Byla 2A-116/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Raimondui Pakšiui

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 7 d. sprendimo, kuriuo civilinėje byloje Nr. 2-842-259/2009 atmestas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinys atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl kai kurių viešojo pirkimo atvirojo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir dėl įpareigojimo pateikti duomenis.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdomo viešojo pirkimo atvirojo konkurso Nr. 70060 „Nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į Alytaus regioninį sąvartyną paslaugos pirkimas“:

51) sąlygų 13.8 punkto skilties „Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai" teiginius: „Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus darbus (paslaugas) ir, norintis atlikti tokius darbus (paslaugas) Lietuvos Respublikos teritorijoje turės kreiptis į atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl turimų dokumentų pripažinimo ir prašymo įtraukti jį į Lietuvoje atliekas tvarkančių įmonių registro sąrašą. Jeigu Dalyvis gauna neigiamą sprendimą, sutartis su juo nutraukiama ir jis netenka sutarties įvykdymo garantijos“;

62) sąlygų 14.2.1 punkto teiginį, kad jungtinės veiklos sutartis privalo būti patvirtinta notaro;

73) sąlygų 62 punktą „Jeigu konkurso dalyvis apskundžia konkurso procedūras teismui ir teismas Perkančiosios organizacijos atžvilgiu pritaiko laikinąsias apsaugos priemones, t.y. sustabdo pirkimo procedūrą, Perkančioji organizacija pasilieka teisę pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir Lietuvos respublikoje ar Tiekėjo, kur jis yra įsteigtas tinkamai registruoto banko garantija. Atlyginimo užtikrinimo suma 1 000 000 Lt (vienas milijonas litų)“

8Ieškovas taip pat prašė įpareigoti atsakovą pateikti konteinerių aikštelių adresus ir konteinerių skaičių aikštelėse, nurodant konteinerių tūrį, bei priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas nurodė, kad konkurso, kuriame jis dalyvauja, sąlygų 62 punktas yra perteklinis, nelogiškas ir nepagrįstas, tokia sąlyga nėra „informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras", kurią gali ir turi teikti atsakovas pirkimo dokumentuose, neatitinka aiškumo ir nedviprasmiškumo reikalavimo. Konkurso sąlygų 13.8 punktu sudaromos skirtingos sąlygos dalyvauti konkurse nacionaliniams ir užsienio tiekėjams, nes viešojo pirkimo sutartis gali būti sudaryta su užsienio tiekėju, kurio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Tai reiškia tiesioginę Lietuvos atliekų tvarkymo įmonių, įskaitant ieškovą, diskriminaciją. Konkurso sąlygų 14.2.1 punkto dalis, numatanti, kad jungtinės veiklos sutartis privalo būti patvirtinta notaro, nesukelia tų pasekmių, kurių tikisi atsakovas, tačiau suvaržo tiekėjų veiklą, kadangi jie turi atlikti konkursui nebūtinus notarinio jungtinės veiklos sutarties tvirtinimo formalumus ir apmokėti notarinių veiksmų išlaidas. Pateikta pretenzija ieškovas prašė atsakovą pateikti konteinerių aikštelių adresus ir konteinerių skaičių aikštelėse, nurodant konteinerių tūrį, kadangi be šių duomenų negalima apskaičiuoti pasiūlymo kainos (pagal Konkurso sąlygų 54 p. Konkurso pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausią kainą). Atsakovas nukreipė į aerofotonuotraukas su skrituliukais, reiškiančiais konteinerių aikšteles, bei nurodė, kad „konteinerių aikštelės prie individualių namų bus nustatytos derybų su konkurso nugalėtoju metu, (...)“. Nesant informacijos apie konkrečios konteinerių aikštelės priskyrimą konkretiems namams, jų tūrį ir kiekį, negalima tinkamai apskaičiuoti pasiūlymo kainos.

10Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė. Sprendime išdėstė argumentus:

111. Konkurso sąlygų 62 punkte nustatyta perkančiosios organizacijos teisė reikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nėra perteklinė dėl to, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK, o ne VPĮ. Konkurso sąlygose informuodamas tiekėjus apie tai, kad gali prašyti 1 mln. litų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, atsakovas užtikrina skaidrumo principo įgyvendinimą. Ieškovo argumentas, kad konkurso sąlygų 62 punkte nurodyta 1 mln. litų atlyginimo užtikrinimo suma yra nelogiška bei nepagrįsta atmestinas, kadangi atsakovas šią sumą nustatė tinkamai apskaičiavęs nuostolius, galinčius atsirasti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo metu.

122. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad konkurso sąlygų 13.8 punkto skilties „Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai“ paskutinieji du sakiniai pažeidžia lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus ir riboja konkurenciją. Konkurso viešojo pirkimo dokumentai parengti vadovaujantis LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parengtais konkurso sąlygų šablonais (http://www.apva.lt/body.php?m=1193688096), kadangi šis pirkimas yra Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto dalis, kurio įgyvendinimą prižiūri APVA.

133. VPĮ nenustato, kokia forma turi būti sudaroma jungtinės veiklos sutartis, paprasta ar tik notarine, todėl perkančioji organizacija gali savo nuožiūra prašyti pateikti notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutartį, jei mano, kad tai yra būtina pirkimo tikslui pasiekti. Reikalavimas, kad kartu su pasiūlymu pateikta jungtinės veiklos sutartis privalo būti patvirtinta notaro, nustatytas tam, kad atsakovas būtų tikras, jog jungtinės veiklos sutartis sudaryta pagal galiojančius teisės aktus. Viešųjų pirkimų tarnyba savo tyrimo išvadose (2009-01-20 raštas Nr. 4S-165) nenustatė, kad konkurso sąlygų 14.2.1. punkte nustatytas reikalavimas pažeistų VPĮ ar kitus su viešaisiais pirkimais susijusius teisės aktus.

144. Vadovaujantis VPĮ 93 str., tiekėjas ieškinį teismui teikia tik dėl pretenzijoje išdėstytų reikalavimų, todėl ieškinyje nurodytas reikalavimas pateikti konkrečius atliekų konteinerių tūrius neatitinka VPĮ reikalavimų, kadangi ieškovas 2008-12-11 pretenzijoje Nr. R662-08 tokios informacijos nereikalavo. Informacija ieškovui buvo pateikta 2008-12-17 raštu Nr. S-1789 ir 2008-12-01 raštu Nr. S-1661. Atsakovas konkurso sąlygose negali pateikti atliekų konteinerių aikštelių skaičiaus bei adresų prie individualių namų, kadangi tikslios atliekų konteinerių aikštelių vietos prie individualių namų bus nustatytos pagal konkurso sąlygas bei paslaugos teikėjo pasiūlymus dėl paslaugai teikti patogių konteinerių aikštelių vietų. Kadangi atliekų tvarkymo paslauga yra specifinė veiklos rūšis, pasižyminti dinamiškumu, o paslaugos turės būti teikiamos vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių bei kitų teisės aktų nuostatomis (konkurso sąlygų 3 punktas), atliekų konteinerių skaičius gali kisti priklausomai nuo atliekų turėtojų skaičiaus kitimo, nuo bendro valstybės BVP, nuo komunalinių atliekų rūšiavimo kokybės bei nuo valstybės vykdomos politikos pakuočių bei pakuočių atliekų tvarkyme. Atsakovas vykdė analogišką viešąjį pirkimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip šis konkursas (pirkimo Nr. 62587, apie konkursą paskelbta 2008-03-14 „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai"), kuriame dalyvavo ir ieškovas bei pateikė pasiūlymą su apskaičiuota paslaugų kaina. Atsakovui, VPT sutikimu, atmetus visus pasiūlymus dėl per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos vyko neskelbiamos derybos, kuriose taip pat dalyvavo ieškovas ir pateikė pasiūlymą.

15Ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ padavė apeliacinį skundą. Prašo apygardos teismo 2009 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Išdėsto argumentus:

161. Bylos nagrinėjimo metu, atsakovas, pažeisdamas galiojančią Kauno apygardos teismo 2009-01-08 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (procedūrų sustabdymo), atnaujino pirkimo procedūras ir pakeitė konkurso sąlygas. Nauja konkurso sąlygų redakcija teismui nebuvo pateikta, teismas nepagrįstai neįpareigojo ieškovo patikslinti ieškinį.

172. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad konkurso sąlygų 62 punktas nepažeidžia, bet užtikrina viešojo pirkimo skaidrumo principo įgyvendinimą. 62 punkte numatyta sąlyga apie atsakovo teisę reikalauti nuostolių atlyginimo užtikrinimo numatyta įstatyme, todėl jos įrašymas yra perteklinis, tai nėra informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras. Apygardos teismas 2009 m. kovo 3 d. nutartimi pripažino 500 000 Lt tikėtinus atsakovo nuostolius dėl galimų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (procedūrų sustabdymo). Teismas nepasisakė dėl ieškovo argumentų susijusių su atsakovo galimų nuostolių suma, nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali patirti nuostolių ne mažesniai kaip 1 466 347 Lt sumai.

183. Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, kad atsakovo konkurso sąlygų 13.8 punkto reikalavimas ,,Užsienyje registruotas dalyvis, turės kreiptis į atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl turimų dokumentų pripažinimo ir prašymo įtraukti jį į Lietuvoje atliekas tvarkančių įmonių registro sąrašą“ pažeidžia VPĮ 18 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 1 dalies nuostatas, nes perkančioji organizacija iki preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas bei sutartį. Teismas netinkamai įvertino atsakovo pateiktus dokumentus ir nepagrįstai sprendė, kad atsakovo ginčijamos konkurso sąlygos parengtos atsižvelgiant į Aplinkos projektų valdymo agentūros parengtus konkurso sąlygų šablonus. Atsakovo pateiktas tekstas, kuriuo rėmėsi teismas, neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų.

194. Nei teismas, nei atsakovas nenurodė jokių aplinkybių, kurios patvirtintų, kad Konkurso tikslui pasiekti yra reikalingas notarinis tiekėjų sudarytos jungtinės veiklos sutarties tvirtinimas. Notaras nėra įpareigotas kontroliuoti sutarties šalių įsipareigojimų trečiajam asmeniui (perkančiajai organizacijai) vykdymo, todėl toks reikalavimas konkurso sąlygose nesukelia tų pasekmių, kurių tikisi atsakovas.

205. Atsakovas organizuoja jau trečią viešąjį konkursą dėl atliekų tvarkymo paslaugų teikimo Varėnos rajone. Pirmieji pirkimai buvo nutraukti atmetus visus pasiūlymus dėl per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Atsakovas konkurso sąlygose nenurodė, konteinerių tūrio ir jų kiekio skirtingose vietovėse, neturint šių duomenų neįmanoma apskaičiuoti atliekų transportavimo išlaidų.

21Atsakovas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą. Išdėsto argumentus:

221. Konkurso sąlygas atsakovas pakeitė nepažeisdamas teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Pakeitimai yra formalūs ir teisinės reikšmės ginčo dalykui neturi.

232. Teismas tinkamai įvertino konkurso sąlygų 62 punktą ir pagrįstai konstatavo, kad informacija apie atsakovo ketinimą prašyti 1 000 000 Lt nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nepažeidžia skaidrumo principo ir nėra perteklinė.

243. Konkurso sąlygos parengtos pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros parengtus viešųjų pirkimų sąlygų šablonus, kuriuose yra ir ieškovo ginčijama 13.8 punkto sąlyga. Ši sąlyga nediskriminuoja Lietuvos tiekėjų, kadangi užsienio tiekėjas kaip ir Lietuvoje registruotas tiekėjas, turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jis turi teisę verstis veikla, reikalinga perkamai paslaugai vykdyti.

254. Teismas pagrįstai nustatė, kad perkančioji organizacija gali prašyti pateikti notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutartį, jei mano, kad tai yra būtina pirkimo tikslui pasiekti.

265. Atsakovas neturi galimybės pateikti ieškovui tikslios informacijos apie atliekų konteinerių skaičių bei jų tūrį, šie duomenys sutarties vykdymo metu gali keistis.

27Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

28Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdė viešojo pirkimo atvirą konkursą Nr. 70060 „Nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimas Varėnos rajone ir jų transportavimas šalinti sąvartyne“. Konkurso sąlygos patvirtintos 2008-10-23 įsakymu Nr. V-140, apie konkursą paskelbta 2008-10-31 leidinyje Informaciniai pranešimai. Konkurse dalyvavo ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, kuris perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, o vėliau pareiškė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiomis tris konkurso sąlygas bei įpareigoti atsakovą pateikti papildomą informaciją apie konkursą. Apygardos teismui atmetus ieškinį, ieškovas tuos pačius reikalavimus dėsto apeliaciniame skunde ir prašo perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

