Byla Ik-909-189/2011

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Irmanto Jarukaičio, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant atsakovo atstovei R. R., trečiojo suinteresuoto asmens atstovui R. M., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos prašymą pareiškėjai M. K. dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) prašymu (b. l. 1-2) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. 3R-226 (2010/04-4R-301), kuriuo panaikintas Agentūros 2010 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas Nr. SP-1(11.84)-767 „Dėl išmokėtos paramos / paramos dalies sugrąžinimo“ (toliau – ir Sprendimas), ir priimti naują sprendimą, pripažįstant, kad Agentūros 2010 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

5Nurodė, kad pareiškėja 2009 m. birželio 2 d. pateikė Vilniaus rajono savivaldybei paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, kurioje deklaravo 6,09 ha žemės ūkio ir naudmenų plotą, už kurį mokamos tiesioginės išmokos. Pažymėjo, kad žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma išmokų, turi atitikti Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimus, o už jų nesilaikymą, Agentūra, vadovaudamasi Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų duomenimis apie pareiškėjų valdose nustatytus pažeidimus, taiko sankcijas. Teigė, kad Agentūra 2009 m. lapkričio 6 d. gavo duomenis iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas), jog pareiškėjai priklausančiame žemės sklype buvo deginama žolė / ražienos, todėl buvo pritaikytos sankcijos. Atsakovo manymu, Komisija neteisingai aiškino Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos, patvirtintos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306, (toliau – ir Metodika) 1 priedo 4, 5, 6 ir 8 punktus.

6Pareiškėja M. K. atsiliepimu į prašymą (b. l. 15-16) prašė prašymą atmesti, pripažinti Komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimą teisėtu ir pagrįstu, o atsakovo Sprendimą neteisėtu ir nepagrįstu.

7Nurodė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį ir pažymėjo, kad Sprendime faktinės aplinkybės, dėl kurių nustatytas Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų 1.6 punkto pažeidimas, nenurodytos, taip pat nėra nurodyti motyvai, kuo remiantis buvo skirta konkretaus dydžio sankcija, nenurodyta, kas buvo deginta – žolė, ražienos ar kažkas kitas, kada tai buvo daroma, kiek išdegė ploto, kurioje ploto vietoje ir kas degino. Pažymėjo, kad pareiškėjai priklausantis laukas yra ne pieva, ne ražienos, o ariama žemė, kur jau du metus iš eilės auginamos bulvės ir nebuvo jokio deginimo objekto, todėl, pareiškėjos manymu, Agentūra išplėtė Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų aiškinimą. Atkreipė dėmesį, kad Žemės ūkio ministerija 2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-281 patvirtino naujus Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimus, kuriuose nustatyta mažesnė sankcija bei numatytos tam tikros išimtys, už kurias nėra taikomos sankcijos.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu į prašymą (b. l. 20-22) prašė Agentūros prašymą tenkinti ir skundžiamą aktą panaikinti. Teigė, kad Agentūra Metodikos nuostatas taikė teisėtai ir pagrįstai. Paaiškino, kad Metodikos 2, 4 ir 13 punktuose yra aiškiai apibrėžta, koks Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų nesilaikymas yra laikomas tyčiniu ar netyčiniu pažeidimu.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 3 d. sprendimu prašymą atmetė kaip nepagrįstą.

11Nurodė, kad žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma išmokų, turi atitikti Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimus, patvirtintus žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 (toliau – ir GAAB reikalavimai). Pažymėjo, kad pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėse, turi laikytis reikalavimų, numatytų tų priemonių įgyvendinimo taisyklėse, tvirtinamose žemės ūkio ministro įsakymu. Pabrėžė, kad Agentūra, taikydama sankcijas už GAAB reikalavimų 1.6 ir 3 punktuose nurodytų reikalavimų nesilaikymą, turi vadovautis Aplinkos ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų duomenimis apie pareiškėjų valdose nustatytus pažeidimų atvejus.

12Atkreipė dėmesį į GAAB reikalavimų (redakcija, galiojusi nuo 2008 m. gegužės 1 d. iki 2010 m. balandžio 4 d.) 1.6 punktą, nustatantį, kad ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose žolė, taip pat ražienos negali būti deginamos. Nurodė Metodikos 2-4, 10.1, 13 punktus ir pažymėjo, kad GAAB reikalavimų pažeidimai į tyčinius ir netyčinius skirstomi pagal nustatytą konkretų GAAB reikalavimų pažeidimo plotą, t. y. atsižvelgiant į konkretų lauko, kuriame nustatytas GAAB reikalavimų 1.6 punkto nuostatų pažeidimas, ploto dalį. Pabrėžė, jog tyčinio ir netyčinio pažeidimo atskyrimas reikšmingas dėl to, kad pareiškėjo atžvilgiu taikomos skirtingų dydžių sankcijos.

13Teismas nustatė, kad administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina, jog Agentūra sankciją pritaikė ir Sprendimą priėmė vadovaudamasi tik Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2009 m. lapkričio 3 d. rašte Nr. VR-1.7-1799 pateikta informacija apie 2009 m. balandžio mėnesį nustatytus GAAB reikalavimo dėl ražienų bei žolės ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose deginimo pažeidimo atvejus. Pažymėjo, kad jokių kitų faktinių aplinkybių, pagrindžiančių, kad pareiškėjos valdoje buvo padarytas ir nustatytas GAAB reikalavimų 1.6 punkte nustatytas pažeidimas ir kad šis pažeidimas buvo tyčinis (koks buvo pažeidimo mastas, plotas ir pan.) Agentūra nenurodė nei Komisijai, nei teismui. Darė išvadą, kad Agentūra neįrodė, jog M. K. nesilaikė GAAB reikalavimų 1.6 punkto. Atkreipė dėmesį, kad Departamento 2009 m. lapkričio 3 d. rašte Nr. VR-1.7-1799 pateikiama informacija apie 2009 m. balandžio mėnesį nustatytus deginimo atvejus, kai tuo tarpu M. K. paraišką pateikė, taigi ir GAAB reikalavimų įsipareigojo laikytis tik 2009 m. birželio 2 d. Pažymėjo, jog, pareiškėjos teigimu, jos deklaruotas laukas Nr. 1 nėra pieva ar ganykla, o ariama žemė, todėl žolė ir / ar ražienos jame nebuvo ir negalėjo būti deginamos.

14Teismas konstatavo, kad Agentūros 2010 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis, o atsakovo nustatytų faktų nepakanka, kad būtų galima konstatuoti, jog pareiškėja pažeidė GAAB reikalavimų 1.6 punkto nuostatas. Nustatęs, kad Agentūra faktinėmis aplinkybėmis nepagrindė pareiškėjos pažeidimo padarymo fakto ir sankcijos pagal Metodikos 10.1 punktą taikymo jos atžvilgiu (neįrodė, kad GAAB reikalavimų pažeidimą sukėlė, jei jis buvo sukeltas, M. K. sąmoningi veiksmai, susiję su ketinimais neteisėtai gauti paramą, kad pareiškėja sąmoningai neužtikrino net minimalios žemės ūkio naudmenų priežiūros arba sąmoningai aktyviais veiksmais darė žalą aplinkai, kėlė pavojų žmonių sveikatai, gyvūnų gerovei ir sveikatai, ar kad GAAB pažeidimai pareiškėjos atžvilgiu nustatyti pakartotinai), teismas pagrįstu laikė Komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. 3R-266 (2010/04-4R-301).

15III.

16Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos apeliaciniu skundu (b. l. 49-51) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – Sprendimą pripažinti teisėtu ir pagrįstu bei pareiškėjos skundą atmesti.

17Nurodo žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-188 patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009 m. taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 41.2 punktą, Metodikos 1 punktą ir daro išvadą, kad GAAB reikalavimų pažeidimai skirstomi į tyčinius ir netyčinius. Nurodo Metodikos 13.1 punktą, 2 priedo 1 punktą ir pažymi, kad pareiškėjos valdoje nustatomi Metodikos 1 priedo 4-6 ir 8 punktuose nurodyti GAAB reikalavimų pažeidimai automatiškai priskiriami tyčiniams, nesvarbu, kokiame plote jie nustatyti. Teigia, kad plotas yra svarbus tik tuo atveju, kai yra nustatytas Metodikos 2 priedo 1 punkte nurodytas valdymo reikalavimo pažeidimas. Nurodo, kad Agentūra ir Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2007 m. spalio 19 d. pasirašė duomenų teikimo ir bendradarbiavimo sutartį. Paaiškina, kad neturi teisės vertinti kitų institucijų pateiktų duomenų, tikrinti jų pagrįstumo.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 67-69) prašo apeliacinį skundą tenkinti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti. Nurodo Metodikos 2, 4, 13 punktus ir pažymi, kad GAAB reikalavimų pažeidimai į tyčinius ir netyčinius nėra skirstomi remiantis nustatytu pažeidimo plotu, sankcijos dydis atitinkamai didinamas ar sumažinamas įvertinus reikalavimų pažeidimą pagal masto, sunkumo, poveikio ir trukmės kriterijus pagal Metodikos 1 priedą.

