Byla A-858-1551-12
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atstovei Gedmantei Eimontienei, atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos atstovei Romai Džiovėnaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Širvintų rajono savivaldybės administracijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – valstybės įmonė Registrų centras) dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir pareiškėjas, Vyriausybės atstovas) kreipėsi su teismą su prašymu (b. l. 1-3), prašydamas įpareigoti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 punkto nuostatas ir pakeisti valstybės įmonės Registro centro (toliau – ir VĮ Registrų centras) 2010 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (1.1.30)-s-1995 nurodytų ir pagal VĮ Registrų centro 2011 m. liepos 15 d. rašte Nr. (1.1.30)s-3042 pateiktą patikslintą informaciją dar nepakeistų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punkto nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo, pateikti Lietuvos Respublikos adresų registro (toliau – ir Adresų registras) tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas.

5Pareiškėjas paaiškino, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 464 3.2 punkte nustatyta, kad savivaldybių vykdomosios institucijos pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis iki 2010 m. gruodžio 1 d. priima sprendimus dėl Adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, adresų keitimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punkte nustatyta, jog registro duomenų teikėjai, įsigaliojus sprendimui dėl registro objektų nustatymo, keitimo, panaikinimo per 5 darbo dienas registro tvarkymo įstaigai pateikia dokumentus ir duomenis įregistruoti arba išregistruoti registro objektą arba pakeisti duomenis apie jį.

6Nurodė, jog Vyriausybės atstovas 2010 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. 3-404 kreipėsi į VĮ Registrų centras, prašydamas pateikti duomenis, kurie buvo pateikti Vilniaus apskrities savivaldybėms, apie adresų objektus, esančius prie gatvių sankryžų ir turinčius antrinį adreso numerį, bei duomenis apie adresų objektus, turinčius tą patį adresą. Taip pat prašė nurodyti, kurių objektų adresai, pagal VĮ Registrų centro turimus duomenis jau yra pakeisti. Iš VĮ Registrų centro 2010 m. gruodžio 29 d. bei 2011 m. sausio 14 d. raštais pateiktos informacijos matyti, jog Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius iki šiol nėra pakeitęs VĮ Registrų centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (1.1.30)-s-1995 nurodytų, adresų registre įregistruotų, adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenų, nors savivaldybių vykdomosios institucijos privalėjo tai padaryti iki 2010 m. gruodžio 1 d. Tai, kad Adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, adresai nepakeisti, nurodė ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2011 m. sausio 11 d. rašte Nr. (6.10)-13-82.

7Pareiškėjas nurodė, jog jis apie teisės aktų pažeidimus 2011 m. vasario 3 d. reikalavimu Nr. 1R-20 informavo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių, reikalaudamas vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 punkto nuostatas ir pakeisti visų VĮ Registro centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte nurodytų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punkto nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo, pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas. Vyriausybės atstovas, atsižvelgdamas į Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus prašymus (2011 m. vasario 19 d., 2011 m. balandžio 14 d., 2011 m. birželio 8 d.), pratęsė reikalavimo įvykdymo terminą iki 2011 m. birželio 30 d. Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (toliau – ir Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas) 5 straipsnio 2 dalis įpareigoja savivaldybės administravimo subjektą pranešti apie reikalavimo įvykdymą (priimtą sprendimą) per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Suėjus įstatyme nustatytam terminui savivaldybės administracijos direktorius neinformavo Vyriausybės atstovo apie priimtą sprendimą, prašymo pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą nepateikė. Be to, VĮ Registrų centras 2011 m. liepos 15 d. raštu Nr. (1.1.30)s-3042 pateikė duomenis, kokie adresai iki šios dienos dar nėra pakeisti. Taigi Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius nėra atlikęs Vyriausybės atstovo reikalavime nurodytų veiksmų. Nurodė, jog Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktas įpareigoja Vyriausybės atstovą kreiptis į teismą dėl savivaldybės administravimo subjekto neveikimo.

8Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas nepagrįstai nurodo, jog negali pakeisti objektų adresų, bet teismui nepateikė jokių tai patvirtinančių dokumentų. Nepateikta įrodymų, kad sklypų ar patalpų savininkai neteikia prašymų, arba, kad tie sklypai neįbraižyti pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro nuostatus (toliau – ir Nekilnojamojo turto registro nuostatai). Sklypus formuoja savivaldybės administracijos direktorius, todėl, jeigu mato, kad neatliktos kažkokios procedūros, jo kompetencija yra imtis atitinkamų veiksmų.

9Atsakovas Širvintų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjo prašymą (b. l. 33-35) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsakovas nurodė, jog, gavus VĮ Registrų centro 2010 m. gegužės 6 d. raštą (1.1.30)s-1995 „Dėl duomenų pateikimo“, kuriuo pateikti duomenys, t. y. Žemės sklypų, turinčių tokį patį adresą sąrašas, Žemės sklypų ir statinių, turinčių kampinį adresą, sąrašas ir Patalpų, turinčių tokį pat nekampinį adresą, sąrašas, buvo priimti šie Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2010 m. gruodžio 27 d. Nr. 9-646 „Dėl adresų pakeitimo“, 2011 m. kovo 17 d. Nr. 9-149 „Dėl adresų suteikimo“, 2011 m. balandžio 6 d. Nr. 9-209 „Dėl adresų panaikinimo“, 2011 m. balandžio 11 d. Nr. 9-222 „Dėl adresų suteikimo“, 2011 m. balandžio 15 d. Nr. 9-238 „Dėl adresų suteikimo“, 2011 m. liepos 18 d. Nr. 9-460 „Dėl adresų suteikimo“. Tokiu būdu buvo pakeisti dalis VĮ Registrų centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (1.1.30)-s-1995 nurodytų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenų. Žemės sklypų ir statinių, turinčių kampinį adresą, sąraše nurodyti duomenys yra patikslinti. Likusių nepakeistų adresų objektų, kuriuos Vyriausybės atstovas prašyme teismui prašo pakeisti, duomenų pakeisti negalima. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 yra patvirtintos Adresų formavimo taisyklės. Statiniai formuojami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) nustatyta tvarka. Nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti. Vėliau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymu (toliau – ir Nekilnojamojo turto registro įstatymas), nekilnojamieji daiktai (t. y. žemės sklypai, statiniai, butai daugiabučiuose namuose, patalpos) įregistruojami Nekilnojamo turto registre, jei jie Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas) nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris.

