Byla Ik-1121-580/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Henriko Sadausko, Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui M. D., atsakovo atstovei Jolantai Oleškevič, trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Rasai Račkytei ir Gintarui Venskui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. N. skundą atsakovui Žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas J. N. prašo panaikinti Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132 dalį, kuria buvo patvirtintas Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, sąrašo 50 punktą ir įpareigoti Žemės ūkio ministeriją grąžinti pareiškėjo pateiktą paramos paraišką (registracijos numeris ( - )) (toliau – Paraiška) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pakartotiniam vertinimui.

4Pareiškėjas skunde paaiškino, kad Agentūrai 2010-03-17 pateikė Paraišką dėl paramos elektros energijos gamybai plėtoti - biodujų jėgainės statybai bei eksploatacijai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (labai mažos įmonės steigimas) (toliau – Priemonės įgyvendinimo taisyklės), patvirtintomis Žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144.

5Pareiškėjas prie Paraiškos pateiktose finansinėse prognozėse nurodė, kad pagrindinio parametro - elektros kainos - prognozės yra grindžiamos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“. Pagal šiame nutarime nustatytas kainas, numatomą biodujų jėgainių instaliavimo grafiką bei numatomą biodujų jėgainių galią buvo apskaičiuoti visi remtinos veiklos finansiniai rodikliai. Atsakovas ir Agentūra neinformavo pareiškėjo apie aptiktas skaičiavimo klaidas.

6Pareiškėjas nesutinka su Agentūros vertinimu, kad Paraiškoje apibrėžtas veiklos projektas yra netinkamas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (toliau - Priemonė), nes neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktuose nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų dėl ekonominio gyvybingumo nepagrindimo. Pareiškėjo nuomone, prievolė įrodyti būsimas ekonominių rodiklių reikšmes atitinka reikalavimą pagrįsti ekonominių rodiklių spėjamas reikšmes tam tikrais duomenimis, bet ne prievolę objektyviai įrodyti, tikslias šių rodiklių reikšmes, kas nebebūtų laikytina prognoze. Reikalavimas objektyviai įrodyti prognozę prieštarautų konstituciniam teisinės valstybės principui ir iš jo sekančiam lex non cogit ad impossibilia principui. Aplinkybė, kad kainos yra valstybinio reguliavimo objektas, reiškia tik didesnį kainos stabilumą palyginus su laisvos rinkos sistema. Iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų matyti, kad elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, supirkimo kaina tik kilo. AB „VST“ ir AB „Rytų skirstomieji tinklai“ duomenys rodo, kad elektros energijos kaina nuo 2006 m. augo.

7Pareiškėjas remdamasis 2009-04-23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, Energetikos ministerijos parengtu Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 2010 - 2020 metais prognozių dokumentu, aiškina, kad Lietuva pagal Europos Sąjungos teisę yra įpareigota per artimiausius 10 metų padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą daugiau kaip keturis kartus. Todėl laiko pagrįsta prognoze, kad per penkerius metus elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, supirkimo kaina tik didės.

8Pareiškėjas disponuodamas duomenimis, rodančiais didelę elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, supirkimo kainos didėjimo tikimybę, su Paraiška pateiktame verslo plane rėmėsi prielaida, kad elektros energijos supirkimo kainos per artimiausius penkerius metus nesikeis. Ir net pagal tokias prognozes remiamų veiklų ekonominio tvarumo parametrai yra pakankami paramai gauti. Pareiškėjo teigimu, pareiškėjas pateiktame verslo plane įrodė savo prognozių realumą tiek, kiek prognozių patikimumas iš viso gali būti įrodytas. Todėl atsakovo kanclerio potvarkis atsisakyti skirti paramą yra nepagrįstas ir naikintinas.

