Byla A-492-2630-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3atsakovo atstovei Rasai Račkytei,

4trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Renatui Makeliui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skundą dėl sprendimo panaikinimo, pareiškėja byloje G. K., trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, Agentūra) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1–3), kuriuo prašė panaikinti Vyriausios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Ginčų komisija) 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. 3R-199(2010/01-4R-259) ir priimti naują sprendimą – pripažinti, kad Agentūros 2010 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. BR6-11434386 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų“ yra teisėtas ir pagrįstas.

9Skunde nesutiko su Ginčų komisijos nuomone, jog Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 (toliau – ir GAAB reikalavimai), pažeidimu, vadovaujantis Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymą taikymo metodika, patvirtinta žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 (toliau – ir Metodika), laikomas ne visas lauko, kuriame jie buvo nustatyti, plotas, o tik konkreti nustatyta šio lauko ploto dalis. Paaiškino, kad kai pareiškėjo valdoje nustatomi Metodikos 1 priedo 4–6 ir 8 punktuose nurodyti GAAB reikalavimų pažeidimai, jie automatiškai priskiriami tyčiniams, nesvarbu kokiame plote jie nustatyti, o plotas yra svarbus tik tuo atveju, kai yra nustatytas Metodikos 2 priedo 1 punkte nurodytas valdymo reikalavimo pažeidimas. Pažymėjo, kad pareiškėjos deklaruotame kontroliniame žemės sklype Nr. 081569-5298, esančiame lauke Nr. 9, nebuvo laikomasi GAAB reikalavimų 1.6 punkte nustatyto reikalavimo, t. y. „ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose žolė, taip pat ražienos negali būti deginamos“ ir toks pažeidimas laikytinas tyčiniu pažeidimu.

10Pareiškėja G. K. (toliau – ir pareiškėja) su atsakovo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime (b. l. 16–19) paaiškino, kad atsakovas nesilaikė nustatytų individualaus administracinio akto turiniui keliamų reikalavimų ir šis pažeidimas yra esminis. Teigė, kad jai iki šiol nėra žinoma, kuo ji yra kaltinama, o tai prieštarauja administracinių procedūrų principams ir tikslams. Pažymėjo, kad atsakovas turėjo konkrečiai nurodyti, kas jam pateikė duomenis, kokį užfiksavo pažeidimą, konkrečią pažeidimo vietą ir datą, kokio pobūdžio tai pažeidimas, ar pareiškėjas yra baustas (administracine tvarka) už šį pažeidimą aplinkai ir t. t. Teigė, kad jai neaišku, ar atsakovas iš tikrųjų nustatė, jog GAAB taisyklių nesilaikymas buvo tyčinis. Pažymėjo, kad sprendime taip pat nenurodoma, kokio masto, sunkumo ir poveikio trukmės buvo tariamas pažeidimas, kas turėtų įtakoti teisingą sankcijos parinkimą.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir ŽŪM) atsiliepimu į skundą prašė atsakovo skundą tenkinti (b. l. 23–25) Paaiškino, kad GAAB reikalavimų pažeidimai į tyčinius ir netyčinius nėra skirstomi remiantis nustatytu pažeidimo plotu. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, Metodikoje aiškiai nustatyta ir teisės normomis apibrėžta, koks GAAB reikalavimų pažeidimas laikomas tyčiniu ar netyčiniu, o sankcijos dydis atitinkamai padidinamas ar sumažinamas įvertinus reikalavimų pažeidimą pagal masto, sunkumo, poveikio ir trukmės kriterijus.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu (b. l. 38–45) atsakovo skundą atmetė.

14Teismas konstatavo, kad iš Agentūros 2010 m. liepos 29 d. sprendimo frazės – nustatydama konkrečiam pareiškėjui taikytinų sankcijų dydį, Agentūra atsižvelgia į Metodikos 1 priede nustatytą reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą, nėra aišku, kokiu konkrečiai Metodikos punktu Agentūra rėmėsi skirdama 879,16 Lt dydžio kompleksinio paramos susiejimo sankciją pareiškėjai, kodėl taikė sankciją dėl tyčinio GAAB reikalavimų nesilaikymo, nors tokių objektyvių duomenų (faktų) sprendime nenurodė, taip pat nenurodė, kokiomis teisės normomis remdamasi padarė išvadą, kad pareiškėja nesilaikė GAAB reikalavimų. Teismas sutiko su Ginčų komisijos sprendimo išvada, kad Agentūros 2010 m. liepos 29 d. sprendime nenurodytos faktinės aplinkybės (objektyvūs duomenys), dėl kurių nustatytas GAAB reikalavimų pažeidimas, ir konkrečios teisės aktų normos, kaip to reikalauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis. Teismas palaikė ir Ginčų komisijos išvadą, kad Agentūra 2010 m. liepos 29 d. sprendime nenurodė kada ir kokiomis priemonėmis GAAB reikalavimų pažeidimai buvo nustatyti, nepaaiškino, kuo remiantis G. K. skirta būtent 23 proc. dydžio sankcija ir koks jos teisinis pagrindas. Teismas pažymėjo, kad nepasisako dėl atsakovo skundo argumentų bei pareiškėjos atsiliepimo į atsakovo skundą argumentų, kuriais bylos šalys grindė savo pozicijas dėl GAAB reikalavimų laikymosi, nes administracinio akto priėmimo motyvai pagal įstatymą privalo būti nurodomi administraciniame akte ar jo sudedamosiose dalyse, o administracinio akto priėmimo motyvų nurodymas atsiliepime į skundą ar teismo proceso metu neturi būti vertinamas ir nedaro įtakos nemotyvuoto sprendimo pripažinimui neteisėtu. Teismas nurodė, jog Ginčų komisija pagrįstai konstatavo, kad Agentūros 2010 m. liepos 29 d. sprendimas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio prasme negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu individualiu administraciniu aktu ir tai buvo pakankamas pagrindas pripažinti skundžiamą aktą nepagrįstu, neteisėtu ir jį panaikinti.

15III.

16Atsakovas Agentūra (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (b. l. 51–53), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

17Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas ir todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Paaiškina, kad duomenis apie išdegintų laukų plotus gavo iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD), todėl mano, kad jis trauktinas byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Pažymi, kad 2009 m. lapkričio 3 d. raštu Vilniaus RAAD informavo Agentūrą apie nustatytus GAAB reikalavimų (dėl ražienų bei žolės ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose deginimo) pažeidimo atvejus. Kartu su raštu buvo pateiktas kompaktinis diskas su degintų plotų koordinatėmis. Šiuos duomenis įkėlė į Supaprastintų tiesioginių išmokų informacinę – Geografinę informacinę sistemas ir jais remiantis buvo nustatyti pažeidėjai. Pažymi, kad Agentūra neturi teisės vertinti iš kitų institucijų gautos informacijos teisingumo. Paaiškina, kad Metodikos 13 punkte apibrėžiami atvejai, kurie yra priskiriami tyčiniams reikalavimų pažeidimams. Pažymi, kad pareiškėjos deklaruotame kontroliniame žemės sklype Nr. 081569-5298 esančiame lauke Nr. 9, nebuvo laikomasi GAAB reikalavimų 1.6 punkte nustatyto reikalavimo, t. y. „ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose žolė, taip pat ražienos negali būti deginamos“, todėl šis pažeidimai buvo įvertintas kaip tyčinis.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪM su atsakovo apeliaciniu skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 59–61) grindžia iš esmės analogiškais argumentais kaip ir atsiliepimą į skundą.

19Teisėjų kolegija konstatuoja:

20IV.

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 2009 m. birželio 1 d. buvo pateikta G. K. (pareiškėjos) 2009 m. paraiška, reg. Nr. 9-1005276185-A1-1, kurioje deklaruotas 13,12 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas, už kurį mokamos tiesioginės išmokos, atlikus paraiškos vertinimą pagal 2009 m. taisykles buvo apskaičiuota ir iki 2009 m. gruodžio 10 d. perduota mokėjimui priklausanti 4 499,61 Lt paramos suma.

23Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. SP-1(11.84)-721, gavus duomenis iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir nustačius, kad pareiškėja kontroliniame žemės sklype Nr. 081569-5298 esančiame lauke, kuriame deklaruotas 3,40 plotas 5DG-1 (daugiametės ganyklos – pievos, 5 m. ir daugiau), nesilaikė GAAB reikalavimų 1.6 punkte nustatyto reikalavimo, t. y. „ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose žolė, taip pat ražienos negali būti deginamos“, todėl paraiška buvo administruojama iš naujo ir G. K. pritaikyta 879,16 Lt sankcija. Sprendime nurodė, kad vadovaujantis Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų nesilaikymą taikymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu 3D-306, 10.1 punktu, išmoka pareiškėjui sumažinama 20 proc. ir sankcijos dydis atitinkamai padidinamas arba sumažinamas įvertinus reikalavimų pažeidimą pagal masto, sunkumo ir poveikio trukmės kriterijus pagal šios metodikos 1, 2 ir 3 priedus.

24Agentūra 2010 m. liepos 29 sprendime Nr. BR6-1434386 „Dėl mokėtinos išmokų sumos ir taikomų sankcijų“ nurodė, kad pagal paraiškoje pateiktus duomenis G. K. skiriama 3 620,45 Lt dydžio galutinė parama, o kompleksinio paramos susiejimo sankcija siekia 879,16 Lt. Parama sumažinta 23 procentais, nes nustatytas tyčinis GAAB reikalavimų nesilaikymas.

25Vyriausioji administracinių ginčų komisija, 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 3R-199(2010/01-4R-259) tenkino pareiškėjos skundą ir panaikino Agentūros 2010 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. BR6-1434386, padarė išvadą, kad jis nėra pagrįstas objektyviais duomenimis, kurie patvirtintų pažeidimą, sprendime nenurodytos faktinės aplinkybės, kuriomis remiantis nustatyta, kad pareiškėja degino žolę; sprendime nepagrįsta, kodėl pareiškėjai sankcija taikoma už tyčinį GAAB reikalavimų pažeidimą.

26Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu atmesdamas atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą, padarė išvadą, kad Agentūros 2010 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. BR6-1434386 Viešojo administravimo įstatymo prasme negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu individualiu administraciniu aktu.

27Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje yra įtvirtinti individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti kiekvienas viešojo administravimo subjekto individualaus administracinio sprendimo turinys: individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės – motyvuotos (1 d.); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos ar suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2 d.).

28Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-188, 41.2 punktas numato, kad dėl GAAB reikalavimų ir valdymo reikalavimų pažeidimų sankcijos taikomos atskiro Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo nustatyta tvarka. Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327. 1.6 punktas nustato, kad ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose žolė, taip pat ražienos, negali būti deginamos. Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymo taikymą metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306, 2 punkte nustatyta, kad tyčiniu reikalavimų pažeidimu laikomi atvejai, susiję su ketinimais neteisėtai gauti paramą, kai pareiškėjas sąmoningai neužtikrina net minimalios žemės ūkio naudmenų priežiūros arba sąmoningai aktyviais veiksmais daro žalą aplinkai, kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvūnų gerovei ir sveikatai; 13.1 punktu tyčiniams reikalavimų pažeidimams priskiriamas atvejis, kai pareiškėjo valdoje nustatomas šios Metodikos 1 priedo 6 punkto pažeidimas – kad žolė ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose ir kiti žemės ūkio augalai bei jų ražienose negali būti deginami.

29Apeliantas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ginčijamame sprendime nurodytą pažeidimą – žolės deginimą pareiškėjos deklaruotame kontroliniame žemės sklype Nr. 081569-5298 esančiame lauke Nr. 9, kuriame deklaruotas 3,40 ha kultūros 5DG-1 (daugiametės ganyklos – pievos), grindžia iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009 m. lapkričio 3 d. gauta informacija apie 2009 m. balandžio mėnesį nustatytus Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimo dėl ražienų bei žolės ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose deginimo pažeidimo atvejus. Agentūra gautus duomenis (degintų plotų koordinates) suveda į Supaprastintąją tiesioginių išmokų sistemą – Geografinę informacinę sistemą (STIS – GIS), jos pagalba identifikuoja pareiškėjus ir jų laukus, kuriuose buvo deginami plotai. Tačiau, net jei tokie duomenys galėtų būti vertinami kaip pakankami Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimams įrodyti, jie ginčijamame Agentūros sprendime nėra nurodyti ir aptariami. Viešojo administravimo subjekto priimtas individualus administracinis sprendimas negali būti laikomas teisėtu, kai jame nėra nurodyti konkretūs, objektyvūs faktiniai duomenys, patvirtinantys pažeidėjo neteisėtus veiksmus, dėl to kilusias pasekmes, pagrindžiantys vienokio ar kitokio sprendimo priėmimą. Agentūros priimtas sprendimas taikyti sankcijas yra pagrįstas išimtinai vertinant nustatytas pasekmes – nudegusius plotus pagal Aplinkos ministerijos perduotus duomenis. Aplinkos ministerijos perduoti duomenys nebuvo tikrinami vietoje, duomenys apie pažeidimą nebuvo teikiami pareiškėjai, nors ji ir kreipėsi. Teismui pateiktuose žemėlapiuose, kuriuose pažymėti nudegusių laukų plotai, yra užfiksuotas nudegęs žemės sklypas, ženkliai (kelis kartus) didesnis negu šalia esanti nudegusi pareiškėjai priklausiusio sklypo dalis, todėl tikėtina prielaida, kad buvo deginama šalia esančiame sklype, ir ugnis savaime persimetė į pareiškėjos sklypo dalį (Ginčų komisijos byla, b. l. 26–29). Tokie duomenys kelia pagrįstas abejones pareiškėjos veiksmų neteisėtumu. Kita vertus, reikšmingų aplinkybių ir faktų nurodymas bei duomenų rinkimas po pareiškėjos skundo padavimo negalėtų būti pripažintas turinčiu įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, kai sprendimo priėmimo metu tokios aplinkybės pareiškėjai nebuvo žinomos (atskleistos). Beje, daugiau duomenų, kurie patvirtintų pareiškėjos neteisėtus veiksmus, apeliantas nepateikė ir viso ginčo nagrinėjimo metu. Apeliantas nepateikė ir teisinių argumentų, kurie pagrįstų tokį pareiškėjos atsakomybės laipsnį, kai asmuo atsako už įvykusias pasekmes nepriklausomai paties neteisėto veikimo ar neveikimo, kada paprastai atsakomybės, kuri šiuo atveju laikytina sutartine, taikymui neteisėto veikimo ar neveikimo nustatymas yra būtina sąlyga (CK 6.246 str.).

