Byla 2-914-425/2011
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo apmokėti administravimo išlaidas

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo bankrutavusios D. Š. individualios įmonės bankroto administratoriaus skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo apmokėti administravimo išlaidas,

Nustatė

3Panevėžio apygardos teismo 2009-03-26 nutartimi bankrutavusios D. Š. individualiai įmonei iškelta bankroto byla, 2009-05-19 nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašas, 2010-04-12 nutartimi D. Š. individualią įmonę pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtino patikslintas kreditorių finansinių reikalavimų sumas.

4Bankrutavusios D. Š. individualios įmonės bankroto administratorius 2011-06-27 skunde teismui nurodė, kad įmonės kreditorių susirinkimas 2011-06-16 priėmė nutarimą dėl administravimo išlaidų apmokėjimo, kuriuo nutarė, kad „pardavus įkeistą turtą ( - ), iš gautų pajamų apmokėti tiesiogiai patirtas su šio turto pardavimu ir išlaikymu susijusias administravimo išlaidas (ryšio, pašto, kanceliarines, transporto, turto vertinimo, turto draudimo ir išlaidas už komunalinius patarnavimus“.

5Administratorius motyvavo, kad nurodytas nutarimas buvo priimtas vien tik kreditoriaus AB „DnB NORD bankas“ balsu, nes kiti kreditoriai reikalavo, kad įkaito turėtojas padengtų administravimo išlaidas proporcingai pajamomis, gautomis pardavus įkeistą ir neįkeistą turtą. Administratorius teigė, kad priimtas nutarimas prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 1 d., kad „pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų)“. Administratorius teigė, kad įkaito turėtojas kreditoriaus AB „DnB NORD bankas“ nesumokės administratoriaus atlyginimo, nors administratorius atlieka tam tikrus veiksmus (varžytinės ir t.t.) su įkeistu turtu, neaišku kokią konkrečiai dalį administravimo išlaidų įkaito turėtojas privalo apmokėti.

6Administratorius skundu prašė panaikinti kreditorių susirinkimo 2011-06-16 nutarimą ir nuspręsti, kad įkaito turėtojas dengia administravimo išlaidas, patirtas iki turto pardavimo dienos, proporcingai nuo gautų lėšų iš įkeisto ir neįkeisto turto ( koks procentas sudaro gautos lėšos iš parduoto įkeisto turto, lyginant su gautomis pajamomis iš neįkeisto turto).

7Kreditorius VSDFV Panevėžio skyrius sutiko su administratoriaus skundu dėl administravimo išlaidų apmokėjimo, o ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams (LR CK 1.5 str.) bei įstatyminėms normoms, reguliuojančioms bankroto procesą, pažeidžia kreditorių interesus, todėl yra naikintinas.

8Kreditorius VĮ Turto bankas atsiliepime į skundą nurodė, kad yra pagrindas pareiškėjo skundui tenkinti, nes Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 1 d. numato, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą). CK 1.137 str. numato, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei elgtis sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Kreditorius teigia, kad prašomas panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas ir naikintinas.

9Kreditorius AB DnB NORD bankas atsiliepime į skundą nurodė, kad skundas nei faktiškai, nei teisiškai nepagrįstas, todėl atmestinas. Nepagrįstas skundo motyvas, kad administratoriaus ginčijamas kreditorių nutarimas priimtas tik kreditoriaus AB DnB NORD bankas balsu. 2011-06-14 šauktame likviduojamos D. Š. įmonės kreditorių susirinkime nutarimas trečiu darbotvarkės klausimu nebuvo priimtas neužtekus balsų, todėl šis klausimas buvo svarstomos 2011-06-16 vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime. Banko balsų pakako pakartotiniame kreditorių susirinkime ĮBĮ 24 str. 3 d. nustatyta tvarka priimti Skundžiamą nutarimą. Skundžiamas nutarimas priimtas nepažeidžiant ĮBĮ nustatytos įmonės kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarkos. Kreditorius AB DnB NORD bankas pasiūlė ir balsavo už Skundžiamo nutarimo projektą, kuriuo nustatoma kokios administravimo išlaidos bus dengiamos iš bankroto procese parduoto Bankui įkeisto turto, t.y. tiesiogiai patirtos su šio turto pardavimu ir išlaikymu susijusios administravimo išlaidos (ryšio, pašto, kanceliarinės, transporto, turto vertinimo, turto draudimo išlaidos ir išlaidos už komunalinius patarnavimus). Pagal ĮBĮ 36 str. 1 d., 3 d. bei 5 d. formuluotes akivaizdu, jog įstatyme įtvirtinta tik taisyklė, jog administravimo išlaidos apmokamos iš visu rūšių bankrutavusios įmonės lėšų, tačiau įstatyme nėra numatyta, jog iš kiekvienos rūšies įmonės lėšų (tarp jų ir iš gautų pardavus įkeistą turtą) turi būti dengiamos visu rūšių administravimo išlaidos (tarp jų ir atlyginimas administratoriui). Klausimas kokiu būdu ir tvarka bus dengiamos administravimo išlaidos paliekamas spręsti įmonės kreditorių susirinkimui. Bankroto administratorius nepagrįstai teigia, jog iš Skundžiamo nutarimo nėra aišku, kokią konkrečią dalį administravimo išlaidų turi apmokėti įkaito turėtojas. Skundžiamame nutarime aiškiai nurodyta, jog iš parduotos įkeisto turto bus dengiamos tiesiogiai patirtos su šio turto pardavimu ir išlaikymu susijusios administravimo išlaidos (ryšio, pašto, kanceliarinės, transporto, turto vertinimo, turto draudimo išlaidos ir išlaidos už komunalinius patarnavimus). Šių išlaidų konkrečią sumą po įkeisto turto pardavimo turės paskaičiuoti ir pagrįsti dokumentais bankroto administratorius, kuris yra atsakingas už likviduojamos įmonės buhalterinę apskaitą (ĮBĮ 11 str. 3 d. 16 p.). Kreditorius AB DnB NORD bankas yra ne pačios likviduojamos D. Š. įmonės kreditorius, o šios imonės savininkės - D. Š. - kaip privataus fizinio asmens kreditorius, ir Bankui yra įkeistas ne likviduojamos imonės turtas, o jos savininkei D. Š., kaip fiziniam asmeniui, nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Individualios įmonės, kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (CK 2.50 str. 4 d.), bankroto procesas nuo kitų įmonių bankroto proceso skiriasi tuo, kad, individualiai įmonei iškėlus bankroto bylą, greta pačios individualios įmonės atsakomybės subjektu tampa individualios įmonės savininkas, kuris taip pat yra ir civilinės atsakomybės pagal savo kaip fizinio asmens prievoles subjektas. Atsižvelgiant į individualios įmonės ir jos savininko atsakomybės bankroto procese specifiką, Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama individualiai įmonei, kuri yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tai visi kreditoriai savo finansinius reikalavimus turi pareikšti ĮBĮ nustatyta tvarka nepriklausomai nuo to, su kuo - įmone ar jos savininku (savininkais), kaip privačiu fiziniu asmeniu (privačiais fiziniais asmenimis) - buvo sudarytas sandoris, iš kurio kyla kreditoriaus reikalavimas. Taigi, atsižvelgiant į susiformavusią teismų praktiką individualių įmonių bankroto bylose, Bankas dalyvauja skolininkės D. Š. turimos individualios įmonės bankroto byloje ir šios įmonės bankroto procese bankroto teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka bus parduotas Bankui įkeistas D. Š. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Dėl šių priežasčių pagrįstas ir racionalus, taip pat sąžiningumo ir teisingumo principus atitinkantis yra priimtas Skundžiamas nutarimas, jog iš Bankui, kaip individualios įmonės savininkės kreditoriui, įkeisto turto, kuris priklauso ne likviduojamai įmonei, o jos savininkei D. Š., kaip fiziniams asmeniui, pardavimo gautų lėšų bus dengiamos tos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai susiję su šio turto pardavimu ir išlaikymu. Kitos įmonės bankroto administravimo išlaidos turėtų būti dengiamos iš kitų rūšių likviduojamos įmonės lėšų o kiek jų neužteks, iš kito įmonės savininkės turto (ĮBĮ 33 str. 1 d.).

10Skundas tenkintinas.

11Įmonių bankroto įstatymo 36 str. reglamentuodamas administravimo išlaidų apmokėjimą numato, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Kai įmonės neturi lėšų arba jų nepakanka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, jos apmokamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas.

12Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 3 d. numato, kad administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančių ūkinėje komercinėje veikloje, susijusios su darbo santykiais išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, pavojingų atliekų priežiūros, tvarkymo ir laidojimo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos.

13CK 2.50 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad už neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kokia yra individuali įmonė, prievoles, jeigu joms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, atsako juridinio asmens dalyvis. Juridinio asmens dalyviu individualios įmonės atveju laikomas jos savininkas, t. y. asmuo, kuris turi nuosavybės teises į juridinio asmens turtą (CK 2.45 str.). Taigi įstatyme yra nustatyta individualios įmonės savininko subsidiarioji atsakomybė už individualios įmonės prievoles, t. y. individualiai įmonei neturint arba turint nepakankamai turto šios įmonės prievolėms įvykdyti, prievolės vykdomos iš šios įmonės savininko turto. Šiuo atveju, už D. Š. įmonės prievoles visu turtu atsako jos savininkė D. Š. savo asmeniniu turtu.