9Atsakovas Žemės ūkio ministerija prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsakovas atsiliepime nurodė, kad Agentūra, įvertinusi Paraišką, pateikė Žemės ūkio ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2010-08-20 suvestinę Nr. (SV)-235, kurioje nurodė, kad pareiškėjo Projektas (paraiškos ( - )) netinkamas gauti paramą pagal Priemonę, nes neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

11Pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą naudojant atliekinius energijos išteklius (biokurą), yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“. Į atsakovo užklausimą Energetikos ministerija informavo, kad rengiant šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimus, elektros energijos supirkimo kaina negali būti prognozuojama penkeriems metams. Supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Atsižvelgiant į tai, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma pakankamais duomenimis ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti. Dėl šios priežasties pareiškėjas verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse.

12Atkreipė dėmesį, kad reikalavimas, jog pareiškėjai pagal Priemonę verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijus yra įtvirtintas Programoje. Rėmimas projektų, kurių ekonominis gyvybingumas nėra pagrįstas ir įrodytas, prieštarautų ne tik nacionaliniams teisės aktams, bet ir Europos Komisijos patvirtintai Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programai. Pažymėjo, kad 2009 metais įtraukus atsinaujinančios energijos gamybą, kaip remiamą veiklą, į Programos III krypties priemonių „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ remiamų veiklos rūšių sąrašus, tikėtasi, kad iki 2009 metų pabaigos įsigalios Atsinaujinančios energijos išteklių įstatymas, suteiksiantis visas šio pobūdžio projektų eigai prognozuoti būtinas garantijas, tačiau jis iki šiol nepriimtas. Dėl šios priežasties kiekvienas pareiškėjas individualiai turėjo įvertinti visą su projekto rengimu ir įgyvendinimu susijusią riziką.

13Tretysis suinteresuotas asmuo Agentūra prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Paaiškino, kad pareiškėjo Projektas buvo vertinamas vadovaujantis Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, pagal kurių 22.13 punktą, pareiškėjas verslo plane turėjo įrodyti, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350 (toliau - Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės).

15Nurodė, kad pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“, t. y. elektrinėms, kuriose elektros energija gaminama naudojant biokurą - 30 ct/kWh. Energetikos ministerija 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 „Dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų“ ir 2010-06-02 raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo kainų“ informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą.

16Išnagrinėjęs teisės aktus, reglamentuojančius elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, pardavimo tvarką, remdamasis Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 9 punktu, 7 punktu, Aprašo 2 priedu, daro išvadą, kad Lietuvoje liberalizuojant elektros rinką, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo į rinką kainos neturėtų būti paliktos statiškos, t. y. valstybiniu lygiu nustatytos ilgam laikui. Atsižvelgiant į Energetikos ministerijos aukščiau minėtuose raštuose išdėstytas aplinkybes, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai, dėl ko pareiškėjai, pateikę projektus pagal aukščiau minėtas priemones, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse.

17Projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti. Dėl šių priežasčių pareiškėjas laikytinas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus - Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkto. Atsižvelgiant į tai, buvo priimtas Žemės ūkio ministerijos kanclerio sprendimas, įformintas 2010-10-08 potvarkiu Nr. 4D-132, pareiškėjo Projektą pagal Priemonę pripažinti netinkamu paramai gauti. Priemonės įgyvendinimo taisyklės yra specialusis teisės aktas, numatantis tinkamumo kriterijus konkrečiai priemonės paramai gauti, ir būtent šio teisės akto reikalavimus pareiškėjai turi atitikti.

18Skundas tenkintinas.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas 2010-03-17 pateikė Agentūros Kontrolės departamento Telšių skyriui Paraišką, registracijos Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 184-200, t. 2 b. l. 1). Pareiškėjas prašė skirti 1629870 Lt paramą projektui „Plungės biodujos“ - elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir bioenergiją gaminančių įrenginių eksploatavimui, kai nemažiau kaip 50 procentų energijos pagaminama pardavimui, Tauragės rajone.

