Byla 2-580-543/2011
Dėl skolos priteisimo

1

2Prienu rajono apylinkes teismo teiseja I. K., dokumentinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškoves UAB „Prienu butu ukis“ ieškini atsakovei I. M. del skolos priteisimo,

3n u s t a t e:

4Ieškove UAB „Prienu butu ukis“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakoves I. M. 143,70 Lt už kolektyvine TV antena, 677,15 Lt už pastato eksploatacija, 407,60 Lt administravimo išlaidu, 63,58 Lt delspinigiu, iš viso – 1292,03 Lt skolos, 5 procentu dydžio metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas - 27,00 Lt žyminio mokescio. Nurodo, kad atsakove I. M. gyvena daugiabuciame name, esanciame Vytauto g. 4A-3, Prienuose, kuri administruoja ieškove. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalimi atsakove privalo apmoketi pagal ieškoves pateikta saskaita iki atsiskaitomojo menesio pabaigos už ieškoves, kaip daugiabucio namo administratoriaus, teikiamas paslaugas: kolektyvine TV antena, pastato eksploatacija ir administravima. Atsakove nuo 2006 m. sausio menesio už suteiktas paslaugas moka nereguliariai arba išvis nemoka, i ieškoves ispejimus apmoketi už suteiktas paslaugas nereaguoja. Laikotarpiu nuo 2006 m. sausio menesio iki 2011 m. kovo menesio atsakove yra skolinga ieškovei – 1228,45 Lt. Atsakoves pareiga moketi už ieškoves suteiktas komunalines ir pastato administravimo paslaugas numato CK 4.82 str. 3 d., kurioje numatyta, kad butu ir kitu patalpu savininkai privalo proporcingai savo daliai apmoketi išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, moketi mokescius, rinkliavas ir kitas imokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lešas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.84 str. 4 d. numatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butu ir kitu patalpu savininkai proporcingai ju daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje. Kadangi ieškove, Prienu rajono valdybos 2001-06-27 sprendimu Nr. 149, administruoja gyvenamaji nama, kuriame gyvena atsakove, ir teikia komunalines paslaugas, ji turi teise gauti atlyginima už namo administravima ir teikiamas paslaugas, o atsakove turi pareiga moketi už suteiktas paslaugas. Atsakove, laiku neapmokejusi už suteiktas paslaugas, privalo moketi 0,03 % delspinigius nuo neapmoketos sumos už kiekviena uždelsta diena. Toki delspinigiu dydi numato 2010-12-08 Lietuvos Respublikos finansu ministro isakymas Nr. 1K-368 „Del delspinigiu dydžio nustatymo 2011 m. pirmajam ketvirciui“. Atsižvelgiant i atsakoves skola ir praleista temina atsiskaityti atsakove ieškovei turi sumoketi 63,58 Lt delspinigiu.