19Pareiškėja M. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 71-73) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti bei priteisti iš apelianto 100 litų dydžio išlaidų atlyginimą.

20Pažymi, kad Sprendime nenurodytos faktinės aplinkybės, dėl kurių nustatytas GAAB reikalavimų pažeidimas, taip pat nenurodyta, kas buvo deginta, kada tai buvo daroma, kiek išdegė ploto, kurioje vietoje, kas degino. Atkreipia dėmesį, kad jos laukas nėra ganykla, pieva ar ražienos, o ariama žemė, kurioje du metus iš eilės auginamos bulvės. Daro išvadą, kad Agentūra, įtraukdama ariamą žemę į uždraustą deginimo vietą, neleistinai plačiai aiškina žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 3D-327, kuriuo patvirtinti GAAB reikalavimai. Pažymi, kad Agentūros sprendime nėra įvardintas GAAB reikalavimo pažeidimo būdas. Tvirtina, kad jos lauke žolė, ražienos nebuvo deginamos, ir mano, kad Agentūra neatliko savo pareigos nurodyti žolės / ražienos deginimo faktus. Pažymi, kad Agentūros sprendime nenurodytas motyvas, kuo remiantis jai paskirta konkretaus dydžio sankcija. Nurodo Viešojo administravimo įstatymo 31, 22 straipsnius, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 9, 20 straipsnius, 21 straipsnio 3 dalį, 35 straipsnį ir pažymi, kad Agentūra, vadovaudamasi Departamento 2009 m. lapkričio 3 d. raštu apie jos lauke 2009 m. balandžio mėnesį nustatytus GAAB reikalavimų nesilaikymus, tik 2010 m. rugpjūčio 3 d., t. y. pasibaigus senaties terminui skirti sankciją, priėmė sprendimą ir pritaikė sankciją. Teigia, kad Agentūros argumentas, jog ji neturi teisės vertinti kitų institucijų pateiktų duomenų, tikrinti jų pagrįstumo, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniui. Atkreipia dėmesį, kad pažeidimo data nustatyta 2009 m. balandžio mėnesį, o pareiškėja paraišką Agentūrai tiesioginėms išmokoms gauti už 2009 metus ir atitinkamų įsipareigojimų dėl GAAB reikalavimų laikymosi prisiėmimo padavė 2009 m. birželio 2 d., t. y. po nurodytų GAAB reikalavimų nesilaikymo. Paaiškina, kad tiesioginės išmokos pagal 2009 m. paraišką mokamos už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. Pažymi, kad Agentūros sprendimas priimtas įsigaliojus žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-281 patvirtintam žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų aprašui, kuris švelnina GAAB reikalavimus.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Rinkos reguliavimo programų departamento 2010 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo Nr. SP-1(11.84)-767 (b. l. 26-27), kuriuo pareiškėjai pritaikyta 408,09 Lt sankcija už GAAB reikalavimų 1.6 punkto nesilaikymą, teisėtumo ir pagrįstumo.

24Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 patvirtintų Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 7.1.1 punkte nustatyta, kad vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo, jeigu fizinis arba juridinis asmuo nesilaikė ES ir (arba) nacionaliniuose teisės aktuose ir (arba) paramos sutartyje nustatytų reikalavimų paramai gauti. Taisyklių 9 punkte nustatyta, kad žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma išmokų, turi atitikti GAAB reikalavimus.

25GAAB reikalavimų 1.6 punkte įtvirtinta, kad geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenos turi atitikti šiuos reikalavimus: ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose žolė, taip pat ražienos negali būti deginamos.

26Atsakovas, priimdamas Sprendimą, rėmėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2009 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. VR-1.7-1799, iš prie kurio pridėtame kompaktiniame diske esančių duomenų matyti pažymėta pareiškėjos lauko dalis, patenkanti į 2009 m. balandžio mėnesį nustatytą GAAB reikalavimų dėl ražienų bei žolės ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose deginimo pažeidimo atvejį.

