Byla I-3547-331/2013
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Puzinskaitės ir Jūros Marijos Strumskienės, dalyvaujant atsakovės atstovėms Agnei Bernikaitei ir Mildai Bukantytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktorius 2013-04-09 įsakymu Nr. T1-60 nustatė, kad projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ galutinis paramos gavėjas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, vykdymas atitinkamas projekto sutartis, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei Bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė 2003-01-06 Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo 5 str., 1 d., 23 str., ir 35 str.; nurodė pareiškėjai per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo į Agentūros sąskaitą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų sumas (b. l. 3).

3Pareiškėja, nesutikdama su šiuo įsakymu, skundu (b. l. 1?2) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašo panaikinti Agentūros 2013-04-09 įsakymą Nr. T1-60 kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Paaiškino, kad įsakymas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos. Įsakyme nėra nurodytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nulėmę tokio sprendimo priėmimą. Agentūra iš esmės atliko neskaidrų ir nemotyvuotą tyrimą. Atsakovas įsakyme tik nurodė, kad skundžiamas 2013-04-09 įsakymais yra priimtas pagal 2009-12-17 Valstybės kontrolės Sanglaudos fondo projekto Nr.2001/LT/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-P-70-9-82 pateiktų pastebėjimų pagrindu, tačiau pačiame įsakyme iš esmės nenurodytos faktinės jo priėmimo aplinkybės - atsakovas nepateikė išsamių paaiškinimų, o tik formaliai nurodė, kad siūlomų pareiškėjai sugrąžinti lėšų dydis yra paskaičiuotas Valstybės kontrolės.

4Teigia, kad atsakovas nevertino pareiškėjos 2013-03-20 raštu Nr. S-742 pateiktų atsikirtimų. Mano, kad negalima visas išlaidas, numatytas garantiniam aptarnavimui, laikyti netinkamomis išlaidomis. Techninio aptarnavimo ir priežiūros išlaidos, įskaičiuojant susidėvėjusias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu, išlaidos PVM sąskaitose faktūrose yra išskirtos tik pagal sutartis Nr.2006/11/A/PT/LT ir Nr.2006/13/A/PT/LT (27.500 Lt sumai), o pagal kitas sutartis šios sumos nėra išskirtos. Vadovaujantis 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialus turtas“ nuostatomis bei šio standarto metodinėmis rekomendacijomis į ilgalaikio turto savikainą įtraukiamos visos su šio turto įsigijimu susijusios išlaidos iki jo įvedimo į eksploataciją pradžios, taip pat ir kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos.

5Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str.).

6Atsakovė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - Agentūra) su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime (b. l. 24-29) paaiškino, kad pareiškėja apie atliekamus pažeidimo tyrimus buvo informuota 2013-03-18 raštu Nr. APVA-861 ir 2013-04-09 raštu Nr. APVA-1168. Visos faktinės aplinkybės, motyvai, argumentai ir teisės aktų nuostatos, kuriomis grindžiami sprendimai, buvo aiškiai išdėstyti prie pastarojo rašto pridėtose pažeidimų tyrimų išvadose. Taip pat esminė informacija apie pažeidimus nurodyta prie rašto Nr. APVA-1168 pridėtuose pranešimuose apie pažeidimus, susijusius su sanglaudos fondo lėšų naudojimu.

7Dėl įrangos garantinio aptarnavimo, įskaitant susidėvinčias dalis, priskyrimo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidoms paaiškino, kad tik garantiniai įsipareigojimai, susiję su defektų šalinimu, yra tinkamos finansuoti išlaidos, nes remiantis 2003-01-06 Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (toliau – ir Reglamentas 16/2003) 23 str. pagal tipines apskaitos nuostatas yra laikomos kapitalo sąnaudomis. Tuo tarpu, garantiniai įsipareigojimai, susiję su įrenginio eksploatacijos metu per nustatytą tarnavimo laiką natūraliai susidėvinčiomis dalimis ir medžiagomis, remontu nėra tinkamos finansuoti išlaidos, nes eksploatuojant įrenginį, tai yra susidėvėjusių įrenginio dalių pakeitimo (veiklos) sąnaudos, kurios pagal tipines apskaitos nuostatas nėra kapitalizuojamos, o įraukiamos į atsargas arba veiklos sąnaudas ir nelaikomos įrangos bandymų išlaidomis. Nagrinėjamu atveju aptarnavimo garantinio laikotarpio metu paslaugos apėmė techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, kurios teikiamos jau po įrangos naudojimo pradžios, todėl pagrįstai nuspręsta, jog techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos yra laikytinos veiklos sąnaudomis. Atkreipė dėmesį į tai, jog tokią išvadą padarė ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2009-12-17 baigiamojoje valstybinio audito ataskaitoje „Dėl Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2001/LTV 16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. FA-P-70-9-82.

8Pareiškėja 2013-03-20 raštu Nr. S-742 pateikė papildomus argumentus, tačiau nepateikė jokių juos pagrindžiančių dokumentų. Garantinio aptarnavimo išlaidos yra įtrauktinos į ilgalaikio materialaus turto savikainą, nepateikė nei jos ilgalaikio naudojimo įrangos aprašo, nei dokumentų, įrodančių, kad minėtos išlaidos buvo patirtos įsigyjant / sukuriant turtą, įskaitant turto įvedimą į eksploataciją, nei kitų dokumentų, įrodančių minėtą teiginį. Atkreipė dėmesį, kad visų sutarčių (Nr. 2006/10/A/PT/LT, Nr. 2006/11/A/PT/LT, Nr. 2006/12/A/PT/LT, Nr. 2006/13/A/PT/LT, Nr. 2006/14/A/PT/LT, Nr. 2006/15/A/PT/LT) neatsiejama dalis yra tiekėjo pasiūlymas. Visuose tiekėjų pasiūlymuose išlaidos techniniam aptarnavimui ir priežiūrai, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis, yra išskirtos atskira eilute, kur nurodyta, kokia konkrečiai išlaidų dalis bus tam skirta. Būtent remiantis tiekėjų pasiūlymuose nurodyta informacija buvo nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų suma tiek Valstybės kontrolės baigiamojoje valstybinio audito ataskaitoje, tiek Agentūrai atliekant pažeidimų tyrimus.

9Atsakovės atstovės teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

10S k u n d a s a t m e s t i n a s

11Šio ginčo esmė – ar Agentūra pagrįstai ginčo išlaidas – 72 925,52 Lt ir 13 126,59 Lt PVM (pagal sutartį Nr. 2006/10/A/PT/LT); 15 500 Lt ir 2790 Lt PVM (pagal sutartį Nr. 2006/11/A/PT/LT); 2 340,52 Lt ir 421, 29 Lt PVM (pagal sutartį Nr. 2006/12/A/PT/LT); 12 000 Lt ir 2160 Lt PVM (pagal sutartį Nr. 2006/13/A/PT/LT); 31 000 Lt ir 5580 Lt PVM (pagal sutartį Nr. 2006/14/A/PT/LT); 5300 Lt ir 954 Lt PVM (pagal sutartį Nr. 2006/15/A/PT/LT) - skundžiamu įsakymu pripažino netinkamomis finansuoti ir nurodė pareiškėjai grąžinti.

12Nustatyta, kad Agentūra (Perkančioji organizacija), pareiškėja (Užsakovas) su tiekėjais sudarė pirkimo sutartis: 1) 2006-07-03 su UAB „Oksata“ Nr. 2006/10/A/PT/LT dėl atliekų tankintuvo kompaktoriaus už 867 538,17 Lt be PVM; 2) 2006-06-22 su UAB „Baltijos statybinės mašinos“ Nr. 2006/11/A/PT/LT dėl buldozerio už 514 900 Lt be PVM (t. 1, b. l. 160-167); 3) 2006-06-22 Nr. 2006/12/A/PT/LT su UAB „Kelių mašinos“ dėl kaušo – komposto smulkintuvo – sijotuvo už 108 789 Lt (t. 2 b. l. 2-9); 4) 2006-07-04 su UAB „Baltijos statybinės mašinos“ Nr. 2006/13/A/PT/LT dėl ratinio frontalinio krautuvo už 376 500 Lt (t. 2, b. l. 46-53); 5) 2006-12-19 su UAB „Balžuva“ Nr. 2006/14/A/PT/LT dėl kompostuojamų atliekų smulkintuvo už 486 400 Lt be PVM (t. 2, b. l. 112-118); 6) 2006-12-19 Nr. 2006/15/A/PT/LT dėl sijotuvo - būgninio rėties su UAB „Oksata“ už 264 200 Lt be PVM (t. 2, b. l.145-151).