5Ieškinyje išdestytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškove grindžia buhalterine pažyma (b.l. 5-6), 2001-06-27 Prienu rajono savivaldybes valdybos sprendimu Nr. 149 „Del daugiabuciu namu administratoriaus skyrimo ir administravimo nuostatu patvirtinimo“ (b.l. 16), Prienu miesto daugiabuciu namu perdavimo-priemimo aktu ir priedu (b.l. 17-20), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašais (b.l. 8-9, 21), Prienu rajono savivaldybes tarybos sprendimais del gyvenamuju patalpu eksploatavimo išlaidu nustatymo ir ju priedais (b.l. 22-29), gyvenamojo namo technines priežiuros žurnalu (b.l. 26-29), gyvenamojo namo apžiuros aktais (b.l. 35-42), 2001-2010 m. ataskaitomis apie daugiabucio namo bendrasavininkiu lešu panaudojima (b.l. 43-53), valdybos protokolu išrašais ir ju priedais (b.l. 54-55, 57-62).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7CK 4.84 str. 1 d. nurodyta, kad, jeigu butu ir kitu patalpu savininkai neisteigia gyvenamojo namo ir kitu patalpu savininku bendrijos arba nesudaro jungtines veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtines veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektu administratorius. To paties straipsnio 2 dalyje teigiama, kad administratoriu skiria savivaldybes (valdyba) arba jo (jos) igaliotas atstovas. Administratorius administruoja turta CK 4.240 straipsnio pagrindu. Vadinasi, jei butu ar kitu patalpu savininkai nera isteige gyvenamojo namo butu ir kitu patalpu savininku bendrijos arba nera sudare jungtines veiklos sutarties, tokiam gyvenamajam namui savivaldybes mero (valdybos) arbo jo (jos) igalioto atstovo sprendimu privalomai paskiriamas administratorius. CK 4.84 str. 4 d. numatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butu ir kitu patalpu savininkai proporcingai ju daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje. Remiantis CK 4.82 str. 1 d., butu ir kitu patalpu savininkams bendrosios dalines nuosavybes teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindines namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechanine, elektros, sanitarine-technine ir kitokia iranga, remiantis šio straipsnio 3 dalimi, butu ir kitu patalpu savininkai privalo proporcingai savo daliai apmoketi išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, moketi mokescius, rinkliavas ir kitas imokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lešas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pažymetina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. gegužes 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintu „Butu ir kitu patalpu savininku bendrosios nuosavybes administravimo pavyzdiniu nuostatu“ 2.4 p. numatyta, kad administratorius savo teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo perdavimo - priemimo akto pasirašymo dienos, 2.5 p. nustato buto savininko pareiga sumoketi mokescius už namo bendrojo naudojimo objektu administravima, ju technine priežiura, komunalines ir kitas paslaugas, 5.7 p., 8 - 9 p. - nustato menesiniu mokesciu apskaiciavimo tvarka.

8Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad atsakove I. M. yra buto, esancio Vytauto g. 4A-3, Prienuose, savininke (b.l. 8-9). Gyvenamajame name, esanciame Vytauto g. 4A, Prienuose, kuriame gyvena atsakove, neisteigta nei gyvenamojo namo savininku bendrija, nei sudaryta jungtines veiklos sutartis. Jei butu ar kitu patalpu savininkai nera isteige gyvenamojo savininku bendrijos arba nera sudare jungtines veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektu administratorius, kuris veikia pagal savivaldybes mero (valdybos) suteiktus igaliojimus. Iš bylos duomenu matyti, kad 2001-06-27 Prienu rajono savivaldybes valdybos isakymu Nr. 149 „Del daugiabuciu namu administratoriaus skyrimo ir administravimo nuostatu patvirtinimo“ ieškove UAB „Prienu butu ukis“ paskirta daugiabuciu namu butu ir kitu patalpu savininku bendrosios nuosavybes administratoriumi pagal pridedama namu saraša (b.l. 16). UAB „Prienu butu ukis“ administruojamu Prienu mieste daugiabuciu namu saraše yra nurodytas ir gyvenamasis namas, esantis Vytauto g. 31, Prienuose, kuriame yra atsakovei priklausantis gyvenamasis bustas (b.l. 18-20). 2001-07-18 Prienu rajono savivaldybes administracijos Ekonomines pletros, statybos ir ukio valdymo tarnyba ir ieškove pasiraše akta, kuriuo buvo perduoti administruoti daugiabuciai gyvenamieji namai pagal saraša (b.l. 17). Administravimo išlaidas apmoka butu ir kitu patalpu savininkai proporcingai ju daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje (CK 4.84 str.). 2004-05-13 Nr.104, 2006-06-28 Nr. T3-150, 2009-01-29 Nr. T3-30 Prienu rajono savivaldybes taryba sprendimais „Del gyvenamuju patalpu eksploatavimo išlaidu nustatymo“ nustate daugiabuciu gyvenamuju namu bendro naudojimo elementu ir sistemu nuolatines technines privalomosios priežiuros darbu sarašus, eksploatavimo, bendrosios nuosavybes administravimo, nuolatines technines priežiuros tarifus pagal bendraji naudingaji plota, išlaidas už elektros energija - savininkams proporcingai ju bendros nuosavybes daliai (b.l. 22-29). UAB „Prienu butu ukio“ valdybos 2002-09-17 Nr. 16, 2004-03-18 Nr. 22, 2009-01-08 Nr. 1, 2009-12-02 Nr. 8, protokolais patvirtinti kolektyvines TV antenos priežiuros ikainiai (b.l. 54-55, 57-62). Daugiabucio gyvenamojo namo, esancio Vytauto g. 4A, Prienuose, bendrasavininku lešu panaudojima patvirtina ieškoves pateiktos ataskaitos už 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ir 2010 metus (b.l. 43-53). Ieškoves 2011-03-15 buhalterineje pažymoje pateikti duomenys patvirtina, kad atsakove skolinga ieškovei per laikotarpi nuo 2006 m. sausio menesio iki 2011 m. kovo menesio 143,70 Lt už kolektyvine antena, 677,15 Lt už pastato eksploatacija, 407,60 Lt administravimo išlaidu, iš viso 1228,45 Lt, o už pradelsta apmokejima priskaiciuota 63,58 Lt delspinigiu (b.l. 5-6). Rašytiniais bylos duomenimis irodyta, kad ieškove administruoja gyvenamaji nama, kuriame gyvena atsakove, teises aktu nustatyta tvarka, todel ji turi teise reikalauti iš atsakoves išlaidu už teikiamas paslaugas, o atsakove turi pareiga atlyginti ieškovei jos turetas išlaidas, kadangi atsakove už teikiamas paslaugas su ieškove iki galo neatsiskaite, todel ieškovei iš atsakoves I. M. priteistina 1228,45 Lt už suteiktas paslaugas ir 63,58 Lt delspinigiu (CK 4.82 str., 4.84 str., 4.237 str., 6.1 str., 6.71 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. gegužes 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintu „Butu ir kitu patalpu savininku bendrosios nuosavybes administravimo pavyzdiniu nuostatu“ 2.2 p., 2.3 p., 5.7 p., 8-9 p.). Iš atsakoves taip pat priteistinos 5 procentu dydžio metines palukanos nuo bylos iškelimo teisme dienos 2011-04-20 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Iš atsakoves priteistinos bylinejimosi išlaidos – 27,00 Lt žyminio mokescio (CPK 93 str. 1 d.) ieškoves naudai ir 4,50 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str. 2 d., 286 str.,

