Byla 2-2794-553/2008
Dėl perkanciosios organizacijos veiksmu pripažinimo neteisetais

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Aldona Tilindiene, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo UAB „Sonex Technologies“ ieškinio pareiškima atsakovui Lietuvos automobiliu keliu direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, tretieji asmenys UAB „URBICO“, UAB „Fima“, Lietuvos ir Latvijos UAB „Vildoma“ bei AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, del perkanciosios organizacijos veiksmu pripažinimo neteisetais,

2n u s t a t e :

3Ieškovas UAB „Sonex Technologies“ praše teismo pripažinti negaliojanciu Lietuvos automobiliu keliu direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2008-07-18 sprendima Nr. (11.7) 2-4877 sudaryti preliminaria pasiulymu eile atvirame konkurse „Transporto priemoniu greicio matavimas stacionariaisiais ir mobiliaisiais greicio matuokliais su skaitmenine fotografavimo iranga ir matavimo duomenu teikimas 2008-2018 m.“ (pirkimo Nr. 59264, skelbtas 2007-12-12 leidinio „Valstybes žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 96).

42008-12-11 Vilniaus apygardos teisme buvo gauta ieškovo UAB „Sonex Technologies“ ir atsakovo Lietuvos automobiliu keliu direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2008-12-08 pasirašyta taikos sutartis (b. l. 192-193) ir prašymai taikos sutarti patvirtinti rašytinio proceso tvarka (b. l. 191). Šalys raštu patvirtino, kad taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmes, numatytos Civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniuose, joms yra išaiškintos bei suprantamos, ieškovas pareiške prašyma gražinti 75 procentus privalomo moketi žyminio mokescio.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio nuostatos suteikia ieškovui ir atsakovui teise byla baigti taikos sutartimi, ribojant teismo teise tvirtinti šaliu taikos sutarti tik tuo atveju, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ar viešam interesui.

6Nustatyta, kad šalys gera valia susitare del kilusio ginco, sutartimi buvo išsprestas bylinejimosi išlaidu atlyginimo klausimas. Teismas, vertindamas, kad šaliu sudaryta taikos sutartis neprieštarauja istatymui, nepažeidžia ne vienos iš šaliu interesu, sudaryta geranoriškai, taikos sutarti tvirtina ir civiline byla nutraukia (LR CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.). Šalims išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmes, numatytos Civilinio proceso kodekso 294 straipsnyje.

7Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui gražintini 75 procentai sumoketo privalomo žyminio mokescio, t. y. 276 Lt (b. l. 76).

8Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5 p., 290, 291 str., teismas

Nutarė

9Patvirtinti civilineje byloje Nr. 2-2794-553/08 ieškovo UAB „Sonex Technologies“, juridinio asmens kodas 134296393, ir atsakovo Lietuvos automobiliu keliu direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, sudaryta taikos sutarti šiomis salygomis:

101. Ieškovas atsisako nuo pareikšto ieškinio, t.y. nuo reikalavimu pripažinti negaliojanciais Lietuvos automobiliu keliu direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimus sudaryti preliminaria pasiulymu eile atvirame konkurse „Transporto priemoniu greicio matavimas stacionariaisiais ir mobiliaisiais greicio matuokliais su skaitmenine fotografavimo iranga ir matavimo duomenu teikimas 2008-2018 m." (pirkimo Nr.59264, skelbtas 2007-12-12 leidinio „Valstybes žinios" priede „Informaciniai pranešimai" Nr.96), pripažinti UAB „Fima" bei ukio subjektu grupes, kuria sudaro UAB „Urbico", UAB „Vildoma" ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras", pasiulymus neatitinkanciais pirkimo dokumentuose nustatytu reikalavimu, ir ipareigoti Lietuvos automobiliu keliu direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sudaryti nauja preliminaria pasiulymu eile, kurios pirmoje vietoje nurodyti UAB „Sonex Technologies" pasiulyma. 3. Atsakovas isipareigoja analogiškuose Konkursuose imtis visu priemoniu, kad pirkimo dokumentuose butu tiksliau formuluojami tiekeju kvalifikaciniai ir technines specifikacijos reikalavimai. 4. Šalys isipareigoja ateityje nereikšti viena kitai pretenziju, ir/ar ieškiniu del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu. Toks susitarimas yra taikus ir galutinis ginco sprendimo rezultatas. Be šio isipareigojimo Taikos sutartis prarastu prasme ir nepasiektu Šaliu siekiamo tikslo. 5. Šalys susitaria ir prašo teismo tvirtinant Taikos sutarti Civiline byla nutraukti ir pareiškia, kad Šalims yra žinomos civilines bylos nutraukimo sudarius taikos sutarti procesines pasekmes, nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniuose. 6. Šalys pareiškia, kad atskleide viena kitai visa esmine informacija, reikalinga šios Taikos sutarties sudarymui. 7. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi butini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šios Taikos sutarties pasirašymui. Asmenys, pasirašantys Taikos sutarti, turi visus igaliojimus ja pasirašyti bei prisiimti visus isipareigojimus, numatytus Taikos sutartyje Ieškovui ir Atsakovui. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei Taikos sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokiu teismo, valstybines ar vietos valdžios instituciju ar pareigunu sprendimu, isakymu, potvarkiu, ar teisetu nurodymu, šaliu kreditoriu interesu. Šalys, pasirašydamos Taikos sutarti, nepažeidžia Lietuvos Respublikos istatymu ir kitu teises aktu, bendroviu istatu, bei isipareigoja atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti, jeigu šiame punkte pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. 8. Šalys susitaria, jog kiekviena Šalis savo saskaita padengs savo patirtas bylinejimosi išlaidas ir nereikalaus tokiu išlaidu ar ju dalies atlyginimo ir kitos Šalies. 9. Šalys susitaria, kad bylinejimosi išlaidas valstybei atlygins lygiomis dalimis. 10. Ieškovas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalies pagrindu prašo teismo gražinti 75 proc. jo sumoketo žyminio mokescio sumos. 11. Ieškovas ir Atsakovas sutinka, kad pasirašyta ir tinkamai patvirtinta Taikos sutarti Vilniaus apygardos teismui pateiktu Ieškovas ne veliau kaip kita darbo diena po jos tinkamo pasirašymo. 12. Taikos sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinciais vienoda teisine galia: po viena Taikos sutarties Šalims ir Vilniaus apygardos teismui.

11Civiline byla Nr. 2-2794-553/08 pagal ieškovo UAB „Sonex Technologies“ ieškinio pareiškima atsakovui Lietuvos automobiliu keliu direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, tretieji asmenys UAB „URBICO“, UAB „Fima“, Lietuvos ir Latvijos UAB „Vildoma“, del perkanciosios organizacijos veiksmu pripažinimo neteisetais nutraukti.

12Priteisti iš ieškovo UAB „Sonex Technologies“ ir atsakovo Lietuvos automobiliu keliu direkcijos prie Susisiekimo ministerijos po 23,25 Lt (dvidešimt tris litus 25 centus) teismo išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, i valstybes pajamas.

13Gražinti ieškovui UAB „Sonex Technologies“ 293 Lt (du šimtus devyniasdešimt tris litus) sumoketo žyminio mokescio.

14Nutarties vykdyma dalyje del žyminio mokescio sugražinimo pavesti Valstybinei mokesciu inspekcijai.

15Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskiraji skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai