Byla A-143-377-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Mindaugui Lošiui, atsakovų atstovei Jurgai Lukošiūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo individualios įmonės J. D. turgaus ,,Marmantas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo individualios įmonės J. D. turgaus ,,Marmantas“ skundą atsakovams valstybės įmonei Registrų centrui, valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas individuali įmonė J. D. turgus ,,Marmantas“ (toliau – pareiškėjas, I. Į. J. D. turgus ,,Marmantas“, apeliantas) skundu (T 1, b. l. 4 – 8) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo (toliau – VĮ Registrų centro Kauno filialas) 2007 m. kovo 14 d. sprendimą bei valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) 2007 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. 185 ir įpareigoti atsakovą: a) registro centriniame duomenų banke patikslinti duomenis, kokiu teisiniu pagrindu ir kokia įmonė 1994 m. naudojosi 3500 kv. m ploto žemės sklypu (unikalus Nr. 1901-00320017 ir kadastro Nr. 1901/0032;17), esančiu Kaune, Prūsų g. 4, bei 1000 kv. m ploto žemės sklypu (unikalus Nr. 1901-00320014 ir kadastro Nr. 1901/0032;14), esančiu Kaune, Prūsų g. 4 A; nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: (įrašas Nr. 19/5849) įrašyti: žemės sklypo įsigijimo juridinis teisinis pagrindas: Kauno miesto valdybos 1994 m. kovo 22 d. potvarkis Nr. 419-v bei Kauno miesto valdybos ir tuometinės įmonės A. D. firmos „Marmantas“ 1994 m. kovo 8 d. sutartis Nr. 200, adresas: Kauno miesto sav. Kauno m. Prūsų g. 4, I. Į J. D. turgus „Marmantas“, įmonės kodas 133553835, nekilnojamieji daiktai: žemės sklypas, paskirtis: kita (komerciniams pastatams, statiniams statyti ir eksploatuoti), ūkinės veiklos pobūdis: privačios turgavietės statybai ir eksploatavimui, indeksuota žemės sklypo vertė: 149 520 Lt, specialios naudojimo sąlygos: ryšių linijų apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos zonos, vandentiekio kanalizacijos, lietaus nuotekų tinklų apsaugos zonos, kelių sanitarinės apsaugos zonos, juridinis pagrindas: Kauno miesto valdybos 1994 m. kovo 22 d. potvarkis Nr. 419-v; nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: (įrašas Nr. 19/5293) įrašyti: žemės sklypo įsigijimo juridinis teisinis pagrindas: Kauno miesto valdybos 1994 m. lapkričio 22 d. potvarkis Nr. 1557-v ir Kauno miesto valdybos ir J. D. turgaus „Marmantas“ (tuometinės įmonės A. D. firmos „Marmantas“) 1994 m. birželio 16 d. sutartis Nr. 216, adresas: Kauno miesto sav. Kauno m. Prūsų g. 4 A, I. Į. J. D. turgus „Marmantas“, įmonės kodas 133553835, nekilnojamieji daiktai: žemės sklypas, paskirtis: kita (komerciniams pastatams, statiniams statyti ir eksploatuoti), ūkinės veiklos pobūdis: privačios turgavietės aikštelės statybai ir įrengimui, indeksuota žemės sklypo vertė: 33 120 Lt, specialios naudojimo sąlygos: ryšių linijų apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos zonos, vandentiekio, kanalizacijos lietaus nuotekų tinklų apsaugos zonos, kelių apsaugos zonos, juridinis pagrindas: Kauno miesto valdybos 1994 m. lapkričio 22 d. potvarkis Nr. 1557-v; b) pateikti įmonei tuometinės įmonės A. D. firmos „Marmantas“ naudojamų žemės