Byla Ik-1203-561/2011
Dėl potvarkio dalies panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Daliai Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Laurui Butkevičiui, atsakovės atstovei Giedrei Kornijenkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. T. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl potvarkio dalies panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjas E. T. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2010-10-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) kanclerio potvarkį Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Potvarkis) dalyje, kuria nuspręsta neskirti paramos E. T. projektui „Volungiškių hidroelektrinės statyba ir įrengimas“ (toliau – Projektas).

5E. T. nurodė, kad 2010-03-05 Agentūrai pateikė paraišką „Volungiškių hidroelektrinės statyba ir įrengimas“ (reg. Nr. ( - )) dėl paramos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos hidroelektrinėje plėtojimo (toliau – Paraiška). Agentūra, įvertinusi Paraišką, jau pirmajame vertinimo etape paskelbė ją netinkama būti vertinama antrajame etape. Visų (tame tarpe ir pareiškėjo) paraiškų pirmojo etapo vertinimo rezultatai buvo įforminti paraiškų vertinimo rezultatų suvestinėse. Atsižvelgdamas į suvestinėse pateiktus pirmojo vertinimo etapo rezultatus, ŽŪM kancleris Potvarkiu pripažino E. T. Paraiškoje pateiktą Projektą netinkamu paramai gauti. Vienintelis Paraiškos atmetimo pagrindas – Paraiškos neatitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui.

6Skundo reikalavimą E. T. pagrindė tuo, kad: 1) ŽŪM nepagrįstai ir nemotyvuotai nusprendė, jog Paraiškoje aprašytas Projektas yra ekonomiškai negyvybingas; 2) iš visų pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (toliau – ir Priemonė) pateiktų paraiškų nė viena nebuvo paskelbta tinkama būti vertinama antrajame etape, todėl E. T. mano, kad buvo pažeisti jo teisėti lūkesčiai, kadangi kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas nesiekiant suteikti paramos, o Paraiškos nagrinėjimo procesas buvo neskaidrus ir atliktas pažeidžiant paraiškų vertinimui nustatytas taisykles; 3) Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) neįgyvendino Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (toliau – Programa) administravimo taisyklėse jai priskirtų funkcijų, kadangi netinkamai vykdė savo pareigas sprendžiant dėl Paraiškoje numatyto Projekto atitikties Programos Priemonės įgyvendinimo taisyklių reikalavimams; 4) ŽŪM pažeidė Programos Priemonės įgyvendinimo taisyklėse imperatyviai nustatytą vieno mėnesio terminą Paraiškai nagrinėti bei vertinti, nes atsakymą E. T. pateikė praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo Paraiškos užregistravimo, todėl šiuo pagrindu Agentūros ir ŽŪM veiksmai vilkinant administracinių procedūrų atlikimą pripažintini neteisėtais, o šiuos veiksmus įforminantys skundžiami aktai naikintini.

7E. T. nuomone, Paraiškos vertinimas buvo atliktas pažeidžiant galiojančių teisės aktų reikalavimus, jis nėra išsamus ir visapusiškas. Agentūra netinkamai tyrė ir analizavo Paraiškos atitikimą ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmėms, todėl priėjo prie nepagrįstos išvados, kad Paraiškoje aprašytas Projektas yra netinkamas antrajam vertinimo etapui. Remiantis nepagrįstu Agentūros vertinimu, ŽŪM kancleris priėmė neteisėtą Potvarkį, patvirtinęs, kad Paraiškoje numatytas E. T. Projektas yra netinkamas paramai gauti ir nepagrįstai priskyręs Projektą prie projektų, kuriems parama nėra skiriama. Dėl šių priežasčių Agentūros veiksmai, priimant nepagrįstas išvadas Paraiškos vertinimo rezultatų suvestinėse bei vilkinant Paraiškos vertinimo procedūrą, pripažintini neteisėtais, o šių veiksmų pagrindu priimtas Potvarkis naikintinas toje dalyje, kurioje atmesta E. T. pateikta Paraiška paramai gauti.

8E. T. teigimu, Potvarkis nėra pagrįstas objektyviais faktais ir teisės normomis, o pačios Paraiškos vertinimas buvo atliktas nesivadovaujant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintose Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimo taisyklėse (toliau – Įgyvendinimo taisyklės) įtvirtintais kriterijais, todėl yra nepagrįstas objektyviais duomenimis ir tinkamai nemotyvuotas. Potvarkyje nurodoma, jog vienas iš motyvų neskirti paramos E. T. Projektui yra tai, kad Projektas nėra gyvybingas, t. y. „pagal Priemonę pateiktuose projektuose <...> neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai“. Su tokia ŽŪM Potvarkio išvada E. T. nesutinka, nes atsakovė nepateikė jokių objektyviai grindžiamų argumentų, patvirtinančių Projekto neatitikimą ekonominio gyvybingumo kriterijui. Potvarkyje tik bendrai nurodoma, esą E. T. Projekto „verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektai atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes“, tačiau kuriam konkrečiai iš Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės) reikalavimų neatitiko Projektas, nei ŽŪM, nei Agentūra nenurodė. Atkreipė dėmesį, jog šiuo metu galiojančiame Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474, 9 punkte yra numatyta, kad elektros energija, pagaminta vėjo elektrinėse ir ne didesnės negu 10 MW galios hidroelektrinėse, iš gamintojų yra perkama pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nustatytus tarifus. Pagal šiuo metu galiojančio Komisijos 2002-02-11 nutarimo Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ (toliau – Nutarimas) 4 punktą vidutinė hidroelektrinėse pagamintos elektros energijos kaina yra 26 ct/kWh, tuo tarpu vidutinė vėjo jėgainėse pagamintos elektros energijos kaina yra 30 ct/kWh (šios kainos įsigaliojo ir yra taikomos nuo 2009-01-01). Būtent šiais galiojančiais poįstatyminiais teisės aktais vadovavosi ir E. T., rengdamas Projektą ir teikdamas Paraišką paramai gauti, kas rodo, kad jis turėjo pagrįstą pagrindą Projekto prognozinėje finansinėje ataskaitoje nurodyti elektros energijos supirkimo tarifą, kuris yra garantuojamas valstybės.

9Nurodė, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Elektros energetikos įstatymas) 9 straipsnis įtvirtina valstybės įsipareigojimą skatinti gamintojus gaminti elektros energiją panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Šiame įstatyme nėra numatyta, kad šis valstybės įsipareigojimas galios tik tam tikrą laiką, todėl Potvarkyje pateikiami argumentai, esą energijos išteklių rėmimo principai ar skaičiavimo prielaidos gali keistis ir tuo pagrindu pareiškėjas negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, yra nepagrįsti ir prieštarauja Elektros energetikos įstatymui. E. T. įsitikinimu, nei Agentūra, nei ŽŪM neatsižvelgė į bendrą valstybinę iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminamos elektros energijos rėmimo koncepciją bei ilgalaikę valstybės strategiją šioje srityje. Ryšium su tuo pripažintina, kad ŽŪM be pagrindo nusprendė, jog Projektas neatitinka ekonominio gyvybingumo kriterijaus, todėl Potvarkis turi būti panaikintas toje dalyje, kiek jis taikomas E. T.

10Pabrėžė, kad pateikęs Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – Administravimo taisyklės), įtvirtintiems reikalavimams atitinkančią Paraišką, E. T. pagrįstai tikėjosi, jog jam bus suteikta kvietime teikti paraiškas numatyta parama ir, kad Paraiškos vertinimo procesas bei paramos administravimo procedūra nebus fiktyvi. Tačiau tai, kad iš visų pagal Priemonę pateiktų paraiškų nei viena paraiška pirmajame vertinimo etape nebuvo paskelbta tinkama būti vertinama antrajame etape, sukelia pagrįstas abejones viso paramos teikimo proceso objektyvumu ir paraiškų vertinimo etape padarytų išvadų pagrįstumu. Šios aplinkybės taip pat parodo, kad kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas nesiekiant suteikti paramos, taigi pažeidžiant pareiškėjo teisėtus lūkesčius.

11E. T. nuomone, Paraiškos vertinimas buvo atliktas neišsamiai ir nevisapusiškai, jo rezultatai nėra pagrįsti objektyviais ir pakankamais duomenimis konstatuoti Paraiškos netinkamumą. Agentūra netinkamai tyrė ir analizavo Paraiškos atitikimą ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmėms, todėl priėjo prie nepagrįstos išvados, kad Paraiškoje aprašytas Projektas yra netinkamas antrajam vertinimo etapui. Vienintelis nurodytas Paraiškos atmetimo pagrindas – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) raštai, tačiau vien remiantis jais Agentūra neturėjo pakankamo pagrindo atmesti Paraišką.

12Dėl atsakovės ir Agentūros padarytų procedūrinių pažeidimų E. T. pasisakė, kad jo Paraiška Agentūroje buvo įregistruota 2010-03-05, todėl, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 34 punktu, pirmasis Paraiškos vertinimo etapas turėjo būti baigtas praėjus vienam mėnesiui nuo registracijos. Tuo tarpu Agentūros atsakymą dėl Paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti E. T. gavo tik 2010-10-14, t. y. nuo Paraiškos įregistravimo momento praėjus daugiau nei 6 mėnesiams. Tuo pagrindu ŽŪM ir Agentūra šiurkščiai pažeidė Įgyvendinimo taisyklėse imperatyviai nustatytą vieno mėnesio terminą paraiškoms nagrinėti bei vertinti, dėl ko šių institucijų veiksmai vilkinant administracinių procedūrų atlikimą pripažintini neteisėtais, o šiuos veiksmus įforminantys skundžiami aktai naikintini. Šiuo aspektu taip pat pažymėjo, kad Agentūra, pavėluotai ir praleidusi terminą informuodama pareiškėją apie sprendimą neskirti paramos Projektui, pažeidė proporcingumo principo reikalavimus, neužtikrino tinkamo ir efektyvaus Paramos programos įgyvendinimo, taigi pažeidė ir efektyvumo principą, nes, vėluodama priimti sprendimą daugiau kaip pusę metų, nesiekė įgyvendinti viešojo administravimo kuo mažesnėmis sąnaudomis.

13Pabrėžė, kad Administravimo taisyklių 36 punkte yra numatyta Agentūros teisė atliekant projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą pasitelkti nepriklausomus ekspertus. Tuo tarpu Energetikos ministerija, būdama viešojo administravimo subjektu, negali būti pripažinta nepriklausomu ekspertu. Dėl to, pareiškėjo nuomone, ŽŪM ir Agentūra, priimdamos neigiamą išvadą dėl E. T. pateikto Projekto ir atsisakydamos suteikti paramą pagal Paraišką, neturėdamos pagrindo rėmėsi Energetikos ministerijos 2010-05-26 rašte Nr. (8.2-10)-3-1527 ir 2010-06-02 rašte Nr. (8.3-10)-3-1597 (toliau – Energetikos ministerijos raštai) pateikta nuomone.

