Byla eB2-416-227/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. Gilio įmonei, juridinio asmens kodas 148037486 (buveinės vieta: Dainavos g.14-2, Panevėžys), esant bendraatsakovui A. G., asmens kodas (duomenys neskelbtini) (gyv.v. (duomenys neskelbtini))

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VSDFV Panevėžio skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. Gilio įmonei, juridinio asmens kodas 148037486 (buveinės vieta: Dainavos g.14-2, Panevėžys), esant bendraatsakovui A. G., asmens kodas ( - ) (gyv.v. ( - )) ir

Nustatė

3apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta atsakovei ir bendraatsakovui žinomais ir viešai deklaruotais adresais. Paskelbta viešai. Prašymų bylos nagrinėjimą atidėti, negauta. Kliūčių bylos nagrinėjimui nenustatyta.

4Ieškovė - atsakovės kreditorė, prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, nes antstolis 2018-02-05 gražino neįvykdytą 2006-06-15 sprendimą su išieškojimo negalimumo aktu- nei įmonė nei jos savininkas lėšų ir turto neturi. Įsiskolinimas 2018-02-28 duomenimis-1669,10 €. Mano, kad ji nemoki.

5Atsakovė prašytų dokumentų nepateikė, nors jos vadovui pranešta viešai deklaruotu gyvenamosios vietos adresu. Teismas apie įmonės finansinę padėtį sprendžia iš viešai prieinamos informacijos ir ieškinio su priedais.

6Atsakovei A. Gilio įmonei, juridinio asmens kodas 148037486 (buveinės vieta: Dainavos g.14-2, Panevėžys), esant bendraatsakovui A. G., asmens kodas ( - ) (gyv.v. ( - )) keltina bankroto byla (LR ĮBĮ 2 str. 8 d, 4 str.1 d. 3, 5 p., 9 str. 7 d. 1 ir 2 p.,10 str.), nes yra pagrindas teigti, kad įmonė yra nemoki.

7Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis įmonės nemokumą apibrėžia, kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Šio įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki.

8Iš ieškinio turinio, pridėtų dokumentų matyti, kad atsakovė ir jos vadovas nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi. VSDFV skola 2018-02-28 duomenimis buvo 1669,10 €. Iš viešai skelbiamos informacijos skolos dydis nesikeitė nuo 2015-01-06 . Dirbančiųjų nedeklaruota. Tai duoda pagrindo išvadai, kad įmonė veiklos nevykdo. Antstolis 2018-02-05 gražino neįvykdytą 2006-06-15 sprendimą su išieškojimo negalimumo aktu- nei įmonė nei jos savininkas lėšų ir turto neturi, kas duoda pagrindo išvadai, jog yra nemoki, nes pradelsti įsiskolinimai nuo 2015 m. Nenustatyta pagrindų, dėl kurių bankroto bylą atsisakytina iškelti (ĮBĮ 10 str.3 d.). Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d). Administratoriumi skirtinas UAB "Bankroto Valdymas" kurio kandidatūrą atrinko Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis atsitiktine tvarka įvertinus įmonę apibūdinančius kriterijus. Nenustačius kliūčių šio asmens kandidatūrai, jis skirtina administratoriumi (ĮBĮ 10 str.4 d.1p,11 str. 4 d ).

9ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jei minėti asmenys minėtų reikalavimų neįvykdo ar nepilnai įvykdo, teismas jiems gali skirti iki 2 896 eurų baudą.

10Įmonininkas įsiteisėjus šiai nutarčiai, privalo per 10 dienų perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus(ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p). Už nutarties nevykdymą ar nepilną įvykdymą gali būti skiriamos baudos iki 2 896 eurų baudą, kurios paskyrimas neatleidžia nuo pareigos nutartį vykdyti ir kitos įstatyminės priemonės (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto 200l-03-20d įstatymo Nr.IX-216 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktais, 10 ir 11straipsniais, teismas

Nutarė

12

  1. A. Gilio įmonę, juridinio asmens kodas 148037486 (buveinės vieta: Dainavos g.14-2, Panevėžys), esant bendraatsakovui A. G., asmens kodas ( - ) (gyv.v. ( - )) pripažinti nemokia ir jai iškelti bankroto bylą.

132. Administratoriumi paskirti UAB "Bankroto Valdymas"

143. Uždėti areštą visam atsakovės A. Gilio įmonės, juridinio asmens kodas 148037486 (buveinės vieta: Dainavos g.14-2, Panevėžys), turtui, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

154. Įsiteisėjus šiai nutarčiai:

16a) įmonės kreditoriai per 30 dienų turi teisę raštu pranešti administratoriui savo kreditorinius reikalavimus;

17b) Įmonininkas A. G. per 10 dienų privalo perduoti administratoriui arba jo įgaliotam asmeniui visą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus;

185. Įpareigoti administratorių vykdyti ĮBĮ l0str. 4 d.3 ir 4 p., 7d. 8p. ir kitus ĮBĮ nustatytus reikalavimus.