14AB DnB NORD bankas yra D. Š. kaip fizinio asmens kreditorius, kurio reikalavimas užtikrintas įregistruota hipoteka į D. Š. priklausantį butą ( - ). Bankas su D. Š., kaip fiziniu asmeniu, 2007-10-01 sudarė Kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-732. Panevėžio apygardos teismas 2011-03-09 nutartimi į bankrutavusios D. Š. individualios įmonės kreditorių sąrašą įtraukė kreditoriumi AB „DnB NORD bankas“ su 119 304,12 EUR (411 933,27 Lt) kreditoriniu reikalavimu. Taigi AB DnB NORD bankas buvo įtrauktas į bankrutavusios D. Š. individualios įmonės bankroto procesą kaip įmonės hipotekinis kreditorius, kurio reikalavimas bus tenkinamas pirmiausia, pardavus bankui įkeistą turtą – butą (Įmonių bankroto įstatymo 34 str.).

15Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 5 d. numato, kad kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą. Visais atvejais, kai administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, šie ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos sumoka administratoriui šio turto administravimo išlaidas, nustatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje.

16Atsižvelgiant į tai, kad Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 1 d. nėra nurodoma kokios rūšies administravimo išlaidos yra atlyginamos iš kokių įmonės lėšų ar turto rūšies, t. y. nėra detalizuojama, kad konkrečios rūšies administravimo išlaidos yra apmokamos tik iš tam tikros rūšies įmonės lėšų, tačiau straipsnyje apibendrintai nurodoma, kad įmonės bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš visų rūšių lėšų, todėl darytina išvada, kad visos administravimo išlaidos proporcingai apmokamos iš visų rūšių lėšų. Kadangi prie administravimo išlaidų įstatymas taip pat priskiria atlyginimą bankroto administratoriui (ĮBĮ 36 str. 3 d.), iš parduoto įkeisto turto turi būti atlyginamos ne tik tiesiogiai su pardavimu ir išlaikymu susijusios išlaidos, bet ir atlyginimas administratoriui. Suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas nepagrįstai nurodo, kad jis yra asmeninis D. Š. kreditorius, todėl iš jam įkeisto turto turi būti atlyginamos tik su šio turto realizavimu susijusios išlaidos. AB DnB NORD bankas yra teismo patvirtintas kreditorius D. Š. įmonės bankroto byloje, jo bei kitų kreditorių interesus gina ir atstovauja bankroto administratorius, todėl viso atlyginimo administratoriui apmokėjimą atliekant iš kitų įmonės lėšų, bet ne iš gautų pardavus įkeistą turtą, AB DnB NORD bankas nepagrįstai atsidurtų geresnėje padėtyje nei likę kreditoriai, taip būtų pažeisti proporcingumo, sąžiningumo ir teisingumo principai. Remdamasis išvardintomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, kad bankrutavusios D. Š. įmonės kreditorių susirinkimo 2011-06-26 protokolo nutarimas Nr. 3, kuriuo nuspręsta, kad „pardavus įkeistą turtą ( - ), iš gautų pajamų apmokėti tiesiogiai patirtas su šio turto pardavimu ir išlaikymu susijusias administravimo išlaidas (ryšio, pašto, kanceliarines, transporto, turto vertinimo, turto draudimo ir išlaidas už komunalinius patarnavimus“ naikintinas. Teismas, įvertinęs bankrutavusios D. Š. įmonės kreditorių reikalavimų proporcijas, siekdamas užtikrinti spartesnę bankroto bylos eigą, ginčą dėl administravimo išlaidų apmokėjimo išsprendžia šia teismo nutartimi, nustatydamas, kad sutinkamai su Įmonių bankroto įstatymo 36str. nuostatomis, bankrutavusios D. Š. įmonės bankroto administravimo išlaidos turi būti atlyginamos proporcingai nuo visų gautų lėšų iš įkeisto ir neįkeisto turto.

17Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 36str., CPK 290-291 str.,

Nutarė

18

  1. Panaikinti bankrutavusios D. Š. įmonės pakartotinio kreditorių susirinkimo 2011m. birželio 26d. nutarimą Nr. 3, kuriuo nuspręsta, kad „pardavus įkeistą turtą ( - ), iš gautų pajamų apmokėti tiesiogiai patirtas su šio turto pardavimu ir išlaikymu susijusias administravimo išlaidas (ryšio, pašto, kanceliarines, transporto, turto vertinimo, turto draudimo ir išlaidas už komunalinius patarnavimus“ ir nustatyti, kad bankrutavusios D. Š. įmonės bankroto administravimo išlaidos dengiamos proporcingai iš visų įmonės rūšių lėšų, gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą bei neįkeistą turtą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų.
  2. Nutarties nuorašą nusiųsti bylos šalims.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai