Byla 2A-369/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Violetai Drėmienei, dalyvaujant atsakovo atstovei Loretai Andziulytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Bitė Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-278-109/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei ,,Autrolis“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Omnitel“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Bitė Lietuva“ 2006 m. gegužės 3 d. ieškiniu prašė teismo: 1) pripažinti negaliojančiais atsakovo AB ,,Autrolis“ sprendimus dėl preliminarios eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo viešajame konkurse dėl judraus ryšio operatoriaus paslaugos bei GPRS (paketinio duomenų perdavimo) skaitmeninio korinio judriojo radijo ryšio sistemos, veikiančios 900/1800 Mhz radijo dažnių juostoje, paslaugos pirkimo įprastos komercinės praktikos būdu; 2) pripažinti niekine atsakovų AB ,,Autrolis“ ir UAB ,,Omnitel“ sudarytą sutartį dėl judraus ryšio operatoriaus paslaugos bei GPRS (paketinio duomenų perdavimo) skaitmeninio korinio judriojo radijo ryšio sistemos, veikiančios 900/1800 Mhz radijo dažnių juostoje, paslaugos teikimo; 3) įpareigoti atsakovą AB ,,Autrolis“ vykdyti viešojo konkurso dėl judraus ryšio operatoriaus paslaugos bei GPRS (paketinio duomenų perdavimo) skaitmeninio korinio judriojo radijo ryšio sistemos, veikiančios 900/1800 Mhz radijo dažnių juostoje, paslaugos pirkimo įprastos komercinės praktikos būdu procedūras; 4) priteisti iš atsakovo AB ,,Autrolis“ bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad 2006 m. vasario 24 d. dienraštyje ,,Kauno diena“ atsakovas AB ,,Autrolis“ paskelbė apie 2006 m. kovo 8 d. organizuojamą viešąjį konkursą dėl judraus ryšio operatoriaus paslaugos bei GPRS (paketinio duomenų perdavimo) skaitmeninio korinio judriojo radijo ryšio sistemos, veikiančios 900/1800 Mhz radijo dažnių juostoje, paslaugos pirkimo įprastos komercinės praktikos būdu. Ieškovas susidomėjo šiuo konkursu, kadangi anksčiau su atsakovu AB ,,Autrolis“ buvo sudaręs tris susitarimus (2003 m. gruodžio 29 d., 2004 m. balandžio 21 d. ir 2005 m. balandžio 28 d.) dėl tokių pačių paslaugų teikimo, ir paprašė atsakovo AB ,,Autrolis“ pateikti apklausos dokumentus. 2006 m. vasario 28 d. iš AB ,,Autrolis“ gavęs apklausos dokumentus, ieškovas 2006 m. kovo 8 d. atsakovui AB ,,Autrolis“ pateikė voką su pasiūlymu. Visi konkurso dalyvių vokai buvo atplėšti tą pačią dieną, 2006 m. kovo 8 d., tačiau konkurso dalyviai nebuvo supažindinti su pateiktų pasiūlymų turiniu. Ieškovas nurodė, kad atsakovas AB ,,Autrolis“, atplėšdamas vokus su pasiūlymais tik viename komisijos posėdyje, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 31 straipsnio 2 dalies nuostatą dėl vokų atplėšimo dviejuose komisijos posėdžiuose, ir, nesupažindindamas konkurso dalyvių su pasiūlymų turiniu, pažeidė VPĮ 31 straipsnio 6 ir 7 dalių reikalavimus bei ieškovo, kaip viešojo pirkimo dalyvio, bendrąją teisę į informaciją ir taip neužtikrino skaidraus bei viešo konkurso, kadangi, tik įvertinęs kiekvieno tiekėjo pateikto pasiūlymo techninius duomenis, atsakovas AB ,,Autrolis“ galėjo vertinti dalyvių pasiūlymus ekonominio naudingumo aspektu.

5Tai, kad atsakovas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, patvirtina atsakovo AB ,,Autrolis“ ieškovui 2006 m. kovo 14 d. faksiniu pranešimu išsiųsta informacija apie sudarytą pasiūlymų preliminarią eilę, kurioje ieškovas buvo įrašytas antruoju numeriu, bei nurodyta, kad pirmąją eilę pasiūlymų vertinimo eilėje užimanti bendrovė 2006 m. kovo 21 d. bus kviečiama sudaryti paslaugos pirkimo sutartį su AB ,,Autrolis“, nes pagal VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 3 punktą patvirtinti pasiūlymų eilę ir priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo galima ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie pasiūlymų preliminarią eilę išsiuntimo dalyviams dienos, t. y. atsakovas sprendimą dėl laimėtojo bei sutarties sudarymo galėjo priimti ne anksčiau kaip 2006 m. kovo 24 d.