sklypų, esančių Kaune, Prūsų g. 4 ir 4 A, ribų paženklinimo aktus (1994 – 1995 m. versija) bei žemės kadastro duomenų registracijos pažymėjimus apie žemės sklypų, esančių Kaune, Prūsų g. 4 ir 4 A, įregistravimą valstybiniame kadastro duomenų registre (1994 – 1995 m. versija), kurių juridinis faktas buvo su įmone trečiojo suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) sudarytos žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartys: 1994 m. kovo 8 d. Nr. 200 ir 1994 m. birželio 16 d. Nr. 216.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2007 m. kovo 7 d. skundu kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą, prašydamas patikslinti registrų duomenis, tačiau atsakovas 2007 m. kovo 14 d. sprendimu nusprendė įrašų netikslinti, nurodydamas, kad pateiktų dokumentų pagrindu registro duomenų patikslinimo nenumato Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnis. Komisija 2007 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 185 teritorinio registratoriaus sprendimą paliko galioti. Sprendime atsakovas nurodė, jog įregistruoti juridiniai faktai apie nuomos sutartis negali būti tikslinami, nes įmonei išnuomotos žemės Kaune, Prūsų g. 4 ir 4 A, savininkas yra ne Kauno miesto savivaldybė, o valstybė. Pareiškėjo nuomone, toks sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsnyje nurodyta, kad nekilnojamojo turto registro paskirtis – registruoti ne tik pačius nekilnojamuosius daiktus, nuosavybės ir kitas daiktines teises į šiuos daiktus ir pan., bet ir tai, kad jis yra viešas, sukaupti duomenys gali būti teikiami oficialiai informacijai, todėl jie turi būti išsamūs. Taigi registre turėjo būti sukaupti ir pirminiai duomenys apie žemės sklypų Kaune, Prūsų g. 4 ir 4 A, nuomą. Tuo labiau, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 14 straipsnyje nurodyta, jog registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos registro įrašu, kuriame nurodomas dokumentas, kurio pagrindu atsirado registruojama teisė. Tuo metu galiojusio Žemės įstatymo 6 straipsnis nustatė, kad valstybinės žemės valdymo teisė suteikta ir savivaldybėms, todėl savivaldybės (valdybos) potvarkiai išnuomojant tuometinei A. D. firmai „Marmantas“ žemę turėjo ir dabar turi svarbią juridinę reikšmę, kaip ir sutartys, numatančios šalių įsipareigojimus ir sąlygas. Kauno miesto valdybos 1994 m. kovo 22 d. Nr. 419-v ir 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. 1557-v potvarkiai, Kauno miesto valdybos 1994 m. kovo 8 d. Nr. 200 ir 1994 m. birželio 16 d. Nr. 216 sutartys sudaryti, patvirtinti, įvykdyti ir galiojantys, nėra slapti ar sudaryti prieštaraujant tuo metu galiojusiems įstatymams, todėl jų neįregistruoti nekilnojamojo turto registre nei tuo metu, nei dabar nėra juridinio pagrindo. Tokių dokumentų įregistravimas tik papildytų nekilnojamojo turto registro duomenis, padarytų juos objektyvesnius, išsamesnius, jokių juridinių pasekmių tokių dokumentų įregistravimas nesukeltų, todėl atsakovo atsisakymas juos įregistruoti nesuprantamas ir neprotingas. Tuo labiau, kad tokio veiksmo nedraudžia Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnis, o 36 straipsnio 4 dalis leidžia nekilnojamojo turto registre įrašyti ne tik

