Byla A-1464-756/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan, Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo T. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo T. V. skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos teritorinei muitinei dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas T. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Departamentas) 2017 m. rugpjūčio 4 d. posėdžio protokolą Nr. 5B-357 (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti Departamentą įskaičiuoti į tarnybos Lietuvos valstybei stažą 3 metų (pakopinės studijos) mokymosi laiką Lietuvos teisės universiteto Policijos fakultete nuo 1996 metų iki 2002 metų; 3) perskaičiuoti pareiškėjui išmokėtą darbo užmokestį nuo 2016 m. liepos 1 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir išmokėti susidariusį skirtumą.

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. jis yra muitinės pareigūnas. Iki tarnybos muitinėje tarnavo Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir VAD), kur jam 2015 m. balandžio 20 d., atleidimo iš tarnybos dienai, buvo nustatytas tarnybos Lietuvos valstybei stažas – 18 metų 6 mėnesiai 18 dienų. Pradėjus eiti pareigas Klaipėdos teritorinėje muitinėje (toliau – ir Klaipėdos TM) posto inspektoriaus pareigose nuo 2016 m. liepos 1 d. tarnybos Lietuvos valstybei stažas jam buvo perskaičiuotas ir sumažintas iki 15 metų 6 mėnesių 18 dienų. Iš pareiškėjo tarnybos stažo buvo eliminuotas mokymosi (pagal profesiją) laikas Lietuvos teisės universiteto Policijos fakultete, kurį VAD pagrįstai įskaičiavo į pareiškėjo stažą, vadovaudamasis 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538 patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Vidaus tarnybos statutas) 37 straipsnio 1 dalies 9 punktu.

93.

10Skundžiamu Sprendimu tarnybos stažas sumažintas, t. y. neįskaitytas į tarnybos stažą mokymosi laikas Lietuvos teisės universitete (Lietuvos policijos akademija 1990–1997 metais, Lietuvos teisės akademija 1997–2000 metais) nuo 1996 m. iki 2002 m., kuris sudarė 3 metus. Tokiu būdu buvo pabloginta pareiškėjo tarnybinė padėtis ir pažeistas teisėtų lūkesčių valstybės tarnyboje principas, nes sumažėjo pareiginės algos priedas, mokamas už tarnybos stažą valstybei ir sumažėjo suteikiamų kasmetinių atostogų dienų skaičius.

114.

12Pareiškėjo teigimu, į jo tarnybos Lietuvos valstybei stažą turi būti įskaičiuoti ir laikotarpiai pagal jo tarnybos metu galiojusio Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punktą, t. y. mokymosi laikas vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose. Departamentas, nustatydamas pareiškėjo tarnybos stažą, privalėjo vertinti visus tarnybos Lietuvos valstybei laikotarpius, reikšmingus tai dienai tarnybos stažui nustatyti. Departamentas pareiškėjo tarnybos stažą privalėjo skaičiuoti ne tik vadovaudamasis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu (toliau – ir Muitinės statutas), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (toliau – ir VTĮ), bet ir Vidaus tarnybos statutu.

135.

14Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

156.

16Atsakovas nurodė, kad Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau – ir Muitinės statutas) 45 straipsnyje įtvirtinta, jog muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas. Valstybės tarnybos įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 patvirtintos Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės) nenumato, kad statutinių valstybės tarnautojų mokymosi laikas galėtų būti įskaitytas į ištarnautus Lietuvos valstybei metus. Vidaus tarnybos stažas, kurį numato Vidaus tarnybos statutas, ir tarnybos Lietuvos valstybei stažas, kurį numato Valstybės tarnybos įstatymas, nėra tapačios sąvokos ir šių stažų skaičiavimą reglamentuoja skirtingų įstatymų normos. Nei Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1–4 dalyse, nei 4 straipsnio 5 dalies 1–4 punktuose, nei Taisyklėse nėra nustatyta, kad statutinių valstybės tarnautojų mokymosi laikas galėtų būtų įskaitytas į ištarnautus Lietuvos valstybei metus. Į pareigūnų ratą, kuriems yra taikomas Vidaus tarnybos statutas, muitinės pareigūnai neįtraukti. Pareiškėjo reikalavimas įskaičiuoti į tarnybos Lietuvos valstybei stažą 3 metų mokymosi laiką Lietuvos teisės universitete, remiantis Vidaus statuto nuostatomis, perskaičiuoti jo darbo užmokestį ir išmokėti skirtumą yra nepagrįstas.

177.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos teritorinė muitinė atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti. Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punktas, kuriame nustatyta, kad mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose laikas yra įskaitomas į vidaus tarnybos stažą, yra specialioji norma, kuri taikoma tik vidaus tarnybos statutiniams valstybės tarnautojams. Valstybės tarnybos įstatymas ir Taisyklės nenumato, kad statutinių valstybės tarnautojų mokymosi laikas galėtų būti įskaitytas į ištarnautus Lietuvos valstybei metus.