11Pabrėžė, jog dėl likusių sklypų, kurių duomenys nepakeisti, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius negali priimti sprendimų dėl duomenų pakeitimo dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, kadangi arba šie sklypai galutinai nesuformuoti, arba sklypai yra dalinami, bet dar nebaigtos procedūros tarp savininkų, arba jų savininkai nesiima veiksmų dėl sklypų padalijimo ar pan. Tokia pati situacija yra ir su patalpomis, turinčiomis tokį patį nekampinį adresą, nes jų savininkai nesiima veiksmų dėl turto padalinimo ir atskiro nekilnojamojo daikto įregistravimo. Keisti adresų duomenų, kai nėra tinkamai suformuoti adresų objektai – sklypai neįbraižyti, nebaigtos nekilnojamojo daikto padalinimo ir įteisinimo procedūros ar pan., Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius neturi teisinio pagrindo. Nurodė, jog Širvintų rajono savivaldybės administracijos atsakingi specialistai, siekdami tinkamai vykdyti teisės aktų nuostatas dėl adresų unikalumo, nuolat bendrauja su VĮ Registrų centro darbuotojais tiek telefonu, tiek elektoriniu paštu, tačiau be pačių nekilnojamo turto savininkų valios duomenų pakeitimas Adresų registre negalimas. Pažymėjo, jog pagal galimybes sklypų savininkai bus raginami atlikti veiksmus tam, kad adresai būtų tinkamai suformuoti. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovas neatsisako vykdyti teisės aktų reikalavimų, juos vykdo, tačiau pareiškėjo prašyme nurodytų reikalavimų visiškai įvykdyti negali dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 7 d. sprendimu (b. l. 94-98) pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą tenkino ir įpareigojo Širvintų rajono savivaldybės administraciją vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 punkto nuostatas ir pakeisti valstybės įmonės Registro centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (1.1.30)-s-1995 nurodytų ir pagal valstybės įmonės Registrų centro 2011 m. liepos 15 d. rašte Nr. (1.1.30)s-3042 pateiktą patikslintą informaciją dar nepakeistų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punkto nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo, pateikti Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas.

14Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog VĮ Registrų centras 2010 m. gegužės 6 d. raštu Nr. (1.1.30.)s-1995 Širvintų rajono savivaldybės administracijai pateikė sąrašus tų adresų objektų, kurių adresai dubliuojasi ar turi tą patį numerį (b. l. 79-85). VĮ Registrų centras 2010 m. spalio 25 d. raštu Nr. (1.1.30.)s-4351 kreipėsi į savivaldybes ir Vyriausybės atstovus apskrityse, nurodydamas, kad VĮ Registrų centras 2010 m. gegužės 6 d. raštu „Dėl duomenų pateikimo“ pateikė savivaldybėms duomenis apie adresų objektus, esančius prie gatvių sankryžų ir turinčius antrinį adreso numerį bei duomenis apie adresų objektus, turinčius tą patį adresą (b. l. 12). Rašte pažymėjo, kad kai kurios savivaldybės nėra pradėję adresų keitimo proceso pagal pateiktus duomenis ir prašė imtis priemonių. 2010 m. gruodžio 9 d. Vyriausybės atstovas savivaldybių administracijų direktoriams išsiuntinėjo raštą Nr. 3-403, prašydamas suteikti informaciją kaip laikomasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 464, pateikti sąrašus visų pastatų, esančių prie gatvių sankryžų ir turinčių antrinį adreso objekto numerį, ir nurodyti, kurių pastatų numeriai yra pakeisti, nurodyti, ar savivaldybių teritorijose yra Adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, ir jeigu yra – pateikti jų sąrašą ir nurodyti, kurių adresai yra pakeisti (b. l. 10). Širvintų rajono savivaldybės administracija 2011 m. sausio 11 d. rašte Nr. (6.10)-13-82 Vyriausybės atstovui suteikė informaciją, nurodydama, kad visų pastatų, esančių prie gatvių sankryžų ir turinčių antrinį objekto numerį, adresai pakeisti, o adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, adresai nepakeisti (b. l. 6). Vyriausybės atstovas 2011 m. vasario 3 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikė reikalavimą Nr. 1R-20 „Dėl pastatų, patalpų, butų numerių bei adresų pakeitimo“, kuriuo pareikalavo nedelsiant vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 punkto nuostatas ir pakeisti visų VĮ Registro centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte nurodytų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punkte nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo, pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas. Vyriausybės atstovas, atsižvelgdamas į Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. vasario 19 d., 2011 m. balandžio 14 d., 2011 m. birželio 8 d. prašymus dėl reikalavimo įvykdymo termino pratęsimo, priėmė potvarkius: 2011 m. vasario 28 d. Nr. 1P-11, 2011 m. balandžio 18 d. Nr. 1P-19, 2011 m. birželio 10 d. Nr. 1P-27 bendru pavadinimu „Dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2011 m. vasario 3 d. reikalavimo Nr. 1R-20 termino pratęsimo“, kuriais tęsė reikalavimo įvykdymo terminus (b. l. 7-10). 2011 m. birželio 10 d. potvarkiu Nr. 1P-27 „Dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2011-02-03 reikalavimo Nr. 1R-20 termino pratęsimo“ reikalavimo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2011 m. birželio 30 d. Kitų prašymų dėl reikalavimo įvykdymo termino pratęsimo atsakovas pareiškėjui nepateikė. VĮ Registrų centras su 2010 m. gegužės 6 d. raštu Nr. (1.1.30)-s-1995 Širvintų rajono savivaldybės administracijai pateikė žemės sklypų, turinčių tokį patį adresą, sąrašą ir žemės sklypų ir statinių, turinčių kampinį adresą, sąrašą, bei patalpų, turinčių tokį patį adresą, sąrašą (b. l. 79-85). Su 2011 m. liepos 15 d. raštu Nr. (1.1.30.)s-3042 VĮ Registrų centras Vyriausybės atstovui pateikė duomenis (sąrašą) žemės sklypų, turinčių tą patį adresą (b. l. 15-18). Šiame sąraše nurodyti objektai, kurių adresai dar nepakeisti.

15Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų: 2010 m. gruodžio 27 d. Nr. 9-646 „Dėl adresų pakeitimo“, 2011 m. kovo 17 d. Nr. 9-149 „Dėl adresų suteikimo“. 2011 m. balandžio 6 d. Nr. 9-209 „Dėl adresų panaikinimo“, 2011 m. balandžio 11 d. Nr. 9-222 „Dėl adresų suteikimo“, 2011 m. balandžio 15 d. Nr. 9-238 „Dėl adresų suteikimo“, 2011 m. birželio 8 d. Nr. 9-364 „Dėl adresų pakeitimo“, 2011 m. liepos 18 d. Nr. 9-460 „Dėl adresų suteikimo“ matyti, kad dalis adresų buvo pakeista (b. l. 36-71). Objektai, kurių adresai pakeisti, iš sąrašų išbraukti (b. l. 72-74).

16Nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 464 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27d. nutarimo Nr. 1395 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punkte nustatyta, kad savivaldybių vykdomosios institucijos iki 2010 m. gruodžio 1 d. priima sprendimus dėl pastatų, esančių prie gatvių sankryžų ir turinčių antrinį adreso numerį, ir prireikus dėl juose esančių patalpų ar butų numerių keitimo, o taip pat sprendimus dėl adresų objektų, turinčių tą patį adresą, adresų keitimo. Atsakovas neatsisakė vykdyti Vyriausybės atstovo 2011 m. vasario 3 d. reikalavimo Nr. 1R-20 „Dėl pastatų, patalpų, butų numerių bei adresų pakeitimo“. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad dalis adresų yra pakeista. Elektroninio laiško kopija patvirtina, kad atsakovas 2011 m. rugpjūčio 1 d. konsultavosi su VĮ Registrų centru dėl žemės sklypų adresų keitimo (b. l. 75). Teismas nurodė, jog paskutinis reikalavimo įvykdymo terminas buvo 2011 m. birželio 30 d. ir atsakovas šio termino pratęsti neprašė, bet teigė, kad susiduria su objektyviomis kliūtimis, o sklypų, patalpų savininkai pagal galimybes bus raginami atlikti veiksmus. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog nėra jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad egzistuoja objektyvios kliūtys, nėra duomenų, kad žemės sklypų, patalpų savininkai būtų buvę raginami praeityje atlikti kokius nors veiksmus, siekiant pakeisti adresus. Ištyrus byloje surinktus įrodymus, teismas darė išvadą, jog Vyriausybės atstovo prašymas yra pagrįstas, todėl tenkintinas ir atsakovo veiksmai yra vertinami kaip neveikimas.

17Teismas pabrėžė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“ buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatai, kurių 17 punkte nustatyta, kad registro duomenų teikėjai, įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui, savivaldybės institucijos ar universaliųjų pašto paslaugų teikėjo sprendimui dėl registro objektų nustatymo, keitimo, panaikinimo, universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos pavadinimo ar pašto kodo suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo, per 5 darbo dienas registro tvarkymo įstaigai pateikia dokumentus ir duomenis įregistruoti arba išregistruoti registro objektą arba pakeisti duomenis apie jį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2096 „Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 punkte nustatyta, kad adresas formuojamas iš nustatytąja eilės tvarka išdėstytų sudedamųjų dalių ir yra unikalus.

18Pažymėjo, jog Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 dalies 2 straipsnyje numatyta, kad, nustatęs, jog savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės atstovas: 1) atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui pateikia rašytinį reikalavimą neatidėliojant įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės sprendimą. Vyriausybės atstovo reikalavimą savivaldybės kolegialus administravimo subjektas turi apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį), o kiti savivaldybės administravimo subjektai per savaitę nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos; 2) per 10 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą įvykdyti reikalavimą gavimo dienos (jei savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs šios dalies 1 punkte nurodytą Vyriausybės atstovo reikalavimą, atsisako jį vykdyti) įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl šio savivaldybės administravimo subjekto neveikimo, todėl teismas pareiškėjo prašymą tenkino ir įpareigojo Širvintų rajono savivaldybės administraciją vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 punkto nuostatas ir pakeisti VĮ Registro centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (1.1.30)-s-1995 nurodytų ir pagal VĮ Registrų centro 2011 m. liepos 15 d. rašte Nr. (1.1.30)s-3042 pateiktą patikslintą informaciją dar nepakeistų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punkto nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo, pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas.

19III.

20Atsakovas Širvintų rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu (b. l. 104-106) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atmesti.