29Apeliantas nurodo, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu, pažeisdamas galiojančią teismo 2009-01-08 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (procedūrų sustabdymo), atnaujino pirkimo procedūras ir pakeitė konkurso sąlygas. Nauja konkurso sąlygų redakcija teismui nebuvo pateikta, todėl teismas nepagrįstai neįpareigojo ieškovo patikslinti ieškinį. Skundo argumentas nėra pagrindas panaikinti skundžiamą sprendimą. Atsakovo direktoriaus 2009-03-19 įsakymas Nr. V-30 dėl pirkimo dokumentų pakeitimo priimtas neįsiteisėjus Kauno apygardos teismo priimtas 2009-03-17 nutarčiai, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės t. y. galiojant šioms priemonėms. Tačiau šis procesinio įstatymo pažeidimas neįtakoja bylos esmės ir negali sukelti ieškovo prašomų procesinių pasekmių ginčijamų sąlygų atžvilgiu. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais argumentais, kad du kartus klaidingai įrašytas sąlygų punkto numeris „62“ ir tame punkte frazės „Tiekėjo, kur jis yra įsteigtas tinkamai registruoto banko garantija“ pakeitimas į frazę „užsienyje registruoto banko garantija“ nekeičia ginčo esmės ir nėra pagrindas keisti ieškinį bei tuo tikslu perduoti civilinę bylą naujam nagrinėjimui.

30Apeliantas prašo pripažinti negaliojančiu paminėtą konkurso sąlygų 62 punktą, kuriame įrašyta, kad konkurso dalyviui apskundus procedūras ir teismui pirkimo procedūrą sustabdžius, atsakovas turi teisę pareikalauti 1 000 000 Lt dydžio galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Ieškovo teigimu ši konkurso sąlyga yra perteklinė, tai nėra informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras. Byloje nėra ginčo, kad konkurso sąlygų 62 punktas reiškia, jog laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atveju atsakovas dėl galimų nuostolių užtikrinimo kreipsis CPK nustatyta tvarka, o ne reikalaus tiesiogiai 1 000 000 Lt iš ieškinį padavusio tiekėjo. Tokie procesiniai veiksmai ir buvo atlikti šios civilinės bylos nagrinėjimo metu. Kadangi galimų nuostolių užtikrinimui reikalingos įmokėti pinigų sumos ar banko garantijos dydį nustato teismas, šalių ginčas dėl atsakovo įvardintos didžiausios sumos pagrįstumo, yra teisiškai nereikšmingas. Vien tik procesinės galimybės paminėjimas konkurso sąlygose nėra nei varžantis konkurenciją, nei diskriminuojantis. Priešingai, toks sąlygų punktas atskleidžia galimą konkurso ir ginčo dėl jo eigą, nubrėžia įmanomas perspektyvas.

