Byla Ik-1140-437/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Nijolės Šidagienės, Mildos Vainienės, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant atsakovės atstovui Albertui Laurinavičiui, viešame teismo posėdyje administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Omnitel“ skundą atsakovei Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos,

Nustatė

22010-11-18 pareiškėja UAB „Omnitel“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2010-10-15 raštą Nr. A33-5855-(26.2.1) „Dėl rašytinio pritarimo“ ir įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administraciją priimti sprendimą dėl rašytinio pritarimo UAB „Omnitel“ Judriojo GSM ryšio stiprintuvo Jusinės vs. Sužionių sen. Vilniaus rajone supaprastintam projektui (b.l. 1-4).

32011-01-12 teisme gautas pareiškėjos prašymas administracinę bylą nutraukti ir patvirtinti tarp šalių pasirašytą taikos sutartį (b.l. 54-56).

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalies nuostatas, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius. Administracinių bylų teisenos įstatyme nėra normų, nustatančių taikos sutarties institutą, bet tai nereiškia, kad taikos sutartis negalima. Taikius susitarimus skatina Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Rec (2001) 9 „Dėl bylinėjimosi tarp administravimo institucijų ir privačių asmenų alternatyvų. Taikūs susitarimai viešojo administravimo srityje taikomi Belgijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir kitose Europos sąjungos valstybėse. LR CPK 140 str. 3 d. nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinės šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą ir šalių pasirašomas. Prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą. Nutartyje turi būti nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos. Pagal teisės analogiją taikytina LR CPK 140 str. 3 d. Pareiškėjos pateikta taikos sutartis patvirtintina. LR administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis nustato, kad pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Administracinė byla nutrauktina (LR ABTĮ 52 str., 101 str. 3 p.).

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 3 p., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d.,

Nutarė

6

8

9Patvirtinti tarp šalių sudarytą tokio turinio taikos sutartį:

10Vilnius, du tūkstančiai dešimtųjų metų gruodžio mėnesio 21 diena

11Pareiškėjas: UAB „Omnitel“, juridinio asmens kodas: ( - ), buveinė: ( - ), Vilnius, atstovaujama advokatės Loretos Andziulytės, veikiančios pagal atstovavimo sutartį,

12Atsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas: 188708224, Rinktinės g. 50, Vilnius, atstovaujama Liucinos Kotlovskos,

13toliau taikos sutartyje visi kartu vadinamos Šalimis.

14KADANGI:

15Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau taip pat Inspekcija) 2010-11-12 raštu Nr. (8.4)-2D-13627 nurodė, jog savivaldybių administracijos turi nagrinėti prašymus išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir tais atvejais, kai savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius buvo surašytas iki 2010 m. rugsėjo 30 d. ir Inspekcija iki 2010 m. rugsėjo 30 d. informavo savivaldybės administraciją apie savavališkos statybos atvejį ir prašė neišduoti statybą leidžiantį dokumentą;

16Vilniaus rajono savivaldybės administracija pakartotinai, išnagrinėjusi UAB „Omnitel“ pateiktą Judriojo GSM ryšio stiprintuvo Jusinės vs., Sužionių sen., Vilniaus raj, sav, supaprastintą projektą nustatė, kad jis atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus ir nėra kliūčių jam pritarti;

17ŠALYS, siekdamos taikiai išspręsti kilusį teisminį ginčą administracinėje byloje Nr. 1-4073/2010 pagal UAB „Omnitel“ 2010 m. lapkričio 15 d. skundą dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2010 m. spalio 15 d. rašto Nr. A33-5855-(26.2.1) „Dėl rašytinio pritarimo“,

18Vadovaudamosis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 6 d., LR civilinio kodekso 6.983 str., LR civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., susitarė ir sudarė šią taikos sutartį administracinėje byloje Nr. 1-4073/2010:

191. Atsakovas įsipareigoja per dvi darbo dienas nuo šios sutarties sudarymo dienos išduoti statybą leidžiantį dokumentą - rašytinį pritarimą UAB „Omnitel“ pateiktam Judriojo GSM ryšio stiprintuvo Jusinės vs., Sužionių sen., Vilniaus r. sav supaprastintam projektui.

202. Pareiškėjas atsisako visų skundo reikalavimų (t. y. skundo) šioje administracinėje byloje.

213

22Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo, šalims sudarius taikos sutartį, teisinės pasekmės, numatytos LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str. 3 d.

234. Patirtas teismo, bylinėjimosi ir visas kitas turėtas išlaidas, įskaitant išlaidas už teisines ir atstovavimo paslaugas, kiekviena šalis padengia savo lėšomis ir viena iš kitos nereikalauja.

245. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir (ar) gerai moralei bei viešajam interesui: nėra kitų aplinkybių, kurios galėtų būti teisinis pagrindas pripažinti šią taikos sutartį negaliojančia ir (ar) niekine.

256. Šalys pareiškia, kad šią taikos sutartį perskaitė, jos turinį, prasmę ir teisines pasekmes suprato ir kaip atitinkančiąja valią priima ir pasirašo.

267. Ši taikos sutartis yra sudaryta keturiais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią po vieną kiekvienai Šaliai, ir vieną- teismui.

27Administracinę bylą Nr. I-1140-437/2011 nutraukti.

28Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2010-11-18 pareiškėja UAB „Omnitel“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 3. 2011-01-12 teisme gautas pareiškėjos prašymas administracinę bylą... 4. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalies... 5. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 6. ... 8. ... 9. Patvirtinti tarp šalių sudarytą tokio turinio taikos sutartį:... 10. Vilnius, du tūkstančiai dešimtųjų metų gruodžio mėnesio 21 diena... 11. Pareiškėjas: UAB „Omnitel“, juridinio asmens kodas: ( - ),... 12. Atsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas: 188708224,... 13. toliau taikos sutartyje visi kartu vadinamos Šalimis.... 14. KADANGI:... 15. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 16. Vilniaus rajono savivaldybės administracija pakartotinai, išnagrinėjusi UAB... 17. ŠALYS, siekdamos taikiai išspręsti kilusį teisminį ginčą... 18. Vadovaudamosis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 6 d., LR... 19. 1. Atsakovas įsipareigoja per dvi darbo dienas nuo šios sutarties sudarymo... 20. 2. Pareiškėjas atsisako visų skundo reikalavimų (t. y. skundo) šioje... 21. 3... 22. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo,... 23. 4. Patirtas teismo, bylinėjimosi ir visas kitas turėtas išlaidas, įskaitant... 24. 5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši taikos sutartis neprieštarauja... 25. 6. Šalys pareiškia, kad šią taikos sutartį perskaitė, jos turinį,... 26. 7. Ši taikos sutartis yra sudaryta keturiais egzemplioriais, turinčiais... 27. Administracinę bylą Nr. I-1140-437/2011 nutraukti.... 28. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...