14E. T. taip pat akcentavo, jog pagal Administravimo taisyklių 75 punktą sprendime dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo turi būti nurodytas pagrindas skirti paramą arba neskirti paramos. Tai reiškia, kad sprendimas neskirti paramos turi būti pagrįstas ir argumentuotas, jame turi būti nurodyti motyvai, paremti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, dėl kurių paraiška neatitinka tinkamumo kriterijų. Nagrinėjamu atveju, vertindama E. T. Paraišką, ŽŪM apskritai nepasisakė dėl Projekto tinkamumo paramai skirti. Vienintelis ŽŪM Potvarkyje nurodytas Projekto trūkumas – ekonominis negyvybingumas. Potvarkyje nesant tinkamų motyvų Paraiškai atmesti, jame pateikiant tik bendro pobūdžio pamąstymus apie elektros rinkos liberalizavimą ir su tuo susijusį galimą teisės aktų pasikeitimą, neva sąlygosiantį elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos išteklių, supirkimo kainos svyravimus, jis neatitinka administraciniam aktui keliamų reikalavimų, Administravimo taisyklių reikalavimų, todėl yra naikintinas.

15Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo E. T. atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti pilnai.

16Atsakovė ŽŪM atsiliepime į pareiškėjo E. T. skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, pabrėždama, kad Agentūra, vertindama E. T. Paraišką, vadovavosi Programos nuostatomis, Administravimo ir Įgyvendinimo taisyklėmis, ES reglamentais ir kitais teisės aktais.

17Paaiškino, kad Agentūra pateikė ŽŪM išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2010-08-20 suvestinę Nr. (SV)-235, kurioje nurodyta, kad E. T. Projektas netinkamas gauti paramą pagal Programos Priemonę, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komitetas, sudarytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-02-25 įsakymu Nr. 3D-87 (toliau – V atrankos komitetas), 2010-09-08 posėdyje, susipažinęs su Paraiškos vertinimo suvestine, taip pat nutarė rekomenduoti neskirti paramos, kadangi Projektas netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Programos Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Taigi, ginčijamas Potvarkis buvo pasirašytas vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, Įgyvendinimo taisyklėmis, Projektų, V atrankos komiteto 2010-09-08 posėdžio Nr. 22 protokolu Nr. 8D-457(5.50) ir Paraiškos vertinimo dokumentais.

18Paaiškino, kad E. T. pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Komisijos Nutarimu. Siekdama įsitikinti, kad prognozinės finansinės ataskaitos yra pagrįstos, Agentūra kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar, vertinant penkerių prognozuojamų metų pardavimo pajamas, gaunamas iš elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, gamybos, Komisijos Nutarime nurodytas elektros energijos supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis. Energetikos ministerija informavo, kad rengiant šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimus, elektros energijos supirkimo kaina negali būti prognozuojama penkeriems metams. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo nuspręsta, kad pareiškėjas verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Pabrėžė, kad reikalavimas, jog pareiškėjai pagal Programos Priemonę verslo plane įrodytų, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijus, yra įtvirtintas pačioje Programoje, todėl rėmimas projektų, kurių ekonominis gyvybingumas nėra pagrįstas ir įrodytas, prieštarautų ne tik nacionaliniams teisės aktams, bet ir Europos Komisijos patvirtintai Programai, taip pat keltų riziką Europos Sąjungos finansiniams interesams, už kurių saugojimą atsakinga kiekviena valstybė narė.

19ŽŪM nesutinka su E. T. skundo teiginiu, kad Agentūra, pasikreipusi į Energetikos ministeriją, pažeidė Administravimo taisyklėse nustatytą procedūrą, nes Agentūros nuostatų 10.6 punktas numato, jog įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas Agentūra turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą valstybės paramos, SAPARD, EŽŪGF, EŽŪFKP, EŽF, EŽŪOGF ir ŽOFI priemonėms įgyvendinti.

20Nepagrįstu laikytinas ir E. T. skundo argumentas dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo, nes teisėti lūkesčiai gali būti grindžiami tik realiai egzistuojančiomis situacijomis ar tokiomis, kurios yra apibrėžtos konkrečiomis garantijomis. Šiuo atveju Agentūra, vertindama Paraišką ir priimdama sprendimą dėl jos neigiamo vertinimo, o ŽŪM sprendimą nefinansuoti Projekto įformindama Potvarkiu, vadovavosi Programa, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau – VAĮ), Administravimo taisyklėmis, Įgyvendinimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, nustatančiais paraiškų vertinimo tvarką ir pareiškėjo informavimą. E. T. nebuvo suteikta jokių garantijų, jis pats nebuvo apdairus ir, rengdamas Paraišką, iš anksto nepakankamai susipažino su viešai skelbiamais teisės aktais, todėl šioje byloje neatsiranda jokio svaraus pagrindo, pagrindžiančio teisėtų lūkesčių pažeidimą.

21Taip pat pažymėjo, kad vertinimo terminas Paraiškos vertinimo rezultatams ir priimtam sprendimui dėl paramos neskyrimo įtakos neturėjo.

22Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės ŽŪM atstovė su pareiškėjo E. T. skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, iš esmės akcentuodama atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime į pareiškėjo E. T. skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

24Nurodė, kad E. T. Agentūrai pateiktas Projektas buvo vertinamas vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis, kurių 22.13 punktas reikalauja pareiškėjui verslo plane įrodyti, kad naujai įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. E. T. pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Komisijos Nutarimu. Šias kainas E. T. numato ir penkerių finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose.

25Paaiškino, jog atsižvelgiant į Energetikos ministerijos atsakymus į Agentūros užklausas, dėl to fakto, kad pateiktuose projektuose pagal Programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ paramai gauti, kuriose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai, padaryta išvada, kad pareiškėjai, pateikę projektus pagal aukščiau minėtas priemones, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Nustatyta, kad Projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, dėl to E. T. laikytinas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus (Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p.), tokiu būdu neatitinka ir Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, priimtas Potvarkis E. T. Projektą pagal Priemonę pripažinti netinkamu paramai gauti.

26Pabrėžė, kad Agentūra šiuo atveju nepažeidė nė vieno teisės akto, nenukrypo nuo paramos teikimą reglamentuojančių teisės aktų, priešingai: administravo paramos lėšas pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Nėra pagrindo teigti, kad Agentūra netinkamai administravo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, kadangi E. T. jokių faktinių aplinkybių nepateikia, tiesiog išsako savo nuomonę dėl Projekto vertinimo eigos.

27Agentūra nesutinka su E. T. skundo teiginiais, jog ji vilkino administracinių procedūrų atlikimą. Pabrėžė, kad Administravimo taisyklių 33 punktas numato, jog paraiškų vertinimas gali užtrukti ne ilgiau nei 3 mėn. Į paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui bei patikrų vietoje atlikimo terminas, o šiuo atveju E. T. 2010-03-26, 2010-04-20 ir 2010-05-20 buvo išsiųsti paklausimai dėl reikiamų dokumentų pateikimo. Be kita ko, pažymėjo, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės.

28Nepagrįstais Agentūra laiko ir E. T. skundo argumentus, jog atsižvelgiant į tai, kad jos Paraiška buvo įregistruota Agentūroje, tai reiškia, kad ji atitiko formalius Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus administracinės atitikties reikalavimus. Pažymėjo, kad administracinio patikrinimo metu atliekamas tik pateiktų duomenų teisingumo patikrinimas. Tuo tarpu projekto tinkamumo paramai gauti vertinimas atliekamas antrajame paraiškų vertinimo etape.

29Akcentavo, kad būtent Įgyvendinimo taisyklės šiuo atveju yra specialusis teisės aktas, t. y. lex specialis, kuris ir numato tinkamumo kriterijus konkrečiai Priemonės paramai gauti, ir būtent šio teisės akto reikalavimus pareiškėjai turi atitikti, o ne remtis abstrakčiais reglamentuose ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje nustatytais bendraisiais tikslais, kurių, be kita ko, Agentūra tikrai nepažeidžia.

30Byloje kilęs ginčas dėl Potvarkio dalies, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo E. T. Projektui „Volungiškių hidroelektrinės statyba ir įrengimas“ pagal jo pateiktą Paraišką, teisėtumo ir pagrįstumo.

31Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas E. T. 2010-03-05 Agentūrai pateikė Paraišką pagal Įgyvendinimo taisykles (labai mažos įmonės steigimas) dėl paramos Projektui „Volungiškių hidroelektrinės statyba ir įrengimas“ pagal Programos Priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, prašydamas skirti 1 663 698 Lt paramą hidroelektrinei Baltraitiškės kaime, Jurbarko rajone, statyti (t. 1, b. l. 180-198). Kartu su Paraiška Agentūrai buvo pateiktas E. T. Tipinis verslo planas pagal Įgyvendinimo taisykles, kurio IV skyriuje nurodyta, kad investicinis projektas ruošiamas mažos hidroelektrinės įrengimui su tikslu gaminti vienintelį produktą – ekologišką elektros energiją (t. 1, b. l. 199-200, t. 2, b. l. 1-18). Verslo plano VI skyriuje „Informacija apie planuojamą naujai įsteigtos labai mažos įmonės veiklą (paslaugas, produkciją ir pajamas)“ nurodyta, kad numatoma vidutinė elektros energijos kaina 2010-2014 metais – 0,26 Lt/kWh; planuojama pagaminti ir parduoti 2010 m. – 0 kWh, 2011 m. – 567000 kWh, 2012-2014 metais – po 600000 kWh.

32Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010-03-05 atliko Paraiškos pirminio tinkamumo patikrinimą ir nurodė, kad Paraiška tinka tolesniam administravimui (t. 1, b. l. 178-179). Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius, 2010-03-05 atlikęs Paraiškos administracinės atitikties tikrinimą, nustatė, kad Paraiška tinkama tolesniam administravimui (t. 1, b. l. 172-173) ir 2010-03-08 raštu Nr. KTR-(12.189-TR)-655 persiuntė Paraišką Agentūros Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyriui (t. 1, b. l. 168-171). Agentūros Projektų vertinimo skyrius Paraiškos vertinimo ataskaitoje PVA (pradėta tikrinti 2010-03-25, baigta tikrinti 2010-04-12) pateikė išvadas, kad Projektas tinkamas antrajam projekto vertinimo etapui (t. 1, b. l. 154-161).