6Ieškovas nurodė, kad atsakovo AB ,,Autrolis“ veiksmai taip pat pažeidė bendrąsias VPĮ nuostatas dėl pirkimo tikslo ir pagrindo, nes viešasis pirkimas gali būti atliekamas tik tada, jeigu yra aiškus ir konkretus poreikis atitinkamoms paslaugoms, t. y. tokių paslaugų perkančioji organizacija negauna. Ieškovo nuomone, kadangi perkančioji organizacija iki 2006 m. gruodžio 29 d. buvo sudariusi judriojo ryšio paslaugų tiekimo sutartį su UAB ,,Bitė Lietuva“, ji neturėjo realaus ir aiškaus poreikio judriojo ryšio paslaugoms, dėl ko paskelbtas konkursas iš viso neturi teisinio pagrindo.

7Ieškovas 2006 m. balandžio 10 d. pateikė pretenziją atsakovui AB ,,Autrolis“ dėl viešojo pirkimo neteisėtumo ir jo rezultatų panaikinimo. Atsakovas AB ,,Autrolis“ 2006 m. balandžio 19 d. raštu Nr. 590 atsisakė vykdyti pretenzijoje nurodytus reikalavimus, remdamasis VPĮ 121 straipsnio 1 dalimi. Ieškovas nurodė, jog apie savo pažeistas teises sužinojo 2006 m. balandžio 19 d., todėl ieškinys gali būti nagrinėjamas teisme.

8Kauno apygardos teismas 2007 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas konstatavo, kad AB ,,Autrolis“, vykdydamas viešąjį pirkimą, laikėsi VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje deklaruotų pagrindinių viešųjų pirkimų principų, neslėpė informacijos apie vykdomus pirkimus, pirkimų procedūras bei sprendimus. Teismas sprendė, jog pirkimo skaidrumas ir viešumas nebuvo pažeistas.

10Teismas sprendė, kad AB ,,Autrolis“ neturėjo pareigos vokus su pasiūlymais atplėšti dvejuose komisijos posėdžiuose, kadangi tai nebuvo numatyta jo patvirtintoje supaprastintų pirkimų tvarkoje. Kadangi atsakovas yra transporto srityje veikianti organizacija, todėl jam taikomos VPĮ 85 straipsnyje numatytos išimtys. Teismas konstatavo, kad AB ,,Autrolis“, vykdydamas viešąjį pirkimą įprastos komercinės praktikos būdu bei laikydamasis pačių pasitvirtintos tvarkos nuostatų, nepažeidė VPĮ 31 straipsnio nuostatų, laikėsi apklausos dokumentuose nurodytos konfidencialumo pareigos ir nepažeidė viešojo pirkimo atlikimo procedūrų. Teismas sprendė, kad ieškovo teiginys, jog jis nebuvo supažindintas su pateikto pasiūlymo turiniu, yra nepagrįstas, nes iš 2006 m. kovo 8 d. protokolo Nr. 5 matyti, kad, perkančiajai organizacijai vykdant konkursą, dalyvavo ieškovo atstovas, kuris posėdžio protokole pasirašė, jog pastabų dėl atliekamų procedūrų neturi, be to vokų atplėšimo procedūros metu pareikalavo neskelbti tiekėjų pasiūlymuose nurodytų kainų, nes jos yra konfidencialios.

11Teismas pripažino nepagrįstu ieškovo argumentą, kad AB ,,Autrolis“ pažeidė skaidrumo principą, nes, nesilaikydamas VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 3 punkte numatyto reikalavimo pasiūlymų eilę patvirtinti ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos, priėmė sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, nes sutartis su viešojo pirkimo konkurso laimėtoju UAB ,,Omnitel“ buvo sudaryta 2006 m. kovo 30 d., t. y. praėjus 16 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos.

12Teismas konstatavo, kad ieškovas nesilaikė ikiteisminės ginčų nagrinėjimo stadijos, pretenziją AB ,,Autrolis“ pateikė tik 2006 m. balandžio 10 d., praleidęs VPĮ 121 straipsnio 1 dalyje nustatytą 5 dienų terminą, jau po paslaugų pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymo, todėl prarado galimybę ginčyti viešąjį konkursą. Teismas atsakovo UAB ,,Omnitel“ prašymu taikė ieškinio senatį, nes ieškovas apie preliminarią eilę sužinojo 2006 m. kovo 14 d., senatis suėjo 2006 m. balandžio 14 d., o ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2006 m. gegužės 3 d. (CK 1.125 str. 3 d., 1.131 str. 1 d.).