Nutarė

11Ieškini tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakoves I. M., asmens kodas ( - ) gyv. Vytauto g. 4A-3, Prienuose, 143,70 Lt (viena šimta keturiasdešimt tris litus 70 ct) už kolektyvine TV antena, 677,15 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt septynis litus 15 ct) už pastato eksploatacija, 407,60 Lt (keturis šimtus septynis litus 60 ct) už pastato administravima, 63,58 Lt (šešiasdešimt tris litus 58 ct) delspinigiu, 5 (penkiu) procentu dydžio metines palukanas už priteista, 1292,03 Lt suma nuo 2011-04-20 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 27,00 Lt (dvidešimt septynis litus 00 ct) žyminio mokescio ieškoves UAB „Prienu butu ukis“, i.k. 170609076, Kestucio g. 37, 59129, Prienai, a.s. Nr. ( - ), AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100, naudai.

13Priteisti iš atsakoves I. M., asmens kodas ( - ) gyv. Vytauto g. 4A-3, Prienuose, 4,50 Lt (keturis litus 50 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei, šias išlaidas sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. ( - ), esancia „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokejimo dokumente nurodant imokos koda 5660.

14Pareikalauti, kad atsakove per dvidešimt dienu nuo sprendimo iteikimo ivykdytu sprendima arba Prienu rajono apylinkes teismui raštu pateiktu motyvuotus prieštaravimus.

15Nurodyti atsakovei, kad, jeigu atsakove per dvidešimt dienu nuo sprendimo iteikimo jai dienos raštu nepateiks Prienu rajono apylinkes teismui motyvuotu prieštaravimu, preliminarus sprendimas isiteises ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

16Informuoti atsakove apie tai, kad nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo skolininke pagal Civilini kodeksa privalo moketi palukanas bei istatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievole buvo neivykdyta ar ivykdyta netinkamai.

17Informuoti atsakove apie tai, kad jeigu atsakove per dvidešimt dienu nuo preliminaraus sprendimo priemimo teismo sprendima ivykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinancius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminaru sprendima ir byla nutraukia.

18Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai