Byla A-442-1008-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio (pranešėjas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Juozui Mačiukui ir Dariui Linkevičiui, atsakovo Žemės ūkio ministerijos atstovui Rimantui Zaleckiui, atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovėms Marijai Apulskytei ir Renatai Skyrelienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovų Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Kiemeliai“ skundą atsakovams Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Žemės ūkio ministerijos Komisijos probleminiams skundams nagrinėti 2008 m. kovo 17 d. sprendimą Nr.2D-1431(12.37) bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr.BR6-(10.14)-34526, kuriais pareiškėjo projektas „Grūdų ūkio modernizavimas ir plėtra“ pripažintas netinkamu paramai gauti. Taip pat pareiškėjas prašė įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo atlikti paraiškos Europos Sąjungos (toliau - ir ES) struktūrinių fondų paramai gauti vertinimą.

5Pareiškėjas nurodė, kad jis nesutinka su ginčijamų atsakovo sprendimų išvadomis, jog jis savo paraiškoje paramai gauti ir jos prieduose pateikė klaidinančią ar nepakankamą informaciją. Pareiškėjas nurodė, kad jis pateikė atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prašytą informaciją apie jo sudarytas paskolos sutartis. Atsakovas privalėjo vertinti pateiktas sutartis ir nustatyti, ar jos užtikrina finansavimo šaltinius. Pareiškėjas nurodė, kad, pagal žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.3D-87 patvirtintų Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (toliau - ir Gairės), 29.8, 78, 80 punktus, projektų paramai gauti vertinimas turi būti neformalus ir Nacionalinė mokėjimo agentūra privalo papildomai prašyti paaiškinimų, papildomos informacijos, siekdama objektyvių duomenų pagrindu priimti sprendimą. Nagrinėjamu atveju Nacionalinė mokėjimo agentūra šių reikalavimų neįvykdė. Pareiškėjas nurodė, kad tiek Nacionalinės mokėjimo agentūros, tiek Žemės ūkio ministerijos, kuri, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, pritarė Nacionalinės mokėjimo agentūros pozicijai, sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl turi būti panaikinti.

6Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos su pareiškėjo skundu nesutiko.

7Atsakovas nurodė, kad tinkamais ES struktūrinių fondų paramai gauti pripažįstami tik tie projektai, kurie atitinka visus bendruosius ir specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumente, patvirtintame Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr.935, ir Gairėse. Pareiškėjo pateikta paraiška neatitinka Gairių 28.3 ir 28.6 punktų reikalavimų, todėl ji pagrįstai pripažinta netinkama paramai iš ES struktūrinių fondų gauti. Atsakovas nurodė, kad iš pareiškėjo pateiktų 2006 metų duomenų matyti, kad jo finansinė padėtis yra sudėtinga, trumpalaikis turtas yra mažesnis nei trumpalaikiai įsipareigojimai. Pareiškėjo pateikta paskolos sutartis su banku yra skirta apyvartinių lėšų papildymui ir negali būti panaudota tolesniam projekto investicijų finansavimui. Pareiškėjas neturi pakankamai apyvartinio kapitalo ir jos finansinę padėtį dar labiau pablogintų dalies projekto finansavimas nuosavomis lėšomis.

8Atsakovas Žemės ūkio ministerija su pareiškėjo skundu taip pat nesutiko.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 2 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino. Teismas panaikino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr.BR6-(10.14)-34526 ir Žemės ūkio ministerijos 2008 m. kovo 17 d. sprendimą Nr.2D-1431(12.37) bei įpareigojo Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo atlikti pareiškėjo 2005 m. balandžio 15 d. paraiškos skirti finansinę paramą pagal Lietuvos 2004 - 2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą Nr.BPD2004-EZUOGF-4.1-02-05/5/0049 vertinimą.

11Teismas nurodė, kad byloje yra kilęs ginčas dėl pareiškėjo teisės gauti ES struktūrinių fondų paramą pagal pateiktą projektą „Grūdų ūkio modernizavimas ir plėtra“ (projektas pateiktas vadovaujantis Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemone „Investicijos į žemės ūkio valdas“). Pareiškėjo pateikta atitinkama paraiška jau vieną kartą buvo vertinta ir buvo atmesta Nacionalinės mokėjimo agentūros 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr.BR6-(10.14)-22919. Tačiau tuomet Žemės ūkio ministerijos Komisija probleminiams skundams nagrinėti 2007 m. lapkričio 16 d. protokoliniu sprendimu Nr.8D-399(5.50) nutarė pareiškėjo paraišką grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai pakartotiniam vertinimui. Šioje byloje pareiškėjo ginčijami sprendimai buvo priimti po pakartotinio jo paraiškos vertinimo. Teismas nurodė, kad pirmą kartą pareiškėjo pateikta paraiška paramai gauti buvo atmesta kaip neatitinkanti projekto tinkamumo kriterijaus, numatyto Gairių 29.8 punkte, atlikus paraiškos administracinės atitikties vertinimą, tinkamumo skirti paramą vertinimą bei projektų naudos ir kokybės vertinimą. Nors, pagal Gairių 81 punktą, projekto naudos ir kokybės vertinimas gali būti atliekamas tik tuo atveju, kai yra atliktas projekto tinkamumo vertinimas ir paraiška pripažįstama tinkama paramai gauti. Teismas nurodė, kad pareiškėjo pateikta paraiška antrą kartą atmesta kaip neatitinkanti Gairių 28.3 ir 28.6 punktų reikalavimų. Gairių 28.3 ir 28.6 punktuose numatyti paramos nesuteikimo pagrindai yra siejami su netinkamu pareiškėju. Tuo tarpu pareiškėjo paraiška paramai gauti buvo grąžinta Nacionalinei mokėjimo agentūrai pakartotiniam vertinimui dėl procedūrinių pažeidimų, padarytų vertinant paraiškos tinkamumą skirti paramą. Antrą kartą vertindama pareiškėjo pateiktą paraišką ir papildomus dokumentus, paraiškos tinkamumo paramai gauti vertinimo Nacionalinė mokėjimo agentūra neatliko. Vien tik aplinkybė, kad pareiškėjas pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai galimai klaidinančią informaciją, nėra pakankamas pagrindas paraiškai atmesti paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo etape, nes, pagal Gairių 76 punktą, tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams. Projekto tinkamumo kriterijai reglamentuoti Gairių 29 punkte. Nacionalinė mokėjimo agentūra sprendimo dėl paraiškos tinkamumo paramai gauti pagal projekto tinkamumo kriterijų, numatytą 29.8 punkte, dėl kurio ir yra kilęs ginčas, nepriėmė. Teismas nurodė, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra 2007 m. gruodžio 12 d. raštu įpareigojo pareiškėją per 10 dienų pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius projekto finansavimo šaltinių užtikrinimą. Pareiškėjas 2007 m. gruodžio 28 d. pateikė paskolų sutartis, Verslo plano priedo „Finansiniai skaičiavimai“ pakoreguotas lenteles, turimų paskolų bei lizingo suteikimo sutartis su paskolų grąžinimo bei lizingo įmokų mokėjimo grafikais ir 2005 - 2006 metų finansinės atskaitomybės dokumentus. Tokiu būdu pareiškėjas įvykdė Nacionalinės mokėjimo agentūros reikalavimą ir pateikė patikslintus duomenis. Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimo teiginys, kad pareiškėjas trūkstamos informacijos nepatikslino per nustatytą laiką, yra nepagrįstas. Nacionalinė mokėjimo agentūra, gavusi papildomus dokumentus, privalėjo juos įvertinti ir priimti sprendimą dėl paraiškos tinkamumo skirti paramą pagal projekto tinkamumo kriterijus. Vien tik Nacionalinės mokėjimo agentūros 2007 m. gruodžio 29 d. sprendime nurodytos abejonės dėl papildomai pateiktų dokumentų patikimumo, negali būti pagrindas atmesti paraišką pagal Gairių 28.6 punktą paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo etape (Gairių 66.2 punktas). Teismas nurodė, kad Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004 - 2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemones, teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.1K-033, 77 punkte imperatyviai nurodyta, kad, prieš priimdami sprendimą dėl paraiškos atmetimo, įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai išnagrinėja nustatytus neatitikimus ir papildomos informacijos, duomenų bei dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinę, kad atmetimas yra pagrįstas, o paraišką tikrinę darbuotojai nepažeidė nustatytų darbo instrukcijų, priima sprendimą dėl paraiškos atmetimo. Teismas nurodė, kad Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama 2005 - 2006 metais pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.3D-64, numatyta, kad jei, paraiškos vertinimo metu pareiškėjui išsiuntus paklausimą dėl duomenų patikslinimo, negaunama atsakymo arba atsakymas neatitinka paklausimo esmės, ekonominio gyvybingumo rodikliai nevertinami, o pareiškėjas laikomas neatitinkančiu ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus. Jei į paklausimą pateiktos informacijos nepakanka ekonominio gyvybingumo rodikliams nustatyti, siunčiamas pakartotinis paklausimas. Jei į antrą paklausimą atsakymo negaunama ar iš gautos informacijos neįmanoma nustatyti finansinę būklę apibūdinančių rodiklių, ekonominio gyvybingumo rodikliai nevertinami, o pareiškėjas laikomas neatitinkančiu ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus. Projekto vertintojo išvadose turi būti detaliai nurodyta, kokią įtaką prašytos informacijos nepateikimas ar neišsamios informacijos pateikimas padarė vertinant ekonominio gyvybingumo rodiklius (Gairių 29.8 punktas). Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Nacionalinė mokėjimo agentūra, pakartotinai vertindama pareiškėjo paraišką paramai gauti, pažeidė pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Todėl byloje ginčijami atsakovų sprendimai panaikinami ir Nacionalinė mokėjimo agentūra įpareigojama iš naujo atlikti pareiškėjo paraiškos vertinimą.