19II.

208.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 6 d. sprendimu pareiškėjo T. V. skundą atmetė.

229.

23Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl protokolinio Sprendimo, kuriuo Departamentas atsisakė įskaityti pareiškėjo 3 metų mokymosi laikotarpį Lietuvos teisės universitete nuo 1996 m. iki 2002 m. į tarnybos Lietuvos valstybei stažą, teisėtumo ir pagrįstumo.

2410.

25Teismas nustatė, kad VAD direktorius 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. PK-180 tą pačią dieną atleido iš vidaus tarnybos vyresnįjį leitenantą T. V., šio įsakymo 3 punktu nustatė, kad T. V. vidaus tarnybos stažas ir tarnybos stažas procentiniam priedui už tarnybą Lietuvos valstybei gauti atleidimo dieną (2015 m. balandžio 20 d.) yra 18 metų 6 mėnesiai ir 18 dienų; pareiškėjas 2017 m. liepos 7 d. raštu kreipėsi į Departamento generalinį direktorių, prašydamas perskaičiuoti jo tarnybos stažą Lietuvos valstybei ir įskaičiuoti pareiškėjo mokymosi laikotarpį Lietuvos teisės universitete nuo 1996 metų iki 2002 metų, kuris sudarė 3 metus.

2611.

27Teismas nustatė, kad Departamento generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1B-304 sudaryta komisija 2017 m. rugpjūčio 4 d. vykusiame posėdyje priėmė pareiškėjo ginčijamą protokolinį Sprendimą, kuriuo pareiškėjo 2017 m. liepos 7 d. prašymo netenkino. Komisija nurodė, kad pareiškėjas į Klaipėdos TM posto inspektoriaus pareigas paskirtas nuo 2016 m. liepos 1 d., į tarnybos Lietuvos valstybei stažą Departamentas šiam pareigūnui įskaitė šiuos laikotarpius: nuo 1997 m. rugpjūčio 1 d. iki 1999 m. rugsėjo 1 d. – darbovietė Mažeikių raj. PK; nuo 2001 m. lapkričio 2 d. iki 2015 m. balandžio 20 d. – darbovietė VAD (specialistas); nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 2 d. Muitinės sistemoje. Komisija Sprendime padarė išvadą, kad Tarnybos muitinėje statutas nenumato muitinės pareigūnų tarnybos stažo skaičiavimo tvarkos, todėl šių pareigūnų tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimui taikomos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos, šis įstatymas ir Taisyklės nenumato, kad statutinių valstybės tarnautojų mokymosi laikas galėtų būti įskaitytas į ištarnautus Lietuvos valstybei metus, komisija darė išvadą, kad mokymosi laikotarpis Lietuvos teisės universitete nuo 1996 m. iki 2002 m., kuris sudarė 3 metus, į pareiškėjo tarnybos Lietuvos valstybei stažą neįskaitytinas.

2812.

29Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, susijusių su pareiškėjo atleidimu iš VAD ir vidaus tarnybos stažo bei tarnybos Lietuvos valstybei stažo apskaičiavimu pareiškėjo atleidimo iš VAD dieną, t. y nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas iki 2015 m. balandžio 20 d. buvo įgijęs 18 metų 6 mėnesių ir 18 dienų tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir į šį stažą yra įskaičiuoti pareiškėjo mokymosi Lietuvos policijos akademijoje ir Lietuvos teisės akademijoje (Lietuvos teisės universitete) laikotarpiai. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl pareiškėjo įgyto tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarkos, pareiškėjui pradėjus eiti statutinę tarnybą muitinės sistemoje.

3013.

31Kilusiam ginčui teismas taikė Valstybės tarnybos įstatyme, Taisyklėse, Muitinės statute įtvirtintą teisinį reguliavimą ir nurodė, kad pagal Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalį, tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies 1–4 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius. Teismas pažymėjo, kad tarnybos stažo skaičiavimo tvarka detalizuojama Taisyklėse ir pacitavo jų 3, 4 ir 7 punktus, kurie apibrėžia tarnybos stažo pradžios momentą, stažo skaičiavimo taisykles, kai tarnybą sudaro ne vienas laikotarpis, taip pat į tarnybos stažą įskaitomų laikotarpių rūšis.

3214.

33Teismas, vadovaudamasis Muitinės statuto 1 straipsnio nuostatomis, pažymėjo, kad būtent šis teisės aktas nustato muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje ir atleidimo iš jos tvarką, muitinės pareigūnų perkėlimą į kitas pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, atsakomybę, socialines garantijas, kitus jų statuso ypatumus; be išlygų muitinės pareigūnams taikoma Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta darbo apmokėjimo tvarka.

