Byla I-1281-281/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Mefodijos Povilaitienės (pirmininkės ir pranešėjos) ir Petro Viščinio, sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Dainiui Stasiuliui, atsakovės atstovams Karoliui Kurapkai ir Andriui Kalnevui (Kalnev), teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Kurana“ skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie LR žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus. Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „Kurana“ (toliau - Bendrovė) skundu (t1, b.l. 3-7) prašo teismo panaikinti 2009-01-22 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) direktoriaus įsakymo Nr.BR1-47 „Dėl kompensacinės išmokos už javų grūdus neskyrimo“ 1 p.; 2) pripažinti, jog Bendrovė atitiko visus LR žemės ūkio ministro 2008-07-25 įsakymu Nr. 3D-417 patvirtintų Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių reikalavimus kompensacinei išmokai gauti; 3) įpareigoti Agentūrą priimti sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo Bendrovei.

4Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog 2009-01-29 gavo Agentūros raštą Nr.BR6-(11.16)-1199 „Dėl kompensacinės išmokos neskyrimo“, kuriuo Bendrovė buvo informuota, kad Agentūros direktoriaus 2009-01-22 įsakymo Nr.BR1-47 „Dėl kompensacinės išmokos už javų grūdus neskyrimo“ 1p. pareiškėjui buvo atsisakyta skirti kompensacinę išmoką už javų grūdus pagal Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisykles, patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2008-07-25 įsakymu Nr.3D-417 (toliau - Taisyklės). Tokio atsisakymo pagrindu rašte yra įvardinta tai, kad pareiškėja neatitiko Taisyklių 14.2 ir 14.4 punktuose nustatytų tinkamumo kriterijų.

5Nurodo, kad Bendrovė, vadovaudamasi Taisyklių 19 p., pateikė Agentūrai 2008-11-14 paraišką. Nukelti paraiškos pateikimo momento pareiškėja negalėjo, kadangi Taisyklių 19 punktas numato, jog paraiškos privalo būti pateiktos Agentūrai einamaisiais metais nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d.

6Kartu su paraiška Bendrovė iš tikrųjų nepateikė biodegalų gamybai suteiktos alkoholio produktų gamybos licencijos (tai buvo padaryta 2008-12-19), tačiau to pareiškėja nepadarė ir net negalėjo padaryti išimtinai tik dėl pačių valstybės institucijų kaltės ir jų priimtuose teisės aktuose užprogramuotų kliūčių, kurios buvo pašalintos tik 2008-12-08 LR Vyriausybei pakeitus atitinkamą nutarimą.

7Bendrovė, siekdama įvykdyti visas kompensacinei išmokai gauti reikalingas sąlygas (tame tarpe gauti reikalingą alkoholio produktų gamybos licenciją), dar 2008-06-27 raštu kreipėsi į Komisiją biodegalų gamybos ir naudojimo problemoms spręsti, LR valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą bei Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą prie LR Vyriausybės, nurodydama, kad pagal 2004-06-30 LR Vyriausybės nutarimu Nr.830 patvirtintas Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisykles gauti licenciją pareiškėjo numatomam gaminti produktui - dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam naudoti biodegalams gaminti pagal LR biokuro, biodegalų ir alyvų įstatymą, yra neįmanoma, nes Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklės neskiria reikalavimų, taikytinų maistinio etilo alkoholio ir nemaistinio dehidratuoto etilo alkoholio gamybai, t.y. norint gaminti dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą naudoti biodegalams gaminti, reikėjo gauti bendrą alkoholio produktų gamybos licenciją ir įvykdyti visus tam keliamus reikalavimus, kurių dalis yra visiškai nesusijusi su numatomu gaminti ne maisto produktu (pvz., įmonei reikėjo turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo įmonės patvirtinimo pažymėjimą, nors jokie maisto tvarkymo procesai gaminant dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą naudoti biodegalams gaminti, nėra atliekami; reikėjo turėti alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratoriją ir patalpas, atitinkančius normatyvinius dokumentus, kas reiškia, kad reikia įsteigti dvi laboratorijas su skirtinga įranga - vieną, skirtą maistiniam etilo alkoholiui ir atitinkančią Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytus reikalavimus, kitą, atitinkančią biodegalų komponentų standartus, nors maistinis etilo alkoholis nėra ir pagal diegiamą technologiją net negali būti pareiškėjo gaminamas.

