Byla e2FB-3721-639/2015

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas,

2sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjai A. S., pareiškėjos atstovui bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ įgaliotam asmeniui Antanui Markšaičiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ prašymą dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo pagal pareiškėjos A. S. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Vitės valdos“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, akcinė bendrovė „LESTO“, akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“, Swedbank, Klaipėdos miesto savivaldybė, uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“, VMI prie LR FM, VSDFV Klaipėdos skyrius, Klaipėdos AVPK Kelių policijos biuras, antstoliai Lina Pužienė, Vida Daugirdienė, Laima Neniškienė, Marija Trijonė, Jonas Petrikas, G. V., Aleksandras Selezniovas, Brigita Tamkevičienė.

5Teismas

Nustatė

6Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi A. S. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Atenergo“.

72015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios A. S. mokumo atkūrimo planas.

82018 m. balandžio 17 d. gautas pareiškėjo bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ prašymas spręsti klausimą dėl A. S. patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo. Nurodo, kad kreditoriai nepritarė patikslinto plano projektui dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau ir – FABĮ) 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

9Patikslintu mokumo atkūrimo planu nustatė sutrumpintą 3 metų plano įgyvendinimo terminą, skaičiuojant nuo teismo nutarties, kuria buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas priėmimo dienos. Patikslintame mokumo atkūrimo plane nurodyta, jog mokumo atkūrimo plano vykdymo metu buvo parduotas pareiškėjai priklausantis turtas: butas, esantis ( - ) Patenkinus dalį kreditorinių reikalavimų dabartiniai kreditoriniai reikalavimai sudaro 286 533,46 Eur. Šiuo metu A. S. pajamos sudaro 291,67 Eur darbo užmokestis gaunamas dirbant pagal individualios veiklos pažymą.

10Įvykusiame kreditorių susirinkime dalyvavęs kreditorius „Plus Plus Capital“ AS, turintis 99,22 % susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų (97,75 procentus visų kreditorinių reikalavimų bendros sumos), išreiškė nepritarimą bankrutuojančio asmens patikslintam plano projektui.

11Pareiškėjos A. S. bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ įgaliotas atstovas Antanas Markšaitis teismo posėdžio metu prašė pareiškimą tenkinti. Pažymėjo, kad kreditorius AB „Plus Plus Capital“ AS nenurodė dėl kokių priežasčių nepritarė A. S. patikslinto mokumo plano patvirtinimui. Nurodė, kad patvirtinus mokumo atkūrimo patikslintą planą ir sutrumpinus plano įgyvendinimo terminą skolininkė likusius atsiskaitymo mėnesius galėtų mokėti didesnes sumas kreditoriams, tokiu būdu iš esmės jiems būtų sumokėta apytikriai tokia pat suma, kurią jie gautų per visą likusį mokėjimo plano vykdymo terminą jo nesutrumpinus. Taip pat nurodė, kad A. S. viena augina nepilnametį sūnų, todėl mokumo plano įgyvendinimo termino sutrumpinimas palengvintų bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimą.

12Pareiškėja A. S. prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, jog patvirtinus pakeistą mokumo atkūrimo planą kreditoriai gaus didesnę pinigų sumą, negu tuo atveju, jei būtų vykdomas pirminis mokumo atkūrimo planas.

13Suinteresuotas asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė prašymą bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

14Suinteresuotas asmuo „Plus Plus Capital“ AS pateikė prašymą bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Prašyme taip pat nurodė, kad abejoja nustatytu būtinųjų išlaidų būtinumu. Taip pat pažymėjo, kad skolininkė dirbdama pagal individualios veiklos pažyma gauna nedideles pajamas taip pat toks darbo pobūdis neužtikrina gaunamų pajamų stabilumo. Suinteresuoto asmens manymu, pagrindo sutrumpinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminą nėra, o jo nesutrumpinus bankrutuojantis asmuo turės pareiga dėti visas pastangas viso bankroto proceso laikotarpiu gauti didesnes pajamas, todėl nesutrumpinus termino išlieka didesnė tikimybė, kad bus padengta didesnė dalis kreditorinių įsipareigojimų.

15Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai

16Teismas konstatuoja:

17FABĮ 8 straipsnio 13 dalis numato, kad plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas. Mokumo atkūrimo plano tvirtinimo procedūrą reglamentuoja FABĮ 7 ir 8 straipsnių nuostatos. FABĮ 8 straipsnio 3 dalis numato, kad kreditorių susirinkimui nepritarus plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui; tuo tarpu, jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnio nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Tokiais atvejais teismas, svarstydamas plano, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, patvirtinimo klausimą, turi teisę, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir interesus, tokį planą patvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 8 dalis). Teismas, gavęs plano projektą, kuriam kreditorių susirinkimas nepritarė, turi patikrinti nesutikimo priežastis, įvertinti jų atitiktį tikrovei, jų svarumą, taip pat užtikrinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą.

18Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtino teismui pateiktą A. S. kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą.

19Bankrutuojantis asmuo parengė patikslintą mokumo atkūrimo plano projektą, kurį pateikė tvirtinti kreditorių susirinkimui. Bankroto administravimo išlaidos sumokėtos. 2018 m. kovo 29 d. įvyko pakartotinis bankrutuojančios A. S. kreditorių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiamas patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo klausimas. Kreditorius „Plus Plus Capital“ AS turintis iš viso 97,75 procentus visų kreditorinių reikalavimų bendros sumos, nepritarė pateiktam patikslintam mokumo atkūrimo plano projektui.

20Patikslintu mokumo atkūrimo plano projektu pareiškėja siekia sutrumpinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtintame mokumo atkūrimo plane numatyta, jog jo įgyvendinimo terminas yra 5 metai, patikslintu mokumo atkūrimo plano projektu šį terminą norima sutrumpinti iki 3 metų, skaičiuojant nuo teismo nutarties, kuria buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas priėmimo dienos.

21Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad teismas neturi pareigos kiekvienu atveju trumpinti plano įgyvendinimo trukmę. Tai reiškia, kad, įsigaliojus FABĮ pakeitimo įstatymui, anksčiau pradėtose fizinių asmenų bankroto procedūrose patvirtintų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planų įgyvendinimo trukmė nėra keičiama (trumpinama) automatiškai. Esant atitinkamam prašymui dėl šios trukmės trumpinimo, šį klausimą kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjantis teismas, paisydamas skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102-969/2017, 25 punktas). Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektas turi ne tik formaliai atitikti FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, bet jame turi būti nurodytos tokios priemonės, kurios užtikrintų fizinio asmens bei kreditorių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-418-695/2016, 43 punktas). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bankrutuojantis fizinis asmuo, siekiantis plano pakeitimo (jo įgyvendinimo trukmės sutrumpinimo), privalo įrodyti, kad ėmėsi visų galimų priemonių, dėjo maksimalias pastangas, siekdamas gauti pajamas, kurios leistų bent iš dalies patenkinti kreditorių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102-969/2017, 36 punktas).

22Įvertinęs aptartas teisinio reguliavimo nuostatas bei kasacinio teismo pateiktus išaiškinimus, teismas konstatuoja, kad šiuo atveju turi būti vertinama, ar sutrumpinus mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminą bus užtikrinta skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra.

23Pareiškėjos bei bankroto administratoriaus įgalioto asmens A. Markšaičio nuomone, pasikeitęs fizinių asmenų bankroto teisinis reguliavimas bei aplinkybė, jog buvo parduotas A. S. priklausantis turtas ir patenkinta didelė dalis kreditorių reikalavimų, sudaro pagrindą sutrumpinti ir nustatyti trumpesnį nei 5 metų fizinių asmenų mokumo atkūrimo terminą, tačiau nenurodė jokių esminių priežasčių, dėl kurių turėtų būti trumpinamas teismo patvirtintas plano įgyvendinimo terminas. Pažymėtina, kad fizinis asmuo, inicijuodamas bankroto bylos sau iškėlimą, sutinka, kad jam proceso metu būtų taikomi tam tikri suvaržymai. Įstatymu pakeitus teisinį reglamentavimą, nuo 2016-01-01 FABĮ 7 straipsnio 5 dalies redakcijoje numatyta, jog plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai. Šį pakeitimą įtvirtinusio FABĮ Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje fiziniams asmenims, kurių bankroto procesas pradėtas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, numatyta teisė siūlyti keisti plano įgyvendinimo trukmę FABĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į nauja redakcija išdėstytas FABĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatas (t. y. dėl plano įgyvendinimo trukmės). Nurodytas teisinis reglamentavimas suteikia teisę bankrutuojančiam asmeniui, kuriam bankroto procesas pradėtas iki minėto įstatymo įsigaliojimo, siūlyti keisti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę, tačiau tai nereiškia, kad teismas turi pareigą sutrumpinti terminą nepasikeitus aplinkybėms ar neatsiradus pagrindams.

24Pagal FABĮ 1 straipsnio nuostatą fizinio asmens bankroto institutu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Šiuo institutu iš esmės siekiama vienas kitam prieštaraujančių tikslų, kuriuos būtina derinti: apsaugoti fizinį asmenį nuo sunkių ekonominių ir socialinių padarinių ir padėti jam grįžti į visavertį gyvenimą, t. y. grąžinti skolininko ekonominį pajėgumą, kartu maksimaliai apsaugoti ir ginti kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).

25Pareiškėjai pradiniu mokumo atkūrimo planu yra patvirtinta 400 Eur (plius išlaidos susijusios su gyvenamosios vietos išlaikymu (apmokamos pagal komunalinių paslaugų tiekėjų pateiktas sąskaitas)) suma per mėnesį reikalinga pareiškėjos bei išlaikomų asmenų būtiniems poreikiams tenkinti. Plane taip pat buvo numatyta, kad pardavus butą, esantį adresu ( - ), kuriame pareiškėja gyvena, suma, reikalinga būtiniems poreikiams tenkinti padidėja iki 500 Eur plius išlaidos susijusios su gyvenamosios vietos išlaikymu (apmokamos pagal komunalinių paslaugų tiekėjų pateiktas sąskaitas), nes papildomas 100 Eur skiriamas būsto nuomai. Pastebėtina, kad byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, jog būtų sudaryta būsto nuomos sutartis, ar kokiu kitu pagrindu pareiškėja privalėtų mokėti papildomai už būstą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad, nepateiktų sąskaitų už komunalines paslaugas, kurias sumoka pareiškėja.

26Pareiškėja nurodo, kad sutrumpinus mokumo plano įgyvendinimo terminą, likusio mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminu kreditorių reikalavimams tenkinti skirs ne mažesnę nei 100 Eur sumą per mėnesį, nes jai finansiškai padėtų artimieji.

27Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja yra darbinga, dirba pagal individualios veiklos pažymėjimą, pareiškėja gali užsiimti kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, kas laikytina paklausia ir perspektyvia specialybe, tačiau pareiškėja nepateikė duomenų, kad stengiasi susirasti geriau apmokamą darbą, tuo tarpu jos gaunamas mėnesinis darbo užmokestis sudaro 291,67 Eur, kuris laikytinas itin mažu, be to ši suma yra mažesnė nei skolininkei reikalinga būtinųjų išlaidų suma per mėnesį. Bankroto administratorius nurodo, kad nuo 2016 m. pakilo pareiškėjos darbo užmokestis ir jos mėnesio pajamos anksčiau sudariusios 280 Eur dabar sudaro 291,67 Eur, kurias pareiškėja panaudojo savo ir nepilnamečio sūnaus būtinųjų poreikių tenkinimui. Pradiniame mokumo atkūrimo plane nurodyta, kad A. S. dirbs pagal specialybę ir kels kvalifikaciją, lankys seminarus taip pat nurodė, kad planuoja kas mėnesį gauti ne mažiau nei 600 Eur darbo užmokestį, tačiau šios plano dalies pareiškėja neįgyvendino, nurodė, kad kvalifikacijos kėlimui būtų reikalingos papildomos lėšos, tuo tarpu duomenų apie pareiškėjos pastangas susirasti geriau apmokamą darbą byloje nėra.

28Vertinant pareiškėjos norą sutrumpinti mokumo atkūrimo įgyvendinimo terminą pastebėtina, kad vienintelė kreditorių reikalavimo tenkinimo priemonė yra pareiškėjos pajamos iš darbo užmokesčio. Akivaizdu, kad per penkerių metų terminą, kuris numatytas teismo patvirtintame mokumo atkūrimo plane, gali būti patenkinta didesnė patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų dalis. Iš byloje esančių duomenų taip pat matyti, kad pareiškėja yra darbinga, gali ir pagal teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. patvirtintame mokumo atkūrimo plane nurodomus įsipareigojimus turėtų siekti susirasti geriau apmokamą darbą. Įvertinus pareiškėjos amžių, realu tikėtis, kad per plano įgyvendinimo laikotarpį pareiškėja susiras geriau apmokamą darbą, todėl yra reali tikimybė, kad pareiškėjos finansinė padėtis ateityje pagerės ir ji galės didesne dalimi dengti kreditorinius įsipareigojimus. Taigi, įvertinus pareiškėjos amžių, skolų dydį (286 533,46 Eur), yra reali tikimybė, jog pareiškėjos pajamos didės, todėl galės būti patenkinta didesnė dalis kreditorių reikalavimų.

29Teismas pažymi, kad viena esminių sąlygų fiziniams asmenims bankrutuoti pagal FABĮ yra pajamų gavimas, gebėjimas atsiskaityti su kreditoriais ir fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimas nereiškia besąlygiško asmenų atleidimo nuo skolų ir pirmiausia yra skirtas keisti tolesnį asmenų elgesį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014). Teismas pažymi, jog mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmės trumpinimas, kai bankrutuojantis asmuo nesistengia atkurti mokumo, pažeidžia fizinio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą.

30Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad sutrumpinus mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminą nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininkės ir jos kreditorių interesų pusiausvyra, todėl atsisakytina tvirtinti pateiktą patikslintą mokumo atkūrimo plano projektą.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniu, teismas

Nutarė

32netenkinti pareiškėjos bankrutuojančios A. S. bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ prašymo patvirtinti patikslintą mokumo atkūrimo plano projektą.

33Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai A. S., pareiškėjos atstovui bankroto... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto... 5. Teismas... 6. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto... 7. 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios A. S. mokumo... 8. 2018 m. balandžio 17 d. gautas pareiškėjo bankroto administratoriaus UAB... 9. Patikslintu mokumo atkūrimo planu nustatė sutrumpintą 3 metų plano... 10. Įvykusiame kreditorių susirinkime dalyvavęs kreditorius „Plus Plus... 11. Pareiškėjos A. S. bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ įgaliotas... 12. Pareiškėja A. S. prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, jog patvirtinus... 13. Suinteresuotas asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė prašymą bylą... 14. Suinteresuotas asmuo „Plus Plus Capital“ AS pateikė prašymą bylą... 15. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą nepateikė, į teismo... 16. Teismas konstatuoja:... 17. FABĮ 8 straipsnio 13 dalis numato, kad plano pakeitimai svarstomi ir... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi... 19. Bankrutuojantis asmuo parengė patikslintą mokumo atkūrimo plano projektą,... 20. Patikslintu mokumo atkūrimo plano projektu pareiškėja siekia sutrumpinti... 21. Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad teismas neturi pareigos kiekvienu atveju... 22. Įvertinęs aptartas teisinio reguliavimo nuostatas bei kasacinio teismo... 23. Pareiškėjos bei bankroto administratoriaus įgalioto asmens A. Markšaičio... 24. Pagal FABĮ 1 straipsnio nuostatą fizinio asmens bankroto institutu siekiama... 25. Pareiškėjai pradiniu mokumo atkūrimo planu yra patvirtinta 400 Eur (plius... 26. Pareiškėja nurodo, kad sutrumpinus mokumo plano įgyvendinimo terminą,... 27. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja yra darbinga, dirba... 28. Vertinant pareiškėjos norą sutrumpinti mokumo atkūrimo įgyvendinimo... 29. Teismas pažymi, kad viena esminių sąlygų fiziniams asmenims bankrutuoti... 30. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad sutrumpinus... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 32. netenkinti pareiškėjos bankrutuojančios A. S. bankroto administratoriaus... 33. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...