13Ieškovas UAB ,,Bitė Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovo AB ,,Autrolis“ bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas teigia, kad teismas netinkamai pritaikė VPĮ nuostatas, reglamentuojančias, kokia tvarka turi būti vykdomi supaprastinti pirkimai pagal VPĮ IV skyriuje įtvirtintas supaprastintų pirkimų specifines procedūras:

141. Teismas nepagrįstai išplėtė VPĮ 85 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, kurioje nurodyta, kad transporto srityje veikianti perkančioji organizacija supaprastintus viešuosius pirkimus vykdo pagal pačių pasitvirtintą tvarką. Teismo motyvai, kad AB ,,Autrolis“ neturėjo pareigos vokus su pasiūlymais atplėšti dvejuose komisijos posėdžiuose, neprivalėjo vykdyti VPĮ 31 bei 39 straipsnių nuostatų, kadangi to nebuvo numatyta AB ,,Autrolis“ patvirtintoje supaprastintų pirkimų tvarkoje, neatitinka VPĮ nuostatų ir pačių viešųjų pirkimų organizavimo principų. Nors VPĮ 31 straipsnyje yra įtvirtintos bendrosios vokų su pasiūlymais atplėšimo nuostatos, jos taikytinos ir pirkimams, vykdomiems įprastos komercinės praktikos būdu, nes VPĮ 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata numato, kad vokų su supaprastinto pirkimo pasiūlymais atplėšimą nustato VPĮ 31 straipsnis. VPĮ 85 straipsnio nuostata, kad ,,kiti šio įstatymo IV skyriaus reikalavimai supaprastintiems pirkimams netaikomi“, negali būti laikoma atleidžiančia perkančiąją organizaciją nuo pareigos laikytis VPĮ 31 straipsnio reikalavimų. VPĮ IV skyriaus nuostatos akivaizdžiai nustato supaprastintų pirkimų tvarkos specifiką. Tai, kad VPĮ IV skyriaus 98 straipsnio 1 dalis numato, jog vokų su pasiūlymais atplėšimą nustato VPĮ 31 straipsnis, reiškia, kad specifinių reikalavimų supaprastintiems pirkimams šiuo atžvilgiu nenustatoma – jiems turi būti taikomas 31 straipsnis. VPĮ 85 straipsnyje nustatyta išimtis akivaizdžiai yra skirta nustatyti, kad transporto srityje veikiančiai perkančiajai organizacijai nėra taikomi specifiniai supaprastintų pirkimų reikalavimai. Analogiškai VPĮ 85 straipsnyje nustatyta išimtis transporto srityje veikiančios organizacijos vykdomiems supaprastintiems pirkimams nereiškia, kad AB ,,Autrolis“ galėjo nesilaikyti VPĮ 39 straipsnyje nustatytų reikalavimų patvirtinti pasiūlymų eilę bei priimti sprendimą dėl laimėtojo ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie preliminarią eilę išsiuntimo. Skaidrumo principo pažeidimas, kuris pasireiškė konkrečių VPĮ nuostatų nesilaikymu, teismo turėjo būti įvertintas kaip pakankamas pagrindas AB ,,Autrolis“ priimtą sprendimą dėl viešojo konkurso laimėtojo pripažinti neteisėtu.

152. Teismas, atmetęs ieškinį CK 1.131 straipsnio pagrindu, neteisingai interpretavo VPĮ V skyriuje įtvirtintas nuostatas dėl ginčų nagrinėjimo tvarkos ir apribojo viešojo konkurso dalyvio teises apskųsti perkančiosios organizacijos sprendimus. Sistemiškai vertinant VPĮ 120 straipsnio 1 dalyje, 121 straipsnio 2 dalyje ir 122 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, akivaizdu, kad tais atvejais, kai pretenzija yra nenagrinėjama dėl to, kad ji gauta jau po sutarties sudarymo, pirkimo dalyvis įgauna teisę pateikti ieškinį teismui VPĮ 122 straipsnyje nurodytais pagrindais. VPĮ 120 straipsnis, reglamentuojantis ginčų dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų nagrinėjimą, aiškiai nenurodo, kokių veiksmų turi imtis viešojo pirkimo dalyvis, jeigu jo pretenzija nebuvo išnagrinėta dėl termino pateikti pretenziją praleidimo. Ieškovo nuomone, VPĮ 122 straipsnio 1 dalyje nurodyta aplinkybė ,,jei pretenzija nebuvo išnagrinėta“ apima ir tas situacijas, kai pretenzija nebuvo išnagrinėta dėl termino ją pareikšti praleidimo.

16Atsakovas AB ,,Autrolis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimą nepakeistą, priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas AB ,,Autrolis“ nurodo, kad nesutinka su apelianto UAB ,,Bitė Lietuva“ apeliaciniu skundu, mano, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas sprendimą tinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, todėl jo priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai išsiaiškinus faktines bylos aplinkybes, įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus bei pateiktus šalių paaiškinimus.

17Atsakovas UAB ,,Omnitel“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas, kadangi atsakovas AB ,,Autrolis“ viešąjį pirkimą vykdė įprastos komercinės praktikos būdu, o įstatymo leidėjas šiuo būdu vykdomiems viešiesiems pirkimams yra nustatęs lengvesnius reikalavimus ir paprastesnes procedūras, todėl apelianto argumentas, kad įstatymų leidėjui numačius paprastesnių taisyklių išimtis, kaip pavyzdžiui, VPĮ 85 straipsnis, 119 straipsnio 1 dalis, turi būti taikomi įstatymo reikalavimai, kurie taikomi ne supaprastintiems pirkimams, yra nelogiški. Atsakovas UAB ,,Omnitel“ mano, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino VPĮ nuostatas dėl pretenzijų nagrinėjimo tvarkos.

18Apelianto UAB ,,Bitė Lietuva“ atstovė advokatė J. Judickienė 2007 m. rugpjūčio 2 d. apeliacinės instancijos teismui pateikė atsisakymą nuo apeliacinio skundo ir prašė apeliacinį procesą pagal UAB ,,Bitė Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimo panaikinimo nutraukti.

19Prašymas tenkintinas.

20CPK 308 str. numato asmens, padavusio apeliacinį skundą, teisę atsisakyti nuo apeliacinio skundo. Apeliantas UAB ,,Bitė Lietuva“ atsisakymą nuo apeliacinio skundo padavė iki baigiamųjų kalbų. Atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Atsakovo UAB ,,Omnitel“ atstovė taip pat neprieštarauja, kad atsisakymas nuo apeliacinio skundo būtų priimtas ir apeliacinis procesas būtų nutrauktas.

21Esant šioms sąlygoms teisėjų kolegija priima apelianto UAB ,,Bitė Lietuva“ atsisakymą nuo apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimo ir apeliacinį procesą šioje byloje nutraukia (CPK 308 str. ).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsniu,

Nutarė

23Priimti UAB ,,Bitė Lietuva“ atsisakymą nuo apeliacinio skundo ir apeliacinį procesą pagal UAB ,,Bitė Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 13 d. sprendimo panaikinimo nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB ,,Bitė Lietuva“ 2006 m. gegužės 3 d. ieškiniu prašė... 4. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. vasario 24 d. dienraštyje ,,Kauno diena“... 5. Tai, kad atsakovas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus... 6. Ieškovas nurodė, kad atsakovo AB ,,Autrolis“ veiksmai taip pat pažeidė... 7. Ieškovas 2006 m. balandžio 10 d. pateikė pretenziją atsakovui AB... 8. Kauno apygardos teismas 2007 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas konstatavo, kad AB ,,Autrolis“, vykdydamas viešąjį pirkimą,... 10. Teismas sprendė, kad AB ,,Autrolis“ neturėjo pareigos vokus su pasiūlymais... 11. Teismas pripažino nepagrįstu ieškovo argumentą, kad AB ,,Autrolis“... 12. Teismas konstatavo, kad ieškovas nesilaikė ikiteisminės ginčų nagrinėjimo... 13. Ieškovas UAB ,,Bitė Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 14. 1. Teismas nepagrįstai išplėtė VPĮ 85 straipsnyje įtvirtintą nuostatą,... 15. 2. Teismas, atmetęs ieškinį CK 1.131 straipsnio pagrindu, neteisingai... 16. Atsakovas AB ,,Autrolis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 17. Atsakovas UAB ,,Omnitel“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį... 18. Apelianto UAB ,,Bitė Lietuva“ atstovė advokatė J. Judickienė 2007 m.... 19. Prašymas tenkintinas.... 20. CPK 308 str. numato asmens, padavusio apeliacinį skundą, teisę atsisakyti... 21. Esant šioms sąlygoms teisėjų kolegija priima apelianto UAB ,,Bitė... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Priimti UAB ,,Bitė Lietuva“ atsisakymą nuo apeliacinio skundo ir...