195. Pavesti administratoriui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo termino kreditorinių reikalavimų pateikimui pateikti teismui tvirtinti kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą ir ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

206. Įpareigoti antstolius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos Panevėžio apygardos teismui perduoti bankrutuojančios A. Gilio įmonės turto arešto bei vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimų su atžymomis apie išieškotas sumas.

217. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti areštą visam bankrutuojančios įmonės nekilnojamam ir kilnojamam turtui, tarp jų ir sąskaitoms banke, skirtą ne tik šio teismo, bet ir kitų teismų, įstaigų sprendimais.

228. Pranešti Visagino miesto apylinkės teismui bei antstolių kontoroms, kurioms pavesta atlikti vykdymo veiksmus Panevėžio mieste , Panevėžio apygardos ir Panevėžio miesto o prokuratūroms bei kitiems teismams, kuriuose yra bylų, kuriose atsakovas– A. Gilio įmonė , kad šie perduotų Panevėžio apygardos teismui civilinius ieškinius, vykdomuosius dokumentus, arešto aktus, kuriais bendrovei reiškiamos turtinės pretenzijos.

239. Sustabdyti civilinių bylų, kuriose bankrutuojančiai A. Gilio įmonei pareikšti turtiniai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję, reikalavimai, nagrinėjimą, įpareigojant teismus šias bylas perduoti Panevėžio apygardos teismui, nagrinėjančiam bankroto bylą.

2410. Sustabdyti vykdomąsias bylas, kuriose skolininku yra bankrutuojanti A. Gilio įmonė , nurodant antstolių kontoroms, kuriose yra tokių bylų, perduoti arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimų iš šių asmenų Panevėžio apygardos teismui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 18 str.) .

25Apie iškeltą bankroto bylą pranešti: 1). juridinių asmenų registrui; 2). Turto areštų registrui; 3) Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 4). Panevėžio miesto apylinkės teismui ir kitiems teismams ; 5) Panevėžio apygardos, Panevėžio miesto prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms; 6) antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@anstoliai .lt.

2612.Nustatyti, kad įprastai visi susirašinėjimai vyksta elektroniniu būdu. Todėl administratorius įpareigojamas skubiai pateikti teismui savo elektroninio pašto adresus ir telefono numerius, kuriais bus galima kontaktuoti`.

27Administratorius kreditorių sąrašą ir kt. turi teikti paštu ir elektroniniu paštu (wordu). Prieš teikiant kreditorių sąrašą administratorius privalo sutikrinti su prie bankroto bylos prijungtais neįvykdytais vykdomaisiais dokumentais ir apie tai pažymėti prašyme tvirtinti kreditorių sąrašą.

28Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

29Nutarties nuorašą išsiųsti ieškovei, atsakovei, bendraatsakovui ir administratoriui.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta atsakovei ir bendraatsakovui... 4. Ieškovė - atsakovės kreditorė, prašo iškelti atsakovei bankroto bylą,... 5. Atsakovė prašytų dokumentų nepateikė, nors jos vadovui pranešta viešai... 6. Atsakovei A. Gilio įmonei, juridinio asmens kodas... 7. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 2 straipsnio 8... 8. Iš ieškinio turinio, pridėtų dokumentų matyti, kad atsakovė ir jos... 9. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad įsiteisėjus nutarčiai... 10. Įmonininkas įsiteisėjus šiai nutarčiai, privalo per 10 dienų perduoti... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu,... 12.
  1. A. Gilio įmonę, juridinio asmens kodas... 13. 2. Administratoriumi paskirti UAB "Bankroto Valdymas" ... 14. 3. Uždėti areštą visam atsakovės A. Gilio įmonės,... 15. 4. Įsiteisėjus šiai nutarčiai:... 16. a) įmonės kreditoriai per 30 dienų turi teisę raštu pranešti... 17. b) Įmonininkas A. G. per 10 dienų privalo perduoti... 18. 5. Įpareigoti administratorių vykdyti ĮBĮ l0str. 4 d.3 ir 4 p., 7d. 8p. ir... 19. 5. Pavesti administratoriui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo termino... 20. 6. Įpareigoti antstolius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties... 21. 7. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti areštą visam bankrutuojančios... 22. 8. Pranešti Visagino miesto apylinkės teismui bei antstolių kontoroms,... 23. 9. Sustabdyti civilinių bylų, kuriose bankrutuojančiai 24. 10. Sustabdyti vykdomąsias bylas, kuriose skolininku yra bankrutuojanti 25. Apie iškeltą bankroto bylą pranešti: 1). juridinių asmenų registrui; 2).... 26. 12.Nustatyti, kad įprastai visi susirašinėjimai vyksta elektroniniu būdu.... 27. Administratorius kreditorių sąrašą ir kt. turi teikti paštu ir... 28. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,... 29. Nutarties nuorašą išsiųsti ieškovei, atsakovei, bendraatsakovui ir...