30Kai nėra nustatyti konkretūs pareiškėjos neteisėti veiksmai (neveikimas), nėra jokių prielaidų vertinti jos kaltę kaip tyčią. Remiantis Metodikos 2 punktu, Agentūra turėjo pareigą įrodyti, kad pareiškėja savo veiksmais (neveikimu) sąmoningai neužtikrina net minimalios žemės ūkio naudmenų priežiūros, arba sąmoningai aktyviais veiksmais darė žalą aplinkai, kėlė pavojų žmonių sveikatai, gyvūnų gerovei ir sveikatai, dėl to kilo pasekmės – žolė buvo deginama, t. y. Metodikos 13.2 punktas, nustatantis tyčiniais laikomų pažeidimų sąrašą, negali būti taikomas atsietai nuo Metodikos 2 punkto.

31Kai sprendime nėra pakankamai išsamiai nurodomi jo priėmimą sąlygoję objektyvūs faktiniai duomenys, patvirtinantys ne tik pažeidimo faktą, bet ir jo trukmę, mastą, sunkumą, pažeidėjo neteisėtus veiksmus, asmeniui, nesutinkančiam su priimtu sprendimu, apribojama galimybė paneigti savo kaltę, apskritai ginčyti tokio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Vyriausioji administracinių ginčų komisija padarė pagrįstą išvadą, kad Agentūros sprendime GAAB reikalavimų pažeidimas nustatytas nemotyvuotai, nepagrindžiant jo objektyviomis aplinkybėmis ir faktiniais duomenimis, toks sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigia padarytų išvadų, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. atsakovo atstovei Rasai Račkytei,... 4. trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Renatui Makeliui,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės... 9. Skunde nesutiko su Ginčų komisijos nuomone, jog Geros agrarinės ir... 10. Pareiškėja G. K. (toliau – ir pareiškėja) su atsakovo skundu nesutiko ir... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu... 14. Teismas konstatavo, kad iš Agentūros 2010 m. liepos 29 d. sprendimo frazės... 15. III.... 16. Atsakovas Agentūra (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (b.... 17. Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪM su atsakovo apeliaciniu skundu sutinka ir... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 20. IV.... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 2009 m.... 23. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m.... 24. Agentūra 2010 m. liepos 29 sprendime Nr. BR6-1434386 „Dėl mokėtinos... 25. Vyriausioji administracinių ginčų komisija, 2010 m. rugpjūčio 25 d.... 26. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu... 27. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje yra įtvirtinti individualaus... 28. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus... 29. Apeliantas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 30. Kai nėra nustatyti konkretūs pareiškėjos neteisėti veiksmai (neveikimas),... 31. Kai sprendime nėra pakankamai išsamiai nurodomi jo priėmimą sąlygoję... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimą... 35. Nutartis neskundžiama....