27Taisyklių 9 punkte įtvirtinta, jog Agentūra, taikydama sankcijas už GAAB reikalavimų 1.6 ir 3 punktuose nurodytų reikalavimų nesilaikymą, turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų duomenimis apie pareiškėjų valdose nustatytus pažeidimų atvejus. Taigi apelianto teiginiai dėl Agentūros bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos reguliavimo srityje esančia įstaiga - Departamentu, reikšmės yra teisingi. Kita vertus, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime nurodyta pozicija, pagal kurią Agentūra yra viešojo administravimo subjektas, o Sprendimas dėl pareiškėjai taikomų sankcijų yra individualus administracinis aktas. Toks aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d.).

28Kaip minėta, Sprendimas priimtas vadovaujantis Departamento 2009 m. lapkričio 3 d. rašte Nr. VR-1.7-1799 pateikta informacija apie 2009 m. balandžio mėnesį nustatytus GAAB reikalavimų dėl ražienų bei žolės ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose deginimo pažeidimo atvejus. Remiantis šia informacija buvo nustatyta, kad M. K. deklaruotame kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kuriame deklaruotas 0,55 ha plotas 5BU-2 (bulvės (išskyrus skirtas perdirbti į krakmolą ir pašarui)), nebuvo laikomasi GAAB reikalavimų 1.6 punkte nustatyto reikalavimo, nustatančio, kad ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose žolė, taip pat ražienos negali būti deginamos. Atkreiptinas dėmesys, kad GAAB reikalavimų 1.6 punkte įtvirtintas draudimas deginti žolę, taip pat ražienas ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose, tuo tarpu pareiškėjos deklaruotas laukas Nr. 1 yra ariama žemė. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja neigia, jog žemės sklype Nr. ( - ) lauke Nr. 1 buvo deginami žolė, ražienos ar iškertami medžiai, krūmai, tvirtino, jog minėtame sklype medžiai ar krūmai niekada neaugo, nebuvo deginami ar kertami, žemės sklype auginamos tik daržovės. Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėja paraišką atsakovui pateikė ir GAAB reikalavimų įsipareigojo laikytis tik nuo 2009 m. birželio 2 d., tuo tarpu Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2009 m. lapkričio 3 d. rašte Nr. VR-1.7-1799 pateikiama informacija apie 2009 m. balandžio mėnesį nustatytus deginimo atvejus. Taigi atsakomybės taikymas pareiškėjai, kai dar nebuvo deklaruotas aptariamas žemės sklypas, nebūtų galimas. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovas faktinėmis aplinkybėmis nepagrindė pareiškėjos pažeidimo padarymo fakto ir sankcijos taikymo jos atžvilgiu, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą atsakovo prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Kadangi faktinės aplinkybės nepatvirtina, jog aptariamoje situacijoje pareiškėja tyčia nevykdė teisės aktų reikalavimų ar jos veiksmai buvo susiję su ketinimais neteisėtai gauti paramą, kai pareiškėja sąmoningai neužtikrino net minimalios žemės ūkio naudmenų priežiūros (Metodikos 2 p.), šiame ginče teikiamų išmokų taisyklių aptarimas atskirai be susiklosčiusios situacijos faktinių aplinkybių įvertinimo nėra teisingas. Esant minėtoms aplinkybėms, keliančiomis abejones pareiškėjos padarytu GAAB reikalavimų 1.6 punkto pažeidimu, atsakovas nepagrįstai konstatavo asmens įsipareigojimų nevykdymo faktą, vadovaudamasis vien tik minėtu Departamento raštu.

29Metodikos 4 punkte nurodyta, kad patikros vietoje arba administracinės patikros metu nustatytas reikalavimų pažeidimas įvertinamas ir sankcijų dydis nustatomas pagal masto, sunkumo ir poveikio trukmės kriterijus, vadovaujantis šios Metodikos 1, 2 ir 3 priedais. Taip pat reikalavimų pažeidimas įvertinamas pagal pasikartojimo kriterijų, t. y. nustatant, ar reikalavimų pažeidimas yra pakartotinis, tyčinis ar netyčinis. Metodikos 2 punkte įtvirtinta tyčinio reikalavimų pažeidimo sąvoka, o šio teisės akto 13 punkte nurodyti atvejai, priskiriami tyčiniams reikalavimų pažeidimams. Tarp šių atvejų yra ir Metodikos 1 priedo 6 punkte nurodytas draudimas deginti žolę ir kitus žemės ūkio augalus bei jų ražienas ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose, išskyrus atvejus, numatytus aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 269 patvirtintuose Aplinkos apsaugos reikalavimuose deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas.

30Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, kad, atsižvelgiant į Metodikos nuostatas, matyti, jog GAAB reikalavimų pažeidimai yra skirstomi į tyčinius ir netyčinius. Tačiau apelianto pozicija dėl to, kurie GAAB reikalavimų pažeidimai priskiriami tyčiniams nepriklausomai nuo to, kokiame plote jie nustatyti, viena vertus, prieštarauja teisminei praktikai, todėl nėra teisingi (pvz., Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. liepos 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-2647/2011, lingvistiškai aiškindamas Metodikos nuostatas, priėjo išvadą, kad priskiriant tiek Metodikos 2 priedo 1 punkte, tiek ir Metodikos 1 priedo 4, 5, 6 ir 8 punktuose nurodytus pažeidimus tyčiniams, taikytinas reikalavimas, jog pažeidimo plotas sudarytų daugiau kaip pusę faktinio lauko ploto). Kita vertus, šis klausimas, nors ir atsakovas Sprendime nepagrįstai nevertino pažeidimų ploto, byloje esančiais faktiniais duomenimis neįrodžius Sprendime nustatytų pažeidimų, nėra reikšmingas šios administracinės bylos nagrinėjimui.

31Pažymėtina, jog byloje nėra ginčo dėl apelianto akcentuojamos aplinkybės, kad pareiškėja, teikdama paraišką, savo parašu patvirtino, jog įsipareigoja laikytis GAAB reikalavimų. Tačiau, kaip minėta, byloje nėra įtikinamų įrodymų, jog pareiškėja, teikdama 2009 m. birželio 2 d. paraišką, neįvykdė Sprendime nurodytų teisės aktų reikalavimų bei Paraiškoje surašytų ir pasirašytų įsipareigojimų, todėl minėta aplinkybė dėl pareiškėjos įsipareigojimo šiuo atveju nėra reikšminga.

32Atsižvelgusi į tai, kad išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai paliko skundžiamą Komisijos sprendimą nepakeistą. Teisėjų kolegija sutinka, kad Sprendimo panaikinimas yra pagrįstas, ir mano, kad, nuo 2009 m. paraiškos pateikimo praėjus tiek laiko, jog pareiškėjai nustatyto pažeidimo patvirtinimo veiksmai nebebūtų efektyvūs, nagrinėjamu atveju nėra tikslinga įpareigoti atsakovą spręsti paraiškos vertinimo klausimą iš naujo. Tokios pozicijos, kad skundžiamo atsakovo sprendimo panaikinimas ir klausimo dėl pareiškėjo prašymo nagrinėjimo grąžinimas atsakovui spręsti iš naujo būtų neracionalus ir nepagrįstas Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyto viešojo administravimo efektyvumo principo požiūriu laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., 2009 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–638/2009).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinis skundas netenkinamas.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės... 5. Nurodė, kad pareiškėja 2009 m. birželio 2 d. pateikė Vilniaus rajono... 6. Pareiškėja M. K. atsiliepimu į prašymą (b. l. 15-16)... 7. Nurodė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį ir pažymėjo,... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 3 d. sprendimu... 11. Nurodė, kad žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma išmokų, turi... 12. Atkreipė dėmesį į GAAB reikalavimų (redakcija, galiojusi nuo 2008 m.... 13. Teismas nustatė, kad administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų... 14. Teismas konstatavo, kad Agentūros 2010 m. rugpjūčio 3 d. sprendimas nėra... 15. III.... 16. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 17. Nurodo žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-188... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 19. Pareiškėja M. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.... 20. Pažymi, kad Sprendime nenurodytos faktinės aplinkybės, dėl kurių... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie... 24. Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 patvirtintų Grąžintinų... 25. GAAB reikalavimų 1.6 punkte įtvirtinta, kad geros agrarinės ir aplinkosaugos... 26. Atsakovas, priimdamas Sprendimą, rėmėsi Lietuvos Respublikos aplinkos... 27. Taisyklių 9 punkte įtvirtinta, jog Agentūra, taikydama sankcijas už GAAB... 28. Kaip minėta, Sprendimas priimtas vadovaujantis Departamento 2009 m. lapkričio... 29. Metodikos 4 punkte nurodyta, kad patikros vietoje arba administracinės... 30. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, kad, atsižvelgiant į... 31. Pažymėtina, jog byloje nėra ginčo dėl apelianto akcentuojamos aplinkybės,... 32. Atsižvelgusi į tai, kad išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 34. Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 3 d. sprendimą... 36. Nutartis neskundžiama....