Byla e2T-123-381/2015
Dėl to, kad ji išvežė vaiką iš Lietuvos 2015 m. gegužės 7 d. ar anksčiau;

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. B. prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Jungtinės Karalystės Aukštojo teismo Šeimos teisės skyriaus 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymą byloje Nr. FD15P00470, suinteresuotas asmuo – A. M..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Jungtinės Karalystės Aukštojo teismo Šeimos teisės skyrius (toliau tekste – Jungtinės Karalystės teismas) 2015 m. lapkričio 6 d. priėmė įsakymą byloje Nr. FD15P00470, kuriuo pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo prisiėmė atitinkamus įsipareigojimus:

41. Kol Lietuvos teismas priims papildomą ar kitą sprendimą, vaiko tėvas (pareiškėjas) ir toliau mokės vaiko išlaikymui reikalingą sumą vaiko motinai pagal esamą Lietuvos teismo sprendimą;

52. Neatsisakydamas savo teisės paneigti vaiko motinos pareiškimus prieš jį, vaiko tėvas nenaudos prievartos prieš vaiko motiną, grasinančių, bauginančių priemonių, nepriekabiaus prie jos ir jai neįkyrės;

63. Vaiko tėvo nebus oro uoste motinos ir vaiko sugrįžimo į Lietuvą metu;

74. Vaiko tėvas neinicijuos ar kitaip savanoriškai neprisidės prie vaiko motinos baudžiamojo persekiojimo dėl to, kad ji išvežė vaiką iš Lietuvos 2015 m. gegužės 7 d. ar anksčiau;

85. Vaiko tėvas nurodys savo advokatams Lietuvoje pateikti atitinkamam Lietuvos teismui šio įsakymo nuorašą per 7 dienas nuo šio įsakymo nuorašo, patvirtino antspaudu, gavimo;

96. Vaiko motina (suinteresuotas asmuo) pasižada Anglijos ir Velso bei Lietuvos teismams vykdyti toliau išvardintus įsipareigojimus, kuriuos ji pasiūlė ir kurie jai yra privalomi vykdyti;

107. Vaiko motina ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 23 d. 17 val. pateiks vaiko pasą ir asmens tapatybės kortelę vaiko tėvo advokatams Lietuvoje su sąlyga, kad šie dokumentai bus laikomi pas vaiko tėvo advokatus Lietuvoje ir negrąžinami be Lietuvos teismo sprendimo arba raštiško tėvo sutikimo. Vaiko asmens tapatybės kortelė gali būti išduota vaiko motinai tik išimtiniu atveju – iki 24 valandų terminui, registruojant vaiką į mokyklą, bet su sąlyga, kad vaiko motina pirmiau pateiks savo pasą ir asmens tapatybės kortelę vaiko tėvo advokatams Lietuvoje, kurie juos laikys tol, kol vaiko motina turės vaiko asmens tapatybės kortelę;

118. Vaikui grįžus į Lietuvą, motina neišveš jo iš šalies be raštiško vaiko tėvo sutikimo arba Lietuvos teismo sprendimo;

129. Ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki išvykimo, vaiko motina praneš vaiko tėvo advokatams (Anglijoje) adresą, kuriuo ji su vaiku apsigyvens grįžusios į Lietuvą. Po sugrįžimo į Lietuvą vaiko motina įspės vaiko tėvą apie adreso pasikeitimą prieš 48 valandas.

13Nurodytu Jungtinės Karalystės teismo procesiniu sprendimu įsakyta, kad:

1410. Vaiko motina privalo sugrąžinti vaiką arba pasirūpinti, kad vaikas, V. B., būtų sugrąžinta į Lietuvą nedelsiant, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 21 d. 23.59 val.;

1511. Vaiko motina privalo pateikti savo ir vaiko skrydžio bilietus ar kitą elektroninį skrydžio patvirtinimo dokumentą vaiko tėvo advokatams (Anglijoje) iškarto po šių skrydžių užsakymo, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 17 d. 16 val.;

1612. Teismo antstolis nedelsdamas atiduos motinos ir vaiko pasus ir kitus kelionės dokumentus vaiko tėvo advokatams (Anglijoje), kurie laikys juos tol, kol galioja teismo įsakymas, ir neatiduos vaiko motinai, išskyrus tolesniuose punktuose (13, 14 punktai) nurodytus atvejus;

1713. Vaiko tėvo advokatai (Anglijoje) duos patvirtintą vaiko motinos paso kopiją motinai tik esant jos prašymui išduoti tokią paso kopiją;

1814. Vaiko tėvo advokatai (Anglijoje) atiduos vaiko motinai jos ir vaiko pasus ir kitus kelionės dokumentus iki išvykimo oro uoste likus ne daugiau kaip 90 minučių iki užsakyto lėktuvo skrydžio į Lietuvą, apie kurį buvo pranešta vaikot tėvo advokatams (Anglijoje);

1915. Vaiko motina ir tėvas turi teisę paviešinti Lietuvos advokatams arba teismams šio teisminio proceso metu pateiktus dokumentus.

20Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Jungtinės Karalystės teismo 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymą; pripažinti skubiai vykdytina Jungtinės Karalystės teismo 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymo dalį, kuria pripažinti vaiko motinos – A. M. įsipareigojimai vaikui grįžus į Lietuvą, neišvežti jo iš šalies be raštiško vaiko tėvo sutikimo arba Lietuvos teismo sprendimo; priteisti iš suinteresuoto asmens bylinėjimosi išlaidas.

21Pareiškėjas prašymą dalyje, kuria reikalauja pripažinti skubiai vykdytina minėtą Jungtinės Karalystės teismo 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymo dalį, grindžia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 283 straipsnio 1 dalies 4 punktu. Pareiškėjas nurodo, kad netrukus po dukters grįžimo į Lietuvą A. M. kreipėsi į jį (pareiškėją), prašydama duoti sutikimą išvežti jų dukrą nuolat gyventi į Jungtinę Karalystę, siūlydama pakeisti teismo nustatytą jo (pareiškėjo) ir dukters bendravimo tvarką. Pareiškėjo teigimu, pripažinus ir leidus skubiai vykdyti nurodytą Jungtinės Karalystės teismo įsakymo dalį, būtų užtikrintos vaiko, jo (pareiškėjo) ir vaiko artimųjų giminaičių teisės ir teisėti interesai, panaikinta suinteresuoto asmens galimybė piktnaudžiauti tėvų valdžia.

22Prašymas tenkinamas iš dalies

23Dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo vykdytinu Lietuvos Respublikoje

24Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) valstybių narių teismų sprendimai Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir leidžiami vykdyti pagal ES reglamentų, Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių ES ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo (toliau tekste – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) nustatytą tvarką (Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis).Pareiškėjo prašymui pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Jungtinės Karalystės teismo įsakymą yra taikomos 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo ir vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (toliau tekste – Reglamentas Nr. 2201/2003) nuostatos (Reglamento Nr. 2201/2003 1 straipsnio 1 dalies b) punktas ir 2 dalies a) punktas).

25Reglamento Nr. 2201/2003 21 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, jog vienoje ES valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokių specialių procedūrų. Pagal nurodyto straipsnio 3 dalį nepažeisdama Reglamento III skyriaus 4 skirsnio bet kuri suinteresuota šalis gali III skyriaus 2 skirsnyje nustatyta tvarka paduoti prašymą dėl teismo sprendimo pripažinimo ar nepripažinimo. Reglamento 28 straipsnyje nurodoma, jog valstybėje narėje priimtas ir joje vykdytinas bei įteiktas teismo sprendimas dėl tėvų pareigų vaikui yra vykdomas kitoje valstybėje narėje tada, kai suinteresuotos šalies prašymu jis buvo pripažintas joje vykdytinu.

26Pareiškėjas kartu su prašymu Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė Jungtinės Karalystės teismo įsakymą, šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą. Iš Jungtinės Karalystės teismo procesinio sprendimo matyti, kad suinteresuotą asmenį – A. M. užsienio valstybėje vykusiame teismo procese atstovavo advokatė. Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinis teismas konstatuoja, jog pareiškėjo prašymas dėl Jungtinės Karalystės teismo įsakymo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje atitinka formos ir turinio reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, Įstatyme bei Reglamente Nr. 2201/2003, todėl yra tenkintinas netikrinant Reglamente Nr. 2201/2003 įtvirtintų teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų (Reglamento Nr. 2201/2003 26, 37 straipsniai, 38 straipsnio 1 dalis, Įstatymo 4 straipsnio 5 dalis).