12III.

13Apeliaciniu skundu atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismui buvo pateikti duomenys, jog Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba yra baigusi ikiteisminį tyrimą dėl pareiškėjo veiklos ir jog atitinkama baudžiamoji byla yra perduota nagrinėti Panevėžio miesto apylinkės teismui. Atsakovas neturi tikslios informacijos, kokiu pagrindu ir dėl kokių aplinkybių pareiškėjui yra iškelta baudžiamoji byla, tačiau manytina, kad šios baudžiamosios bylos baigtis gali turėti įtakos šios administracinės bylos nagrinėjimui. Todėl atsakovas pirmosios instancijos teismo prašė sustabdyti administracinę bylą ir išsiaiškinti aplinkybes, susijusias su baudžiamąja byla, tačiau pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino baudžiamosios bylos iškėlimo pagrindų ir motyvų, o nustatė tik faktą, kad yra iškelta baudžiamoji byla.

15Apeliaciniu skundu atsakovas Žemės ūkio ministerija prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo posėdžio metu jo atstovas prašė teismo sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą, kol bus Panevėžio miesto apylinkės teisme išnagrinėta pareiškėjo baudžiamoji byla. Tačiau šį prašymą pirmosios instancijos teismas atmetė motyvuodamas tuo, kad juridiniams asmenims baudžiamoji byla nėra iškelta, o Panevėžio miesto apylinkės teismo procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje neturės įtakos šiai administracinei bylai. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai išsiaiškino aplinkybę, ar fiziniai asmenys, kuriems iškelta minėta baudžiamoji byla, nėra tiesiogiai susiję su pareiškėju. Vertinant esamas aplinkybes galima teigti, kad baudžiamojoje byloje minimi fiziniai asmenys, kurie kaltinami suklastotų dokumentų pateikimu, galėjo siekti naudos pareiškėjui, jam gaunant Europos Sąjungos paramą. Šios aplinkybės gali būti reikšmingos šiai administraciniai bylai, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo visapusiškai išsiaiškinti minėtos baudžiamosios bylos pobūdį ir jos reikšmę šiai administracinei bylai, bet to nepadarė. Atsakovas taip pat nurodo, kad pareiškėjo šioje byloje ginčijami atsakovų sprendimai yra teisėti ir neturi būti panaikinami.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliaciniai skundai tenkintini.

20Byloje yra duomenų, jog 2008 metais Panevėžio miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama baudžiamoji byla, susijusi su pareiškėju ŽŪB „Kiemeliai“ (b. l. 124, 127). Konkretesnių duomenų apie tai, kokio pobūdžio yra ši baudžiamoji byla, kaip ji yra susijusi su pareiškėjo ŽŪB „Kiemeliai“ veikla, byloje nėra. Atsakovų teigimu, šioje baudžiamojoje byloje gali būti tiriamos su pareiškėju ŽŪB „Kiemeliai“ susijusių asmenų nusikalstamos veikos, kuriomis buvo siekiama materialinės naudos pareiškėjui ŽŪB „Kiemeliai“, gaunant paramą iš Europos Sąjungos fondų ar Lietuvos biudžeto.

21Esant paminėtai situacijai, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šią administracinę bylą, privalėjo detaliai išsiaiškinti, dėl ko yra iškelta minėta baudžiamoji byla; konkrečiai nustatyti, kokią įtaką minėtos baudžiamosios bylos baigtis gali turėti pareiškėjo teisei į paramą šioje administracinėje byloje nagrinėjamu atveju; išsamiai išnagrinėti klausimą dėl šios administracinės bylos sustabdymo Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Tačiau pirmosios instancijos teismas šių veiksmų neatliko ir tokiu būdu nevisapusiškai ištyrė bei įvertino šiai administracinei bylai reikšmingas aplinkybes.

22Dėl išdėstytų argumentų skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

244 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Apeliacinius skundus tenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad jis nesutinka su ginčijamų atsakovo sprendimų... 6. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos su... 7. Atsakovas nurodė, kad tinkamais ES struktūrinių fondų paramai gauti... 8. Atsakovas Žemės ūkio ministerija su pareiškėjo skundu taip pat nesutiko.... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 2 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė, kad byloje yra kilęs ginčas dėl pareiškėjo teisės gauti... 12. III.... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 14. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismui buvo pateikti duomenys, jog... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas Žemės ūkio ministerija prašo panaikinti... 16. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo posėdžio metu jo atstovas... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliaciniai skundai tenkintini.... 20. Byloje yra duomenų, jog 2008 metais Panevėžio miesto apylinkės teisme buvo... 21. Esant paminėtai situacijai, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šią... 22. Dėl išdėstytų argumentų skundžiamas pirmosios instancijos teismo... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 24. 4 punktu, teisėjų kolegija... 25. Apeliacinius skundus tenkinti.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 2 d. sprendimą... 27. Nutartis neskundžiama....