra taikytinos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normos.

25Viešojo administravimo įstatymo14 straipsnis, reglamentuojantis asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo tvarką ( prašymo metu galiojusi įstatymo redakcija) numato, jog asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles (1d.). Minėtas įstatymas asmens prašymą suteikti tam tikrą informaciją priskiria prie administracinių paslaugų ( 2 str. 17p., 5 str.3p., 15 str. 5p.).

26LR Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (toliau – ir Taisyklės, nauja redakcija, galiojanti nuo 2015-02-01) asmens prašymo nagrinėjimą apibrėžia kaip institucijos veiklą, apimančią asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą (4.1 p.), o atsakymą į prašymą apibrėžia kaip nustatyta tvarka suteiktą administracinę paslaugą, atsižvelgiant į prašymo turinį ( 4.2p.). Iš esmės analogiški reikalavimai atsakymams į prašymus įtvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-77 patvirtintose Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėse ( aktuali redakcija, galiojanti nuo 2012 08 10 (Žin., 2012, Nr. 94-4872), kurios nustato, jog atsakymai dėl išnagrinėtų asmenų prašymų turi būti įforminti įsakymais, raštais, kitokiais dokumentais, atitinkančiais prašymo esmę. Atsakyme apie asmens prašymo ir/ar skundo išnagrinėjimą turi būti nurodyti tokio sprendimo motyvai, pagrįsti teisės aktų nuostatomis (37p., 41p.). Jeigu pateiktas prašymas neaiškus, viešojo administravimo subjektas turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti papildomų paaiškinimų ir duomenų ( Viešojo administravimo įstatymo 26 str., Taisyklių 29p.).

27Viešojo administravimo įstatymas (8 straipsnis) administraciniam aktui kelia bendrus teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimus. Šio straipsnio 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, t.y. jis turi būti motyvuotas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis teisės taikymo praktiką, yra pažymėjęs, kad „viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą“ ( žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A-556-1395/2008, 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-1440/14, 2014 m. kovo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-839/14, 2014 m. spalio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-827/14).

28Taigi viešojo administravimo subjektas, nagrinėdamas asmens prašymą, privalo atsižvelgti į jo esmę, sprendimo motyvai turi būti argumentuoti, pagrįsti teisės aktais, atitinkančiais faktinę situaciją. Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog konkrečiu atveju atsakovas atliko formalų pareiškėjo 2016-03-08 prašyme dėl individualios veiklos įregistravimo nurodytų aplinkybių vertinimą, iš esmės prašymo turinį vertindamas tik pagal jame nurodytą EVRK kodą 511000 (keleivinis oro transportas), todėl neatskleidė prašymo esmės, ir atsisakymą pareiškėją įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą grindė netinkamu teisiniu pagrindu (Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių, patvirtintų 2013-06-25 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA – 36, 6.1 punktu, Aviacijos įstatymo 54 -56 str.). Teismas pažymi, jog Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų taisyklės įtvirtina reikalavimą mokesčių mokėtojui pildant minėto pobūdžio prašymą be kitos informacijos nurodyti pagrindinės veiklos rūšies ir kitų veiklos rūšių kodus pagal EVRK 2 redakciją, patvirtintą LR Vyriausybės Statistikos departamento, tačiau EVRK 2 red. esminė paskirtis - jo naudojimas statistikos, administraciniais tikslais, o ne ekonominės veiklos reguliavimo tikslu, tai nurodė ir šį teisės aktą patvirtinęs subjektas, todėl, teismo vertinimu, šio kodo, atitinkančio konkrečią veiklos sritį, nebuvimas ar tikslaus kodo nenurodymas pareiškėjo prašyme negali būti pagrindu atsisakyti įtraukti minėtą asmenį į Mokesčių mokėtojų registrą.

29Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog Kauno AVMĮ tinkamai neatliko jai, kaip viešojo administravimo subjektui, nustatytų pareigų, iš esmės neišspręsdama pareiškėjo prašymo ir tokiu būdu pažeidė Viešojo administravimo įstatymo numatytas pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti visų aplinkybių objektyvų įvertinimą bei sprendimo priėmimą. Minėti procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą Skundžiamą sprendimą panaikinti (ABTĮ 91 straipsnio 3 dalis, 2 dalis).