20Pareiškėjas kartu su Paraiška pateikė Tipinį verslo planą pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles. Tipinio verslo plano IV skyriuje nurodyta, kad biodujų jėgainės produktas bus elektros energija, kuri bus perduodama į skirstomuosius elektros tinklus. Ši elektros energija gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių ir atitinka viešąjį interesą, todėl jos supirkimo kainas reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Šiuo metu ji yra nustatyta 0,30 Lt/kWh (300 Lt/MWh) (t. 2, b. l. 2-20). Numatoma 2011, 2012, 2013, 2014 m. elektros energijos pardavimo vidutinė kaina - 300 Lt/MWh (t. 2, b. l. 5).

21Agentūra 2010-03-17 atliko Paraiškos administracinės atitikties tikrinimą bei pirminio tinkamumo tikrinimą bei tos pačios datos ataskaitomis konstatavo Paraiškos tinkamumą (t. 1, b. l. 180-183). Apie priimtus sprendimus pareiškėjas informuotas Agentūros 2010-03-17 raštu Nr. 553 (t. 1, b. l. 177-178).

22Atsakydamas į Agentūros 2010-04-22 raštą Nr. PPD-(SD)-403 (t. 1, b. l. 165-167) pareiškėjas pateikė patikslintą Paraišką (t. 1, b. l. 127-164). Agentūra 2010-05-25 raštu Nr. PPD-(SD)-523 (t. 1, b. l. 120-121), 2010-06-11 raštu Nr. PPD-(SD)-601 (t. 1, b. l. 100-101) ir 2010-07-16 raštu Nr. PPD-(SD)-667 (t. 1, b. l. 88-89) pakartotinai prašė patikslinti Paraišką. Kiek tai liečia Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktą, kurio pagrindu pareiškėjo Projektas buvo pripažintas nepagrįstu, raštuose buvo prašoma patikslinti duomenis dėl turto įsigijimo, turto nudėvėjimo, pateikti duomenis apie galimybę prisijungti prie Vakarų skirstomųjų tinklų, bei Išankstines technines sąlygas elektros energijos gamintojo elektros įrenginių prisijungimui prie AB „VST“ skirstomųjų elektros tinklų. Patikslintoje paraiškoje ir verslo plane (t. 1, b. l. 50-87) projekto apibūdinimas nekito.

23Agentūra 2010-05-19 raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 „Dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų“ kreipėsi į Energetikos ministeriją prašydama atsakyti, ar pareiškėjų pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energijos sektoriuje kainų“, vėjo jėgainėms nustatyta 30 ct/kWh, gali būti laikoma pagrįsta vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš šios veiklos (t. 1 b. l. 23-24). Energetikos ministerija 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 „Dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų“ Agentūrą informavo, kad saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina nustatyta pagal pikinę elektros galią, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimo negali būti prognozuojama penkeriems metams (t. 1, b. l. 25).

24Agentūra 2010-05-27 raštu Nr. BRK-(10.11)-1188 „Dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų“ kreipėsi į Energetikos ministeriją prašydama atsakyti, ar Agentūra gali laikyti pagrįstomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energijos sektoriuje kainų“, patvirtintas elektros energijos supirkimo kainas iš hidroelektrinių (26 ct/kWh) ir vėjo jėgainių (30 ct/kWh), vertindama subjektų penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš šios veiklos (t. 1, b. l. 26). Energetikos ministerija 2010-06 (diena nenurodyta) raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo kainų“ informavo Agentūrą, kad hidroelektrinėse bei vėjo elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą (t. 1, b. l. 47).

25Agentūra, įvertinusi paraišką, pateikė Žemės ūkio ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2010-08-20 suvestinę Nr. (SV)-235, kurioje nurodyta, kad pareiškėjo Projektas (paraiškos ( - )) netinkamas gauti paramą pagal Programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, nes neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus ir todėl netinkamas antrajam projekto vertinimo etapui (t. 2, b. l. 48-52).

26Žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto 2010-09-08 posėdžio Nr. 22 protokolo

Nutarė

27mojoje dalyje rekomenduojama, eilės numeris 50, paraiškos kodas ( - ), J. N. neskirti 1629870 Lt paramos, nes projektas „Plungės biodujos“, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus (t. 1, b. l. 44-47).

28Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu Nr. 4D-132 patvirtintas projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašas, pagal kurį pareiškėjo pateiktas projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo kriterijaus, numatyto Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte (t. 1, b. l. 27-30). Tokio sprendimo motyvu skundžiamame potvarkyje nurodyta tai, kad neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai. Atsakovas pasirėmė Energetikos ministerijos 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 ir 2010-06-02 raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 pateikta informacija, kad hidroelektrinėse, vėjo ir saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos kaina neprognozuotina dėl vykstančių teisės aktų pasikeitimų. Tuo remiantis pripažinta, kad verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti. Agentūra 2010-10-12 raštu Nr. BRK-(10.14)-3130 „Dėl paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti“ informavo pareiškėją apie priimtą Žemės ūkio ministerijos sprendimą (t. 1, b. l. 34).

29Pareiškėjo Projektas pripažintas netinkamu paramai gauti vadovaujantis Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktu, kuriame nurodyta, jog pareiškėjas verslo plane įrodo, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte numatyti 5 atvejai, kuriuos patvirtinus galima konstatuoti, kad ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus. Skundžiamame sprendime nėra nurodytas konkreti 13 punkto numatyta aplinkybė, pagal kurią atmestas pareiškėjo Projektas. Tokiomis aplinkybėmis pripažįstamos gana skirtingos sąlygos, Projektas gali būti laikomas ekonomiškai negyvybingu, kai 1) ataskaitiniais ir (arba) praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 2) planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 3) ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai; 4) nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą); 5) nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

30Atsakovo nurodomas motyvas, kad elektros energijos kainos negali būti prognozuojamos, iš esmės neatitinka nei vieno iš Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte nurodytų pagrindų. Šio argumento taikymas grindžiamas tuo, kad pareiškėjo pateikti duomenys negali būti laikomi pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti. Ši formuluotė nėra pakankamai logiška, kadangi vienu iš argumentų konstatuojama, kad tokie duomenys apskritai negali būti pateikti. Konstatuojant, kad kitų duomenų objektyviai negalima pateikti, nelogiška daryti išvadą, kad pateikti duomenys nepakankami.

31Atkreiptinas dėmesys, kad Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13.2.4 punkte nurodyta sąlyga gali būti taikoma tik tada, kai yra gaunamas atsakymas į Agentūros paklausimą. Šios sąlygos įrašymas atskiriant 13 punkto 1 ir 2 dalis, rodo, jog sąlyga suteikiama galimybė paraišką padavusiam asmeniui patikslinti savo projektą. Vykdydama sąlygą Agentūra turi kreiptis į paraišką padavusį asmenį, nurodydama, kokius duomenis laiko nepakankamais ir įvardindama dokumentus, kuriuos prašo pateikti. Bylos atveju ši sąlyga buvo įvykdyta netinkamai. Nors Agentūra pareiškėjui siuntė net 4 paklausimus, tačiau nei viename dokumente nebuvo nurodoma, kad elektros kainų prognozė pateikta netinkamai ir turi būti koreguojama. Agentūros pateikti paklausimai dėl Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkto aplinkybių įvertinimo buvo pateikti dėl kitų duomenų reikalingumo, bet ne dėl netinkamai nustatytos elektros energijos supirkimo kainos. Dėl to yra pagrindas konstatuoti, kad Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13.2.4 punktas buvo pritaikytas negavus pareiškėjo atsakymo į paklausimą. Neatlikus atsakymo į paklausimą gavimo procedūros, Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13.2.4 punkto taikymas negalimas.

32Skundžiamas sprendimas yra grindžiamas Energetikos ministerijos 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 ir 2010-06-02 raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 pateikta informacija. Iš abiejų raštų matyti, kad juose pateikta informacija yra niekuo nepagrįsta, nėra pateikiamas teiginio argumentavimas. Pateiktas motyvas, kad elektros energijos kainų prognozė yra negalima dėl besikeičiančių teisės aktų nėra paaiškintas, nenurodyta kokie teisės aktai yra svarstomi, kokios taisyklės numatytos teisės aktų projektuose, kokią įtaką tai gali turėti kainos prognozavimui, kada teisės aktai bus priimti ir panašiai. Nei atsakovas, nei tretysis asmuo apskritai nėra surinkę duomenų apie teisinės bazės keitimąsi ir jos įtaką kainų nustatymui. Nei administraciniuose sprendimuose, nei teismui pateiktoje medžiagoje nėra duomenų apie tai, kad teisės aktai yra keičiami. Šioje situacijoje net nėra aišku, kokių teisės aktų projektai yra parengti ir kiek jie turėtų įtakos Paraiškos vertinimui. Dėl paminėto konstatuotina, kad aplinkybė dėl teisės aktų kaitos įtakos elektros energijos kainai nėra įrodyta.

33Kitas argumentavimo trūkumas yra tai, kad minėtuose Energetikos ministerijos raštuose kalbama tik apie saulės elektrines, hidroelektrines ir vėjo elektrines. Tuo tarpu pareiškėjas ketina statyti biodujų elektrinę. Tai rodo, kad administracinio sprendimo motyvu Energetikos ministerijos raštai negali būti pripažįstami, nes juose kalbama apie kitos rūšies jėgainių veiklą.

34Teismas sutinka su pareiškėjo skunde pateiktu prognozės kaip reiškinio vertinimu. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993 m.) prognozė aiškinama kaip tam tikrais duomenimis paremtas numatymas, kokia bus reiškinio eiga. Tokia formuluotė rodo, kad prognozė neturi būti įrodyta, o tik pagrįsta faktiniais duomenimis.

35Numatydamas ateityje būsiančias elektros energijos kainas pareiškėjas rėmėsi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių elektros energetikos sektoriuje kainų“. Šiuo nutarimu nustatyta, kad vidutinė elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius, supirkimo kaina elektrinėms, kuriose elektros energija gaminama naudojant biokurą yra 30 ct/kWh. Paraiškoje nurodyta kaina atitinka galiojančius teisės aktus, todėl tokio pagrindimo negalima laikyti netinkamu.

36Vyriausybės 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474 patvirtinto Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo aprašo 9 punkte numatyta, kad elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 punkte nurodytose elektrinėse (tame tarpe biomasės elektrinės), iki energetikos ministro nustatomos valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais pradžios iš gamintojų perkama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ patvirtintais tarifais, diferencijuotais pagal naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšį, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Toliau minėtame Aprašo punkte nurodyta, kad perėjus prie valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais, iki 2020-12-31 elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 punkte nurodytose elektrinėse, superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tos rūšies ištekliams nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. (...) Nuo 2021 metų elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, pirkimas skatinamas įvedant vadinamųjų „žaliųjų sertifikatų“ sistemą. Šis reglamentavimas rodo, kad elektros energijos kainos skaičiavimas pagal galiojančius teisės aktus yra numatomas ilgam periodui į ateitį, užtikrinant veiklos pelningumą. Šiuo metu kainos nustatymo sąlygos ir prognozės yra įtvirtintos teisės aktais. Galiojančiais teisės aktais turi būti grindžiami ir administravimo subjektų sprendimai.

37Byloje nėra surinkta duomenų, kad elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kaina mažės. Nei atsakovas, nei tretysis suinteresuotas asmuo iš viso nesiaiškino, kokiai kainos ribai esant Projektas būtų ekonomiškai negyvybingas. Pareiškėjas 2010-10-05 rašte (t. 1, b. l. 35) pateikė argumentus, kad ir netaikant specialios kainos iš atsinaujinančių šaltinių gaminamai elektros energijai, o remiantis vidutine rinkos kaina, jėgainė dirbtų sėkmingai bei pateikė skirtumo tarp elektros energijos supirkimo kainos ir savikainos paskaičiavimą. Šis argumentas nėra paneigtas ir net nebuvo svarstytas.