615 straipsnyje numatytas žymas, bet ir kitus papildomus duomenis. Be to, skundžiamas atsakovo sprendimas yra nekonkretus. Sprendime nurodyta, kad atsisakoma registruoti juridinius faktus Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio pagrindu, tačiau kuriuo iš 9 punktų, nėra nurodyta, ir tai apsunkina ginti savo teises bei teisėtus interesus. Taip pat sprendimas neatitinka reikalavimų, kurie keliami administracinių ginčų komisijos priimtiems sprendimams. Visiškai nėra pagrįstas atsakovo teiginys ginčijamame sprendime, jog negali būti tikslinami registre įregistruoti juridiniai faktai apie nuomos sutartis, įrašant į jį papildomus duomenis apie priimtus aukščiau nurodytus potvarkius bei sutartis. Šie juridiniai faktai nėra išgalvoti, nes atitiko

7tuo metu galiojančią norminę bazę, reglamentavusią nurodytus teisinius santykius. Tai patvirtina sprendimo konstatuojamojoje dalyje ir Komisija, nurodydama, kad tokio juridinio fakto įregistravimo galimybę numato Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15, 33 straipsniai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 60 punktas. Pažymėjo, jog prašymas pateikti A. D. firmos „Marmantas“ naudojamų žemės sklypų, esančių Kaune, Prūsų g. 4 ir 4 A, teritorijų ribų planą buvo taip pat atmestas, motyvuojant tuo, jog 1997 m. įsteigus Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonę duomenys iš valstybinio žemės kadastro duomenų registro buvo perrašomi į nekilnojamojo turto registrą, t. y. buvo perkelti ne 1994 m. duomenys, bet tuo metu aktualūs 1995 – 1996 m. duomenys apie šiuo metu galiojančias 1995 m. lapkričio 13 d. ir 1996 m. sausio 29 d. žemės sklypų nuomos sutartis. Tačiau toks sprendimas yra taip pat neteisėtas ir nepagrįstas. Paminėtos valstybinės įmonės steigėjai buvo tuometinės Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija bei Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerija. Teisės aktais steigėjai buvo įpareigoti iki 1997 m. rugpjūčio 15 d. pateikti Vyriausybei reorganizuojamos valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto regioninių kadastro ir geodezijos centrų kadastro dalies perdavimo naujai steigiamai įmonei projektą. Iki 1998 m. žemės sklypų nuosavybės teisių ir kitų daiktinių teisių į šiuos objektus registravimą vykdė Kauno miesto savivaldybės žemėtvarkos skyrius.

8Atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 54 – 55) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9VĮ Registrų centro Kauno filialas nurodė, kad remiantis nekilnojamojo turto registro duomenimis registro įrašuose Nr. 19/5849 ir Nr. 19/5293 yra įregistruoti 0,1 ha bei 0,35 ha ploto žemės sklypai, kurie nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir patikėjimo teise valdomi Kauno apskrities viršininko administracijos. Šių žemės sklypų, esančių Kaune, Prūsų g. 4 ir Prūsų g. 4 A, registruose taip pat yra įregistruoti juridiniai faktai apie 1996 m. sausio 29 d. bei 1995 m. lapkričio 13 d. su pareiškėju sudarytas nuomos sutartis. Pažymėjo, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnis numato, kad atitinkamuose registro įrašuose gali būti daromos žymos apie juridinį faktą – sudarytą nuomos sutartį. Nuostatų 60 punkte nurodyta, kad įrašant žymą atitinkamame nekilnojamojo daikto registro įraše nurodoma, koks juridinis faktas registruojamas bei juridinio fakto registravimo pagrindas. Šiuo atveju pareiškėjas

10prašo patikslinti duomenis apie nuomos sutarties įregistravimą, bet juridinis faktas apie

11J. D. turgaus ,,Marmantas“ sudarytas nuomos sutartis yra įregistruotas tinkamai ir atitinka registro tvarkytojui pateiktus dokumentus. Kadangi minėtų žemės sklypų savininkas yra ne Kauno miesto savivaldybė, o valstybė, todėl pareiškėjo papildomai pateiktų dokumentų – Kauno miesto valdybos 1994 m. kovo 22 d. ir 1994 m. lapkričio 22 d. potvarkių bei 1994 m. kovo 8 d. ir 1994 m. birželio 16 d. sutarčių pagrindu negali būti tikslinami registre įregistruoti juridiniai faktai apie nuomos sutartis. Dėl pareiškėjo prašymo pateikti A. D. firmos „Marmantas“ naudotų žemės sklypų paženklinimo aktus bei pažymėjimus apie jų įregistravimą valstybiniame žemės kadastro registre pažymėjo, jog tokių dokumentų žemės sklypų Kaune, Prūsų g. 4 ir Prūsų g. 4 A, kadastro ir registro bylose nėra, kadangi 1997 m. įsteigus Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonę duomenys iš valstybinio žemės kadastro duomenų registro buvo perrašomi į nekilnojamojo turto registrą, t. y. buvo perkelti ne 1994 m. duomenys, bet tuo metu aktualūs 1995 – 1996 m. duomenys apie 1995 m. lapkričio 13 d. bei 1996 m. sausio 29 d. nuomos sutartis.

12II.

13Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu

14(T 2, b. l. 29 – 32) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

15Teismas, spręsdamas bylą, vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 1, 2, 11, 12, 15, 29 straipsniais, 33 straipsnio 1 dalimi. Teismas nustatė, kad registro įrašuose Nr. 19/5849 ir Nr. 19/5293 yra įregistruoti 0,1 ha bei 0,35 ha ploto žemės sklypai, kurie nuosavybės

16teise priklauso Lietuvos Respublikai ir patikėjimo teise valdomi Kauno apskrities viršininko administracijos. Šių žemės sklypų, esančių Kaune, Prūsų g. 4 ir Prūsų g. 4 A, registruose

17taip pat yra įregistruoti juridiniai faktai apie 1996 m. sausio 29 d. bei 1995 m. lapkričio 13 d. su pareiškėju sudarytas nuomos sutartis. Pareiškėjo prašomi įregistruoti dokumentai – Kauno miesto valdybos 1994 m. kovo 22 d. Nr. 419-v ir 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. 1557-v potvarkiai

18bei 1994 m. kovo 8 d. Nr. 200 ir 1994 m. birželio 16 d. Nr. 216 nuomos sutartys – kaip neišsamių registro duomenų papildymas nėra tikslingas. Tokie registro duomenų patikslinimai jokių teisių nei sukurs, nei panaikins, t. y. iš esmės nepakeis nekilnojamojo daikto teisinio statuso, jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybės. Teismas pažymėjo, kad registrų centro duomenų bazėje yra įregistruojami paskutiniai aktualūs duomenys ir jie turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu jie ir buvo įrašyti. Nekilnojamojo turto registre gali būti patikslinti ir ištaisyti netikslūs ir klaidingi duomenys arba gali būti papildyti neišsamūs duomenys, jeigu į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu jie buvo įrašyti. Šiuo atveju tokių aplinkybių nenustatyta. Taigi nėra jokio teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą patikslinti registro duomenų banke pareiškėjo nurodytus duomenis. Atsakovas kaip viešojo administravimo subjektas priskirtas funkcijas atliko tinkamai – neturėdamas teisinio pagrindo, atsisakė patenkinti pareiškėjo prašymą ir patikslinti registro duomenis. Taip pat nėra jokių faktinių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad turto registratorius nesilaikė įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių registratoriaus pareigas, susijusias su nekilnojamojo turto registro duomenų tikslinimu. Teismas pažymėjo, jog nepagrįstas ir netenkintinas pareiškėjo reikalavimas, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovą pateikti pareiškėjui tuometinės įmonės A. D. firmos „Marmantas“ naudojamų žemės sklypų, esančių Kaune, Prūsų g. 4 ir 4 A, ribų paženklinimo aktus (1994 – 1995 m. versija) bei žemės kadastro duomenų registracijos pažymėjimus apie žemės sklypų, esančių Kaune, Prūsų g. 4 ir 4 A, įregistravimą valstybiniame kadastro duomenų registre (1994 – 1995 m. versija), kurių juridinis faktas buvo su įmone trečiojo suinteresuoto asmens sudarytos žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartys: 1994 m. kovo 8 d. Nr. 200 ir 1994 m. birželio 16 d. Nr. 216. Atsakovas tokiais duomenimis nedisponuoja, kadangi 1997 m. įsteigus Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonę iš valstybinio žemės kadastro duomenų registro buvo perrašomi į nekilnojamojo turto registrą tuo metu aktualūs 1995 – 1996 m. duomenys, t. y. šiuo atveju tik duomenys apie 1995 m. lapkričio 13 d. ir 1996 m. sausio 29 d. nuomos sutartis, kiti duomenys pateikti atsakovui nebuvo (Nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 str.). Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad pareiškėjo skundas netenkintinas.

19III.

20Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 46 – 53) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Atsakovo sprendimas yra nekonkretus, nes jame nenurodytas konkretus Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio punktas, kuriuo atsisakyta atlikti prašomus veiksmus. Toks sprendimas neatitinka tokiems procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų. Teismas dėl šio argumento nepasisakė.

222. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 20 punktu, nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti daromos žymos apie kitus juridinius faktus. Teismas nenurodė, kokiu pagrindu registro duomenų bazėje yra registruojami paskutiniai aktualūs duomenys, nesirėmė jo nurodytomis aplinkybėmis apie tariamą žemės sklypų nuomą.

233. Atsakovas klaidina teismą, kad kadastro ir registro bylos Nr. 53 ir Nr. 4959 saugomos Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno miesto žemėtvarkos skyriuje (toliau – Kauno miesto žemėtvarkos skyrius). Atsakovas nusikalstamais veiksmais pertvarkė registro duomenis apie įmonei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus Kaune, Prūsų g. 4 ir 4 A, už kuriuos buvo sumokėta grynais pinigais.

244. Teismas nepadėjo įgyvendinti jo teisių, neišreikalavo iš Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus archyvinių bylų Nr. 53 ir Nr. 4959, todėl jis negalėjo patikslinti skundo. Nesurinkęs bylai reikšmingų įrodymų, teismas negalėjo nuspręsti dėl reikalavimų pagrįstumo.

255. Teismas bylą išnagrinėjo nedalyvaujant įmonės advokatui, todėl buvo pažeista Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 49 straipsnio 1 dalis.

266. Klaidingas bylos aplinkybių vertinimas teismui neleido suprasti bylos esmės.

277. Registro duomenų bazės papildymas ir patikslinimas paminėtais duomenimis apie naudojamus žemės sklypus neprieštarauja jokiems teisės aktams.

288. Prašomi atsakovo pateikti duomenys yra paminėtose archyvinėse bylose.

299. Teismui buvo pareiškęs nemažai prašymų, tačiau jie nepagrįstai buvo atmesti.

3010. Nepagrįstai nepriimtos pastabos dėl teismo posėdžio protokolo.

31Atsakovai valstybės įmonė Registrų centras (toliau – VĮ Registrų centras) ir VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 3, b. l. 131 – 132) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

32Atsakovai pakartoja atsakovo VĮ Registrų centro Kauno filialo atsiliepime į skundą nurodytus argumentus.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 3, b. l. 135 – 137) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

34Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjo prašomi įrašyti duomenų patikslinimai nėra tikslingi. Pareiškėjas iš esmės pats nurodo, jog tokių duomenų įregistravimas tik papildytų nekilnojamojo turto registro duomenis, padarytų juos objektyvesnius, išsamesnius, jokių juridinių pasekmių tokių dokumentų įregistravimas nesukeltų.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Apeliacinis skundas atmestinas.

38Iš pareiškėjo pirmosios instancijos teismui paduoto skundo matyti, kad pareiškėjas siekia papildyti minėto nekilnojamojo turto (žemės sklypų Kauno m., Prūsų g. 4 ir 4A) registro centrinio duomenų banko įrašus Nr. 19/5849 ir Nr. 19/5293 duomenimis, kurie, pareiškėjo teigimu, 1994 m. buvo pagrindas įregistruoti daiktines teises į šį nekilnojamąjį turtą. Pažymėtina, kad pareiškėjas nekvestionuoja nurodytų įrašų šiuo metu esančių duomenų bei nekelia klausimo apie šių duomenų neatitikimą dokumentams, kurių pagrindų jie buvo įrašyti. Todėl nagrinėjamai bylai yra reikšminga ir aktualu išaiškinti skundžiamų sprendimų teisėtumą bei pagrįstumą Nekilnojamojo turto registro įstatymo taikymo požiūriu, t. y. išsiaiškinti, ar atsakovai, kaip viešojo administravimo subjektai (teritorinis bei centrinis registratoriai), vykdydami jiems priskirtas viešojo administravimo funkcijas, šiuo atveju nepažeidė Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatų. Taip pat ABTĮ taikymo požiūriu bylai yra reikšminga nustatyti, ar pareiškėjo skundžiamais sprendimais buvo pažeistos jo teisės ar įstatymų saugomi interesai.

39Pasisakydama dėl pirmojo iš nurodytų aspekto, kolegija pažymi, kad pareiškėjo skundžiamas centrinio registratoriaus (Komisijos) sprendimas priimtas išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, todėl bylai yra aktualu patikrinti teritorinio registratoriaus - VĮ Registrų centro Kauno filialo – 2007 m. kovo 14 d. sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą. Iš pastarojo sprendimo matyti, kad juo buvo atsisakyta įregistruoti pareiškėjo nurodytus juridinius faktus tuo pagrindu, kad tokių faktų (patikslinimų) įregistravimas nėra numatytas Nekilnojamojo turto registro įstatymo. Kaip nurodyta aukščiau, pareiškėjas nesiekia įregistruoti naujus, t. y. esamą padėtį keičiančius ar įtaką jai darančius, juridinius faktus. Todėl toks pareiškėjo prašomas atlikti duomenų papildymas iš esmės vertintinas minėtuose įrašuose esamų duomenų išsamumo aspektu, t. y. aspektu, kuris yra specialiai aptartas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį, suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Iš šios teisės normos matyti, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašytų duomenų papildymas siekiant išsamumo yra galimas tik tuo atveju, kai į nekilnojamojo turto registrą įrašyti (t. y. esami) duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Kaip pažymėta aukščiau, pareiškėjas tokio neatitikimo nenurodo. Todėl pareiškėjo prašymas dėl duomenų patikslinimo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio taikymo požiūriu negali būti pripažintas pagrįstu. Pareiškėjo prašomi įregistruoti juridiniai faktai laiko aspektu neatitinka nei vieno iš Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 straipsnyje numatyto atvejo. Todėl teritorinis registratorius turėjo pagrindą atsisakyti tenkinti šį pareiškėjo prašymą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 str. 7 p.).

40Byloje neginčijamai nustatyta, kad pareiškėjo prašomų pateikti A. D. firmos „Marmantas“ naudotų žemės sklypų paženklinimo aktų (1994 – 1995 m. versija) bei pažymėjimų apie jų įregistravimą valstybiniame žemės kadastro registre (1994 – 1995 m. versija) žemės sklypų Kaune, Prūsų g. 4 ir Prūsų g. 4 A, kadastro ir registro bylose nėra. Todėl teritorinis registratorius neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo tenkinti šį pareiškėjo prašymą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 str., 37 str. 2 d., 42 str. 1, 3 d.).

41Patikrinusi bylą ABTĮ taikymo požiūriu, kolegija pažymi, kad teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardintos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, kad tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo mano, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeisti asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdu. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu.

42Pirmosios instancijos teismui paduotame skunde pareiškėjas konkrečiai neįvardino savo (tariamai) pažeistos teisės ar įstatymų saugomų interesų, kuriuos siekiama apginti teismine tvarka. Pažymėtina, kad jis pripažįsta, kad jokių juridinių pasekmių jo nurodytų dokumentų įregistravimas nesukeltų. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, tai yra pakankamas pagrindas pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

43Taigi tenkinti pareiškėjo skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

44Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

45Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas individuali įmonė J. D. turgus ,,Marmantas“ (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2007 m. kovo 7 d. skundu kreipėsi į VĮ Registrų... 6. 15 straipsnyje numatytas žymas, bet ir kitus papildomus duomenis. Be to,... 7. tuo metu galiojančią norminę bazę, reglamentavusią nurodytus teisinius... 8. Atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepimu į skundą (T 1, b.... 9. VĮ Registrų centro Kauno filialas nurodė, kad remiantis nekilnojamojo turto... 10. prašo patikslinti duomenis apie nuomos sutarties įregistravimą, bet... 11. J. D. turgaus ,,Marmantas“ sudarytas nuomos sutartis yra įregistruotas... 12. II.... 13. Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu... 14. (T 2, b. l. 29 – 32) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.... 15. Teismas, spręsdamas bylą, vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymo... 16. teise priklauso Lietuvos Respublikai ir patikėjimo teise valdomi Kauno... 17. taip pat yra įregistruoti juridiniai faktai apie 1996 m. sausio 29 d. bei 1995... 18. bei 1994 m. kovo 8 d. Nr. 200 ir 1994 m. birželio 16 d. Nr. 216 nuomos... 19. III.... 20. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 46 – 53) prašo panaikinti Kauno... 21. 1. Atsakovo sprendimas yra nekonkretus, nes jame nenurodytas konkretus... 22. 2. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies... 23. 3. Atsakovas klaidina teismą, kad kadastro ir registro bylos Nr. 53 ir Nr.... 24. 4. Teismas nepadėjo įgyvendinti jo teisių, neišreikalavo iš Kauno miesto... 25. 5. Teismas bylą išnagrinėjo nedalyvaujant įmonės advokatui, todėl buvo... 26. 6. Klaidingas bylos aplinkybių vertinimas teismui neleido suprasti bylos... 27. 7. Registro duomenų bazės papildymas ir patikslinimas paminėtais duomenimis... 28. 8. Prašomi atsakovo pateikti duomenys yra paminėtose archyvinėse bylose.... 29. 9. Teismui buvo pareiškęs nemažai prašymų, tačiau jie nepagrįstai buvo... 30. 10. Nepagrįstai nepriimtos pastabos dėl teismo posėdžio protokolo.... 31. Atsakovai valstybės įmonė Registrų centras (toliau – VĮ Registrų... 32. Atsakovai pakartoja atsakovo VĮ Registrų centro Kauno filialo atsiliepime į... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 3, b. l.... 34. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjo prašomi įrašyti... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. Apeliacinis skundas atmestinas.... 38. Iš pareiškėjo pirmosios instancijos teismui paduoto skundo matyti, kad... 39. Pasisakydama dėl pirmojo iš nurodytų aspekto, kolegija pažymi, kad... 40. Byloje neginčijamai nustatyta, kad pareiškėjo prašomų pateikti A. D.... 41. Patikrinusi bylą ABTĮ taikymo požiūriu, kolegija pažymi, kad teisę... 42. Pirmosios instancijos teismui paduotame skunde pareiškėjas konkrečiai... 43. Taigi tenkinti pareiškėjo skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.... 44. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 45. Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą... 46. Nutartis neskundžiama....