Byla e2SP-11668-454/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0090/17/01715, suinteresuoti asmenys antstolė Rima Gražienė, akcinė bendrovė „Luminor Bank”

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0090/17/01715, suinteresuoti asmenys antstolė Rima Gražienė, akcinė bendrovė „Luminor Bank”.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas G. S. kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese (su skundu dėl antstolės Rimos Gražienės veiksmų), kuriuo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti bet kokius vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0090/17/01715, įskaitant ir skolininkui G. S. priklausančio turto (gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), 101,01 kv. m. bendro ploto su priklausiniu: kitais statiniais (inžineriniais) – kitais statiniais (šuliniais k1, k2), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas: 0,0703 ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos; ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ); ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ); ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ) esantys adresu ( - )), varžytynes, vykstančias specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt, varžytynių numeris 151371, vykstančias nuo 2018 m. kovo 14 d. iki 2018 m. balandžio 13 d., iki įsiteisės procesinis sprendimas dėl šio skundo.

5Pareiškėjas nurodo, kad siekiant užtikrinti skolininko interesų apsaugą ir užkirsti kelią neteisėtiems tolimesniems vykdymo veiksmams būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones –sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0090/17/01715 iki bus priimtas galutinis sprendimas dėl šio skundo dėl antstolės Rimos Gražienės veiksmų, kadangi netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius vykdomosios bylos veiksmų nebus užtikrintos skolininko teisės ir toliau bus atliekami vykdymo veiksmai, t. y. skolininkui priklausantis turtas bus parduotas iš varžytynių už neadekvačią ir neteisingą kainą tretiesiems asmenims, tokiu būdu eliminuojant bet kokias skolininko teises vykdymo procese. Tokiu būdu skolininkas negrįžtamai praras nuosavybės teises į turtą, t. y. praras ženklios vertės turtą ir dar liks skolingas bankui (hipotekos kreditoriui), kadangi akivaizdu, jog šiuo momentu esant nustatytai pradinei varžytinių kainai – vos 76000 Eur, gautos sumos niekaip nepakaks visam skolininko įsiskolinimui padengti. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą atsižvelgtina į tai, kad neteisingas areštuoto turto įkainojimas (šiuo atveju antstoliui vienašališkai nustačius turto kainą, nepaskiriant turto vertinimo ekspertizės) pažeidžia skolininko turtinius interesus, kadangi įkainoto turto vertės pagrindu nustatant neteisingą turto kainą kyla grėsmė, jog turtas bus parduotas už neadekvačią jo vertei kainą, ko pasėkoje nukentės skolininko interesas kuo greičiau pilna apimtimi atsiskaityti su išieškotoju. Neteisingas turto įkainojimas suponuoja neteisėtų varžytynių tikimybę: neteisingai atliktas turto įkainojimas tiesiogiai įtakoja netinkama pradinės turto pardavimo iš varžytynių kainos nustatymą, tuo tarpu esminiam varžytynių tvarkos pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti, jog dėl antstolio padaryto turto įkainojimo tvarkos pažeidimo galėjo būti neteisingai nustatyta varžytynėse parduodamo turto kaina. Pardavus turtą už neteisingą ir neadekvačią kainą, tai sudarytų prielaidas naujiems teisiniams ginčams inicijuoti siekiant perkainoti turtą, ar reikalauti nuostolių atlyginimo dėl neteisėtų antstolio veiksmų vykdymo procese. Šių aplinkybių būtų galima išvengti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdžius antstolės veiksmus. Įvertinant tai, jog antstolė neteisingai turto arešto aktu nustatė skolininko turto vertę, nepaskiriant jokios turto vertinimo ekspertizės bei nesiremiant jokia turto vertinimo metodika bei kriterijais, akivaizdu, jog bet kokie tolimesni vykdymo veiksmai taip pat bus vertintini kaip neteisėti.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalimi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.

7Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas.

8Skundo pagrįstumo klausimas šioje civilinio proceso stadijoje nenagrinėtinas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, užtikrinti kuo maksimalesnį ir efektyvesnį pareiškėjo teisių gynimą.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas.

10CPK 510 straipsnio 2 dalis numato, jog jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. CPK 510 straipsnio 8 dalis numato, jog skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau, teismas, pripažinęs esant reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymą įstatymas numato kaip išimtinio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, be kita ko prima facie įvertina pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, siekdamas užtikrinti, jog laikinosios apsaugos priemonės bus taikomos laikantis proporcingumo ir ekonomiškumo principų reikalavimų.

11Pareiškėjas skundžia antstolės veiksmus dėl areštuoto ir varžytynėse parduodamo turto įkainojimo, skundu prašo paskirti turto vertės nustatymo ekspertizę. Todėl siekiant išvengti ateityje teisminio bylinėjimosi dėl turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo ir papildomų dėl to kilsiančių kaštų, siekiant kuo greitesnio ir ekonomiškesnio vykdymo proceso užbaigimo, tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti bet kokius vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0090/17/01715, įskaitant ir skolininkui G. S. priklausančio turto (gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), 101,01 kv. m. bendro ploto su priklausiniu: kitais statiniais (inžineriniais) – kitais statiniais (šuliniais k1, k2), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas: 0,0703 ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos; ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ); ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ); ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ) esantys adresu ( - )), varžytynes, vykstančias specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt, varžytynių numeris 151371, vykstančias nuo 2018 m. kovo 14 d. iki 2018 m. balandžio 13 d., iki bus išnagrinėtas pareiškėjo G. S. 2018 m. kovo 30 d. skundas dėl antstolės veiksmų ir priimtas galutinis sprendimas.

12Teismas daro išvadą, jog išnagrinėjus skundą ir galimai nustačius antstolės neteisėtų veiksmų faktą, po skolininko turto varžytynių, jam būtų padaryta žala. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas išieškotojos interesų nepažeis, nes ji taip pat suinteresuota, kad varžytynėse turtas būtų parduotos už didžiausią sumą ir su išieškotoja būtų visiškai atsiskaityta.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 145, 510, 290, 291 straipsniais,

Nutarė

14prašymą tenkinti.

15Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti bet kokius vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0090/17/01715, įskaitant ir skolininkui G. S. priklausančio turto (gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), 101,01 kv. m. bendro ploto su priklausiniu: kitais statiniais (inžineriniais) – kitais statiniais (šuliniais k1, k2), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas: 0,0703 ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos; ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ); ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ); ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ) esantys adresu ( - )), varžytynes, vykstančias specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt, varžytynių numeris 151371, vykstančias nuo 2018 m. kovo 14 d. iki 2018 m. balandžio 13 d., iki bus išnagrinėtas pareiškėjo G. S. 2018 m. kovo 30 d. skundas dėl antstolės veiksmų ir priimtas galutinis sprendimas.

16Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

17Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir vykdoma skubiai.

18Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai