Byla A-180-300-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (pranešėja), Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Algirdo Taminsko,

2sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei,

3šalims nedalyvaujant,

4rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. P. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. gegužės 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. P. skundą atsakovui Telšių rajono policijos komisariatui, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 5208, 70 Lt nesumokėto darbo užmokesčio dalį. Nurodė, kad 2002 – 2004 metais dėl Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimu neteisėtais pripažintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-05-20 nutarimo Nr. 686 ,,Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 m. II pusmetį“ bei 2003-01-17 nutarimo Nr. 53 ,,Dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“ taikymo jam atsakovas išmokėjo ne visą pagal įstatymus priklausiusį darbo užmokestį. Teigė, kad su atsakovo įsakymais, kurias buvo nustatomas darbo užmokesčio indeksavimo koeficientas, nebuvo supažindintas. Atsiskaitymo lapeliuose apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį nebuvo nuorodų apie darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymą.

7Tretysis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad pareiškėjui darbo užmokestis buvo skaičiuojamas taikant darbo užmokesčio indeksavimą pagal galiojančius teisės aktus. Darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog darbdavys gali keisti darbo apmokėjimo sąlygas, kai toks reguliavimas yra nustatytas įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose. Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarimu konstatavo, kad teisės aktai dėl darbo užmokesčio indeksavimo ir su tuo susijęs darbo užmokesčio sumažinimas prieštarauja Konstitucijai. Įstatymas ar kitas Seimo aktas, Lietuvos Respublikos Prezidento, Vyriausybės aktas negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas prieštarauja Konstitucijai arba įstatymams (Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalis, Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 1 dalis). Nėra pagrindo teigti, kad atsakovas, neišmokėdamas viso priklausančio darbo užmokesčio, neveikė taip, kaip pagal teisės aktus privalėjo veikti. Taip pat nėra Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje nustatytų valstybės civilinės atsakomybės pagrindų. Pabrėžė, kad pareiškėjui sumažintas darbo užmokestis buvo mokamas vadovaujantis atitinkamais atsakovo įsakymais, kurie yra įvykdyti. Be to, šie įsakymai įstatymų nustatyta tvarka nėra nuginčyti ir jiems apskųsti pareiškėjas yra praleidęs vieno mėnesio terminą

8Šiaulių apygardos administracinis teismas 2005 m. gegužės 2 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

9Teismas nustatė, kad, laikotarpiui nuo 2002 metų liepos mėnesio iki 2004 metų kovo mėnesio vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu patvirtintomis Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo 2002 metų II pusmetį taisyklėmis, 2003 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 53 patvirtintomis Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklėmis atsakovo įsakymais komisariate nustačius darbo užmokesčio indeksavimo koeficientus, pareiškėjui buvo mokamas mažesnis darbo užmokestis. Konstitucinis Teismas tik 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu pripažino, kad Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalis (2002-12-10 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 53 ,,Dėl Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių 1 ir 2 punktai bei šiuo nutarimu patvirtintos Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės prieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai, 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui. Iki nurodyto Konstitucinio Teismo sprendimo, teismo nuomone, atsakovas privalėjo vykdyti galiojančius teisės aktus - išimtinė teisė spręsti, ar įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją, yra suteikta Konstituciniam Teismui, todėl, kol nėra atitinkamo Konstitucinio Teismo sprendimo, valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teisės aktą, motyvuodamos šio akto nekonstitucingumu.

10Teismas nurodė, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalį neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Taigi teisės aktai, Konstitucinio Teismo pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, negali būti taikomi santykiams, atsirandantiems po Konstitucinio Teismo nutarimo oficialaus paskelbimo dėl šių aktų prieštaravimo Konstitucijai, tačiau iki šio momento taikant teisės aktus priimtiems sprendimams šių aktų pripažinimas prieštaraujančiais Konstitucijai reikšmingas tiek, kiek šie sprendimai nėra įvykdyti, t.y. nesukėlę realių teisinių pasekmių. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo atžvilgiu sprendimas buvo įvykdytas, t.y., vadovaujantis galiojusių įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nuostatomis, buvo taikomas darbo užmokesčio indeksavimo koeficientas ir pareiškėjui išmokėtas mažesnis darbo užmokestis. 2004-12-13 Konstitucinio Teismo nutarimas negali būti taikomas atgal ir jo pagrindu atsakovo veiksmai negali būti pripažinti neteisėtais. Teismas pabrėžė, kad, kaip ir reikalauja Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalies nuostata, po byloje minimo Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo atsakovas teisės aktų, pripažintų prieštaraujančiais Konstitucijai, netaikė.

11Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują – pareiškėjo skundą patenkinti. Mano, kad kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą (Konstitucijos 48 straipsnis). Pabrėžia, kad apie atlyginimo sumažinimą, vadovaujantis Darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalimi), jis privalėjo būti iš anksto įspėtas. Pareiškėjo raštiško sutikimo dėl darbo užmokesčio mažinimo, taikant indeksavimo koeficientą, nėra. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo bendruoju teisės principu ex injuria jus non oritur (iš neteisės teisė neatsiranda), taip pat Darbo kodekso 298 straipsniu.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą palikti galioti, o apeliacinio skundo netenkinti.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14apeliacinis skundas tenkinamas.

15Pareiškėjas prašo priteisti 2002 – 2004 metais dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymo atsakovo neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, nesiekdamas pripažinti neteisėtu tam tikro administracinio akto, veiksmo ar neveikimo. Tokio reikalavimo dalykas yra konkrečių piniginių sumų priteisimas. Reikalavimas priteisti negautą darbo užmokestį taip pat nelaikytinas reikalavimu dėl žalos atlyginimo ir nesiejamas su darbo užmokesčio nesumokėjusio subjekto (institucijos) kalte.

16Darbo užmokesčio indeksavimo koeficientai Telšių rajono policijos komisariato pareigūnams buvo nustatyti komisariato viršininko 2002 - 2004 įsakymais, priimtais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 686 ,,Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 metų antrą pusmetį“ patvirtintomis Valstybės tarnautojo darbo užmokesčio skaičiavimo 2002 m. II pusmetį taisyklėmis, 2003 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 53 ,,Dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklėmis. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalis (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija), taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 686 ,,Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 metų II pusmetį“ ir šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Valstybės tarnautojo darbo užmokesčio skaičiavimo 2002 metų II pusmetį taisyklės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“ 1 ir 2 punktai bei šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

17Valstybės tarnautojų reikalavimams dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo taikytinas Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas trejų metų senaties terminas. Iki to momento, kada teisė pareikšti skundą ar ieškinį teisme gali būti įgyvendinta, negali būti laikoma, kad valstybės tarnautojo atžvilgiu atsiradusi darbo užmokesčio nepriemoka yra laikoma ,,įvykdytu sprendimu“ Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme (Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1 – 638/2005). Pareiškėjas į teismą dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo kreipėsi nepažeisdamas terminų, nustatytų tokiems reikalavimams pareikšti. Pareiškėjo teisės buvo pažeistos nesumokėjus jam pagal įstatymus priklausančio darbo užmokesčio. Administraciniai aktai (atsakovo įsakymai), nustatantys darbo užmokesčio indeksavimo koeficientą, pareiškėjo teisėms nagrinėjamoje byloje įtakos neturėjo ir jų nenuginčijamas neužkerta kelio reikalauti paties negauto darbo užmokesčio priteisimo.

18Sprendimas dėl skundo turi būti priimamas vadovaujantis sprendimo priėmimo dieną galiojančiomis teisės normomis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A12-219/2004). Šiaulių apygardos administraciniam teismui, priimant sprendimą šioje byloje, Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu pripažintos neteisėtomis teisės normos nebegalėjo būti taikomos. Taigi yra išnykęs teisinis pagrindas, kuriuo atsakovas galėtų grįsti Valstybės tarnybos įstatyme nustatyto darbo užmokesčio nemokėjimą pareiškėjui.

19Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo reikalavimas yra teisėtas ir pagrįstas – jam iš Telšių rajono policijos komisariato priteistina 5208,70 Lt 2002 – 2004 metais neišmokėto darbo užmokesčio (Telšių rajono policijos komisariato 2005-03-25 pažyma (b.l. 11, 12)).

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21apeliacinį skundą patenkinti.

22Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. gegužės 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują: pareiškėjo skundą patenkinti – priteisti V. P. iš atsakovo Telšių rajono policijos komisariato 5208, 70 Lt (penkis tūkstančius du šimtus aštuonis Lt 70 ct) neišmokėto darbo užmokesčio.

23Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei,... 3. šalims nedalyvaujant,... 4. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Teisėjų kolegija ... 6. pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 5208, 70... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Vidaus reikalų... 8. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2005 m. gegužės 2 d. sprendimu... 9. Teismas nustatė, kad, laikotarpiui nuo 2002 metų liepos mėnesio iki 2004... 10. Teismas nurodė, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalį... 11. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo Šiaulių apygardos administracinio... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo... 13. Teisėjų kolegija... 14. apeliacinis skundas tenkinamas.... 15. Pareiškėjas prašo priteisti 2002 – 2004 metais dėl darbo užmokesčio... 16. Darbo užmokesčio indeksavimo koeficientai Telšių rajono policijos... 17. Valstybės tarnautojų reikalavimams dėl nesumokėto darbo užmokesčio... 18. Sprendimas dėl skundo turi būti priimamas vadovaujantis sprendimo priėmimo... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, atsižvelgiant į išdėstytą,... 20. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 21. apeliacinį skundą patenkinti.... 22. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. gegužės 2 d. sprendimą... 23. Sprendimas neskundžiamas....