33Nustatyta, kad Agentūra 2010-05-19 raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 kreipėsi į Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyrių, prašydama atsakyti, ar elektros kainą už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, paremtą Nutarimu, inter alia saulės (fotoelektrinėms) elektrinėms pagal pikinę elektros galią iki 100 kW 1,63 Lt/kWh, nuo 100 kW iki 1 MW – 1,56 Lt/kWh, nuo 1 MW 1,51 Lt/kWh, galima laikyti pagrįsta, vertinant subjekto 5-erių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš veiklos (t. 1, b. l. 69). Energetikos ministerija 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 atsakė, kad saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, nustatyta pagal pikinę elektros galią, dėl šiuo metu vykstančių galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama 5-iems metams (t. 1, b. l. 70). 2010-05-27 Agentūra dar kartą kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar Agentūra gali laikyti pagrįstomis Komisijos Nutarimu patvirtintas elektros energijos supirkimo kainas iš hidroelektrinių (26 ct/kWh) ir vėjo jėgainių (30 ct/kWh) vertindama subjektų 5-erių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš šios veiklos (t. 1, b. l. 71). Į šį raštą Energetikos ministerija atsakė 2010 m. birželio mėn. raštu Nr. (8.3-10)-3-1597, kuriame informavo, kad hidroelektrinėse bei vėjo elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama 5-eriems metams, o dėl detalesnės informacijos siūlė kreiptis į Komisiją (t. 1, b. l. 72).

34Agentūros Projektų vertinimo skyriaus 2010-04-19 pradėtoje ir 2010-06-09 baigtoje tikrinti Paraiškos vertinimo ataskaitoje PVA, atsižvelgiant į E. T. pateiktus papildomus dokumentus, buvo padaryta išvada, kad Projektas tinkamas antrajam projekto vertinimo etapui (t. 1, b. l. 103-110), o 2010-06-10 įvertintos Paraiškos/projektinių pasiūlymų ataskaitoje pateikta išvada, kad Projektas tinkamas 1 661 032 Lt paramai gauti pagal Priemonę (t. 1, b. l. 101-102).

35Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos, Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos investicinių priemonių bei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemonių administravimo problemų sprendimo komisija (toliau – Problemų sprendimo komisija) 2010-06-19 posėdyje (protokolo Nr. 25) svarstė paraiškų, pateiktų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 programos priemones ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei ,,Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ gauti, kuriose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, finansinių prognozių sudarymo prielaidų pagrįstumo klausimus ir nutarė, kad negalima prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai ir dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nustatytus kriterijus, ir traktuoti šiuos projektus kaip neatitinkančius ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijų (t. 1, b. l. 89-91).

36Projekto technologinės dalies vertinimo, atlikto laikotarpiu nuo 2010-06-30 iki 2010-07-16, ataskaitoje nurodyta, kad pateiktas verslo planas yra tinkamas, technologinis pasiūlymas gali būti įgyvendintas, o produkcijos ekonominiai skaičiavimai yra pakankamai realūs (t. 1, b. l. 100).

37Agentūra 2010-08-10 Paraiškos vertinimo ataskaitoje nurodė, kad Projektas tinkamas antrajam projekto vertinimo etapui (t. 1, b. l. 94-99). Tą pačią dieną įvertintos Paraiškos ataskaitoje nurodyta, kad Projektas tinkamas 1 661 032 Lt paramai gauti pagal Priemonę (t. 1 b. l. 92-93). Tačiau Agentūros Projektų vertinimo skyriaus 2010-08-20 Paraiškos vertinimo ataskaitoje padaryta išvada, kad Projektas netinkamas antrajam projekto vertinimo etapui (t. 1, b. l. 82-86). Šios vertinimo ataskaitos priede Agentūra paaiškino, kad Projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, todėl Projektas neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto kriterijaus ir yra netinkamas antrajam vertinimo etapui (t. 1, b. l. 87-88). Tą pačią dieną įvertintos Paraiškos ataskaitoje nurodyta, kad Projektas netinkamas antrajam vertinimo etapui (t. 1, b. l. 80-81).

38Agentūros Projektų vertinimo skyrius 2010-08-20 parengė Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones vertinimo rezultatų suvestinę Nr. (SV)-235, kurios 60 punkte nustatė, kad E. T. Projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, dėl to E. T. laikomas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, tokiu būdu neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatytų reikalavimų ir yra netinkamas antrajam Projekto vertinimo etapui (t. 2, b. l. 45-48).

39ŽŪM Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komitetas (toliau – Atrankos komitetas) 2010-09-08 posėdyje Nr. 22 (2010-09-09 protokolas Nr. 8D-457(5.50)) nustatė, kad E. T. Projektas, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Dėl to Agentūra, vadovaudamasi Problemų sprendimo komisijos 2010-06-19 posėdžio protokolu Nr. 25 ir atsižvelgdama į Energetikos ministerijos raštuose išdėstytas aplinkybes, nustatė, kad pagal Priemonę pateiktuose projektuose, kuriuose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai, ir dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal Priemonę atsinaujinančios elektros energijos gamybai skatinti, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atsižvelgiant į tai, Agentūra nustatė, kad Projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, todėl pateiktas Projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte (t. 2, b. l. 40-43).

40E. T. Projektas ,,Volungiškių hidroelektrinės statyba ir įrengimas“ buvo įrašytas į Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir ,,Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašą 103 numeriu (t. 2, b. l. 50-52). Šį sąrašą 2010-10-08 patvirtino ŽŪM kancleris, priimdamas potvarkį Nr. 4D-132 (t. 2, b. l. 49).

41Ginčo dėl išdėstytų faktinių aplinkybių byloje nėra.

42Parama, dėl kurios šioje byloje yra kilęs ginčas, yra teikiama remiantis 2005-09-20 Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos kaimo plėtrai bei 2006-02-20 Tarybos sprendimo Nr. 2006/144/EB dėl kaimo plėtros Bendrijos strateginių gairių (2007-2013 m. programavimo laikotarpis).

43Ginčo teisinius santykius reglamentuoja VAĮ, Administravimo taisyklės, Įgyvendinimo taisyklės, Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės, Kaimo plėtros programa bei kitų teisės aktų nuostatos.

44Procedūriniai reikalavimai paraiškų vertinimui yra nustatyti Administravimo taisyklėse, kurių 39 punkte nustatyta, kad visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami. Siekiant užtikrinti vertinimo nuoseklumą, Agentūra turi nustatyti detalias metodines rekomendacijas vertintojams. 41 punkte (Administravimo taisykles patvirtinusio įsakymo 2009-05-05 Nr. 3D-315 redakcija) nustatyta, kad pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis. 52 punkte nustatyta, kad tinkamumo skirti paramą vertinimo metu yra nustatoma, ar paramos paraiška yra tinkama finansuoti pagal atitinkamą Programos priemonę, atsižvelgiant į bendruosius Programos ir Programos priemonės tinkamumo kriterijus. Administravimo taisyklių 53 punkte nustatyta, jog, atliekant tinkamumo skirti paramą vertinimą, Agentūra turi įvertinti: 53.1. paramos paraiškos atitiktį Programos tinkamumo kriterijams; 53.2. pareiškėjo ir partnerių tinkamumą; 53.3. paramos paraiškos atitiktį Programos priemonės tikslams ir veiklos sritims, EŽŪFKP reglamentų nuostatoms bei ES horizontalaus lygio sritims; 53.4. projekto išlaidų tinkamumą finansuoti bei paramos lyginamąją dalį nuo tinkamų išlaidų. Šių taisyklių 55 punkte nustatyta, jog, įvertinus tinkamumą skirti paramą, parengiama išvada, ar paramos paraiška yra tinkama gauti paramą ir kokio maksimalaus dydžio parama bei kokia maksimali lyginamoji paramos dalis gali būti suteikta. 64 punkte nustatyta, kad reikalavimai pareiškėjams bei paramos paraiškos tinkamumui nustatomi Programoje ir (arba) Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Administravimo taisyklių 70 punkte nustatyta, kad rekomendacijoms dėl įvertintų paraiškų priimti gali būti sudaromi Projektų atrankos komitetai. 74 punkte nustatyta, kad parama skiriama tiems projektams, kuriems ją skirti rekomendavo Projektų atrankos komitetas. 75 punkte nustatyta, kad sprendime dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo inter alia nurodoma: pagrindas skirti paramą arba neskirti paramos (75.1 p.); paramos paraiška arba sąrašas paraiškų, kurioms neskiriama parama (75.4 p.). 79 punkte nustatyta, kad, įvertinusi paramos paraiškas, Agentūra parengia paramos paraiškų vertinimo ataskaitą. Administravimo taisyklių 80 punkte nustatyta, jog tuo atveju, jei paramos paraiškų atrankai yra sudaromas Atrankos komitetas ir sprendimą dėl paramos paraiškų atrankos priima valdymo institucija, Agentūra valdymo institucijai teikia paramos paraiškų vertinimo ataskaitą, kurią sudaro: 80.1. Valdymo institucijos nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė; 80.2. Valdymo institucijos nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitos, kuriose pateikiama trumpa informacija apie numatomus įgyvendinti projektus.

45Administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina, kad E. Tamonio Paraiška skundžiamu Potvarkiu įtraukta į projektų, kuriems neskiriama parama pagal Programos Priemones, sąrašą dėl to, kad Projektas neatitiko Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus ir, to pasekoje, Projektas pripažintas netinkamu antrajam projekto vertinimo etapui kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, nurodyto Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte.

46VAĮ 8 str. 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Teismų praktikoje, VAĮ 8 str. 1 d. nuostatas įtvirtinančius sprendimo pagrįstumo bei teisėtumo kriterijus, ne kartą pažymėta, kad įstatyme nėra nustatyta keliuose rašytiniuose dokumentuose turi būti išdėstytas individualaus administracinio akto pagrindimas (jo turinys) ir pats sprendimas dėl nustatytų ar suteiktų teisių, t. y. nereikalaujama, kad individualus administracinis aktas būtų surašytas vientisame dokumente (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-04-06 nutartis adm. b. Nr. A-438-426/2009 ir kt.).

47Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad skundžiamas Potvarkis yra grindžiamas Atrankos komiteto 2010-09-08 posėdžio Nr. 22 protokolo nutariamąja dalimi Nr. 8D-457(5.50)) (toliau – Protokolinis nutarimas), todėl, sprendžiant E. T. skundo reikalavimų pagrįstumą, būtina įvertinti Atrankos komiteto Protokolinio nutarimo dalies, kuria siūloma neskirti E. T. paramos pagal pateiktą Projektą ir kuris laikytinas skundžiamo Potvarkio sudėtine dalimi, atitikimą VAĮ 8 str. 1 dalyje įtvirtintiems teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimams. Inter alia būtina nustatyti ir tai, ar nėra Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 89 str. 1 d. 1-3 punktuose nurodytų skundžiamo akto panaikinimo pagrindų.

48Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyta, kad tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijus, taikomas pareiškėjui, nurodytam taisyklių 17.1 punkte, pirmajame projekto vertinimo etape yra šis: pareiškėjas verslo plane įrodo, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse.

49Sistemiškai aiškindama aptartą teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog priimant neigiamą sprendimą dėl paraiškos, remtis Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktu iš esmės galima tik tuomet, kai verslo planas (projektas) neatitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių reikalavimų.

50Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių (akto redakcija, galiojusi iki 2010-04-28) 12 punkte nustatyta, kad ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei: 12.1. ataskaitiniais ir (arba) praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 12.2. po gauto atsakymo į Agentūros paklausimą: 12.2.1. planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 12.2.2. ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai; 12.2.3. nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą); 12.2.4. jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti. Šių taisyklių 13 punkte įtvirtinta, kad ūkio subjektams, kurie pripažinti neatitinkančiais ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus dėl 12 punkte nurodytų priežasčių, ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai neskaičiuojami.

51Esant išdėstytam teisiniam reglamentavimui, teismas daro išvadą, jog, norint taikyti Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punktą, būtina nustatyti priežastį (priežastis), dėl kurių ūkio subjektas laikomas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kurių sąrašas yra duotas tų pačių taisyklių 12 punkte.

52Byloje surinkta medžiaga patvirtina, kad E. T. Paraišką administravusiuose tarpiniuose procedūriniuose bei skundžiamame sprendimuose atsisakymo pagrindo, jį susiejant su Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 12 punktu, apskritai nėra, todėl teismas negali nustatyti, kokių ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmių, anot Agentūros bei ŽŪM, neatitiko Projektas.

53Teismas daro išvadą, kad Projektas pripažintas negyvybingu iš esmės dėl to, kad, liberalizuojant elektros rinką Lietuvoje, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo rinkos kainos neturėtų būti statiškos. Todėl pareiškėjai, pateikę projektus pagal Priemonę atsinaujinančios elektros energijos gamybai skatinti, anot ŽŪM ir Agentūros, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse.

54Teismas konstatuoja, jog tokia Agentūros ir ŽŪM pozicija yra klaidinga, nes: 1) apartuose Energetikos ministerijos raštuose nėra pateikta jokios pagrįstos informacijos ar duomenų apie tai, kaip artimiausius metus keisis Lietuvoje elektros energijos supirkimo kainos, tuo labiau – kad jos mažės; 2) ŽŪM ir Agentūros reikalavimas pagrįsti projekto ekonominį gyvybingumą, verslo plane objektyviai įrodant, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, yra nelogiškas, prieštaringas, nes reikalaujama įrodyti tai, ko, anot pačios Agentūros ir ŽŪM paraiškos atmetimo pagrindo, iš viso neįmanoma įrodyti, nes artimiausius penkerius metus tokie rodikliai nėra prognozuojami. Pabrėžtina, jog Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993 m.) žodis „prognozė“ aiškinamas kaip tam tikrais duomenimis paremtas numatymas, kokia bus reiškinio eiga. Tokia formuluotė rodo, kad prognozė neturi ir negali būti įrodyta ir gali būti tik pagrįsta faktiniais duomenimis.

55Ginčo atveju, numatydamas ateityje būsiančias elektros energijos kainas, E. T. rėmėsi Nutarimu, todėl laikytina, kad Paraiškoje ir su ja kartu pateiktame verslo plane pateikta elektros energijos kaina atitinka galiojančius teisės aktus, ji nėra paneigta Agentūros ar ŽŪM pateiktais konkrečiais įrodymais ar faktais, todėl verslo plane E. T. pateiktos elektros energijos kainos negalima laikyti netinkama, kol nėra įrodyta priešingai.

56Pagal VAĮ 3 straipsnį, viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principais, o VAĮ 8 str. 1 dalis reikalauja, kad individualus administracinis aktas būtų pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Tokie patys reikalavimai yra taikomi ir viešojo administravimo subjektų priimamiems administraciniams sprendimams. Teismo nuomone, tarpiniai sprendimai, priimti nagrinėjant Paraišką, bei skundžiamas Potvarkis šių reikalavimų dėl išdėstytų šiame sprendime motyvų neatitinka, todėl Potvarkio dalis, liečianti pareiškėją E. T., turi būti panaikinta ABTĮ 89 str. 1 d. 1 bei 3 punktuose nurodytais pagrindais.

57Dėl kitų E. T. skundo argumentų (Paraiškos vertinimo terminas, vertinimo tvarka, teisėtų lūkesčių pažeidimas ir kt.) teismas šiame sprendime toliau nepasisako, nes, konstatavus, jog ginčijama Potvarkio dalis neatitinka VAĮ 8 str. 1 dalyje administraciniam aktui keliamų reikalavimų, Potvarkis dalyje laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu ir yra naikintinas, todėl vertinti kitus E. T. skundo argumentus netikslinga.

58Pagal Įgyvendinimo taisyklių 34 punktą projekto tinkamumas gauti paramą vertinamas dviem vertinimo etapais. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo E. T. Projekto vertinimo procedūra nebuvo užbaigta: Projektas buvo vertinamas pirmajame etape ir jis buvo pripažintas netinkamu antrajam vertinimo etapui. Pripažinus, kad šiame vertinimo etape E. T. Projektas buvo nepagrįstai įrašytas į Projektų, kuriems neskiriama parama Sąrašą, ginčijamo Potvarkio dalis, kuria patvirtintas minėto sąrašo 103 punktas, naikintina ir ŽŪM įpareigotina grąžinti E. T. Projektą Agentūrai pakartotiniam vertinimui.

59Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str., teismas

Nutarė

61pareiškėjo E. T. skundą tenkinti iš dalies.

62Panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalį, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo E. T. projektui pagal jo 2010-03-05 Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą paraišką dėl paramos projektui „Volungiškių hidroelektrinės statyba ir įrengimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles, kurios registracijos Nr.( - ).

63Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją grąžinti E. T. projektą pagal paraišką Nr. ( - ) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pakartotiniam vertinimui.

64Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėjas E. T. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 5. E. T. nurodė, kad 2010-03-05 Agentūrai pateikė paraišką „Volungiškių... 6. Skundo reikalavimą E. T. pagrindė tuo, kad: 1) ŽŪM nepagrįstai ir... 7. E. T. nuomone, Paraiškos vertinimas buvo atliktas pažeidžiant galiojančių... 8. E. T. teigimu, Potvarkis nėra pagrįstas objektyviais faktais ir teisės... 9. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau –... 10. Pabrėžė, kad pateikęs Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos... 11. E. T. nuomone, Paraiškos vertinimas buvo atliktas neišsamiai ir... 12. Dėl atsakovės ir Agentūros padarytų procedūrinių pažeidimų E. T.... 13. Pabrėžė, kad Administravimo taisyklių 36 punkte yra numatyta Agentūros... 14. E. T. taip pat akcentavo, jog pagal Administravimo taisyklių 75 punktą... 15. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo E. T. atstovas palaikė skunde... 16. Atsakovė ŽŪM atsiliepime į pareiškėjo E. T. skundą su skundu nesutiko ir... 17. Paaiškino, kad Agentūra pateikė ŽŪM išnagrinėtų paraiškų vertinimo... 18. Paaiškino, kad E. T. pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už... 19. ŽŪM nesutinka su E. T. skundo teiginiu, kad Agentūra, pasikreipusi į... 20. Nepagrįstu laikytinas ir E. T. skundo argumentas dėl teisėtų lūkesčių... 21. Taip pat pažymėjo, kad vertinimo terminas Paraiškos vertinimo rezultatams ir... 22. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės ŽŪM atstovė su pareiškėjo E. T.... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime į pareiškėjo E. T.... 24. Nurodė, kad E. T. Agentūrai pateiktas Projektas buvo vertinamas vadovaujantis... 25. Paaiškino, jog atsižvelgiant į Energetikos ministerijos atsakymus į... 26. Pabrėžė, kad Agentūra šiuo atveju nepažeidė nė vieno teisės akto,... 27. Agentūra nesutinka su E. T. skundo teiginiais, jog ji vilkino administracinių... 28. Nepagrįstais Agentūra laiko ir E. T. skundo argumentus, jog atsižvelgiant į... 29. Akcentavo, kad būtent Įgyvendinimo taisyklės šiuo atveju yra specialusis... 30. Byloje kilęs ginčas dėl Potvarkio dalies, kuria nuspręsta neskirti paramos... 31. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas E. T. 2010-03-05... 32. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyrius 2010-03-05 atliko... 33. Nustatyta, kad Agentūra 2010-05-19 raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 kreipėsi į... 34. Agentūros Projektų vertinimo skyriaus 2010-04-19 pradėtoje ir 2010-06-09... 35. Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos, Lietuvos 2004-2006... 36. Projekto technologinės dalies vertinimo, atlikto laikotarpiu nuo 2010-06-30... 37. Agentūra 2010-08-10 Paraiškos vertinimo ataskaitoje nurodė, kad Projektas... 38. Agentūros Projektų vertinimo skyrius 2010-08-20 parengė Paraiškų pagal... 39. ŽŪM Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų... 40. E. T. Projektas ,,Volungiškių hidroelektrinės statyba ir įrengimas“ buvo... 41. Ginčo dėl išdėstytų faktinių aplinkybių byloje nėra.... 42. Parama, dėl kurios šioje byloje yra kilęs ginčas, yra teikiama remiantis... 43. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja VAĮ, Administravimo taisyklės,... 44. Procedūriniai reikalavimai paraiškų vertinimui yra nustatyti Administravimo... 45. Administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina, kad E.... 46. VAĮ 8 str. 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi... 47. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad skundžiamas Potvarkis yra... 48. Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyta, kad tinkamumo gauti paramą... 49. Sistemiškai aiškindama aptartą teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija... 50. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių (akto redakcija, galiojusi iki... 51. Esant išdėstytam teisiniam reglamentavimui, teismas daro išvadą, jog,... 52. Byloje surinkta medžiaga patvirtina, kad E. T. Paraišką administravusiuose... 53. Teismas daro išvadą, kad Projektas pripažintas negyvybingu iš esmės dėl... 54. Teismas konstatuoja, jog tokia Agentūros ir ŽŪM pozicija yra klaidinga, nes:... 55. Ginčo atveju, numatydamas ateityje būsiančias elektros energijos kainas, E.... 56. Pagal VAĮ 3 straipsnį, viešojo administravimo subjektai savo veikloje... 57. Dėl kitų E. T. skundo argumentų (Paraiškos vertinimo terminas, vertinimo... 58. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 34 punktą projekto tinkamumas gauti paramą... 59. Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str., teismas... 61. pareiškėjo E. T. skundą tenkinti iš dalies.... 62. Panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m.... 63. Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją grąžinti E. T.... 64. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...