31Apeliantas nurodo, kad konkurso sąlygų 13.8 punkto reikalavimas ,,Užsienyje registruotas dalyvis, turės kreiptis į atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl turimų dokumentų pripažinimo ir prašymo įtraukti jį į Lietuvoje atliekas tvarkančių įmonių registro sąrašą“ pažeidžia VPĮ 18 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 1 dalies nuostatas, nes perkančioji organizacija iki preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas bei sutartį. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad tokią išvadą padarė ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Skunde teisingai nurodoma, kad apygardos teismo sprendime pasiremta šiuo metu neveikiančia interneto nuoroda http://www.apva.lt/body.php?m=1193688096, kurioje turėtų būti LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros parengti konkurso sąlygų šablonai, bei kad teismui pateikta lentelė „Europos Komisijos audito pastebėjimai ir tolimesni atsakingų institucijų veiksmai rekomendacijoms įgyvendinti" negali būti laikomas patikimu įrodymu, nes neįvardintas dokumento sudarytojas, jis nepasirašytas ir nepatvirtintas jokios institucijos spaudu, nėra žinoma dokumento teisinė galia. Tačiau nurodyti argumentai, nors ir nurodo skundžiamo sprendimo klaidas, nėra pakankamas pagrindas jį panaikinti. Ginčijamame konkurso sąlygų 13.8 punkte įrašytas reikalavimas tiekėjui pateikti dokumentus, patvirtinančius jam suteiktą teisę verstis veikla, kuri yra reikalinga pirkimo dokumentuose nurodytai paslaugai atlikti. Tik Lietuvoje registruotas tiekėjas privalo pateikti išrašą iš Atliekas tvarkančių įmonių registro bei įmonės dokumentus, o dalyvis iš užsienio (ES šalių) turi pateikti šalies, kurioje yra registruotas, dokumentus. Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad tokie konkurso sąlygų reikalavimai nepažeidžia lygiateisiškumo principo, ne yra draudžiama diskriminuoti kitos ES valstybės narės tiekėjus ar sudaryti bet kokias kiūtis dalyvauti kitos ES valstybės narės tiekėjui viešojo pirkimo konkurse. Kaip minėta, tiekėjas iš užsienio (ES šalių) pateikia dokumentus, liudijančius jo teisę verstis konkurso sąlygose numatyta veikla. Pagal ginčijamą konkurso sąlygų 13.8 punktą dalyvis iš užsienio (ES šalių) norintis atlikti darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje, turės kreiptis į atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl turimų dokumentų pripažinimo ir prašymo įtraukti jį į Lietuvoje atliekas tvarkančių įmonių registro sąrašą. Atliekas tvarkančių įmonių registracijos tikslas yra sukurti informacinę bazę apie atliekas tvarkančias įmones (LR Aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu Nr. 722 patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių“ 6 p.), o registracija šiame registre nesuteikia teisės užsiimti atliekų tvarkymo veikla, jeigu įmonė neturi Leidimo, Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos arba kitų dokumentų, kurie yra būtini, norint verstis atliekų tvarkymo veikla („Atliekų tvarkymo taisyklių“ 7 p.). Nei paminėtose „Atliekų tvarkymo taisyklėse“ nei LR Aplinkos ministro 2004-08-30 įsakymu Nr. D1-461 patvirtintoje „Atliekas tvarkančių įmonių registracijos instrukcijoje“ leidimų, licencijų ar kitokių dokumentų, reikalingų verstis aptariama veikla, išdavimas nenumatytas. Vadinasi, jei įmonė nėra įrašyta atliekas tvarkančių įmonių registre, tai nereiškia, jog ji neturi teisės verstis veikla, kuri yra reikalinga pirkimo dokumentuose nurodytai paslaugai atlikti, nes atitinkamus leidimus ar įmonės dokumentus tiekėjas privalo įsigyti ir pateikti perkančiajai organizacijai kartu su kitais konkurso dokumentais. Todėl galima daryti išvadą, jog ginčijama konkurso sąlygų 13.8 punkto nuostata apie dalyvio iš užsienio (ES šalių) pareigą kreiptis dėl prašymo įtraukti jį į Lietuvoje atliekas tvarkančių įmonių registro sąrašą, nepažeidžia lygiateisiškumo principo ir Lietuvos tiekėjų nediskriminuoja.

32Ieškovas prašo pripažinti negaliojančia konkurso sąlygų 14.2.1 punkto nuostatą, kad jungtinės veiklos sutartis turi būti patvirtinta notaro. Nurodo, jog ši nuostata nepagrįstai apsunkina dalyvavimą konkurse, nes reikalauja papildomo dokumentų ruošimo, jų vertimo, kas iššaukia papildomas išlaidas ir tuo trukdo pasitelkti dalyvauti konkurse užsienio partnerius. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovo atstovas paaiškino, jog buvo ketinta pasitelkti užsienio partnerius, tačiau šią aplinkybę ar tokių partnerių nedalyvavimo priežastis patvirtinančių įrodymų nepateikė. Ieškovas taip pat nekonkretizavo, kokio dydžio papildomų išlaidų ir kokios apimties papildomų parengiamųjų darbų reikalauja ginčijama konkurso sąlyga. Turint omenyje, kad ir paprastos rašytinės formos, ir notaro patvirtinta jungtinės veiklos sutartis turi atitikti visus įstatymo reikalavimus ir kad konkurso dokumentai bet kokiu atveju turi būti pateikiami lietuvių kalba (konkurso sąlygų 21 p.), pripažintinas pagrįstu atsakovo argumentas, jog notarinis jungtinės veiklos sutarties patvirtinimas yra tinkama jos teisėtumo kontrolės forma.

33Apeliantas prašo įpareigoti atsakovą pateikti konteinerių aikštelių adresus ir konteinerių skaičių aikštelėse, nurodant konteinerių tūrį. Teigia, kad be tokios informacijos negalima tiksliai apskaičiuoti paslaugos kainos ir pateikti tinkamo pasiūlymo. Argumentas atmetamas. Apygardos teismas sprendime teisingai nurodė, kad reikalavimas nurodyti konteinerių tūrį ieškovo pretenzijoje išdėstytas nebuvo. Keldamas tokį reikalavimą ieškinyje ieškovas pažeidžia VPĮ 93 straipsnį. Pretenzijoje ieškovas prašė pateikti konteinerių aikštelių adresus ir konteinerių skaičių aikštelėse. Sprendime teisingai nurodyta, kad informacija apie atliekų konteinerių aikštelių skaičių bei adresus prie daugiabučių namų ieškovui buvo pateikta 2008-12-17 raštu Nr. S-1789, o apie individualių namų skaičių - 2008-12-01 raštu Nr. S-1661. Ieškovas, teigdamas jog atsakovo pateikta informacija yra tik „aerofotonuotraukos su skrituliukais“ ir nurodydamas, jog pagal pateiktus duomenis neįmanoma atlikti skaičiavimų, labiausiai kreipia dėmesį į pretenzijoje nepaminėto duomens – konteinerių tūrio – nepateikimą. Pažymėtina, kad į bylą yra pateikta priežiūros komiteto patvirtinta „Atliekų tvarkymo įkainių (tarifų) skaičiavimo metodika (rekomenduojama) ir komentarai“, kas paneigia ieškovo argumentą, kad nėra galimybės apskaičiuoti siūlomos paslaugos kainos.

34Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nenustatyta įstatyme (CPK 329, 330 str.) įtvirtintų pagrindų, įgalinančių panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

35Netenkinant apeliacinio skundo iš ieškovo atsakovui priteisiamos atstovavimo apeliacinėje instancijoje išlaidos (CPK 98 str.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Iš ieškovo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atsakovui UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ priteisti 1 360 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą prašydamas... 5. 1) sąlygų 13.8 punkto skilties „Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys... 6. 2) sąlygų 14.2.1 punkto teiginį, kad jungtinės veiklos sutartis privalo... 7. 3) sąlygų 62 punktą „Jeigu konkurso dalyvis apskundžia konkurso... 8. Ieškovas taip pat prašė įpareigoti atsakovą pateikti konteinerių... 9. Ieškovas nurodė, kad konkurso, kuriame jis dalyvauja, sąlygų 62 punktas yra... 10. Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 11. 1. Konkurso sąlygų 62 punkte nustatyta perkančiosios organizacijos teisė... 12. 2. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad konkurso sąlygų 13.8 punkto skilties... 13. 3. VPĮ nenustato, kokia forma turi būti sudaroma jungtinės veiklos sutartis,... 14. 4. Vadovaujantis VPĮ 93 str., tiekėjas ieškinį teismui teikia tik dėl... 15. Ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ padavė apeliacinį skundą.... 16. 1. Bylos nagrinėjimo metu, atsakovas, pažeisdamas galiojančią Kauno... 17. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad konkurso sąlygų 62 punktas... 18. 3. Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, kad atsakovo konkurso sąlygų 13.8... 19. 4. Nei teismas, nei atsakovas nenurodė jokių aplinkybių, kurios... 20. 5. Atsakovas organizuoja jau trečią viešąjį konkursą dėl atliekų... 21. Atsakovas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimu į... 22. 1. Konkurso sąlygas atsakovas pakeitė nepažeisdamas teismo taikytų... 23. 2. Teismas tinkamai įvertino konkurso sąlygų 62 punktą ir pagrįstai... 24. 3. Konkurso sąlygos parengtos pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros... 25. 4. Teismas pagrįstai nustatė, kad perkančioji organizacija gali prašyti... 26. 5. Atsakovas neturi galimybės pateikti ieškovui tikslios informacijos apie... 27. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.... 28. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 29. Apeliantas nurodo, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu, pažeisdamas... 30. Apeliantas prašo pripažinti negaliojančiu paminėtą konkurso sąlygų 62... 31. Apeliantas nurodo, kad konkurso sąlygų 13.8 punkto reikalavimas ,,Užsienyje... 32. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančia konkurso sąlygų 14.2.1 punkto... 33. Apeliantas prašo įpareigoti atsakovą pateikti konteinerių aikštelių... 34. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nenustatyta įstatyme (CPK 329, 330... 35. Netenkinant apeliacinio skundo iš ieškovo atsakovui priteisiamos atstovavimo... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 38. Iš ieškovo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atsakovui UAB „Alytaus...