13Valstybės kontrolė 2009-12-17 baigiamojoje valstybinio audito ataskaitoje „Dėl Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2001/LT/16/PPE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas““ Nr. FA-P-70-9-82 pateiktame didelės svarbos pastebėjime nurodė, kad pareiškėja, apskaitoje registruodama Projekto įgyvendinimo metu įsigytą įrangą (atliekų tankintuvą, kompaktorių, buldozerį, kaušą-komposto smulkintuvą-sijotuvą, ratinį frontalinį krautuvą, kompostuojamų atliekų smulkintuvą, sijotuvą-būgninį rėtį) į šio ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą nepagrįstai įtraukė įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu išlaidas. Padarė išvadą, kad garantiniai įsipareigojimai, susiję su įrenginio eksploatacijos metu per nustatytą tarnavimo laiką natūraliai susidėvinčiomis dalimis ir medžiagomis (įvairiais skysčiais), remontu nėra tinkamos finansuoti išlaidos, nes eksploatuojant įrenginį, tai yra susidėvėjusių įrenginio dalių pakeitimo (veiklos) sąnaudos, kurios pagal tipines apskaitos nuostatas nėra kapitalizuojamos, o traukiamos į atsargas arba veiklos sąnaudas ir nelaikomos įrangos bandymų išlaidomis. Nurodė, kad išlaidos, susijusios su įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu, sudaro 139 066,04 Lt, yra netinkamos finansuoti.

14Agentūra atliko pažeidimo tyrimą pagal Projekto išlaidų tinkamumo pagal šias sutartis (t. 2, b. l. 186-199). 2013-04-03 išvadose dėl Projekto išlaidų tinkamumo pagal ginčo sutartis nurodė, kad pareiškėja, vykdydama Projekto įrangos pirkimą, pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje tiekėjams nurodė pateikti atsargines dalis, kurios bus reikalingos pirmaisiais eksploatacijos metais arba tam tikrą darbo valandų skaičių, taip pat teikti visą aptarnavimą, t.y. garantinį remontą ir techninį aptarnavimą, įskaitant susidėvinčias detales, medžiagas ir darbą, bei parengti aptarnavimo ir priežiūros programas. Galutinis paramos gavėjas, apskaitoje registruodamas projekto įgyvendinimo metu įsigytą įrangą, į šio ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą nepagrįstai įtraukė išlaidas, nesusijusias su šio turto įsigijimu, - įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu, išlaidas. Konstatavo, kad vykdant Projekto sutartis buvo pažeistos Reglamento 5 straipsnio 1 dalies, 23 straipsnio ir 35 straipsnio nuostatos. Dėl šių pažeidimų įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu, atitinkamos išlaidų sumos (be PVM) turi būti pripažintos netinkamomis finansuoti lėšomis, iš kurių į Lietuvos Respublikos biudžetą turi būti grąžinta: 1) 72 925,52 Lt (48 130,84 Lt iš ES lėšų ir 24 794,68 Lt iš BF lėšų; PVM dalis (13 126,59 Lt), kuri buvo išmokėta iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų kartu su pateiktomis sąskaitomis, taip pat turi būti grąžinta (Išvada dėl Projekto išlaidų tinkamumo pagal sutartį Nr. 2006/10/A/PT/LT (t. 2, b. l. 186-187); 2) 5300 Lt (3498 Lt iš ES lėšų ir 1802 Lt iš BF lėšų); 954 Lt PVM dalis, kuri buvo išmokėta iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų kartu su pateiktomis sąskaitomis, taip pat turi būti grąžinta (Išvada dėl Projekto išlaidų tinkamumo pagal sutartį Nr. 2006/15/A/PT/LT (t. 2, b. l. 188-189); 3) 15 500 Lt (10 230 Lt iš ES lėšų ir 5270 Lt iš BF lėšų); 2790 Lt PVM dalis, kuri buvo išmokėta iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų kartu su pateiktomis sąskaitomis, taip pat turi būti grąžinta (Išvada dėl Projekto išlaidų tinkamumo pagal sutartį Nr. 2006/11/A/PT/LT (t. 2, b. l. 190-191); 4) 12 000 Lt (7 920 Lt iš ES lėšų ir 4080 Lt iš BF lėšų); 2160 Lt PVM dalis, kuri buvo išmokėta iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų kartu su pateiktomis sąskaitomis, taip pat turi būti grąžinta (Išvada dėl Projekto išlaidų tinkamumo pagal sutartį Nr. 2006/13/A/PT/LT (t. 2, b. l. 192-193); 5) 2 340,52 Lt (1 544,74 Lt iš ES lėšų ir 795,78 Lt iš BF lėšų); 421, 29 Lt PVM dalis, kuri buvo išmokėta iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų kartu su pateiktomis sąskaitomis, taip pat turi būti grąžinta (Išvada dėl Projekto išlaidų tinkamumo pagal sutartį Nr. 2006/12/A/PT/LT (t. 2, b. l. 194-195); 6) 31 000 Lt (20 460 Lt iš ES lėšų ir 10 540 Lt iš BF lėšų), 5580 Lt PVM dalis, kuri buvo išmokėta iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų kartu su pateiktomis sąskaitomis, taip pat turi būti grąžinta (Išvada dėl Projekto išlaidų tinkamumo pagal sutartį Nr. 2006/14/A/PT/LT (t. 2, b. l. 198-199).

15Agentūros direktorius 2013-04-03 įsakymu Nr. T1-60 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“: 1) nustatė, kad pareiškėja netinkamai panaudojo dalį Europos sąjungos paramos bei Bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė 2003-01-06 Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, tinkamumo įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, 5 straipsnio 1 dalį, 23 straipsnį ir 35 straipsnį; 2) nurodė pareiškėjai per 60 kalendorinių dienų grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų sumą: 2.1) pagal sutartį Nr. 2006/10/A/PT/LT - 72 925,52 Lt (48 130,84 Lt iš ES lėšų ir 24 794,68 Lt iš BF lėšų) ir PVM dalį - 13 126,59 Lt, kuri buvo išmokėta kartu su pateiktomis sąskaitomis; 2.1) pagal sutartį Nr. 2006/11/A/PT/LT - 15 500 Lt (10 230 Lt iš ES lėšų ir 5270 Lt iš BF lėšų); ir PVM dalį - 2790 Lt, kuri buvo išmokėta kartu su pateiktomis sąskaitomis; 2.3) pagal sutartį Nr. 2006/12/A/PT/LT - 2 340,52 Lt (1 544,74 Lt iš ES lėšų ir 795,78 Lt iš BF lėšų) ir PVM dalį - 421, 29 Lt, kuri buvo išmokėta kartu su pateiktomis sąskaitomis; 2.4) pagal sutartį Nr. 2006/13/A/PT/LT - 12 000 Lt (7 920 Lt iš ES lėšų ir 4080 Lt iš BF lėšų) ir PVM dalį - 2160 Lt, kuri buvo išmokėta kartu su pateiktomis sąskaitomis; 2.5) pagal sutartį Nr. 2006/14/A/PT/LT - 31 000 Lt (20 460 Lt iš ES lėšų ir 10 540 Lt iš BF lėšų) ir PVM dalį - 5580 Lt, kuri buvo išmokėta kartu su pateiktomis sąskaitomis; 2.6) pagal sutartį Nr. 2006/15/A/PT/LT - 5300 Lt (3498 Lt iš ES lėšų ir 1802 Lt iš BF lėšų) ir PVM dalį - 954 Lt, kuri buvo išmokėta kartu su pateiktomis sąskaitomis (t. 1, b. l. 3).

162013-03-18 raštu Nr. APVA-861 Agentūra informavo pareiškėją apie atliekamų pažeidimų tyrimus, pasiūlė atsakyti, ar sutinka su Valstybės kontrolės audito ataskaitoje Nr.FA-P-70-9-82 pateiktais pastebėjimais, paprašė pateikti išsamius paaiškinimus kartu su įrodymais apie išlaidų tinkamumą, jei su šiais pastebėjimais nesutinka (t. 1, b. l. 34-35).

