Byla I-62-243/2010

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vidos Stonkuvienės (pirmininkaujančios ir pranešėjos), Remigijaus Armino, Irenos Stulpinienės, sekretoriaujant Nataljai Švec, dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, atstovei prokurorei Sigutei Stropienei, atsakovių Palangos miesto savivaldybės tarybos ir Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovei Daivai Zūbytei, trečiųjų suinteresuotų asmenų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio atstovui Vitalijui Juškai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Reginai Daunorienei, UAB „Vakarų projektai“ atstovei Zitai Jatkauskienei, AB „VST“ atstovui advokatui Eduardui Antonenko, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovėms Palangos miesto savivaldybės tarybai ir Palangos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, AB „VST“, UAB „Vakarų projektai“ dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimo Nr. T2-146 „Dėl žemės sklypų ( - ), Palangoje, detalaus plano patvirtinimo“, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-03-02 sprendimo Nr. T2-44 „Dėl Tarybos 2005-07-14 sprendimo Nr. T2-146 pakeitimo“, Palangos miesto savivaldybės administracijos 2006-03-15 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 60 panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašymu (t. 1, b.l. 8-14) prašo:

41) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimą Nr. T2-146 „Dėl žemės sklypų ( - ),, detalaus plano patvirtinimo“,

52) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-03-02 sprendimą Nr. T2-44 „Dėl Tarybos 2005-07-14 sprendimo Nr. T2-146 pakeitimo“,

63) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2006-03-15 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 60.

7Pareiškėjas nurodo, kad 2009-04-10 gavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2009-04-10 pranešimą Nr. (3.10)2KL-12 „Dėl žemės sklypų ( - ), detalaus plano teisėtumo“. 2009-05-22 gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009-05-18 pažymą Nr. 6-(1.15)-4D-l 10, kurios pagrindu kreipėsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo.

8Nurodo, kad žemės sklypas, adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise jį valdo Klaipėdos apskrities viršininko administracija, o panaudos sutarčių pagrindu jis perduotas Palangos miesto savivaldybės administracijai ir AB „VST“. Žemės sklypas, adresu ( - ), nesuformuotas ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas. Nurodo, jog skundžiamo detaliojo plano sprendiniais numatyta esamą 2353 kv.m ploto žemės sklypą, ( - ), padalinti į du sklypus: žemės sklypą Nr. 1 (sklypo plotas 2272 kv.m), pagrindinės tikslinės žemės naudojimo būdas - valstybinės valdžios ir savivaldos institucijoms ir įstaigoms statyti (indeksas V4), pastatų aukštis - 15 m, užstatymo tankis - 52 proc., užstatymo intensyvumas - 2,2; planuojama Palangos miesto savivaldybės administracijos pastato statyba; žemės sklypas Nr. 2T (sklypo plotas 81 kv.m), žemės naudojimo būdas – teritorijos inžinerinės infrastruktūros objektams įrengti ir eksploatuoti (indeksas 14), pastatų aukštis - 5 m, užstatymo tankis - 62 proc., užstatymo intensyvumas - 0,62; planuojama esamos transformatorinės rekonstrukcija. Teigia, jog valstybinės žemės sąskaita formuojami trys sklypai ( - ): žemės sklypas Nr. 3 (sklypo plotas 27 kv.m.), žemės naudojimo būdas – teritorijos finansinėms įstaigoms statyti ir eksploatuoti (indeksas K2), pastatų aukštis - 4 m, užstatymo tankis - 0,25 proc., užstatymo intensyvumas - 0,25; planuojamas banko „Snoras“ paviljono pastatymas; žemės sklypas Nr. 4 (sklypo plotas 2556 kv.m), žemės naudojimo būdas - teritorijos inžinerinės infrastruktūros objektams įrengti ir eksploatuoti (indeksas 14), pastatų aukštis - 2,5 m, užstatymo tankis - 60 proc., užstatymo intensyvumas - 1,2; planuojamos 100 vietų dviejų lygių automobilių stovėjimo aikštelės (automobilių saugyklos); žemės sklypas Nr. 5 (sklypo plotas 123 kv.m), žemės naudojimo būdas -sodybinio užstatymo be teisės statyti (indeksas GI).

9Skundo reikalavimą grindžia tuo, jog ginčijamo detaliojo plano sprendiniai prieštarauja teritorijos tvarkymui, nustatytam Palangos miesto generalinio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-04 nutarimu Nr. 523, Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1999-07-29 sprendimu Nr. 134, bei Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000-05-25 sprendimu Nr. 32, sprendiniais. Argumentuoja, jog Teritorijų planavimo įstatymo (2004-01-15 redakcija Nr. IX-1962) 24 straipsnio 4 dalyje bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 25 punkte numatyta, kad detalieji planai negali būti rengiami, jeigu jų planavimo tikslai prieštarauja valstybės, Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos institucijos, apskrities ir savivaldybės lygmens bendrųjų (išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje) arba specialiųjų planų sprendiniams, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams. Tų pačių teisės norminių aktų, atitinkamai, 26 straipsnio 3 dalimi ir 49 punktu nustatyta, kad detaliojo plano sprendiniai turi neprieštarauti įstatymams, Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų, taip pat specialiųjų planų sprendiniams, kitiems teisės aktams.

10Pareiškėjas nurodo, jog Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano sprendiniais ginčo sklypai yra urbanistinės vertybės teritorijos (U2) dalyje, kuriai nustatyta riboto paminklosauginio režimo zona, fragmentinis saugojimo mastas bei restauravimo-atkūrimo tvarkymo režimas. Teigia, jog Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996-06-25 įsakymu Nr. 60 pavirtintų Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo režimų taikymo taisyklių 6.2. punktu nustatyta, kad tvarkymo režimai nustatomi visų rūšių didelėms, sudėtingoms, daugiaetapėms vertybėms ir kultūrinėms vietovėms, o 5.1 punkte nurodyta, kad restauravimo-atkūrimo režimu (išsaugant restauravimo reikalavimų prioritetą) visos autentiškos ir atkuriamos dalys bei elementai, taip pat paliekami nevertingi intarpai ir naujadarai, nederantys su autentiškąja dalimi, naujomis priemonėmis stiprinamos ir jungiamos į vieningą visumą, kuri pritaikoma nūdienos poreikiams. Argumentuoja, jog nors šiuo režimu yra numatytas pritaikymas nūdienai, tačiau toks tikslas galėtų būti siekiamas tik 5.2 punkte baigtiniu sąrašu išvardintais tvarkymo darbais, tarp kurių nauja statyba nenumatyta. Pažymi, jog ginčijamu administraciniu aktu patvirtintu detaliuoju planu visi suformuoti žemės sklypai patenka į administracinę-komercinę zoną, kuriai Palangos specialiojo paminklosauginio plano tekstiniais reglamentais nustatyta: užstatymo tankumas - iki 40 proc., pastatų aukštingumas - iki 3 aukštų. Be to, šiems sklypams taikytini ir bendrieji Specialiojo plano sprendiniai: nedidinti užstatymo tankumo, nesmulkinti sklypų, draudimas griauti ar pilnai perstatyti iki 1940 metų statytus pastatus, neatlikus paminklosauginės ekspertizės. Nurodo, jog Palangos miesto savivaldybės administracijos pastatas, adresu ( - ), pastatytas iki 1940 metų, todėl ginčijamu detaliuoju planu inicijuotas šio statinio nugriovimas, neatlikus paminklosauginės ekspertizės, yra neteisėtas. Žemės sklypo, adresu ( - ), suskaidymas į tris sklypus taip pat prieštarauja Palangos specialiojo paminklosauginio plano draudimui smulkinti esamus žemės sklypus. Be to, detaliojo plano sprendiniai, naujai suformuotuose žemės sklypuose nustatantys galimą užstatymo tankį: sklype Nr. 1 - 52 proc., Nr. 2T - 62 proc., Nr. 4-60 proc., prieštarauja paminklosauginio plano sprendiniui, kuriuo numatytas užstatymo tankis 40 proc. Pažymi, jog 4 aukštų su mansarda statinio statyba sklype Nr. 1 taip pat neatitinka paminklosauginio plano reikalavimus.

11Nurodo, jog pagal Palangos miesto centrinės dalies detalųjį planą žemės sklypas, adresu ( - ), patenka į kvartalą Nr. U38 ir yra pažymėtas 8 numeriu. Sklypui taikomi reikalavimai: 1) teritorijos naudojimo būdas - visuomeninė teritorija; 2) teritorijos naudojimo pobūdis - administracinis pastatas; 3) esamo užstatymo ir sutvarkymo būklė - statinių aukštis - 2a, užstatymo tankis - 0.3, užstatymo intensyvumas - 0.8. Žemės sklypas, ( - ), pagal patenka į kvartalą Nr. U50 ir yra pažymėtas 82 numeriu. Jam taikomi šie reikalavimai: 1) teritorijos (naudojimo būdas - komercinės paskirties teritorija; 3) statinių aukštis - 2-3 aukštai (galimas šlaitinis stogas, kraigo aukštis - 12-15 m), užstatymo tankis - 0.3, užstatymo intensyvumas - 0.6, statybos linija – pagal susiklosčiusią Vytauto g. statybos liniją. Pareiškėjo teigimu, detaliojo plano sprendiniuose nurodytas žemės sklypo Nr. 1 užstatymo tankis ir intensyvumas, žemės sklypo Nr. 2T užstatymo tankis bei žemės sklypo Nr. 4 žemės naudojimo būdas, užstatymo tankis ir intensyvumas prieštarauja Palangos centrinės dalies detaliojo plano sprendiniams. Akcentuoja, jog Palangos generalinio plano sprendiniais teritorijai, kurioje detaliuoju planu suformuotas žemės sklypas, adresu ( - ), nustatyta komercinė (prekybos įstaigos, veikiančios ištisus metus) paskirtis, todėl detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo Nr. 4 naudojimo būdo - inžinierinės infrastruktūros objektams įrengti ir eksploatuoti (indeksas 14) - nustatymas yra neteisėtas. Pažymi, jog detaliojo plano sprendinys, kuriuo žemės sklypui Nr. 1 nustatytas 2,2 užstatymo intensyvumas, prieštarauja šiuo metu galiojančio Palangos miesto bendrojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimu Nr. 2T-317, sprendiniui, miesto centro plėtros teritorijai, į kurią patenka visi detaliuoju planu suformuoti sklypai, numatančiam užstatymo intensyvumą iki 1,8. Akcentuoja, jog pagal Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies ir Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų 8 punkto nuostatas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo dėl projekto rengimo priėmimo dienos planavimo organizatorius vietinėse visuomenės informavimo priemonėse skelbia apie rengiamo projekto tikslus, rengimo terminus, viešo svarstymo etapus ir tvarką, o ginčo atveju informacija apie pradėtą rengti detalųjį planą, planavimo tikslą, viešo svarstymo ir pasiūlymų pateikimo tvarką paskelbta 2004-10-22 laikraštyje „Vakarinė Palanga“ Nr. 81, t.y. daugiau nei po metų.

12Pareiškėjas nurodo, jog neteisėto administracinio akto pagrindu priimti Tarybos 2006-03-02 sprendimas Nr. T2-44 „Dėl tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T2-146 pakeitimo“ ir 2006-03-15 projektavimo sąlygų sąvadas Nr. 60 taip pat yra neteisėti ir naikintini.

13Pareiškėjas 2009-05-29 padavė prašymą atnaujinti praleistą prašymo dėl viešojo intereso gynimo terminą. Prašyme nurodo, jog prokuratūra pagal kompetenciją nevykdo teritorijų planavimo ar statybų valstybinės priežiūros ir kad pirmąją informaciją apie ginčijamus administracinius aktus gavo iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2009-04-10 pranešimu Nr. (3.10)2KL-12. Teigia, jog nedelsdamas 2009-04-16 raštu Nr. 3-2355 pavedė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti detaliojo plano procedūrų ir sprendinių patikrinimą bei pateikti specialisto išvadą. 2009-05-22 gavo 2009-05-18 parengtą pažymą Nr. 6-(1.15)-4D-110, kurioje specialistas konstatavo detaliojo plano sprendinių neatitikimą aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams bei pateikė tai įrodančius dokumentus. Pažymi, jog viso detaliojo plano patvirtintą kopiją gavo tik 2009-05-26. Argumentuoja, jog apie viešojo intereso pažeidimą tapo žinoma 2009-05-22 ir nuo šios dienos turi būti skaičiuojamas terminas prašymui teismui paduoti. Nurodo, jog dėl bylos specifikos ir sudėtingumo, surinkti duomenis, reikalingus prašymui paduoti per įstatymo numatytą terminą buvo sudėtinga, reikalingų duomenų prokuratūra neturėjo ir objektyviai turėti negalėjo, todėl nedelsdamas kreipėsi į atitinkamas institucijas. Pareiškėjas prašo atsižvelgti ir į ginčo esmę – tai, kad prašymu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus – užtikrinti, kad statybų veikla valstybės saugomoje teritorijoje būtų vykdoma griežtai laikantis įstatymų (t. 1, b.l. 91-93).

14Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo atstovė prašyme išdėstytų argumentų pagrindu prašo jį patenkinti.

15Atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepimu pareiškėjo prašymą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Argumentuoja, jog visuomenės teisė dalyvauti viešame svarstyme nebuvo pažeista, nes buvo įstatymo nustatytas laikas susipažinti su detaliojo plano projektu. Pažymi, jog prokuroras nenurodė, koks buvo žemės sklypas Palangos miesto centrinės dalies paminklosauginio plano tvirtinimo metu, todėl, atsakovės manymu, nepagrįstas argumentas, kad detaliojo plano sprendiniais suformavus penkis žemės sklypus buvo pažeistas jame įtvirtintas draudimas skaidyti esamus sklypus (t. 2, b.l. 40-41).

16Atsakovių Palangos miesto savivaldybės administracijos ir Palangos miesto savivaldybės tarybos atstovė atsiliepimo argumentais pareiškėjo prašymą prašo atmesti kaip nepagrįstą.

17Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu pareiškėjo prašymą siūlo patenkinti. Nurodo, jog poziciją dėl žemės sklypų, adresu ( - ), ir ( - ), detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimu Nr. T2-146, teisėtumo išdėstė 2009-05-18 pažymoje Nr. 6-(1.15)-4D-110, kuria savo prašymą grindžia pareiškėjas. Teigia, jog panaikinus ginčijamą sprendimą, naikintinos ir jo pagrindu sukurtos teisinės pasekmės, t. y. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-03-02 sprendimas Nr. T2-44 „Dėl tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T2-146 pakeitimo“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotas 2006-03-15 projektavimo sąlygų sąvadas Nr. 60 savivaldybės administraciniam pastatui ( - ), statyti (t. 2, b.l. 16-17).

18Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė atsiliepimo motyvais pareiškėjo prašymą siūlo patenkinti.

19Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vakarų projektai“ atsiliepimu pareiškėjo prašymą siūlo atmesti kaip nepagrįstą. Argumentuoja, jog ginčijamo detaliojo plano projektą parengė pagal 2004-07-16 sutartį su Palangos miesto savivaldybės administracija. Teigia, jog detalusis planas parengtas, viešai apsvarstytas, suderintas, patikrintas ir patvirtintas tuo metu galiojusių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių nustatyta tvarka. Nurodo, jog Palangos miesto savivaldybės Nuolatinė statybos komisija 2005-03-09 protokolu Nr. 9 pritarė detaliojo plano sprendiniams, jį patikrino Klaipėdos apskrities viršininko administracija. Pažymi, jog jis suderintas ir su prašymą dėl viešojo intereso gynimo inicijavusia institucija Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniu padaliniu. Argumentuoja, jog detalusis planas nepažeidė Palangos miesto generaliniame plane numatytos pagrindinės teritorijos paskirties, nes suplanuotas inžinerinės infrastruktūros sklypas, skirtas viešo naudojimo automobilių saugojimo aikštelei įrengti (t. 2, b.l. 21-22).

20Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vakarų projektai“ atstovė atsiliepimo motyvais pareiškėjo prašymą siūlo atmesti kaip nepagrįstą.

21Tretysis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys atsiliepimu pareiškėjo prašymą siūlo patenkinti jame išdėstytų argumentų pagrindu (t. 2, b.l. 34-37).

22Trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio atstovas pareiškėjo prašymą siūlo patenkinti.

23Trečiojo suinteresuoto asmens AB „VST“ atstovas pareiškėjo prašymą siūlo atmesti kaip nepagrįstą.

24Teisėjų kolegija konstatuoja :

25Palangos miesto savivaldybės taryba 2005-07-14 sprendimu Nr. T2-146 „Dėl žemės sklypų ( - ), detalaus plano patvirtinimo“ ir 2006-03-02 sprendimu Nr. T2-44 „Dėl Tarybos 2005-07-14 sprendimo Nr. T2-146 pakeitimo“ patvirtino detalųjį planą, kurio sprendinius ginčija, gindamas viešąjį interesą, pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas. Pareiškėjas prašymo reikalavimus grindžia tuo, jog detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Palangos miesto generalinio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-04 nutarimu Nr. 523, Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1999-07-29 sprendimu Nr. 134, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000-05-25 sprendimu Nr. 32, sprendiniams, kuriais reglamentuotas detaliuoju planu suplanuotos teritorijos tvarkymas, bei kitiems teisės aktams.

26Prokuroro teisė ir pareiga ginti viešąjį interesą numatyta Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje. Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prokurorai gina viešąjį interesą, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. Pagal Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus kreiptis į teismą su prašymu. Lietuvos Respublikos ABTĮ sąvoka „viešasis interesas“ nėra apibrėžta. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad viešojo intereso kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (1997 m. gegužės 6 d. nutarimas). Viešuoju interesu Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje laikoma tai, kas yra objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei. Viešasis interesas pagal ABTĮ taip pat turi būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o prokuroro teisė ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje traktuotina kaip įstatyme numatyta prokuroro teisė įstatymo numatytais atvejais kreiptis į administracinį teismą tai ginant. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas viešojo intereso pažeidimą sieja teisės aktų pažeidimu tvirtinant žemės sklypų, esančių valstybės saugomoje teritorijoje, ( - ), detalųjį planą. Viešojo intereso buvimas ginčo atveju akivaizdus.

27Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009-06-05 nutartimi sprendžiant pareiškėjo prašymo priėmimo klausimą konstatuota, jog prokuroras prašymą teismui padavė nepraleidęs Lietuvos Respublikos ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyto termino. Nutartyje nurodyta, jog duomenis, reikalingus apsispręsti dėl viešojo intereso pažeidimo ir viešojo intereso gynimo būdo, pareiškėjas gavo 2009-05-22 ir 2009-05-26, o prašymą teismui padavė laiku, t.y. 2009-05-29 (t. 1, b.l. 3-4). Prašymo priėmimo metu nustačius, jog terminas paduoti prašymą nepraleistas, pareiškėjo prašymas dėl termino atnaujinimo plačiau nenagrinėtinas.

28Iš bylos duomenų matyti, jog Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2003-12-15 įsakymu Nr. 457 patvirtino sąlygas detaliajam planui rengti ir planavimo užduotį (t. 1, b.l. 27-30). Sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, jog planuojamiems žemės sklypams (teritorijai) taikomi galiojantys teritorijų planavimo dokumentai – Palangos kurorto generalinis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-04 nutarimu Nr. 523 (toliau - ir Generalinis planas), Palangos miesto centrinės dalies specialusis paminklosauginis planas (toliau – ir Specialusis planas), patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 1999-07-29 sprendimu Nr. 134, Palangos miesto centrinės dalies detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto tarybos 2000-05-25 sprendimu Nr. 32. Dėl planavimo sąlygose nurodytų teritorijų planavimo dokumentų teisinio vertinimo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-04-06 nutartyje Nr. A-444-1406/2010 konstatuota, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-04 nutarimu Nr. 523 patvirtintas Palangos miesto generalinis planas, įvertinus jo pobūdį bei Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-07-27 sprendimo „Dėl Palangos miesto generalinio plano sprendinių galiojimo pratęsimo“ teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. D1-263 patvirtintas Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisykles), vertintinas kaip bendrojo teritorijų planavimo dokumentas. Toje pačioje nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog Specialusis paminklosauginis planas, patvirtintas Palangos miesto tarybos 1999-07-29 sprendimu Nr. 134, yra parengtas iki Teritorijų planavimo įstatymo2004-01-15 įstatymo Nr. IX-1962 redakcijos įsigaliojimo, todėl yra rekomendacinio pobūdžio.

29Skundžiamo detaliojo plano sprendiniais numatyta esamą 2353 kv.m. ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 2501/0027:303), adresu ( - ), padalinti į du sklypus: žemės sklypą Nr. 1 (sklypo plotas 2272 kv.m.), pagrindinės tikslinės žemės paskirties žemės naudojimo būdas – valstybinės valdžios ir savivaldos institucijoms ir įstaigoms statyti (indeksas V4), pastatų aukštis – 15 m, užstatymo tankis - 52 proc., užstatymo intensyvumas - 2,2; planuojama Palangos miesto savivaldybės administracijos pastato statyba; aukštingumas – 4 aukštai su mansarda; žemės sklypas Nr. 2T (sklypo plotas 81 kv.m.), žemės naudojimo būdas – teritorijos inžinerinės infrastruktūros objektams įrengti ir eksploatuoti (indeksas 14), pastatų aukštis - 5 m, užstatymo tankis - 62 proc., užstatymo intensyvumas - 0,62; planuojama esamos transformatorinės rekonstrukcija. Valstybinės žemės sąskaita, adresu ( - ), formuojami trys sklypai: žemės sklypas Nr. 3 (sklypo plotas 27 kv.m.), žemės naudojimo būdas – teritorijos finansinėms įstaigoms statyti ir eksploatuoti (indeksas K2), pastatų aukštis - 4 m, užstatymo tankis - 25 proc., užstatymo intensyvumas - 0,25; planuojamas banko „Snoras“ paviljono pastatymas; žemės sklypas Nr. 4 (sklypo plotas 2556 kv.m.), žemės naudojimo būdas - teritorijos inžinerinės infrastruktūros objektams įrengti ir eksploatuoti (indeksas 14), pastatų aukštis - 2,5 m, užstatymo tankis - 60 proc., užstatymo intensyvumas - 1,2; planuojamos 100 vietų dviejų lygių automobilių stovėjimo aikštelės (automobilių saugyklos); žemės sklypas Nr. 5 (sklypo plotas 123 kv.m.), žemės naudojimo būdas - sodybinio užstatymo be teisės statyti (indeksas GI) (t. 1, b.l. 33-45).

30Dėl detaliojo plano sprendinių atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-04 nutarimu Nr. 523 patvirtinto Palangos miesto generalinio plano sprendiniams

32Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalies nuostatos imperatyviai numato, kad detaliojo plano sprendiniai turi neprieštarauti įstatymams, Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų, taip pat specialiųjų planų (išskyrus žemės reformos žemėtvarkos projektus, kurių sprendinius keičia detalieji planai) sprendiniams, kitiems teisės aktams. Pagal Palangos kurorto generalinio plano fragmentą, planuojamiems žemės sklypams ( - ), numatytas teritorijos naudojimo būdas – prekybos, maitinimo, aptarnavimo, nuomos, administracinės įstaigos, veikiančios ištisus metus (t. 1, b.l. 46). Tuo tarpu, ginčijamais sprendimais patvirtinto detaliojo plano sprendiniais formuojamame žemės sklype Nr. 4 numatytas žemės naudojimo būdas - teritorijos inžinerinės infrastruktūros objektams įrengti ir eksploatuoti (indeksas 14). Teismo vertinimu, nors nustatant žemės naudojimo būdą nesilaikyta generalinio plano sprendinių formuojamame žemės sklype Nr. 4, nurodytas pažeidimas nelaikytinas esminiu pažeidimu, nes įgyvendinant leidžiamas veiklas pagal generalinio plano sprendinius būtina išspęsti ir teritorijos inžinerinės infrastruktūros objektų įrengimo ir eksploatavimo klausimus.

33Dėl detaliojo plano sprendinių atitikties Palangos miesto tarybos 1999-07-29 sprendimu Nr. 134 patvirtintam Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano sprendiniams

34Pagal Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano sprendinius ginčo žemės sklypai yra urbanistinės vertybės teritorijos (U2) dalyje, kuriai nustatyta riboto paminklosauginio režimo zona, fragmentinis saugojimo mastas bei restauravimo-atkūrimo tvarkymo režimas (t. 1, b.l. 47-56). Palangos teritorija U2 yra nevienalytė pagal statinių išlikimo laipsnį ir susiklosčiusius gamtinius urbanistinius darinius, todėl ji suskirstyta į zonas, kuriose numatytas skirtingas tvarkymo režimas (paminklosauginio plano 6 punktas, t. 1, b.l. 51). Ginčijamais administraciniais aktais patvirtintu detaliuoju planu suformuoti žemės sklypai patenka į administracinę-komercinę zoną, kuri Paminklosauginio plano 7.5.4.b. punktu apibrėžta kaip zona, kuri po 1939 m. gaisro beveik pilnai prarado istorinį autentišką apstatymą ir charakterį. Numatytas sklypo užstatymo tankumas iki 40 proc., aukštingumas iki 3 aukštų (t. 1, b.l. 55). Detaliojo plano sprendiniais numačius naujai suformuotuose žemės sklypuose galimą užstatymo tankį: sklype Nr. 1 - 52 proc., Nr. 2T - 62 proc., Nr. 4 - 60 proc., ir 4 aukštų su mansarda statinio statybą sklype Nr. 1, pažeidžiamos paminklosauginio plano 7.5.4.b. punkto nuostatoms. Pagal Paminklosauginio plano sprendinius visoje teritorijoje draudžiama griauti ar pilnai perstatyti iki 1940 m. statytus pastatus neatlikus jų paminklosauginės (urbanistinės ir architektūrinės) ekspertizės (6.1.4 punktas) bei teritorijoje U2 neturi didėti užstatymo tankumas ir smulkėti sklypai (6.2.2 punktas). Skundžiamo detaliojo plano sprendiniai suskaidyti žemės sklypą, adresu ( - ), į tris sklypus Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, bei nugriauti Palangos miesto savivaldybės administracijos pastatą, esantį adresu ( - ), neatlikus paminklosauginės ekspertizės, nes jis pastatytas iki 1940 metų, yra neteisėti, nes prieštarauja nurodytiems bendriesiems teritorijos tvarkymo reikalavimams. Minėta, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-04-06 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-444-1406/2010 konstatuota, kad Paminklosauginis planas vertintinas kaip rekomendacinio pobūdžio specialusis planas. Teismo vertinimu, jis negali būti nepagrįstai ignoruojamas tvirtinant juo reglamentuotos teritorijos detaliuosius planus tais atvejais, kai sąlygose detaliajam planui rengti ir planavimo užduotyje nurodyta, jog planuojamiems žemės sklypams (teritorijai) taikomi Specialiojo paminklosauginio plano reikalavimai. Iš bylos duomenų matyti, jog Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2003-12-15 įsakymu Nr. 457 patvirtintose sąlygose detaliajam planui rengti ir planavimo užduotyje nurodyta, jog planuojamiems žemės sklypams (teritorijai) taikomi galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, tame tarpe ir Specialusis planas, todėl jo reikalavimų turėjo būti laikomasi, tačiau nagrinėjamu atveju tai nebuvo padaryta.

35Dėl detaliojo plano sprendinių atitikties Palangos miesto centrinės dalies detaliajam planui, patvirtintam Palangos miesto tarybos 2000-05-25 sprendimu Nr. 32

37Pagal Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinius žemės sklypas, adresu ( - ), patenka į kvartalą Nr. U38, pažymėtas 8 numeriu. Jam taikomi reikalavimai: teritorijos naudojimo būdas – visuomeninė teritoriją, pobūdis – administracinis pastatas, esamo užstatymo ir sutvarkymo būklė – statinių aukštis – 2 aukštai, užstatymo tankis – 0.3, užstatymo intensyvumas – 0.8. Žemės sklypas ( - ), pagal Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinius patenka į kvartalą Nr. U50, pažymėtas 82 numeriu, teritorijos naudojimo būdas – komercinės paskirties teritorija, statinių aukštis – 2-3 aukštai (galimas šlaitinis stogas, kraigo aukštis 12-15 m), užstatymo tankis 0.3, užstatymo intensyvumas 0,6 (t. 1, b.l. 57-77). Ginčijamo detaliojo plano sprendiniai, kuriais numatyta: žemės sklypo Nr. 1 užstatymo tankis - 52 proc., užstatymo intensyvumas - 2,2; žemės sklypo Nr. 2T užstatymo tankis - 62 proc. bei žemės sklypo Nr. 4 žemės naudojimo būdas - teritorijos inžinerinės infrastruktūros objektams įrengti ir eksploatuoti, užstatymo tankis - 60 proc., užstatymo intensyvumas - 1,2; prieštarauja Palangos centrinės dalies detaliojo plano sprendiniams. Palangos miesto centrinės dalies planas yra tokio pat lygmens teritorijos planavimo dokumentas kaip ir ginčijamas detalusis planas. Centrinės dalies detalusis planas parengtas Specialaus paminklosauginio plano sprendinių pagrindu, todėl jo sprendinių kaip ir Specialaus plano sprendinių turi būti laikomasi. Planavimo sąlygų sąvade buvo išdėstytas įpareigojimas laikytis Centrinės dalies detaliojo plano sprendinių, tačiau nagrinėjamu atveju tai nebuvo padaryta.

38Be to, nustatyta, jog tvirtinant ginčo detalųjį planą pažeistos Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies ir Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų 8 punkto nuostatos, reikalaujančios ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo dėl projekto rengimo priėmimo dienos vietinėse visuomenės informavimo priemonėse paskelbti apie rengiamo projekto tikslus, rengimo terminus, viešo svarstymo etapus ir tvarką. Iš bylos medžiagos matyti, jog informacija apie pradėtą rengti detalųjį planą, planavimo tikslą, viešo svarstymo ir pasiūlymų pateikimo tvarką paskelbta tik 2004-10-22 laikraštyje „Vakarinė Palanga“ Nr. 81, t.y. daugiau nei po metų (t. 1, b.l. 26).

39Teritorijų planavimo įstatymo (2004-01-15 redakcija Nr. IX-1962) 24 straipsnio 4 dalyje bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 25 punkte numatyta, kad detalieji planai negali būti rengiami, jeigu jų planavimo tikslai prieštarauja valstybės, Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos institucijos, apskrities ir savivaldybės lygmens bendrųjų (išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje) arba specialiųjų planų sprendiniams, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams. Tų pačių teisės norminių aktų, atitinkamai, 26 straipsnio 3 dalimi ir 49 punktu nustatyta, kad detaliojo plano sprendiniai turi neprieštarauti įstatymams, Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų, taip pat specialiųjų planų sprendiniams, kitiems teisės aktams. Konstatavus, jog Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimas Nr. T2-146 „Dėl žemės sklypų ( - ), detalaus plano patvirtinimo“ ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-03-02 sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Tarybos 2005-07-14 sprendimo Nr. T2-146 pakeitimo“, yra neteisėti, nes savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams – Palangos kurorto generaliniam planui, patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-04 nutarimu Nr. 523, Palangos miesto centrinės dalies specialiajam paminklosauginiam planui, patvirtintam Palangos miesto savivaldybės tarybos 1999-07-29 sprendimu Nr. 134, ir Palangos miesto centrinės dalies detaliajam planui, patvirtintam Palangos miesto tarybos 2000-05-25 sprendimu Nr. 32, akivaizdu, jog buvo pažeisti Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies, 26 straipsnio 3 dalies bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 25 punkto ir 49 punkto reikalavimai.

40Teisėjų kolegija ištyrusi visas bylai svarbias teisines ir faktines aplinkybes, konstatuoja, jog Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimas Nr. T2-146 „Dėl žemės sklypų ( - ), detalaus plano patvirtinimo“ ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-03-02 sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Tarybos 2005-07-14 sprendimo Nr. T2-146 pakeitimo“, yra neteisėti iš esmės, nes savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl naikintini, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu. Įgyvendinant detaliojo plano sprendinius, Palangos miesto savivaldybės administracija 2006-03-15 išdavė projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 60 pastato, adresu ( - ), statybai. Konstatavus, kad administraciniai aktai, kuriais patvirtintas ir pakeistas detalusis planas, yra neteisėti šių sprendimų pagrindu išduotas projektavimo sąlygų sąvadas taip pat yra neteisėtas, nes prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Prokuroro prašymas tenkintinas, remiantis ABTĮ 88 straipsnio 2 punktu.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85- 89 straipsniais,

Nutarė

42pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymą patenkinti,

43panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimą Nr. T2-146 „Dėl žemės sklypų ( - ), detalaus plano patvirtinimo“,

44panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-03-02 sprendimą Nr. T2-44 „Dėl Tarybos 2005-07-14 sprendimo Nr. T2-146 pakeitimo“,

45panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2006-03-15 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 60.

46Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Respublikos vyriausiajam teismui paduodant apeliacinį skundą apeliacinės instancijos arba Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašymu... 4. 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimą Nr.... 5. 2) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-03-02 sprendimą Nr.... 6. 3) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2006-03-15... 7. Pareiškėjas nurodo, kad 2009-04-10 gavo Kultūros paveldo departamento prie... 8. Nurodo, kad žemės sklypas, adresu ( -... 9. Skundo reikalavimą grindžia tuo, jog ginčijamo detaliojo plano sprendiniai... 10. Pareiškėjas nurodo, jog Palangos miesto centrinės dalies specialiojo... 11. Nurodo, jog pagal Palangos miesto centrinės dalies detalųjį planą žemės... 12. Pareiškėjas nurodo, jog neteisėto administracinio akto pagrindu priimti... 13. Pareiškėjas 2009-05-29 padavė prašymą atnaujinti praleistą prašymo dėl... 14. Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo atstovė... 15. Atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepimu pareiškėjo... 16. Atsakovių Palangos miesto savivaldybės administracijos ir Palangos miesto... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 18. Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 19. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vakarų projektai“ atsiliepimu... 20. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vakarų projektai“ atstovė atsiliepimo... 21. Tretysis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros... 22. Trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros... 23. Trečiojo suinteresuoto asmens AB „VST“ atstovas pareiškėjo prašymą... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja :... 25. Palangos miesto savivaldybės taryba 2005-07-14 sprendimu Nr. T2-146 „Dėl... 26. Prokuroro teisė ir pareiga ginti viešąjį interesą numatyta Lietuvos... 27. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009-06-05 nutartimi sprendžiant... 28. Iš bylos duomenų matyti, jog Palangos miesto savivaldybės administracijos... 29. Skundžiamo detaliojo plano sprendiniais numatyta esamą 2353 kv.m. ploto... 30. Dėl detaliojo plano sprendinių atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 32. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalies... 33. Dėl detaliojo plano sprendinių atitikties Palangos miesto tarybos 1999-07-29... 34. Pagal Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano... 35. Dėl detaliojo plano sprendinių atitikties Palangos miesto centrinės dalies... 37. Pagal Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinius žemės... 38. Be to, nustatyta, jog tvirtinant ginčo detalųjį planą pažeistos... 39. Teritorijų planavimo įstatymo (2004-01-15 redakcija Nr. IX-1962) 24... 40. Teisėjų kolegija ištyrusi visas bylai svarbias teisines ir faktines... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85- 89... 42. pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymą... 43. panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimą Nr.... 44. panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-03-02 sprendimą Nr.... 45. panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2006-03-15 išduotą... 46. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...