38Šios teismo sprendime išvardintos priežastys sudaro pagrindą pripažinti atsakovo sprendimą nepagrįstu ir nemotyvuotu. Administracinis sprendimas, kuris nepagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniui ir turi būti panaikinamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

39Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais, teismas

n u s p r e n d ė :

42Skundą tenkinti.

43Panaikinti Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132 dalį, kuria buvo patvirtintas Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, sąrašo 50 punktą ir įpareigoti Žemės ūkio ministeriją grąžinti J. N. pateiktą paramos paraišką (registracijos numeris ( - )) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pakartotiniam vertinimui, atsižvelgiant į teismo sprendimą pateiktą teisės bei faktinių aplinkybių aiškinimą.

44Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas J. N. prašo panaikinti Žemės ūkio... 4. Pareiškėjas skunde paaiškino, kad Agentūrai 2010-03-17 pateikė Paraišką... 5. Pareiškėjas prie Paraiškos pateiktose finansinėse prognozėse nurodė, kad... 6. Pareiškėjas nesutinka su Agentūros vertinimu, kad Paraiškoje apibrėžtas... 7. Pareiškėjas remdamasis 2009-04-23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos... 8. Pareiškėjas disponuodamas duomenimis, rodančiais didelę elektros energijos,... 9. Atsakovas Žemės ūkio ministerija prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 10. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad Agentūra, įvertinusi Paraišką, pateikė... 11. Pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros... 12. Atkreipė dėmesį, kad reikalavimas, jog pareiškėjai pagal Priemonę verslo... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo Agentūra prašė pareiškėjo skundą atmesti... 14. Paaiškino, kad pareiškėjo Projektas buvo vertinamas vadovaujantis Priemonės... 15. Nurodė, kad pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina... 16. Išnagrinėjęs teisės aktus, reglamentuojančius elektros energijos,... 17. Projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra... 18. Skundas tenkintinas.... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas 2010-03-17 pateikė Agentūros... 20. Pareiškėjas kartu su Paraiška pateikė Tipinį verslo planą pagal... 21. Agentūra 2010-03-17 atliko Paraiškos administracinės atitikties tikrinimą... 22. Atsakydamas į Agentūros 2010-04-22 raštą Nr. PPD-(SD)-403 (t. 1, b. l.... 23. Agentūra 2010-05-19 raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 „Dėl elektros energijos,... 24. Agentūra 2010-05-27 raštu Nr. BRK-(10.11)-1188 „Dėl elektros energijos,... 25. Agentūra, įvertinusi paraišką, pateikė Žemės ūkio ministerijai... 26. Žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo... 27. mojoje dalyje rekomenduojama, eilės numeris 50, paraiškos kodas 28. Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkiu Nr. 4D-132... 29. Pareiškėjo Projektas pripažintas netinkamu paramai gauti vadovaujantis... 30. Atsakovo nurodomas motyvas, kad elektros energijos kainos negali būti... 31. Atkreiptinas dėmesys, kad Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13.2.4... 32. Skundžiamas sprendimas yra grindžiamas Energetikos ministerijos 2010-05-26... 33. Kitas argumentavimo trūkumas yra tai, kad minėtuose Energetikos ministerijos... 34. Teismas sutinka su pareiškėjo skunde pateiktu prognozės kaip reiškinio... 35. Numatydamas ateityje būsiančias elektros energijos kainas pareiškėjas... 36. Vyriausybės 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474 patvirtinto Elektros energijos,... 37. Byloje nėra surinkta duomenų, kad elektros energijos, gaminamos iš... 38. Šios teismo sprendime išvardintos priežastys sudaro pagrindą pripažinti... 39. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais,... 42. Skundą tenkinti.... 43. Panaikinti Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...