21Apeliaciniame skunde atsakovas remiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 3 ir 4 punktais ir pažymi, jog, remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsniu, nekilnojamieji daiktai formuojami šiais būdais: suformuojant naują nekilnojamąjį daiktą; padalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą į atskirus nekilnojamuosius daiktus; atidalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo daikto dalis ir jas suformuojant kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus; sujungiant kelis Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamuosius daiktus į vieną nekilnojamąjį daiktą; atliekant nekilnojamojo daikto amalgamaciją. Žemės sklypai formuojami: kai žemės reformos metu grąžinama turėta žemė, perduodama arba suteikiama nuosavybėn neatlygintinai, parduodama arba nuomojama valstybinė žemė – Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, o miestuose – Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka rengiant detaliuosius planus; kitais atvejais – Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka rengiant žemėtvarkos projektus, detaliuosius planus ar kitus teritorijų planavimo dokumentus. Statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti.

22Pabrėžia, jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punktą registro duomenų teikėjai, įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui, savivaldybės institucijos ar universaliųjų pašto paslaugų teikėjo sprendimui dėl registro objektų nustatymo, keitimo, panaikinimo, universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos pavadinimo ar pašto kodo suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo, per 5 darbo dienas registro tvarkymo įstaigai pateikia dokumentus ir duomenis įregistruoti arba išregistruoti registro objektą arba pakeisti duomenis apie jį. Remiantis šiomis nuostatomis, atsakovas daro išvadą, jog Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, kaip subjektas, priimantis sprendimus dėl adresų suteikimo, negali priimti jokio sprendimo dėl adresų objekto duomenų pakeitimo, kol galutinai nebaigtas formuoti adresų objektas. Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į atsakovo pateiktame atsiliepime išdėstytas minėtas teisės normas bei argumentus, nevisiškai ištyrė įrodymus. Tai, kad adresų objektai nebaigti formuoti ir neįbraižyti, patvirtina 2011 m. rugpjūčio 2 d. Nr. (6.20)-13-1572 susirašinėjimas su VĮ Registrų centro darbuotoju. Atsakovas pažymi, jog jis neturi teisinio pagrindo įpareigoti asmenis galutinai susitvarkyti jiems nuosavybės teise priklausančių nekilnojamojo turto objektų dokumentus, kad sklypai būtų galutinai suformuoti ir įbraižyti. Atsakovas neatsisakė vykdyti veiksmų ir Vyriausybės atstovo reikalavimą įvykdė toje dalyje, kur adresų objektai buvo tinkamai suformuoti, todėl vertinti atsakovo veiksmų kaip neveikimo nėra teisinio pagrindo. Atsakovas pažymi, jog pirmosios instancijos neteisingai konstatavo, kad nėra įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad egzistuoja objektyvios kliūtys įvykdyti pareiškėjo prašymą, kadangi tas kliūtis įrodo teismui pateikti įrodymai (2011 m. rugpjūčio 2 d. raštas Nr. (6.20)-13-1572, taip pat kaip pavyzdį pateikia Širvintų r. Kabaldos k. sklypo ( - ) plano kopiją, iš kurios matyti, kad sklypas yra įbraižytas vienas, nors pagal VĮ Registrų centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (1.1.30)-s-1995 pateiktą informaciją šis žemės sklypas yra padalintas į du, kurių numeriai yra ( - ) ir ( - ). Taigi sklypai kaip adresų objektai yra galutinai nesuformuoti, todėl nėra teisinio pagrindo priimti sprendimo dėl jų kaip atskirų adresų objektų).

23Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 119-121) prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

24Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Pareiškėjas pažymi, jog atsakovas teiginių dėl adresų objektų nesuformavimo/neįbraižymo pirmosios instancijos teisme nepagrindė jokiais įrodymais. Prie apeliacinio skundo pridėtas naujas įrodymas – vieno žemės sklypo plano kopija, tačiau Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 138 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teisme nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsakovas nenurodo, jokių priežasčių, dėl kurių prie apeliacinio skundo pridėto įrodymo negalėjo pateikti pirmosios instancijos teismui. Be to, yra pridėtas tik vieno žemės sklypo planas ir nenurodytas šaltinis, iš kurio tokie duomenys (sklypo plano kopija) yra paimti. Todėl šie atsakovo pateikti įrodymai neturėtų būti vertinami.

25Pareiškėjas pažymi, jog teisės aktai, reglamentuojantys adresų formavimo procedūras, numato įvairius būdus identifikuoti Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nepažymėtus daiktus. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintų Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo IV skyrius numato, kad nustatant adresų objekto vietą, naudojantis kartografiniu pagrindu nustatomas taškas, nurodantis adreso koordinates. Minėto įsakymo 23 punkte nurodyta, kad taškui nustatyti gali būti naudojami ir kiti duomenys, o 25.4 punkte nustatyta, kad, kai adreso objektas gyvenamojoje vietovėje yra, tačiau turimoje kartografinėje medžiagoje jo geografinė buvimo vieta nepažymėta, tokio adreso objekto taškas nustatomas matavimo lauke būdu. Taigi, net jei atsakovo argumentai dėl sklypų įbraižymo ir būtų pagrįsti, Nekilnojamojo turto registro duomenys nėra vienintelis būdas nustatyti adresų objektų buvimo vietą (adreso koordinates). Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis negali pasinaudoti kitais adreso taško (nurodančio adreso koordinates) nustatymo būdais, todėl atsakovo nurodytos priežastys, dėl kurių jis negali pakeisti adresų objektų duomenų, yra nepagrįstos.