30Panaikinus Skundžiamą raštą dėl procedūrinių pažeidimų, atsakovas įpareigotinas išnagrinėti pareiškėjo advokato A. P. 2016-03-08 pateiktą prašymą iš naujo, priimant motyvuotą faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktais pagrįstą sprendimą.

31Administracinio akto priėmimas yra viešojo administravimo subjekto prerogatyva, akto priėmimo motyvai pagal įstatymą privalo būti nurodomi pačiame administraciniame akte, todėl teismas, įpareigodamas atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą, neturi pagrindo nurodyti atsakovui, kokį sprendimą jis turėtų priimti, todėl pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą įregistruoti pareiškėją į mokesčių mokėtojų registrą netenkinamas. Atsakovui iš naujo išnagrinėjus pareiškėjo 2016-03-08 prašymą, neužkertamas kelias vėl kreiptis į teismą dėl administracinio akto nuginčijimo, nesutinkant su juo.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 punktu, teismas

Nutarė

33Pareiškėjos A. P. skundą tenkinti iš dalies.

34Panaikinti 2016 m. balandžio 7 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos raštą Nr. (9.44-03.2)-G-411.

35Įpareigoti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo advokato A. P. 2016-03-08 pateiktą prašymą iš naujo, priimant motyvuotą faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktais pagrįstą sprendimą.

36Dėl kitos reikalavimų dalies skundą atmesti.

37Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas... 5. Pareiškėjas ir jo atstovas nurodė, jog pareiškėjas 2016-03-08 kreipėsi į... 6. Pareiškėjo nuomone, tikslaus jo veiklą atitinkančio EVRK kodo nebuvimas... 7. Pareiškėjas nurodė, jog atsisakydama įregistruoti pareiškėjo siekiamą... 8. Atsakovas Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su pareiškėjo... 9. Tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 10. VMĮ atsiliepime nurodė, jog Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 46... 11. CCA atsiliepime nurodė, jog pareiškėjo individuali veikla pagal nurodytą... 12. LSD atsiliepime į skundą nurodė, jog Ekonominės veiklos rūšių... 13. Skundas iš dalies tenkinamas.... 14. Šioje byloje ginčas keliamas dėl 2016 m. balandžio 7 d. Kauno apskrities... 15. Mokesčių administravimo įstatymas ( toliau –ir MAĮ) numato, jog... 16. Mokesčių mokėtojų registro nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2000 m.... 17. Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas per advokatą... 18. Šioje byloje ginčijamu Sprendimu atsakovas Kauno AVMĮ atsisakė tenkinti... 19. Pagal Lietuvos Respublikos Aviacijos įstatymo (toliau – ir Aviacijos... 20. Iš pareiškėjo prašymo, adresuoto Mokesčių inspekcijai, turinio,... 21. Aviacijos 46 straipsnio 1 dalis numato, kad naudoti orlaivius leidžiama tik... 22. Byloje nėra ginčo, jog pareiškėjas turi galiojančią avialinijų... 23. Byloje keliamas klausimas, jog Kauno AVMĮ pareiškėjo prašymą išnagrinėjo... 24. Atsakovas yra viešojo administravimo subjektas, todėl jo veiklai yra... 25. Viešojo administravimo įstatymo14 straipsnis, reglamentuojantis asmenų... 26. LR Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintos Asmenų prašymų... 27. Viešojo administravimo įstatymas (8 straipsnis) administraciniam aktui kelia... 28. Taigi viešojo administravimo subjektas, nagrinėdamas asmens prašymą,... 29. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog Kauno AVMĮ... 30. Panaikinus Skundžiamą raštą dėl procedūrinių pažeidimų, atsakovas... 31. Administracinio akto priėmimas yra viešojo administravimo subjekto... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjos A. P. skundą tenkinti iš dalies.... 34. Panaikinti 2016 m. balandžio 7 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių... 35. Įpareigoti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekciją iš naujo... 36. Dėl kitos reikalavimų dalies skundą atmesti.... 37. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...