82008-09-11 Komisijos biodegalų gamybos ir naudojimo problemoms spręsti posėdyje, kuriame dalyvavo visų suinteresuotų žinybų atstovai, buvo patvirtintas minimų problemų egzistavimas ir buvo nuspręsta pasiūlyti LR žemės ūkio ministerijai inicijuoti Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių pakeitimą, atskiriant reikalavimus maistiniams alkoholio produktams ir supaprastinant reikalavimus nemaistiniams alkoholio produktams, skirtiems techninėms reikmėms (biodegalų gamybai ir pan.). Apie susidariusias problemas, susijusias su licencijos gavimu, pareiškėja dar prieš pateikdama paraišką kompensacinei išmokai gauti 2008-11-11 raštu Nr.71 informavo Agentūrą.

9Žemės ūkio ministerijai inicijavus, Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklės buvo atitinkamai pakeistos tik 2008-12-08 LR Vyriausybės nutarimu Nr.1316, o pakeitimai įsigaliojo nuo 2008-12-14.

10Nedelsiant po paminėto Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių pakeitimų įsigaliojimo, 2008-12-19 pareiškėja gavo alkoholio produktų gamybos licenciją numatomam gaminti produktui - dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam naudoti biodegalams gaminti, ir dar tą pačią dieną apie tai informavo Agentūrą.

11Tokiu būdu, pareiškėja dėjo visas įmanomas pastangas ir atliko visus nuo jos priklausančius veiksmus, kad gauti aptariamą alkoholio produktų gamybos licenciją, o jos gavimas nusikėlė šiek tiek po nustatyto paraiškų padavimo termino dėl objektyvių nuo pareiškėjos valios nepriklausančių priežasčių.

12Kita minėtame rašte nurodyta atsisakymo pareiškėjai skirti kompensacinę išmoką už javų grūdus priežastis yra ta, kad, Agentūros nuomone, Bendrovė neatitiko Taisyklių 14.2 p. nustatyto tinkamumo kriterijaus, reikalaujančio, kad mokėjimo paraiškos pateikimo dieną pretendentas į išmoką turėtų „biodegalų gamybos ar aliejaus spaudimo įrangą, sumontuotą, veikiančią (eksploatuojamą), rapsų aliejaus arba biodegalų gamybinei veiklai vykdyti“. Papildomai nurodoma, kad „atsižvelgiant į Agentūros Kontrolės departamento Panevėžio skyriaus atliktą 2008-11-28 patikrą Nr.03 nustatyta, kad Jūsų turima įranga bioetanolio gamybai vykdyti yra sumontuota, bet neeksploatuojama, t.y. negaminama produkcija“. Pareiškėjas nesutinka su tokiu Agentūros vertinimu, nes: pirma, biodegalų gamybai reikalinga įranga buvo sumontuota, išbandyta, paleista ir veikianti dar iki paraiškos pateikimo momento. Įrangos sumontavimo faktą patvirtina ir pačios Agentūros minima patikra; antra, galimybė naudoti sumontuotą įrangą gamybinei veiklai vykdyti priklausė nuo aptartos alkoholio produktų gamybos licencijos turėjimo, t.y. aukščiau aptartos problemos dėl licencijos gavimo tiesiogiai lėmė pareiškėjos negalėjimą naudoti sumontuotą bioetanolio gamybos įrangą gamybinei veiklai. Jei pareiškėja būtų naudojusi tokią įrangą be licencijos, ji pažeistų taikytinų teisės aktų reikalavimus ir jai grėstų teisės aktuose numatyta administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė; trečia, pareiškėjos nuomone, Agentūra neteisingai ir nepagrįstai aiškina Taisyklių 14.2 punkto normą, kadangi „veikiančią (eksploatuojamą)“ įrangą supranta taip, kad ji turi veikti bet kuriuo duotu momentu, t.y. Agentūros atstovams bet kada atvykus patikrai, įranga turi veikti (dirbti). Pareiškėjo supratimu, „veikianti (eksploatuojama)“ įranga nereiškia, kad įranga turi veikti 24 val. per parą 365 dienas per metus (įrangos savininkas atitinkama gamybinė veikla gali užsiimti tik tam tikrą laikotarpį metuose), o reiškia, kad ji yra tokios būklės, kad gali būti naudojama gamybinei veiklai. Tuo labiau, kad Taisyklės numato ilgą laikotarpį (iki ateinančių metų liepos 1 d.), per kurį turi būti perdirbta supirkta žaliava ir pagamintas produktas.

13Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pareiškėja mano, kad Agentūra, priimdama skundžiamą sprendimą atsisakyti skirti kompensacinę išmoką už javų grūdus pagal Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisykles, neatsižvelgė ir neįvertino arba netinkamai įvertino visas tokiam sprendimui priimti svarbias aplinkybes, neteisingai aiškino teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, kuris turi būti panaikintas.

14Skundžiamas Agentūros sprendimas neatitinka tiek bendrųjų protingumo ir teisingumo teisės principų, tiek LR viešojo administravimo įstatyme numatytų objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia viešojo administravimo principų.

15Pareiškėja pilnai atitiko visus kitus Taisyklėse ir kituose taikytinuose teisės aktuose numatytus tinkamumo kriterijus ir sąlygas kompensacinei išmokai gauti bei tam atliko visą eilę daug finansinių, laiko ir kitų sąnaudų pareikalavusių veiksmų, tame tarpe: į bioetanolio gamyklą investavo beveik 49 mln. litų; bioetanolio gamybai 2008 metais supirko 21,362 tūkst. tonų javų grūdų; vadovaujantis Paramos už energetinius augalus, skirtus biokuro gamybai, administravimo ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2007-05-05 įsakymu Nr.3D-223, sumokėjo užstatą (60 eurų už kiekvieną pasėlių hektarą); vadovaujantis Taisyklių 15.2 p., nustatytu laiku (t.y. iki einamųjų metų rugsėjo 28 d.) pateikė Agentūrai nustatytą pažymą apie numatomą biodegalų gamybos pajėgumą metais, kuriais planuojama kompensuojamą žaliavą perdirbti į biodegalus ir t.t.

16Tokiu būdu, pareiškėja atliko visus įmanomus nuo jo priklausančius veiksmus, įvykdė visas sąlygas ir atitiko visus kriterijus, reikalingus kompensacinei išmokai gauti. Ir tik išimtinai dėl objektyvių, nuo pareiškėjos valios nepriklausančių aplinkybių, t.y. pačių valstybės institucijų veiksmų (jų priimtuose teisės aktuose užprogramuotų kliūčių), negalėjo laiku įvykdyti vienintelės sąlygos - gauti aptartos alkoholio produktų gamybos licencijos.

17Atsižvelgdami į visas šias aplinkybes, mano, kad Agentūros direktoriaus 2009-01-22 įsakymo Nr.BR1-47 „Dėl kompensacinės išmokos už javų grūdus neskyrimo“ 1 p., kuriuo pareiškėjui buvo atsisakyta skirti kompensacinę išmoką už javų grūdus pagal Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisykles yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl turi būti panaikintas.

18Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas patvirtino skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

19Atsakovė Agentūra atsiliepime teismui (t1; b.l. 122-125) su skundo reikalavimais nesutiko bei paaiškino, kad 2008-11-14 Agentūrai pareiškėja pateikė Mokėjimo paraišką paramai gauti 2008 m. pagal Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisykles Nr.NP065003 (toliau - Paraiška). Paraiška buvo vertinama vadovaujantis Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2008-07-25 įsakymu Nr.3D-417 (toliau - Taisyklės).

20Vadovaujantis Taisyklių 19 p., pareiškėjas mokėjimo paraišką ir kitus nustatytus dokumentus teikia Agentūros Kontrolės departamento teritoriniams skyriams einamaisiais metais nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d. Taisyklių 14 p. nurodomi tinkamumo kriterijai paramai gauti, kuriuos pareiškėjas turi atitikti mokėjimo paraiškos pateikimo dienai. Paraiškos vertinimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėja neatitiko Taisyklių 14.2 ir 14.4 p. nustatytų reikalavimų.

21Taisyklių 14.2 punkte nustatyta, kad pareiškėja mokėjimo paraiškos teikimo dienai turi biodegalų gamybos ar aliejaus spaudimo įrangą, sumontuotą, veikiančią (eksploatuojamą), rapsų aliejaus arba biodegalų gamybinei veiklai vykdyti. Atsižvelgiant į Agentūros Kontrolės departamento Panevėžio skyriaus 2008-11-28 atliktą patikrą Nr.03, nustatyta, kad pareiškėjo turima įranga bioetanolio gamybai vykdyti yra sumontuota, bet neeksploatuojama, t. y. negaminama produkcija.

22Taisyklių 14.4 punkte nustatyta, kad pareiškėja mokėjimo paraiškos teikimo dienai turi turėti biodegalų gamybai suteiktą LR alkoholio produktų gamybos licenciją. Pažymi, kad pagal Taisyklių 15.7p. šią licenciją pareiškėja turėjo pateikti kartu su paraiška Taisyklių 19 p. nustatytais terminais, tačiau minimą licenciją pateikė tik 2008-12-19. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėja paraiškos teikimo dieną neatitiko Taisyklių 14.4 p. nustatyto tinkamumo kriterijaus, kaip to reikalaujama Taisyklėse.

232009-01-08 Agentūra raštu Nr.BR6-(1.10)-198 kreipėsi į LR žemės ūkio ministeriją prašydama išaiškinti, ar pareiškėja gali alkoholio produktų gamybos licenciją pateikti ne mokėjimo prašymo pateikimo dieną, o vėliau, t. y. pasibaigus Taisyklėse nustatytam terminui. Taip pat buvo prašoma išaiškinti, ar mokėjimo paraiškos pateikimo dieną pareiškėjos biodegalų gamybos įrangą, sumontuotą ir veikiančią, tačiau pradėtą eksploatuoti vėliau, galima laikyti kaip eksploatuojamą, kaip yra numatyta Taisyklių 14.2 p.. LR žemės ūkio ministerija 2009-01-15 raštu Nr.2D-255 (12.79) informavo Agentūrą, kad Taisyklėse nenumatyta išlyga dehidratuoto etanolio gamintojams, pretenduojantiems į paramos lėšas, pateikti dokumentus Agentūros Kontrolės departamento teritoriniams skyriams vėliau, nei nustatyta Taisyklėse (Taisyklių 14, 14.4, 14.7, 15, 15.2, 15.7, 19 p.). Taisyklių 14.2 p. reglamentuojama, kad pareiškėjas laikomas tinkamu paramai gauti, jei jis paraiškos pateikimo dieną turi sumontuotą, veikiančią (eksploatuojamą) biodegalų gamybos ar aliejaus spaudimo įrangą rapsų aliejaus arba biodegalų gamybinei veiklai vykdyti. Minėtame punkte nustatyta, kad paraiškos pateikimo dienai minėta įranga turi būti naudojama gamybinėje veikloje, t. y. turi būti gaminama produkcija. Parama pagal šias taisykles skiriama jau vykdantiems veiklą gamintojams, o ne planuojantiems tokią veiklą vykdyti ateityje. Neapibrėžus tinkamų pareiškėjų rato, paramos galėtų kreiptis bet kokie veiklos subjektai, kažkada planuojantys vykdyti Taisyklių remiamą veiklą. Patenkinus pareiškėjo paraišką, butų nuskriausti kiti gamintojai, kadangi yra nustatyta maksimali paramos riba visiems Lietuvos gamintojams.

24Savo skunde pareiškėja nurodo, kad kartu su paraiška ji iš tikrųjų nepateikė biodegalų gamybai suteiktos alkoholio produktų gamybos licencijos, tačiau, anot pareiškėjo, tai jam padaryti sutrukdė išimtinai valstybės institucijų kaltė ir jų priimtuose teisės aktuose užprogramuotos kliūtys. Tačiau pareiškėja, pretenduojanti gauti paramą ir žinodama reikalaujamos licencijos gavimo sudėtingumą, turėjo anksčiau ir aktyviau veikti, norėdama gauti licenciją, o ne laukti, kol „kliūtys“ ateityje bus pašalintos. Licencijos negavimas dėl teisės aktų užprogramuotų kliūčių, kaip nurodo pareiškėja, nelaikytinas nuo pareiškėjos valios nepriklausančia aplinkybe, nes šiuo atveju pareiškėja, pretenduojanti gauti paramą, turi pati tinkamai įvertinti savo galimybes bei atitiktį Taisyklėse nustatytiems reikalavimams, pasirinkti atitinkamą veikimo būdą ir savarankiškai nuspręsti, ar sugebės įvykdyti visus reikalavimus iki Taisyklėse nustatyto termino. Kitam pareiškėjui, 2008 m. pateikusiam paraišką paramai pagal šią remiamą veiklą gauti, nebuvo jokių kliūčių gauti licenciją.

25Taip pat skunde nurodoma, kad Agentūra, priimdama skundžiamą sprendimą atsisakyti skirti pareiškėjai kompensacinę išmoką, neatsižvelgė ir neįvertino arba netinkamai įvertino visas tokiam sprendimui priimti svarbias aplinkybes, neteisingai aiškino teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Agentūra dėjo visas pastangas, kad, administruojant paramos priemonę, būtų laikomasi Taisyklių nuostatų, tai patvirtina ir Agentūros raštas LR žemės ūkio ministerijai dėl Taisyklių nuostatų išaiškinimo. Agentūrai nesuteikta teisė interpretuoti Taisyklių nuostatas bei elgtis kitaip, nei numatyta Taisyklėse. Agentūra nevertina aplinkybių, sutrukdžiusių pareiškėjai laiku pateikti reikalaujamus dokumentus, kadangi Taisyklėse galimybė pateikti dokumentus pavėluotai nėra numatyta.

26Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27Skundas atmestinas.

28Nustatyta, kad Bendrovė 2008-11-14 Agentūrai pateikė Mokėjimo paraišką paramai gauti pagal biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisykles (t1; b.l. 10-15).

29Agentūros direktoriaus 2009-01-22 įsakymu Nr.BR1-47 nuspręsta neskirti Bendrovei už javų grūdus kompensacinės išmokos pagal paraišką Nr.NP065003, kadangi pareiškėja neatitiko LR žemės ūkio ministro 2008-07-25 įsakymu Nr.3D-417 patvirtintų Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 14.2 ir 14.4 p. punktuose nustatytų tinkamumo kriterijų (t1, b.l. 128).

30Byloje spręstinas ginčas dėl Agentūros direktoriaus 2009-01-22 įsakymo Nr.BR1-47 pagrįstumo ir teisėtumo.

31LR viešojo administravimo įst.8 str. 1d. sakoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

32Taigi, sprendžiant ginčą yra būtina įvertinti, ar skundžiamas įsakymas atitinka LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1d. įtvirtintus bei individualiam administraciniam aktui taikytinus pagrįstumo bei objektyvumo kriterijus.

33Taisyklių 5 p. sakoma, kad paramos gavėju pagal šias taisykles gali būti dehidratuoto etanolio gamintojai, atitinkantys šių taisyklių 14 punkte nurodytus tinkamumo kriterijus.

34Vienais iš tokių kriterijų, nurodytų Taisyklių 14p., yra reikalavimas pareiškėjui turėti biodegalų gamybos ar aliejaus spaudimo įrangą, sumontuotą, veikiančią (eksploatuojamą), rapsų aliejaus arba biodegalų gamybinei veiklai vykdyti (Taisyklių 14.2. p.) bei būti įsigijusiam biodegalų gamybai suteiktą alkoholio produktų gamybos licenciją, kai privalo ją gauti pagal LR Vyriausybės 2001-01-27 nutarimu Nr.67 patvirtintas Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisykles (taisyklių 14.4. p.)

