Byla I-45-580/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Veslavos Ruskan ir Rūtos Miliuvienės, sekretoriaujant Laurai Žvirblienei, dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Justinui Stašinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-08-04 nutartį ištirti, ar Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-06-28 sprendimu Nr. T1-511 patvirtintų Laikinų statinių (kioskų, paviljonų) įrengimo ir naudojimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje taisyklių 13, 14, 15, 16 ir 17 punktai atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnį ir 7 straipsnį, Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktą, Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 5 punktą ir 10.5 punktą.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Druskininkų miesto apylinkės teismas prašė patikrinti, ar Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-06-28 sprendimu Nr. T1-511 patvirtintų Laikinų statinių (kioskų, paviljonų) įrengimo ir naudojimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje taisyklių 13, 14, 15, 16 ir 17 punktai atitinka Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnį ir 7 straipsnį, Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktą, Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 5 punktą ir 10.5 punktą.

6Druskininkų miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Minolga“ ieškinį atsakovams V. L., V. B., tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, Druskininkų savivaldybei, Druskininkų savivaldybės administracijai, Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo nukelti nuo žemės sklypo laikinuosius statinius. Šioje byloje ieškovas UAB „Minolga“ kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti atsakovus V. L. ir V. B. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nukelti nuo žemės sklypo, esančio ( - ) Druskininkų mieste (unikalus Nr. ( - )), laikinus statinius-paviljonus, žemės sklypo plane pažymėtus koordinačių taškais Nr. 42, 43, 44, 45. Ieškinyje nurodė, kad pagal 1997-10-21 sudarytą valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį ieškovui 99 metams išnuomotas 0,6338 ha žemės sklypas, esantis ( - ), Druskininkuose. Šiame žemės sklype stovi laikinieji statiniai – atsakovams nuosavybės teise priklausantys paviljonai (toliau – Kioskai). Ieškovas, sudarydamas žemės sklypo nuomos sutartį, žinojo, kad Kioskai yra laikino tipo statiniai, todėl bus nukelti ir ieškovas galės savo nuožiūra pilna apimtimi įgyvendinti nuomos sutartimi įgytas teises. Atsakovai turėjo galiojančius Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2005-05-30 įformintus laikinųjų statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktus, kurie buvo išduoti remiantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2003-02-25 sprendimu Nr. 875 patvirtinta Laikinųjų statinių (kioskų, paviljonų) įrengimo ir naudojimo Druskininkų savivaldybėje tvarka. Šiais aktais atsakovams buvo leista naudoti Kioskus 3 metus, t. y. iki 2008-05-30. Šiuo metu yra pasibaigęs Kioskų pripažinimo tinkamais naudoti aktų galiojimo terminas, o jį pratęsti atsakovai neturi galimybės, nes pagal naujos redakcijos Laikinųjų statinių (kioskų, paviljonų) įrengimo ir naudojimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje taisyklių, patvirtintų Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-06-28 sprendimu Nr. T1-511 (toliau – ir Taisyklės), 10.1.2 punkto reikalavimus įrengiant laikinus statinius valstybės išnuomotoje žemėje asmuo privalo pateikti savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriui žemės nuomos (subnuomos, panaudos) sutartį, o ieškovas tokių sutarčių su atsakovais nėra sudaręs ir neketina sudaryti, taip pat ieškovas, būdamas žemės sklypo nuomininkas, neduos atsakovams sutikimo, numatyto Taisyklių 15 punkte, kad Kioskai būtų pripažinti tinkamais naudoti.

7Atsakovai V. L. ir V. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad Kioskus jie įgijo teisėtu būdu, šiems statiniams Druskininkų miesto valdyba 1993-11-24 sprendimu įteisino du 0,0114 ha ploto žemės sklypus, patvirtino jų raudonąsias linijas. Alytaus apskrities viršininko 1997-10-16 įsakymu Nr. 591 buvo patvirtintas vėliau ieškovui išnuomoto žemės sklypo servitutas – 0,0529 ha ploto privažiavimas ir priėjimas prie laikinųjų kioskų. Servitutai nėra apibrėžti konkrečiu terminu, jie įtraukti į valstybinės žemės nuomos sutartį ir galioja visą šios sutarties galiojimo laikotarpį, jie paminėti žemės sklypo ribų paženklinimo akte, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Ieškovas, pasirašydamas žemės nuomos sutartį, sutiko su nustatytais servitutais, jų neginčijo, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovų kioskai stovi ieškovui išnuomotame žemės sklype be jokio teisinio pagrindo. Kioskai yra tinkami eksploatacijai, jie negali būti išardyti ir perkelti į kitą vietą, jie neatitinka laikinųjų statinių kategorijos, yra II grupės nesudėtingi statiniai. Ieškovas negali remtis Taisyklėmis, nes Druskininkų savivaldybės taryba viršijo savo įgaliojimus jas patvirtindama.

8Druskininkų apylinkės teismas, analizuodamas Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 5 straipsnio 1 dalies, 6 ir 7 straipsnių nuostatas, taip pat Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 5 ir 10.5 punktų, Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, padarė išvadą, jog minėtų teisės aktų analizė leidžia teigti, kad statinių, tarp jų ir laikinųjų, pripažinimo tinkamais naudoti funkcija yra deleguota apskrities viršininkui ir apskrities viršininko administracijai. Be to, nesudėtingų laikinųjų statinių, kokie ir yra kioskai bei paviljonai, pripažinimas tinkamais naudoti yra neprivalomas. Todėl yra pagrindas svarstyti, ar Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-06-28 sprendimu Nr. Tl-511 patvirtintų Taisyklių 13, 14, 15, 16 ir 17 punktai, reglamentuojantys kitokią laikinų statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, neprieštarauja aukščiau minėtoms Vietos savivaldos, Statybos, Apskrities valdymo įstatymų bei Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ normoms.

9Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame atsiliepime atsakovas Druskininkų savivaldybės taryba prašė priimti sprendimą, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-06-28 sprendimu T1-511 patvirtintos Laikinųjų statinių (kioskų, paviljonų) įrengimo ir naudojimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje taisyklės yra teisėtos ir jų 13, 14, 15, 16, 17 punktai neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 daliai, 6 straipsniui, Statybos įstatymo 5 straipsnio 1 daliai, Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktui, statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 ,,Statinių pripažinimo tinkamu naudoti tvarka“ 5 punktui ir 10.5 punktui.

10Pažymėjo, kad minėtos taisyklės reglamentuoja būtent laikinų statinių, apibūdintų Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 punkte, įrengimo ir naudojimo tvarką, tačiau nereglamentuoja Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje ir Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkte minimų statinių įrengimo tvarkos. Nurodė, kad pagal Taisyklių 12 punktą, naujai pastatytus laikinus statinius pripažįsta tinkamais naudoti Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Druskininkų vyriausiasis inspektorius vadovaudamasis teisės aktais, t. y. būtent atsakovų civilinėje byloje minimais teisės aktais. Todėl savivaldybė nesikiša į objekto, minimo Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 punkte, pripažinimo tinkamu naudoti procedūras, nereglamentuoja jokių procedūrų įstatymo nurodyto 3 metų laikino statinio naudojimo laikotarpiu. Visi teisės aktai, reglamentuojantys laikinų statinių statybą, nustato, kad maksimalus laikinų statinių naudojimo terminas yra 3 metai. Taisyklės nereguliuoja laikinų statinių pripažinimo tinkamais naudoti minėtu 3 metų laikotarpiu ir nurodo, kad tai atlieka Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Druskininkų vyriausiasis inspektorius. Tačiau teisės aktai nereglamentuoja ginčo atveju susidariusios faktinės situacijos, kai pasibaigus 3 metų laikotarpiui, laikinieji statiniai nepašalinami ir nelikviduojami. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 nurodo, kad savivaldybės savarankiškos funkcijos apima ir funkcijas, nepriskirtas valstybės institucijoms.

11Tretysis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės administracija atsiliepime išdėstė prašymą ir argumentus, analogiškus Druskininkų savivaldybės tarybos prašymui ir argumentams.

12Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Minolga“ atsiliepime prašė pripažinti, jog Laikinų statinių (kioskų, paviljonų) įrengimo ir naudojimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje taisyklių, patvirtintų Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-06-28 sprendimu Nr. T1-511, 13, 14, 15, 16 ir 17 punktai neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 daliai, 6 ir 7 straipsniams, Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 daliai, Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktui bei Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 5 ir 10.5 punktams.

13Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, Druskininkų miesto apylinkės teismas, kreipdamasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Taisyklių 13, 14, 15, 16 ir 17 punktų atitikimo įstatymams, neįvertino, jog Taisyklės reglamentuoja visiškai kitokio pobūdžio teisinius santykius nei jo prašyme įvardijami teisės aktai, šioje situacijoje nekyla teisės normų kolizija. Be to, Taisyklės Druskininkų savivaldybės tarybos 2009-09-28 sprendimu dėl prekybos viešose vietose taisyklių patvirtinimo Nr. T1-29 buvo pripažintos netekusiomis galios, todėl kyla pagrįstas klausimas, ar apskritai tikslinga vertinti nebegaliojančių Taisyklių pavienių nuostatų atitikimą įstatymams, ir ar toks nagrinėjimas yra suderinamas su proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principais civilinės bylos Nr. 2-279-314/2009 kontekste. Nurodė, kad Taisyklių nuostatos reglamentavo išimtinai tik tuos atvejus, kai, pasibaigus bendram 3 metų laikinųjų statinių naudojimosi terminui, laikinųjų statinių savininkai, siekdami išlaikyti nenugriautą statinį, prašydavo pakartotinai išduoti leidimą naudotis laikinuoju statiniu. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ pakeitimais, numatančiais, jog laikiniesiems statiniams nėra būtinas pripažinimas tinkamais naudoti ir pastarieji nebėra registruojami laikinųjų statinių turto registre, Druskininkų savivaldybės tarybos 2009-09-28 sprendimu dėl prekybos viešose vietose taisyklių patvirtinimo Nr. T1-29 Taisyklės buvo pripažintos netekusiomis galios.

14Byla nutrauktina

15Dėl norminio akto galiojimo

16Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-06-28 sprendimu Nr. T1-511 buvo patvirtintos Laikinų statinių (kioskų, paviljonų) įrengimo ir naudojimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje taisyklės. Druskininkų savivaldybės atsiliepime nurodyta, kad laikraštis, kuriame buvo paskelbtas taisyklių tekstas, nėra išlikęs, tačiau taisyklės yra paskelbtos Druskininkų savivaldybės internetiniame tinklapyje. Sprendimo priėmimo metu galiojusioje Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio redakcijoje buvo nustatyta, kad savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Nuo 2005-07-21 įsigaliojusi redakcija nustatė, kad savivaldybių atstovaujamųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie norminio teisės akto priėmimą ir viso norminio teisės akto teksto paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Analogiška nuostata galioja ir dabartinėje Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio redakcijoje. Teismui yra pateikti duomenys apie tai, kad norminis aktas yra skelbiamas Druskininkų savivaldybės internetinio puslapio dokumentų rubrikoje (b. l. 179). Tuo remdamasis teismas laiko, kad aktas paskelbtas sutinkamai su įstatymo reikalavimais ir yra įsigaliojęs.

17Druskininkų savivaldybės 2009-09-28 sprendimu Nr. T1-209 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ čia nagrinėjamos Laikinų statinių (kioskų, paviljonų) įrengimo ir naudojimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje naujos redakcijos taisyklės buvo pripažintos netekusiomis galios. Šis sprendimas yra paskelbtas Druskininkų savivaldybės internetiniame tinklapyje.

18Dėl ginčijamo norminio akto nuostatų

19Taisyklių 13, 14, 15, 16 ir 17 punktai išdėstyti Laikinų statinių (kioskų, paviljonų) įrengimo ir naudojimo taisyklių IV skyriuje „Laikino statinio pripažinimas tinkamu naudoti“.