27Dėl Lietuvos Respublikoje pripažinto vykdytinu užsienio valstybės teismo sprendimo dalies skubaus vykdymo

28Reglamento Nr. 2201/2003 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad pripažintų vykdytinais ES valstybių narių teismų sprendimų vykdymo tvarką reglamentuoja vykdymo valstybės narės teisė. Nagrinėjamu atveju vykdymo valstybė yra Lietuvos Respublika, todėl atitinamų klausimų nagrinėjimui taikomos CPK nuostatos.

29CPK 281 straipsnis numato, kad teismo sprendimai gali būti vykdomi, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai jie vykdomi skubiai arba kai skolininkas teismo sprendimą įvykdo pats. Teismo sprendimo (nutarties) skubaus vykdymo institutu siekiama kuo greičiau apginti svarbias asmens teises ar teisėtus interesus dar iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

30Pareiškėjo prašymo dėl leidimo skubiai vykdyti Jungtinės Karalystės teismo įsakymo dalį teisinis pagrindas – CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas – taikytinas tik tuomet, kai dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti teismo sprendimą (nutartį) gali sukelti didelę žalą išieškotojui arba gali tapti negalima ar labai sunku sprendimą (nutartį) įvykdyti. Taigi prašomas pripažinti skubiai vykdytinu procesinis sprendimas turi atitikti vykdytinumo kriterijų. Vykdytini yra tie teismo sprendimai, kurie gali būti vykdomi panaudojant priverstinio vykdymo priemones, t. y. kai teismo sprendimo teisinis efektas gali būti pasiekiamas ir jis įgyvendintas atsakovui atlikus veiksmus, kuriuos atlikti jį įpareigoja teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje suformuluotas įpareigojimas, ir kai atsakovui neatlikus šių įpareigojimų gali būti taikomos CPK numatytos priverstinės teismo sprendimo vykdymo priemonės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2001).

31Nagrinėjamu atveju prašoma pripažinti skubiai vykdytina Jungtinės Karalystės įsakymo dalimi suinteresuotas asmuo – A. M. buvo įpareigota susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo – neišvežti dukteris iš Lietuvos be raštiško pareiškėjo sutikimo ar Lietuvos teismo sprendimo. Taigi teisinį efektą sukelia nustatyto draudimo laikymasis. Tokio teismo nustatyto įsipareigojimo įgyvendinimas nesuponuoja priverstinių vykdymo veiksmų suinteresuoto asmens atžvilgiu atlikimo. Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia, kad pareiškėjo prašymo dėl minėtos Jungtinės Karalystės įsakymo dalies pripažinimo skubiai vykdytina patenkinimas nesukeltų skubaus teismo sprendimo (nutarties) vykdymo institutu siekiamų teisinių pasekmių: pareiškėjas negali imtis priverstinių procesinių priemonių, kad suinteresuotas asmuo laikytųsi draudimo neišvežti dukros be jo (pareiškėjo) rašytinio sutikimo ar Lietuvos teismo sprendimo. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo prašymas šioje dalyje netenkintinas.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

33Pareiškėjas D. B. prašo teismo priteisti jo naudai iš suinteresuoto asmens A. M. 181 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su prašymo dėl Jungtinės Karalystės teismo įsakymo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje parengimu ir minėto teismo įsakymo vertimu į lietuvių kalbą, vertimo patvirtinimu.

34CPK 93 straipsnyje nustatyta, kad teismas priteisia šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas iš antrosios šalies.

35Teismui pateikti dokumentai (sąskaitos – faktūros, atliktų darbų išklotinė, pinigų priėmimo kvitas) įrodo, kad pareiškėjas patyrė 181 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių. Išlaidos priteisiamos iš suinteresuoto asmens.

36Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 4 straipsniu, Reglamento Nr. 2201/2003 21 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 93 straipsniu,

Nutarė

37Pareiškėjo D. B. prašymą patenkinti iš dalies.

38Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Jungtinės Karalystės Aukštojo teismo Šeimos teisės skyriaus 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymą byloje Nr. FD15P00470.

39Kitą prašymo dalį pripažinti skubiai vykdytina Jungtinės Karalystės teismo 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymo dalį atmesti.

40Priteisti pareiškėjui D. B. (a. k. ( - ) iš suinteresuoto asmens A. M. (a. k. ( - ) 181 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

41Šią nutartį gali būti prašoma peržiūrėti paduodant prašymą Lietuvos apeliaciniam teismui per vieną mėnesį nuo nutarties kopijos įteikimo dienos. Jeigu šalies nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, prašymas dėl nutarties peržiūrėjimo gali būti paduodamas per du mėnesius nuo nutarties kopijos įteikimo šiai šaliai asmeniškai arba nuo jo pristatymo į jos gyvenamąją vietą dienos.

42Nutartis įsiteisėja pasibaigus terminui paduoti prašymą dėl nutarties peržiūrėjimo, jeigu toks prašymas nebuvo paduotas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Jungtinės Karalystės Aukštojo teismo Šeimos teisės skyrius (toliau tekste... 4. 1. Kol Lietuvos teismas priims papildomą ar kitą sprendimą, vaiko tėvas... 5. 2. Neatsisakydamas savo teisės paneigti vaiko motinos pareiškimus prieš jį,... 6. 3. Vaiko tėvo nebus oro uoste motinos ir vaiko sugrįžimo į Lietuvą metu;... 7. 4. Vaiko tėvas neinicijuos ar kitaip savanoriškai neprisidės prie vaiko... 8. 5. Vaiko tėvas nurodys savo advokatams Lietuvoje pateikti atitinkamam Lietuvos... 9. 6. Vaiko motina (suinteresuotas asmuo) pasižada Anglijos ir Velso bei Lietuvos... 10. 7. Vaiko motina ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 23 d. 17 val. pateiks... 11. 8. Vaikui grįžus į Lietuvą, motina neišveš jo iš šalies be raštiško... 12. 9. Ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki išvykimo, vaiko motina praneš vaiko... 13. Nurodytu Jungtinės Karalystės teismo procesiniu sprendimu įsakyta, kad:... 14. 10. Vaiko motina privalo sugrąžinti vaiką arba pasirūpinti, kad vaikas, V.... 15. 11. Vaiko motina privalo pateikti savo ir vaiko skrydžio bilietus ar kitą... 16. 12. Teismo antstolis nedelsdamas atiduos motinos ir vaiko pasus ir kitus... 17. 13. Vaiko tėvo advokatai (Anglijoje) duos patvirtintą vaiko motinos paso... 18. 14. Vaiko tėvo advokatai (Anglijoje) atiduos vaiko motinai jos ir vaiko pasus... 19. 15. Vaiko motina ir tėvas turi teisę paviešinti Lietuvos advokatams arba... 20. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas... 21. Pareiškėjas prašymą dalyje, kuria reikalauja pripažinti skubiai vykdytina... 22. Prašymas tenkinamas iš dalies... 23. Dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo vykdytinu Lietuvos... 24. Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) valstybių narių teismų sprendimai... 25. Reglamento Nr. 2201/2003 21 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, jog vienoje ES... 26. Pareiškėjas kartu su prašymu Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė... 27. Dėl Lietuvos Respublikoje pripažinto vykdytinu užsienio valstybės teismo... 28. Reglamento Nr. 2201/2003 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad pripažintų... 29. CPK 281 straipsnis numato, kad teismo sprendimai gali būti vykdomi, kai jie... 30. Pareiškėjo prašymo dėl leidimo skubiai vykdyti Jungtinės Karalystės... 31. Nagrinėjamu atveju prašoma pripažinti skubiai vykdytina Jungtinės... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ... 33. Pareiškėjas D. B. prašo teismo priteisti jo naudai iš suinteresuoto asmens... 34. CPK 93 straipsnyje nustatyta, kad teismas priteisia šalies, kurios naudai... 35. Teismui pateikti dokumentai (sąskaitos – faktūros, atliktų darbų... 36. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinį... 37. Pareiškėjo D. B. prašymą patenkinti iš dalies.... 38. Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Jungtinės Karalystės... 39. Kitą prašymo dalį pripažinti skubiai vykdytina Jungtinės Karalystės... 40. Priteisti pareiškėjui D. B. (a. k. ( - ) iš suinteresuoto asmens A. M. (a.... 41. Šią nutartį gali būti prašoma peržiūrėti paduodant prašymą Lietuvos... 42. Nutartis įsiteisėja pasibaigus terminui paduoti prašymą dėl nutarties...