35Taisyklių 19 p. nurodoma, kad mokėjimo paraiška ir kiti nustatyti dokumentai teikiami Agentūros Kontrolės departamento teritoriniams skyriams einamaisiais metais nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d.

36Byloje nėra ginčo dėl tų faktinių aplinkybių, jog Bendrovė 2008-11-14 pateikdama paraišką, neturėjo LR Vyriausybės 2001-01-27 nutarimu Nr.67 patvirtintose Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka išduotos licencijos, o licenciją nedenatūruoto dehidruoto etilo alkoholio ir dehidruoto denatūruoto etilo alkoholio gamybai įsigijo 2008-12-19 (t1; b.l. 145).

37Taigi, pati pareiškėja iš esmės pripažįsta, jog paraiškos padavimo metu neatitiko Taisyklių 14.4. p. nustatyto reikalavimo, t.y. neturėjo nustatyta tvarka išduotos licencijos.

38Bendrovė dar 2008-06-27 rašte Nr.43 Biodegalų gamybos ir naudojimo problemų sprendimo komisijai nurodė problemas, susijusias su biokuro (dehidruoto etilo alkoholio) gamyba, tame tarpe ir tai, jog biokuro gamybai, pareiškėjos nuomone, Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklėse nurodytos licencijų išdavimo sąlygų taikymas yra ne visiškai pagrįstas.

392008-12-19 rašte Agentūrai pareiškėja paaiškino, jog nustatytu laiku pateikti biodegalų gamybai suteiktos alkoholio produktų gamybos licencijos nepateikė dėl to, jog laukė teisės aktų pakeitimų, kurie supaprastintų bioetanolio gamybos licencijavimo tvarkos taisykles.

40Analogiškais argumentais grindžiamas ir skundo reikalavimas panaikinti Agentūros direktoriaus 2009-01-22 įsakymą.

41Taigi, byloje esantys įrodymai ir pačios pareiškėjos skunde teismui išdėstyta pozicija rodo, kad Bendrovė, žinodama teisės aktuose nustatytus biokuro (dehidruoto etilo alkoholio) gamybos licencijos išdavimo reikalavimus, laukė jai palankesnių teisės aktų nuostatų priėmimo dėl būtinos licencijos įsigijimo.

42Teismas, vertindamas minėtus Bendrovės skundo motyvus, sprendžia, jog jie yra subjektyvaus pobūdžio, nėra susiję su skundžiamame Agentūros direktoriaus įsakyme nurodytais bei Taisyklių 14.4. p. įvardintais pareiškėjų atitikimo tinkamumo kriterijams pagrindais, o tuo pačiu ir su paties įsakymo teisėtumu bei pagrįstumu, todėl yra teisiškai nereikšmingi.

43Tai, jog Bendrovė nėra pradėjusi vykdyti bioetanolio gamybos patvirtinama ir pareiškėjos 2008-11-11 rašte Agentūrai (t1; b.l. 58). Todėl daroma išvada, jog Bendrovė paraiškos padavimo metu negalėjo būti pripažįstama biokuro (dehidratuoto etanolio) gamintoja Taisyklių 5 p. prasme ir neatitiko Taisyklių 14.2. p. nurodyto reikalavimo turėti eksploatuojamą (gaminančią produkciją) biodegalų gamybos įrangą.

44Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, sprendžiama, kad Agentūros direktoriaus 2009-01-22 įsakymas yra priimtas tinkamai taikant bei aiškinant Taisyklių nuostatas, įtvirtinančias pareiškėjams, siekiantiems pasinaudoti parama, keliamus kriterijus. LR viešojo administravimo 8 str. 1d. prasme įsakymas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl jį naikinti ir įpareigoti atsakovę priimti sprendimą dėl kompensacijos išmokos skyrimo, vadovaujantis pareiškėjos nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

45Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst. 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

46pareiškėjos UAB „Kurana“ skundą atmesti. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. pareiškėja UAB „Kurana“ (toliau - Bendrovė) skundu (t1, b.l. 3-7)... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog 2009-01-29 gavo Agentūros... 5. Nurodo, kad Bendrovė, vadovaudamasi Taisyklių 19 p., pateikė Agentūrai... 6. Kartu su paraiška Bendrovė iš tikrųjų nepateikė biodegalų gamybai... 7. Bendrovė, siekdama įvykdyti visas kompensacinei išmokai gauti reikalingas... 8. 2008-09-11 Komisijos biodegalų gamybos ir naudojimo problemoms spręsti... 9. Žemės ūkio ministerijai inicijavus, Alkoholio produktų gamybos... 10. Nedelsiant po paminėto Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių... 11. Tokiu būdu, pareiškėja dėjo visas įmanomas pastangas ir atliko visus nuo... 12. Kita minėtame rašte nurodyta atsisakymo pareiškėjai skirti kompensacinę... 13. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pareiškėja mano, kad Agentūra,... 14. Skundžiamas Agentūros sprendimas neatitinka tiek bendrųjų protingumo ir... 15. Pareiškėja pilnai atitiko visus kitus Taisyklėse ir kituose taikytinuose... 16. Tokiu būdu, pareiškėja atliko visus įmanomus nuo jo priklausančius... 17. Atsižvelgdami į visas šias aplinkybes, mano, kad Agentūros direktoriaus... 18. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas patvirtino skunde nurodytus... 19. Atsakovė Agentūra atsiliepime teismui (t1; b.l. 122-125) su skundo... 20. Vadovaujantis Taisyklių 19 p., pareiškėjas mokėjimo paraišką ir kitus... 21. Taisyklių 14.2 punkte nustatyta, kad pareiškėja mokėjimo paraiškos teikimo... 22. Taisyklių 14.4 punkte nustatyta, kad pareiškėja mokėjimo paraiškos teikimo... 23. 2009-01-08 Agentūra raštu Nr.BR6-(1.10)-198 kreipėsi į LR žemės ūkio... 24. Savo skunde pareiškėja nurodo, kad kartu su paraiška ji iš tikrųjų... 25. Taip pat skunde nurodoma, kad Agentūra, priimdama skundžiamą sprendimą... 26. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus... 27. Skundas atmestinas.... 28. Nustatyta, kad Bendrovė 2008-11-14 Agentūrai pateikė Mokėjimo paraišką... 29. Agentūros direktoriaus 2009-01-22 įsakymu Nr.BR1-47 nuspręsta neskirti... 30. Byloje spręstinas ginčas dėl Agentūros direktoriaus 2009-01-22 įsakymo... 31. LR viešojo administravimo įst.8 str. 1d. sakoma, kad individualus... 32. Taigi, sprendžiant ginčą yra būtina įvertinti, ar skundžiamas įsakymas... 33. Taisyklių 5 p. sakoma, kad paramos gavėju pagal šias taisykles gali būti... 34. Vienais iš tokių kriterijų, nurodytų Taisyklių 14p., yra reikalavimas... 35. Taisyklių 19 p. nurodoma, kad mokėjimo paraiška ir kiti nustatyti dokumentai... 36. Byloje nėra ginčo dėl tų faktinių aplinkybių, jog Bendrovė 2008-11-14... 37. Taigi, pati pareiškėja iš esmės pripažįsta, jog paraiškos padavimo metu... 38. Bendrovė dar 2008-06-27 rašte Nr.43 Biodegalų gamybos ir naudojimo problemų... 39. 2008-12-19 rašte Agentūrai pareiškėja paaiškino, jog nustatytu laiku... 40. Analogiškais argumentais grindžiamas ir skundo reikalavimas panaikinti... 41. Taigi, byloje esantys įrodymai ir pačios pareiškėjos skunde teismui... 42. Teismas, vertindamas minėtus Bendrovės skundo motyvus, sprendžia, jog jie... 43. Tai, jog Bendrovė nėra pradėjusi vykdyti bioetanolio gamybos patvirtinama ir... 44. Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, sprendžiama,... 45. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst.... 46. pareiškėjos UAB „Kurana“ skundą atmesti. Sprendimas per 14 d. nuo jo...