20Taisyklių 13 punktas nustato, kad laikinus statinius, kuriems prašoma pratęsti leidimus, pripažįsta tinkamais naudoti Savivaldybės administracijos komisija (toliau – Komisija), kuri Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma iš savivaldybės administracijos tarnautojų. Taisyklių 14 punktas nustato, kad Komisija laikino statinio pripažinimą tinkamu naudoti įformina aktu (toliau – Aktas).Taisyklių 15 punkte įtvirtinta nuostata, kad kai laikinas statinys įrengtas valstybės išnuomotoje ar privačioje žemėje, laikino statinio savininkas, norėdamas gauti Aktą, Komisijai pateikia žemės savininko (nuomininko) sutikimą ar nuomos (subnuomos) sutartį. Taisyklių 16 punktas nustato, kad Aktas surašomas 3 egzemplioriais, kurių 2 įteikiami laikino statinio savininkui, vienas saugomas Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, o Taisyklių 17 punktas teigia, kad Aktai registruojami Savivaldybės laikinųjų statinių registre.

21Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę skirstomos į savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms). Savarankiškosios savivaldybių funkcijos yra nurodytos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje, o valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – šio įstatymo 7 straipsnyje.

22Statybos įstatymo 24 straipsnio (redakcija, galiojanti nuo 2006-10-17) 1 dalis nustato, kad pastatytą, rekonstruotą ar kapitališkai suremontuotą statinį (jo dalį, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta) pripažįsta tinkamu naudoti komisija šio straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų nustatyta tvarka.

23Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustatė, kad apskrities viršininkas nustatyta tvarka organizuoja savivaldybių teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statybos, statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir griovimo valstybinės priežiūros vykdymą. Ši teisės norma neteko galios nuo 2010-01-01 pagal 2009 11 19 įstatymą Nr. XI-502.

24Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 5 punkto redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2009-04-03, nustatyta, kad nesudėtingų statinių, nesudėtingų laikinų statinių [6.13] bei statinių, kuriuose atlikti tik paprastojo remonto darbai (kai nekeičiama jų paskirtis), taip pat pakeistų, rekonstruotų ar suremontuotų energetikos įrenginių pripažinimas tinkamais naudoti neprivalomas. Minėto reglamento 10.5 punkte nustatyta, kad statinius pripažįsta tinkamais naudoti komisijos, kurias skiria: (punkto redakcija, galiojusi nuo 2006-06-12 iki 2010-01-01) vieno ir dviejų butų namų, jų priestatų (antstatų) bei priklausinių, nesudėtingų (tarp jų laikinų) statinių [6.13], taip pat statinių (patalpų), pakeitus jų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį arba suformavus naujus kadastro objektus neatliekant jų rekonstravimo arba kapitalinio remonto, – apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vadovas; pagal redakciją, įsigaliojusią nuo 2010-01-01, kitų statinių, nenurodytų 10.1–10.4 punktuose, – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

25Dėl teismo kompetencijos

26Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio 1 dalis nustato, kad su pareiškimu į administracinį teismą prašant ištirti ar norminis administracinis aktas atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi teisę kreiptis bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai. Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalis suteikia teisę teismui kreiptis dėl norminio administracinio akto teisėtumo tada, kai tai yra susiję su šio teismo nagrinėjama byla ir konkretus administracinis aktas turi būti taikomas toje byloje. Administracinis teismas laikytinas kompetentingu nagrinėti tuos prašymus, kurie atitinka čia nurodytas sąlygas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja praktiką, kad teismui kreipiantis dėl norminio administracinio akto ištyrimo Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio 1 dalies pagrindus, t.y. paduodant abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, prašymo priimtinumas yra įvertinamas pagal jo atitikimą įstatymo reikalavimams. Tokia pozicija suformuluota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-04-03 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. I-20/2009, kur teismas nutraukė administracinę bylą 101 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu kaip nepriskirtą administracinių teismų kompetencijai, konstatavęs, jog besikreipiančio teismo prašymas nėra pagrįstas teisiniais argumentais.