17Pareiškėja 2013-03-20 raštu Nr. S-742 išdėstė savo nesutikimo su Valstybės kontrolės audito ataskaitos argumentus (t. 1, b. l. 10).

18Agentūra, atsakydama į pareiškėjos rašte išdėstytus trūkumus, 2013-03-26 elektroniniu paštu pareiškėjai išsiuntė raštą, kuriuo paprašė pateikti dokumentus, iš kurių būtų matyti, kokia techninio aptarnavimo ir priežiūros (įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu) išlaidų dalis pagal sutartis buvo patirta būtent šalinant defektus (defektus, atsiradusius dėl gamintojo kaltės) ar atliekant kitus techninio aptarnavimo darbus, nesusijusius su natūraliai susidėvinčiomis dalimis, medžiagomis bei remontu, reikalingu dėl natūralaus įrenginio susidėvėjimo eksploatacijos metu bei dokumentus, įrodančius, kad galimai tinkamos finansuoti išlaidos buvo patirtos iki technikos įvedimo į eksploataciją (t. 1, b. l. 36-38). Taigi, agentūra paprašė iš pareiškėjos dokumentų, patvirtinančių išlaidų pagrįstumą, tačiau pareiškėja tokių dokumentų neteikė.

19Pareiškėja kelia ginčijamo įsakymo atitikimo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio reikalavimams klausimą. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - LVAT) ne kartą yra konstatavęs, jog Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostata, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis įpareigoja viešojo administravimo subjektus motyvuoti priimamus sprendimus, t. y. pagrįsti nustatytais objektyviais duomenimis (faktais) ir konkrečiai nurodytomis atitinkamų teisės aktų normomis, sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ( administracinėse bylose: Nr. A17–174/2007, Nr. A5–990/2007, Nr. A5–964/2007, Administracinė jurisprudencija Nr. 1(11), Nr. 3 (13), 2007). Iš to seka, kad individualus administracinis aktas paprastai turėtų būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis įvertinimas. Tačiau, praktikoje neretai susiklosto tokios faktinės situacijos, kai individualaus administracinis aktas būna atitinkamo prieš tai atlikto darbo įteisinimas, todėl pirminėje informacijoje atspindėti faktai nebūtinai turėtų būti perkėlinėjami į administracinį aktą, tad priimant individualų administracinį aktą neretai pakanka padaryti nuorodą į atitinkamą šaltinį (administracinėse bylose: Nr. A556–633/2008, Nr. A-756-253/2010).

21Bylos medžiaga patvirtina, kad ginčijamas Agentūros įsakymas priimtas remiantis Agentūros 2013-04-03 išvadomis. Minėtose išvadose nurodytos faktinės aplinkybės, motyvai dėl išlaidų netinkamumo finansuoti, aiškiai įvardintos sumos grąžintinų lėšų, teisės aktų nuostatos, kuriomis remiantis atsakovė tokios išvados priėjo. Tuo remdamasis teismas laiko, kad Agentūros 2013-04-03 išvados yra sudėtinė ginčijamo įsakymo dalis, įsakymas atitinka Viešojo administravimo 8 straipsnio reikalavimus, todėl nepagrįstai pareiškėja teigia, kad įsakyme nėra nurodytų faktinių aplinkybių ir argumentų.

22Pirkimų sutartyse, kurios iš esmės yra analogiškos, įtvirtinta, kad sutarties objektas yra įrangos tiekimas, priežiūra ir aptarnavimas garantinio laikotarpio metu, kurį atlieka Tiekėjas, Užsakovo personalo apmokymas bei kiti techninėje specifikacijoje išvardyti reikalavimai (1.1 punktai); Tiekėjas įsipareigoja įrangą pristatyti į vietą, paleisti, bandyti ir derinti, apmokyti Užsakovo personalą, šalinti tiekiamų prekių defektus bei atlikti kitus techninėse specifikacijose numatytus darbus, pasirūpina visa būtina įranga, darbų priežiūra ir darbo jėga, reikalinga sutarties vykdymui (5.2 punktas); Tiekėjas privalo pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie: atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos tiekėjo darbo kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų; atsirado dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu; buvo pastebėti Užsakovui tikrinant ar eksploatuojant įrangą (10.2 punktas); Tiekėjas privalo kuo greičiau pašalinti defektus arba gedimus savo sąskaita (10.3 punktas). Sutarčių techninėse specifikacijose numatyta, kad Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi teikti pilną aptarnavimą, t.y. garantinį remontą ir techninį aptarnavimą, įskaitant susidėvinčias detales, medžiagas ir darbą (t. 1, b. l. 76, 169, t. 2, b. l. 14, 55, 122, 155). Taigi, teismo vertinimu, pareiškėjo išlaidos susijusios su garantinės įrangos priežiūra, aptarnavimu negali būti pagrįstos, nes garantinę įranga privalėjo rūpintis įrangos tiekėjai.

23Tiekėjas UAB „Oksata“ 2006-04-20 finansiniame pasiūlyme (sutartis Nr. 2006/10/A/PT/LT) nustatyta, kad atliekų tankintuvo kaina 789 407,65 Lt, apmokymai, instrukcijos – 5 205 Lt, techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu – 72 925,52 Lt, o bendra kaina – 867 538,17 Lt (t. 1, b. l. 90). Techninių aptarnavimų, priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio (3 000 darbo valandų) metu aptarnavimo metu keičiamų detalių ir tepalų kaina be PVM – 25 956,78 Lt, aptarnavimų darbų vertė (12 aptarnavimų) – 14 037,40 Lt, instrumentų kaina – 1301 Lt, detalių kaina – 31 630,34 Lt, viso – 72 925,52 Lt (t. 1, b. l. 95). UAB „Baltijos statybinės mašinos“ 2006-04-19 finansiniame pasiūlyme (sutartis Nr. 2006/11/A/PT/LT) detalizuota, kad buldozerio kaina – 497 900 Lt be PVM, apmokymai, instrukcijos – 1 500 Lt be PVM, techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu – 15 500 Lt, viso - 514 900 Lt (t. 1, b. l. 180). UAB „Kelių mašinos“ 2006-04-20 finansiniame pasiūlyme (sutartis Nr. 2006/12/A/PT/LT) nurodyta, kad kaušo – komposto smulkintuvo – sijotuvo kaina – 104 948,48 Lt be PVM, apmokymai, instrukcijos – 1500 Lt be PVM, techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu - 2 340,52 Lt, viso -3 840,52 Lt (t. 2, b. l. 25). UAB „Baltijos statybinės mašinos“ 2006-04-19 finansiniame pasiūlyme (sutartis Nr. 2006/13/A/PT/LT) nurodyta, kad ratinio frontalinio krautuvo kaina – 363 000 Lt be PVM, apmokymai, instrukcijos – 363 000 Lt, techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu – 12 000 Lt, viso – 376 500 Lt (t. 2, b. l. 75). UAB „Balžuva“, detalizuodama 2006-10-13 pasiūlymą (sutartis Nr. 2006/14/A/PT/LT) paaiškino, kad kompostuojamų atliekų smulkintuvo Jenz AZ 460, įskaitant techninį aptarnavimą ir priežiūrą įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu – 486 400 Lt, iš kurių 31 000 Lt yra kaina už techninį aptarnavimą ir priežiūrą įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu (t. 2, b. l. 126). UAB „Oksata“ 2006-10-12 pasiūlyme (sutartis Nr. 2006/15/A/PT/LT) detalizuota, kad sijotuvo – būgninio rėties kaina – 254 250 Lt be PVM, apmokymai, instrukcijos – 4650 Lt, techninis aptarnavimas ir priežiūra įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu – 5 300 Lt, viso – 264 200 Lt (t. 2, b. l. 164).

24Vadinasi, iš nurodytų sutarčių duomenų aiškiai matyti, kad tiekėjai įsipareigojo šalinti ne tik dėl tiekėjų kaltės atsiradusius defektinius gedimus, bet ir atlikti įrangos techninį aptarnavimą jos eksploatavimo metu, keisti susidėvėjusias detales. Techninio aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu, paslaugų įkainiai buvo atskirai išskirti finansiniuose pasiūlymuose, kurie remiantis sutarčių 2 punktu, yra neatsiejama sutarčių dalis. Ginčo dėl to, kad tiekėjams buvo apmokėtos šios sumos byloje nėra.

25Komisijos Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio nuostatos (realios išlaidos) aiškiai nustato išlaidas, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, ir patvirtintos sąskaitomis-faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais. „Lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentas“ – tai bet koks už įgyvendinimą atsakingos įstaigos pateiktas dokumentas, skirtas įrodyti, kad buhalterinis įrašas yra padarytas teisingai ir sąžiningai bei pateikia informaciją apie realius sandorius vadovaujantis standartine apskaitos praktika. Reglamento Nr. 16/2003 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog išlaidos, skirtos pirkti ar statyti įrenginius ir įrangą, kurie turi būti įrengti ir sumontuoti projekte nuolatiniam naudojimui, yra tinkamos, jeigu jos įtrauktos į už įgyvendinimą atsakingos įstaigos ilgalaikio naudojimo įrangos aprašą ir pagal tipines apskaitos nuostatas yra laikomos kapitalo sąnaudomis. Pagal 35 straipsnio 1 dalį, projekto arba projektų grupės veiklos sąnaudos nėra tinkamos.

2612-ojo Verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtinto VšĮ Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003-12-18 nutarimu Nr. 1 (toliau - 12-asis Apskaitos standartas), 12.1 - 12.13 punktuose nustatyta, kad ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą sudaro: įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kito sunaudoto turto vertė); atvežimo išlaidos; muitai, akcizai ir kiti negrąžinami mokesčiai; projektavimo darbų išlaidos; sumontavimo išlaidos; instaliacijos išlaidos; paruošimo naudoti išlaidos; remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios, išlaidos; išbandymo išlaidos; infrastruktūros ir turto registravimo išlaidos; žemės sklypo ir statybos aikštelės paruošimo išlaidos; numatomos išmontavimo, išvežimo, gamybos vietos sutvarkymo išlaidos, jei jos atitinka įsipareigojimų arba atidėjinių apibrėžimą; kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos. Remiantis 15 punktu veiklos sąnaudos į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįtraukiamos, o 29 punkte nustatyta, jog ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, per kurį jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms, jei pagal įmonės apskaitos politiką jos nepriskiriamos gaminamos produkcijos savikainai.

27Pagal Audito ir apskaitos tarnybos parengtas 12-ojo Apskaitos standarto metodinių rekomendacijų 7, 8, 11 psl. (http://www.aat.lt/index.php?id=175) ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro jo kaina, negrąžinami importo ir kiti pirkimo mokesčiai ir visos tiesiogiai priskirtinos išlaidos, susijusios su turto parengimu veikti ir naudoti, padarytos iki turto naudojimo pradžios. Išlaidos, kurios pagal savo pobūdį turėtų būti priskiriamos administracinėms ir kitoms bendrosioms sąnaudoms, neįskaičiuojamos į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą. Tiesiogiai priskirtinos išlaidos, susijusios su turto parengimu veikti ir naudoti: laikymo vietos paruošimo naudoti (projektavimo, statybos aikštelės, sklypo paruošimo ir pan.); atvežimo (krovimo, vežimo, aptarnavimo, draudimo pervežimo metu, iškrovimo ir pan.); instaliavimo, montavimo, derinimo, bandymo, paleidimo ir pan., jei jos būtinos ruošiant turto objektą naudoti; turto registravimo; numatomos būsimos turto išmontavimo, išvežimo, aplinkos sutvarkymo ir kitos panašios išlaidos, jei jos pripažįstamos atidėjiniais. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįskaičiuojamos išlaidos, kurios pagal savo pobūdį priskirtinos veiklos sąnaudoms (pardavimo, bendrosios ir administracinės). Tokių išlaidų priskyrimas ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms grindžiamas nuostata, kad šių išlaidų neįmanoma objektyviai susieti su šio ar ateinančių laikotarpių pajamomis, todėl jos nekapitalizuojamos. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidų paskirtis – tikėtinos būsimosios ekonominės naudos naudojant turtą gavimas, todėl jos priskiriamos to laikotarpio, per kurį patiriamos, veiklos sąnaudoms.

28Minėtų teisės normų analizė leidžia teigti, kad ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro išlaidos, patiriamos įsigyjant turtą, įskaitant išlaidas, būtinas ir patiriamas ruošiant turto objektą naudoti iki turto naudojimo pradžios. Techninio aptarnavimo ir priežiūros, keičiant susidėvinčias atsargines dalis paslaugos, tiesiogiai susijusios su vėlesniu įrangos naudojimu (po įsigijimo), todėl laikytinos veiklos sąnaudomis ir nekapitalizuojamos. Vadinasi, minėtos veiklos sąnaudos negali būti įtrauktos į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju Agentūros direktorius pagrįstai ginčo išlaidas, remdamasis Reglamento Nr. 16/2003 23 straipsnio 1 dalimi, 35 straipsnio 1 dalimi, pripažino kaip netinkamas finansuoti bei vadovaudamasis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 , 5.2.2 punktu, suteikiančiu teisę priimti sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo, jeigu projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma, nurodė pareiškėjai grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų sumą.

29Pareiškėjos skundo argumentas, kad Agentūra nevertino 2013-03-20 raštu Nr. S-742 pateiktų atsikirtimų atmestinas kaip nepagrįstas, nes anksčiau nurodytos bylos faktinės aplinkybės patvirtina, jog Agentūra siūlė pareiškėjai pateikti jos teiginius pagrindžiančius įrodymus, tačiau pati pareiškėja šiuo pasiūlymu nepasinaudojo.

30Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85?87 str., 88 str. 1 d. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

31pareiškėjos UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 3. Pareiškėja, nesutikdama su šiuo įsakymu, skundu (b. l. 1?2) kreipėsi į... 4. Teigia, kad atsakovas nevertino pareiškėjos 2013-03-20 raštu Nr. S-742... 5. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio... 6. Atsakovė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 7. Dėl įrangos garantinio aptarnavimo, įskaitant susidėvinčias dalis,... 8. Pareiškėja 2013-03-20 raštu Nr. S-742 pateikė papildomus argumentus,... 9. Atsakovės atstovės teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus... 10. S k u n d a s a t m e s t i n a s... 11. Šio ginčo esmė – ar Agentūra pagrįstai ginčo išlaidas – 72 925,52 Lt... 12. Nustatyta, kad Agentūra (Perkančioji organizacija), pareiškėja (Užsakovas)... 13. Valstybės kontrolė 2009-12-17 baigiamojoje valstybinio audito ataskaitoje... 14. Agentūra atliko pažeidimo tyrimą pagal Projekto išlaidų tinkamumo pagal... 15. Agentūros direktorius 2013-04-03 įsakymu Nr. T1-60 „Dėl Europos Sąjungos... 16. 2013-03-18 raštu Nr. APVA-861... 17. Pareiškėja 2013-03-20 raštu Nr. S-742 išdėstė savo nesutikimo su... 18. Agentūra, atsakydama į pareiškėjos rašte išdėstytus trūkumus,... 19. Pareiškėja kelia ginčijamo įsakymo atitikimo Lietuvos Respublikos viešojo... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - LVAT) ne kartą yra... 21. Bylos medžiaga patvirtina, kad ginčijamas Agentūros įsakymas priimtas... 22. Pirkimų sutartyse, kurios iš esmės yra analogiškos, įtvirtinta, kad... 23. Tiekėjas UAB „Oksata“ 2006-04-20 finansiniame pasiūlyme (sutartis Nr.... 24. Vadinasi, iš nurodytų sutarčių duomenų aiškiai matyti, kad tiekėjai... 25. Komisijos Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio nuostatos (realios išlaidos)... 26. 12-ojo Verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“,... 27. Pagal Audito ir apskaitos tarnybos parengtas 12-ojo Apskaitos standarto... 28. Minėtų teisės normų analizė leidžia teigti, kad ilgalaikio materialiojo... 29. Pareiškėjos skundo argumentas, kad Agentūra nevertino 2013-03-20 raštu Nr.... 30. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 31. pareiškėjos UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą... 32. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...