3415.

35Įvertinęs nurodytą teisinį reguliavimą, teismas padarė išvadą, kad Muitinės statutas, kaip savarankiškas muitinės pareigūnų tarnybos teisnius santykius reglamentuojantis įstatymas, nenustato muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo tvarkos, taip pat muitinės pareigūnų tarnybos Lietuvos valstybei stažo apskaičiavimo taisyklių. Šio statuto 1 straipsnio 2 dalis laikytina blanketine norma, imperatyviai nustatančia, kad statutu nereglamentuojamiems tarnybos klausimams spręsti turi būti vadovaujamasi Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis. Teismas konstatavo, kad muitinės pareigūno tarnybos stažas turi būti skaičiuojamas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnyje ir Taisyklių 3–4, 7 punktuose nustatytą tvarką.

3616.

37Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad apskaičiuojant jo tarnybos Lietuvos valstybei stažą turėjo būti vadovaujamasi ir Vidaus tarnybos statutu. Teismas nurodė šiuo statutu reguliuojamus teisinius santykius ir pažymėjo, kad Vidaus tarnybos sistema yra Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities vidaus reikalų statutinių įstaigų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų visuma bei ryšiai tarp jų. Teismas sprendė, kad Vidaus tarnybos statuto nuostatos, atsižvelgiant į šio statuto taikymo apimtį, netaikomos statutiniams valstybės tarnautojams, kurie nėra vidaus tarnybos sistemos pareigūnai.

3817.

39Teismas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuluojamoje konstitucinėje doktrinoje statutinė valstybės tarnyba suprantama kaip specifinė valstybės tarnybos rūšis; statutinė valstybės tarnyba negali būti vienoda dėl jos atliekamų funkcijų įvairovės, todėl policijos, vidaus tarnybos, saugumo tarnybos ir kitų statutinių valstybės institucijų (inter alia muitinės) pareigūnų statusas turi būti diferencijuotas ir turėti atitinkamuose statutuose nustatytų ypatumų.

4018.

41Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo tarnybos VAD laikotarpiu vidaus tarnybos stažo skaičiavimo tvarką nustatęs Vidaus tarnybos statutas yra speciali norma Valstybės tarnybos įstatymo atžvilgiu. Pareiškėjui pradėjus tarnauti muitinės sistemoje, kurios funkcionavimo teisinis pagrindas, be kita ko, yra ir Muitinės statutas, teisiškai nereikšminga tapo vidaus tarnybos stažo dalis, kuri apėmė Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnyje ir Taisyklių 7 punkte nenurodytus laikotarpius, t. y. pareiškėjo mokymosi Lietuvos teisės universitete laiką. Teismas sprendė, kad muitinės pareigūnas nėra vidaus sistemos pareigūnas, todėl Vidaus tarnybos statuto nuostatos šio pareigūno tarnybos stažo apskaičiavimo tvarkai neturi įtakos. Muitinės pareigūnams be išimčių taikomos Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio ir Taisyklių 7 punkto nuostatos, kuriose pateikiamas išsamus ir baigtinis sąrašas laikotarpių, kurie įskaitomi į tarnybos stažą. Minėtose nuostatose teisė įtraukti pareigūno mokymosi vidaus reikalų aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose laiką nėra numatyta, todėl pareiškėjo mokymosi laikotarpis Lietuvos teisės universiteto Policijos fakultete, negali būti įskaičiuotas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

4219.

43Teismas pažymėjo, kad tokius pačius išaiškinimus dėl esminio ginčo klausimo yra pateikęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panašaus pobūdžio bylose (pvz., 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-518/2010, 2013 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-344/2013). Teismas pripažino pareiškėjo skundžiamą sprendimą teisėtu ir pagrįstu, todėl jo skundą atmetė.

44III.

4520.

46Pareiškėjas T. V. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

4721.

48Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas ir priėmė neteisėtą sprendimą. Pareiškėjas apeliaciniame skunde pakartoja faktines aplinkybes ir teisinius argumentus, kuriuos buvo nurodęs skunde pirmosios instancijos teismui.

4922.

50Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia tais pačiais argumentais, kuriuos išdėstė atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui.

5123.

52Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos teritorinė muitinė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti nėra pagrindo.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV.

5524.

56Byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo, kuris pradėjo eiti tarnybą Lietuvos muitinėje, tarnybos stažo Lietuvos valstybei nustatymo, kai pridedamas tarnybos (darbo) stažas kitu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.

5725.

58Pareiškėjas nesutinka su Muitinės departamento sprendimu neįtraukti į jo tarnybos Lietuvos valstybei stažą 3 metų mokymosi laiką Lietuvos teisės universiteto Policijos fakultete nuo 1996 metų iki 2002 metų, kuris jam buvo įskaičiuotas dirbant Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos.

5926.

60Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

6127.

62Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 45 straipsnyje įtvirtinta, jog muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas. Muitinės statuto 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad muitinės pareigūnams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, o pagal šio straipsnio 3 dalį – muitinės pareigūnams mokami priedai ir priemokos negali viršyti Valstybės tarnybos įstatyme nustatytų dydžių. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalį tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies 1-4 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius. Tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas.

6328.

64Nei Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1-4 dalyse, nei 4 straipsnio 5 dalies 1-4 punktuose, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėse nėra nustatyta, kad statutinių valstybės tarnautojų mokymosi laikas įskaitomas į ištarnautus Lietuvos valstybei metus. Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatos, numatančios, kad mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose yra įskaitomas į vidaus tarnybos stažą, yra specialioji teisės norma, kuri taikoma tik vidaus tarnybos statutiniams valstybės tarnautojams. Vidaus tarnybos stažas, kurį numato Vidaus tarnybos statutas, ir tarnybos Lietuvos valstybei stažas, kurį numato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, nėra tapačios sąvokos ir šių stažų skaičiavimą reglamentuoja skirtingų įstatymų normos.

6529.

66Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas analogiško pobūdžio bylas, yra konstatavęs, kad konkretaus valstybės tarnautojo teisinį statusą (visumą teisių ir pareigų) reikia vertinti atsižvelgiant į konkrečią valstybės tarnybos sritį (žr., pvz., 2013 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-492-344/2013 ir kt.). Pareiškėjo statusą visų pirma nustatantis specialus teisės aktas – Muitinės statutas, reglamentuoja muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje ir atleidimo iš jos tvarką, muitinės pareigūnų perkėlimą į kitas pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, atsakomybę, socialines garantijas, kitus jų statuso ypatumus (Muitinės statuto 1 str. 1 d.). Valstybės tarnybos įstatymas muitinės pareigūnams taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja šis Statutas. Be išlygų muitinės pareigūnams taikoma Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta darbo apmokėjimo tvarka (Muitinės statuto 1 str. 2 d.). Darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai muitinės pareigūnams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas (Muitinės statuto 1 str. 3 d.).

6730.

68Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą įrodymų vertinimo ir ginčą reglamentuojančių teisės normų taikymo aspektais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai jas išanalizavo ir įvertino, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

69Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

70Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo T. V. apeliacinį skundą atmesti.

71Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas T. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. jis yra muitinės... 9. 3.... 10. Skundžiamu Sprendimu tarnybos stažas sumažintas, t. y. neįskaitytas į... 11. 4.... 12. Pareiškėjo teigimu, į jo tarnybos Lietuvos valstybei stažą turi būti... 13. 5.... 14. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį... 15. 6.... 16. Atsakovas nurodė, kad Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau... 17. 7.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos teritorinė muitinė atsiliepime į... 19. II.... 20. 8.... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 6 d. sprendimu... 22. 9.... 23. Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl protokolinio Sprendimo, kuriuo... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad VAD direktorius 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.... 26. 11.... 27. Teismas nustatė, kad Departamento generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio... 28. 12.... 29. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių,... 30. 13.... 31. Kilusiam ginčui teismas taikė Valstybės tarnybos įstatyme, Taisyklėse,... 32. 14.... 33. Teismas, vadovaudamasis Muitinės statuto 1 straipsnio nuostatomis, pažymėjo,... 34. 15.... 35. Įvertinęs nurodytą teisinį reguliavimą, teismas padarė išvadą, kad... 36. 16.... 37. Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad apskaičiuojant jo tarnybos... 38. 17.... 39. Teismas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo... 40. 18.... 41. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo tarnybos VAD... 42. 19.... 43. Teismas pažymėjo, kad tokius pačius išaiškinimus dėl esminio ginčo... 44. III.... 45. 20.... 46. Pareiškėjas T. V. apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 47. 21.... 48. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė... 49. 22.... 50. Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų... 51. 23.... 52. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos teritorinė muitinė atsiliepime į... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV.... 55. 24.... 56. Byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo, kuris pradėjo eiti tarnybą... 57. 25.... 58. Pareiškėjas nesutinka su Muitinės departamento sprendimu neįtraukti į jo... 59. 26.... 60. Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad pagal Administracinių bylų... 61. 27.... 62. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 45 straipsnyje įtvirtinta,... 63. 28.... 64. Nei Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1-4 dalyse, nei 4 straipsnio 5... 65. 29.... 66. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas analogiško... 67. 30.... 68. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą įrodymų vertinimo ir ginčą... 69. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 70. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 6 d. sprendimą... 71. Nutartis neskundžiama....