27Iš Druskininkų apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-279-297/2009 medžiagos bei 2009-08-04 nutarties, kuria kreiptasi dėl norminio administracinio akto ištyrimo, matyti, kad reikalas taikyti byloje Taisykles yra siejamas su ieškovo UAB „Minolga“ ieškinio 1.9 punkte nurodytu vienu iš pagrindų, jog prašomų nukelti kioskų pripažinimo tinkamais naudotis aktų galiojimas yra pasibaigęs, o naujų aktų, kurie turi būti išduodami remiantis Taisyklėmis, atsakovai neturi. Kadangi šiuo metu Taisyklės yra panaikintos, tai konstatuotina, jog nėra teisinio pagrindo reikalauti, kad atsakovai įgytų aktus pagal tvarką, nustatytą jau negaliojančiame teisės akte. Tą patį pripažįsta ir tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Minolga“ teismui čia nagrinėjamoje byloje pateiktame atsiliepime. Taisyklės civilinėje byloje šiuo metu nėra sukėlusios jokių teisinių pasekmių ir dėl to nuo jų turinio vertinimo negali priklausyti sprendimas civilinėje byloje. Administracinio akto taikymas šioje byloje nebuvo reikalingas nuo civilinės bylos pradžios. Individualius administracinius sprendimus priima viešojo administravimo subjektai (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1, 8, 9 punktai). Administracinio sprendimo priėmimo procese viešojo administravimo subjektai vertina, ar besikreipiantis asmuo atitinka teisės aktų reikalavimus, kad būtų galima jį pripažinti turinčiu teisę gauti įvairius leidimus, licencijas ir panašiai bei priima sprendimą dėl prašomo dokumento išdavimo. Civilinės bylos kontekste pagal pareikštus reikalavimus yra svarbus ne galimumo gauti leidimą faktas, o leidimo turėjimo faktas. Kadangi teismas pagal savo kompetenciją negali priimti individualių administracinių aktų, tai ir spręsti ar asmuo galėtų tokį sprendimą gauti ar negalėtų, jei būtų kreipęsis, taip pat negali vertinti.

28Konstitucinis teismas 2007-05-22 sprendime konstatavęs, kad pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja tokios teisės akto nuostatos, kurios jo nagrinėjamoje byloje neturi būti taikomos, padarė išvadą, kad tokiu atveju prašymas turi būti vertinamas kaip paduotas asmens, neturinčio teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą. Nors priimdamas 2009-08-14 nutartį Druskininkų apylinkės teismas ir turėjo teisę kreiptis dėl norminio akto teisėtumo ištyrimo, tačiau šiuo metu tokia teisė yra išnykusi ir byla negali būti nagrinėjama administraciniame teisme.

29Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis daroma išvada, kad dėl pasikeitusių aplinkybių byla turi būti nutraukiama Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

30Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais, teismas

Nutarė

32Bylą nutraukti.

33Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Druskininkų miesto apylinkės teismas prašė patikrinti, ar Druskininkų... 6. Druskininkų miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal... 7. Atsakovai V. L. ir V. B. su... 8. Druskininkų apylinkės teismas, analizuodamas Vietos savivaldos įstatymo 4... 9. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame atsiliepime atsakovas... 10. Pažymėjo, kad minėtos taisyklės reglamentuoja būtent laikinų statinių,... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės administracija... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Minolga“ atsiliepime prašė... 13. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, Druskininkų miesto apylinkės teismas,... 14. Byla nutrauktina... 15. Dėl norminio akto galiojimo ... 16. Druskininkų savivaldybės tarybos 2004-06-28 sprendimu Nr. T1-511 buvo... 17. Druskininkų savivaldybės 2009-09-28 sprendimu Nr. T1-209 „Dėl prekybos... 18. Dėl ginčijamo norminio akto nuostatų... 19. Taisyklių 13, 14, 15, 16 ir 17 punktai išdėstyti Laikinų statinių... 20. Taisyklių 13 punktas nustato, kad laikinus statinius, kuriems prašoma... 21. Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybių... 22. Statybos įstatymo 24 straipsnio (redakcija, galiojanti nuo 2006-10-17) 1 dalis... 23. Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustatė, kad... 24. Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo... 25. Dėl teismo kompetencijos... 26. Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 27. Iš Druskininkų apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-279-297/2009... 28. Konstitucinis teismas 2007-05-22 sprendime konstatavęs, kad pareiškėjas... 29. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis daroma išvada, kad dėl pasikeitusių... 30. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais,... 32. Bylą nutraukti.... 33. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...