26Nesutinka su atsakovo teiginiu, kad jis neatsisakė vykdyti Vyriausybės atstovo reikalavimo, todėl jo veiksmų vertinti kaip neveikimo nėra pagrindo. Pareiškėjas pabrėžia, jog apie teisės aktų pažeidimus Vyriausybės atstovas 2011 m. vasario 3 d. reikalavimu Nr. 1R-20 informavo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių, reikalaudamas vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 punkto nuostatas ir pakeisti visų VĮ Registro centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte nurodytų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punkto nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo, pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas. Reikalavimo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2011 m. birželio 30 d. Suėjus įstatyme nustatytam terminui savivaldybės administracijos direktorius neinformavo Vyriausybės atstovo apie priimtą sprendimą, prašymo pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą nebuvo pateikta. Be to, VĮ Registrų centras 2011 m. liepos 15 d. raštu Nr. (1.1.30)s-3042 pateikė duomenis, kokie adresai dar nėra pakeisti. Remiantis šiomis aplinkybėmis, pareiškėjas mano, kad Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius reikalavimą įvykdė tik iš dalies ir dar nėra pakeitęs visų adresų objektų duomenų. Pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. gruodžio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A4-2158/2006 darė išvadą, kad Vyriausybės atstovo teisė kreiptis į teismą apima ir situaciją, kai gavęs rašytinį reikalavimą administravimo subjektas nereaguoja į jį įstatymų nustatytu būdu. Pareiškėjas pabrėžia, jog Vyriausybės atstovo teisė kreiptis į teismą negali buti griežtai siejama tik su savivaldybės administravimo subjekto atsisakymu įvykdyti reikalavimą, t. y. su aktyviu veiksmu. Priešingu atveju, jei dėl visiškai pasyvaus savivaldybės administravimo subjekto elgesio Vyriausybės atstovas neturėtų teisės kreiptis į teismą, Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 1 straipsnyje išdėstyti tikslai negalėtų būti pasiekti. Remdamasis tuo, pareiškėjas mano, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo veiksmus vertino kaip neveikimą.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 122-123) prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti. Minėto įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo kadastro tvarkytojui turi nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, įrašant nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti įrašomas nekilnojamajam daiktui Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktas adresas. To paties įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad viena iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dalių yra nekilnojamojo daikto kadastro duomenų forma, nurodyta šio straipsnio 3 dalies 7 ir 14 punktuose, t. y. žemės sklypo kadastro duomenų forma ir statinių kadastro duomenų formos. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (toliau – ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai), 56 punkte nustatyta, kad Žemės sklypo kadastro duomenų formos lentelėse įrašomas žemės sklypo adresas, o 58, 59, 60 punktuose nustatyta, kad pastatų kadastro duomenų formose įrašomas adresas. Trečiasis suinteresuotas asmuo mano, jog adresas turi būti suteiktas dar iki nekilnojamojo daikto suformavimo, nes, kad viešojo administravimo subjektas priimtų sprendimą dėl nekilnojamojo daikto suformavimo, turi būti jau parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurios viena iš dalių yra nekilnojamojo daikto kadastro duomenų forma, o šioje formoje turi būti įrašytas adresas, todėl atsakovo teiginys, kad Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, kaip subjektas, priimantis sprendimus dėl adresų suteikimo, negali priimti jokio sprendimo dėl adresų objekto duomenų pakeitimo kol galutinai nebaigtas formuoti adresų objektas, yra nepagrįstas ir neteisingas. Priešingai, adresas turi būti suteiktas dar iki adreso objekto suformavimo.

29Pažymi, jog VĮ Registrų centras 2010 m. gegužės 10 d. raštu Nr. (1.1.30)s-1995 pateikė informaciją Širvintų rajono savivaldybei apie žemės sklypus, turinčius tokį patį adresą, kurioje nurodė, kad Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje yra du žemės sklypai, kur adresas yra toks pats, t. y. Širvintų r. sav. Kabaldos k. ( - ). Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis šių sklypų unikalūs numeriai yra ( - ) ir ( - ). Šie abu sklypai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, o tai reiškia, kad jie yra suformuoti nekilnojamieji daiktai, nes tik suformuoti daiktai yra registruojami nekilnojamojo turto registre. Pabrėžia, kad VĮ Registrų centro veiklą reglamentuojantys teisės aktai įtvirtina pareigą jam tvarkyti, priskirtuose registruose kaupti tik teisingą ir išsamią informaciją, kartu suteikiant ir teisę, nustačius, kad registre įrašytas duomuo (šiuo atveju – adresas) yra klaidingas, informuoti subjektą, kurio kompetencijai yra priskirtas tokio duomens ištaisymas. Todėl Širvintų rajono savivaldybė, kaip viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra tenkinti viešuosius interesus, gavusi VĮ Registrų centro 2010 m. gegužės 10 d. raštu Nr. (1.1.30)s-1995 pateiktą informaciją, nedelsdama turėjo imtis priemonių ir suteikti ir/ar pakeisti adresus.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Apeliacinis skundas atmestinas.

33Nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje įpareigojimo Širvintų rajono savivaldybės administracijai vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 6 punkto nuostatas ir pakeisti VĮ Registro centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (1.1.30)-s-1995 nurodytų ir pagal VĮ Registrų centro 2011 m. liepos 15 d. rašte Nr. (1.1.30)s-3042 pateiktą patikslintą informaciją dar nepakeistų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punkto vykdymo.

34Atsakovas apeliaciniu skundu nesutinka su priimtu pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo teismas konstatavo, jog pareiškėjo įpareigojimas yra pagrįstas ir atsakovui nurodė jį vykdyti, ir pabrėžia, kad jis negali įvykdyti pareiškėjo reikalavimo pakeisti VĮ Registro centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (1.1.30)-s-1995 nurodytų ir pagal VĮ Registrų centro 2011 m. liepos 15 d. rašte Nr. (1.1.30)s-3042 pateiktą patikslintą informaciją dar nepakeistų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis visa apimtimi dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.

35Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 123 straipsnio 2 dalis numato, kad ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, prižiūri Vyriausybės skiriami atstovai, o šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Vyriausybės atstovo įgaliojimus ir jų vykdymo tvarką nustato įstatymas. Vyriausybės atstovo įgaliojimus ir jų įgyvendinimo tvarką įtvirtina Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas (2010 m. balandžio 10 d. redakcija) (toliau – ir Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas), pagal kurį vyriausybės atstovas, kai savivaldybės administravimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ir įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų reikalauja, kad Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti, o Vyriausybės sprendimai įvykdyti, taip pat, kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės sprendimą, kreipiasi į teismą (Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 str. 1 d. 2, 4 p.). Šio įstatymo 5 straipsnyje nustatyta Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka, t. y. vyriausybės atstovas, nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės atstovas atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui pateikia rašytinį reikalavimą neatidėliojant įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės sprendimą. Per 10 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą įvykdyti reikalavimą gavimo dienos (jei savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs Vyriausybės atstovo reikalavimą, atsisako jį vykdyti) vyriausybės atstovas kreipiasi į teismą dėl šio savivaldybės administravimo subjekto neveikimo.

36Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta pareiškėjo teisė kreiptis į teismą taikoma tik tada, kai savivaldybės administravimo subjektas nesielgia taip, kaip jį įpareigojo elgtis atitinkamas įstatymas ar Vyriausybės sprendimas (nutarimas), t. y. nepaiso jam privalomai nustatyto elgesio modelio. Sprendžiant Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies taikymo pagrįstumo klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju būtina nustatyti, ar šios teisės normos pagrindu savivaldybės administravimo subjektui Vyriausybės atstovo pateiktame reikalavime (ir atitinkamame Vyriausybės atstovo prašyme teismui) nurodyti įstatymai ar Vyriausybės sprendimai (dėl kurių neįgyvendinimo ar nevykdymo yra jie pateikti) atitinka nurodytus kriterijus. Taip pat yra būtina išaiškinti teisės akto (kurio įgyvendinimo siekia Vyriausybės atstovas) paskirtį bei jo taikymo (tuo pačiu ir taikymo laike) ypatumus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1273/2012).

37Taigi nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija turi įvertinti, ar Širvintų rajono savivaldybės administracija nevykdė jai teisės aktais nustatytų privalomų elgesio taisyklių, nesilaikė nustatytų teisės aktų reikalavimų.

38Nagrinėjamos bylos kontekste teisėjų kolegija nurodo, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2011 m. sausio 1 d. redakcija) (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) 6 straipsnio 27 dalis kaip vieną iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų numato adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimą ir keitimą. Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 2092 (toliau – ir Adresų formavimo taisyklės), 6 punktas numato, jog adresas formuojamas iš nustatytąja eilės tvarka nutarime išdėstytų sudedamųjų dalių ir yra unikalus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1395 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių patvirtinimo“ 11 punktas nustato, jog prie gatvių sankryžų esantiems adresų objektams suteikiamas numeris, nurodantis objekto priklausomybę tik vienai gatvei. 2010 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1395 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” Nr. 464 2 punktas numatė, kad Lietuvos Respublikos adresų registro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras iki 2010 m. gegužės 1 d. savivaldybėms pateikia duomenis apie vienodus (pasikartojančius) skirtingų Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruotų adresų objektų adresus. Savivaldybių vykdomosios institucijos pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis iki 2010 m. gruodžio 1 dienos: 1) priima sprendimus dėl pastatų, esančių prie gatvių sankryžų ir turinčių antrinį adreso objekto numerį, ir prireikus dėl juose esančių patalpų ar butų numerių keitimo; 2) priima sprendimus dėl Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, adresų keitimo (3 p.).

39Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas laiku neįvykdė 2010 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1395 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” Nr. 464 3 punkto reikalavimo pakeisti adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, adresus ir pareiškėjas, gavęs VĮ Registrų centro 2010 m. gruodžio 29 d. bei 2011 m. sausio 14 d. raštais pateiktą informaciją, 2011 m. vasario 3 d. reikalavimu Nr. 1R-20 informavo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių apie teisės aktų nuostatų nevykdymą ir pareikalavo vykdyti Adresų formavimo taisyklių 6 punkto nuostatas ir pakeisti visų VĮ Registro centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte nurodytų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis bei pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas (b. l. 4-5). Reikalavimo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2011 m. birželio 30 d. (b. l. 7-9). Pabrėžtina, jog atsakovas iš dalies įvykdė pareiškėjo reikalavimą ir šią išvadą patvirtina tai, kad buvo priimti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2010 m. gruodžio 27 d. Nr. 9-646 „Dėl adresų pakeitimo“ (b. l. 36-41), 2011 m. kovo 17 d. Nr. 9-149 „Dėl adresų suteikimo“ (b. l. 42-46), 2011 m. balandžio 6 d. Nr. 9-209 „Dėl adresų panaikinimo“ (b. l. 47-49), 2011 m. balandžio 11 d. Nr. 9-222 „Dėl adresų suteikimo“ (b. l. 50-54), 2011 m. balandžio 15 d. Nr. 9-238 „Dėl adresų suteikimo“ (b. l. 55-60), 2011 m. birželio 8 d. Nr. 9-364 „Dėl adresų pakeitimo“ (b. l. 68-71), 2011 m. liepos 18 d. Nr. 9-460 „Dėl adresų suteikimo“ (b. l. 61-67), iš kurių matyti, kad dalis adresų buvo pakeista (b. l. 36-71). Bylos medžiagoje objektai, kurių adresai pakeisti, iš sąrašų išbraukti (b. l. 72-74). VĮ Registrų centras 2011 m. liepos 15 d. raštu Nr. (1.1.30)s-3042 pateikė pareiškėjui duomenis apie adresų objektus ir adresus, kurie buvo pateikti Širvintų rajono savivaldybei 2010 m. gegužės 5 d. raštu Nr. (1.1.30.)s-1995 „Dėl duomenų pateikimo” ir dar nėra pakeisti. (b. l. 15-18), taigi remiantis tuo ir apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pateikta informacija darytina išvada, kad atsakovas tik iš dalies įvykdė pareiškėjo reikalavimą.

40Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors pareiškėjo reikalavimo 2011 m. vasario 3 d. Nr. 1R-20 pateikimo metu negaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 464 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1395 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punktas, nustatęs iki 2010 m. gruodžio 1 d. terminą sprendimams dėl Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruotų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, adresų keitimo priimti, šiuo metu galiojantis Adresų formavimo taisyklių 6 punktas numato, kad adresas formuojamas iš nustatytąja eilės tvarka nutarime išdėstytų sudedamųjų dalių ir yra unikalus. Pažymėtina, kad Adresų formavimo taisyklių 6 punktas laikytinas teisės norma, kuri nustato adreso sudedamųjų dalių išdėstymą adrese, t. y. skirta nustatyti tvarką, kaip adresai yra nurodomi dokumentuose, tačiau nereguliuoja objekto adreso suteikimo tvarkos. Pareiškėjo reikalavime nurodytas Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Adresų registro nuostatų 17 punktas numato, kad registro duomenų teikėjai, įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui, savivaldybės institucijos ar universaliųjų pašto paslaugų teikėjo sprendimui dėl registro objektų nustatymo, keitimo, panaikinimo, universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos pavadinimo ar pašto kodo suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo, per 5 darbo dienas registro tvarkymo įstaigai pateikia dokumentus ir duomenis įregistruoti arba išregistruoti registro objektą arba pakeisti duomenis apie jį. Remiantis nurodytų teisės normų sisteminiu aiškinimu darytina išvada, kad šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas numato atsakovui ir toliau pareigą užtikrinti, kad adresas būtų unikalus ir pakeisti adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis, tačiau konkretaus termino, per kiek laiko adresai turi būti pakeisti, nebenumato. Iš esmės tokia išvada yra padaryta ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A63-1457/2012, 2012 m. kovo 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-202/2012.

41Kaip jau minėta, nors savivaldybių veiklos administracinės priežiūros teisinių santykių susiklostymo metu aktualūs teisės aktai nenustatė atsakovui konkrečių terminų, susijusių su pareigų, kylančių iš Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punkte nurodytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, įgyvendinimu, tačiau apeliaciniame skunde, apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu atsakovo atstovas neneigė, jog neįgyvendino Adresų formavimo taisyklių 6 punkto nuostatų visa apimtimi, ir pažymėjo, kad galutinai nustatyto įpareigojimo negalėjo įvykdyti dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių, nes byloje vertinami adresų objektai yra nebaigti formuoti ir neįbraižyti. Remiantis tuo, darytina išvada, kad atsakovas iš dalies atsisako vykdyti jam teisės aktais pavestas funkcijas ir nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija turi įvertinti, ar egzistuoja atsakovo nurodomos objektyvios priežastys jam teisės aktuose numatytų pareigų nevykdymui, ar pagrįstai atsakovas atsisakė įvykdyti jam duotą nurodymą.

42Teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reguliavimą ir bylos medžiagą, nesutinka su atsakovo teiginiu, kad egzistuoja objektyvios kliūtys pareiškėjui vykdyti jam teisės aktais priskirtas funkcijas.

43Pabrėžtina, jog Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (2010 m. spalio 1 d. redakcija) (toliau – ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas) 7 straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti, to paties įstatymo 6 straipsnio 3 dalis numato, kad, įrašant nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti įrašomas nekilnojamajam daiktui Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktas adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris). Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, naudojant tinkamus metodus ir priemones, užtikrinančius teisės aktų nustatytų reikalavimų matavimų kokybei patenkinimą, kai šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais formuojami nekilnojamieji daiktai ar šio įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais keičiami nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu inter alia nustatomas statinio adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris) (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 str. 3 d. 10 p.). Taip pat pažymėtina, kad šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 7 punktą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu užpildoma žemės sklypo kadastro duomenų forma. Kaip teisingai pažymėjo trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (2010 m. gegužės 9 d. redakcija) (toliau – ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai) 56 punktas numato, jog žemės sklypo kadastro duomenų formos lentelėse įrašomas inter alia žemės sklypo adresas, o 57 punktas įtvirtina, kad statinių kadastro duomenų formose aprašomi pagrindinio pastato, priklausinių, jų dalių ir priestatų, kitų statinių ir jų dalių bei patalpos (buto) kadastro duomenys. Pagrindinio pastato, kadastro duomenų formose įrašomas inter alia pastato adresas. Be to, pabrėžtina, kad 2011 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo” Nr. 1V-57 30 punktas numato, jog Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715, nustatyta tvarka savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnas pateikia Adresų registro tvarkymo įstaigai įsigaliojusio sprendimo dėl numerių pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams suteikimo ar keitimo ir šio sprendimo atitinkamo priedo, parengto pagal aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytą formą, kopijas. Minimo akto 31 punktas nustato, jog pildant aprašo 1 priede nustatytą formą, skiltyje „Unikalusis Nr.“ įrašomas unikalusis pastato, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, numeris. Jeigu Nekilnojamojo turto registre neįregistruotam pastatui suteikiamas numeris ir šiam pastatui yra suformuotas žemės sklypas, skiltyje „Unikalusis Nr.“ įrašomas žemės sklypo numeris, nurodytas teritorijų planavimo dokumente, arba žemės sklypo plotas. Jeigu Nekilnojamojo turto registre neįregistruotam pastatui suteikiamas numeris ir šiam pastatui nėra suformuotas žemės sklypas, skiltyje „Unikalusis Nr.“ nurodomas pastato savininko (valdytojo) vardas ir pavardė arba pavadinimas, jeigu pastato savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo. Kitais atvejais ši skiltis paliekama tuščia. Pildant aprašo 2 priede nustatytą formą, skiltyje „Unikalusis patalpos, buto Nr.“ įrašomas unikalusis buto ar patalpos, jeigu butas ar patalpa yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, numeris. Taigi remiantis nurodytų teisės normų sisteminiu aiškinimu darytina išvada, kad nėra teisinių kliūčių atsakovui vykdyti jam teisės aktais nustatytas pareigas pakeisti adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis. Be to, pažymėtina, kad VĮ Registrų centro 2012 m. kovo 22 d. rašte Nr. (1.1.29)s-1294, nurodyti objektai, turintys tą patį adresą, turi jiems suteiktus unikalius numerius, o pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (2007 m. liepos 21 d.) (toliau – ir Nekilnojamojo turto registro įstatymas) 9 straipsnio 1 dalį nekilnojamojo turto registre registruojami šie nekilnojamieji daiktai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris: 1) žemės sklypai; 2) statiniai; 3) butai daugiabučiuose namuose; 4) patalpos. Šiuo atveju atsakovo nurodomos priežastys dėl atsisakymo vykdyti pareiškėjo reikalavimą yra nepagrįstos teisiniu reguliavimu.

44Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje nėra ginčo, kad atsakovas turi teisės aktais numatytą pareigą pakeisti adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis, kad adreso objektas būtų unikalus, ir privalo ją vykdyti. Taigi atsižvelgiant į tai, kad atsakovas dalį adresų pakeitė ir, kaip minėta, atsakovui nenustatyta objektyvių kliūčių pakeisti likusius adresus, atsižvelgusi į tai, kad savivaldybių veiklos administracinės priežiūros teisinių santykių susiklostymo metu aktualūs teisės aktai nenustatė atsakovui konkrečių terminų, susijusių su pareigų, kylančių iš Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punkte nurodytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, įgyvendinimu, teisėjų kolegija nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo Širvintų rajono savivaldybės administraciją vykdyti Adresų formavimo taisyklių 6 punkto nuostatas ir pakeisti VĮ Registro centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (1.1.30)-s-1995 nurodytų ir pagal VĮ Registrų centro 2011 m. liepos 15 d. rašte Nr. (1.1.30)s-3042 pateiktą patikslintą informaciją dar nepakeistų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punkto nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo, pateikti Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas.

45Pabrėžtina, jog nors teisės aktai nenumato termino, iki kada atsakovas turi atlikti nurodytus veiksmus, šie veiksmai turėtų būti atliekami per protingą laikotarpį, kuris būtų pakankamas būtiniems veiksmams atlikti. Šiuo atveju, siekiant išvengti galimų teisinių ginčų ateityje, atsižvelgus į tai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė termino iki kada atsakovas turi atlikti nurodytus veiksmus dėl adresų keitimo, įvertinus VĮ Registrų centro pateiktą informaciją apie nepakeistų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis, teisinį reguliavimą, susijusį su adresų keitimu, atsižvelgiant į protingumo, proporcingumo principus, teisėjų kolegija įpareigoja atsakovą per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų „Adresų formavimo taisyklių“ 6 punkto nuostatas ir pakeisti valstybės įmonės Registrų centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (1.1.30)-s-1995 nurodytų ir pagal valstybės įmonės Registrų centro 2011 m. liepos 15 d. rašte Nr. (1.1.30)s-3042 pateiktą patikslintą informaciją dar nepakeistų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punkto nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo, pateikti Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas.

46Remiantis tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai taikė materialines teises normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, tačiau, atsižvelgus į šioje nutartyje nurodytus argumentus, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra keistinas.

47Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

48atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą atmesti.

49Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimo rezoliucinės dalies 2 punktą pakeisti, jį išdėstant taip: „įpareigoti Širvintų rajono savivaldybės administraciją per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų „Adresų formavimo taisyklių“ 6 punkto nuostatas ir pakeisti valstybės įmonės Registrų centro 2010 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (1.1.30)-s-1995 nurodytų ir pagal valstybės įmonės Registrų centro 2011 m. liepos 15 d. rašte Nr. (1.1.30)s-3042 pateiktą patikslintą informaciją dar nepakeistų adresų objektų, turinčių tą patį adresą, duomenis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 patvirtintų Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų 17 punkto nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti adresų objekto duomenis įsigaliojimo, pateikti Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai šių sprendimų ir jų atitinkamų priedų kopijas“.

50Likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

51Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir... 5. Pareiškėjas paaiškino, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.... 6. Nurodė, jog Vyriausybės atstovas 2010 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. 3-404... 7. Pareiškėjas nurodė, jog jis apie teisės aktų pažeidimus 2011 m. vasario 3... 8. Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas... 9. Atsakovas Širvintų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 10. Atsakovas nurodė, jog, gavus VĮ Registrų centro 2010 m. gegužės 6 d.... 11. Pabrėžė, jog dėl likusių sklypų, kurių duomenys nepakeisti, Širvintų... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 7 d. sprendimu (b. l.... 14. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog VĮ Registrų centras 2010 m.... 15. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog iš Širvintų rajono... 16. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d.... 17. Teismas pabrėžė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10... 18. Pažymėjo, jog Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 dalies... 19. III.... 20. Atsakovas Širvintų rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu (b.... 21. Apeliaciniame skunde atsakovas remiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002... 22. Pabrėžia, jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d.... 23. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepimu į atsakovo... 24. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog pirmosios instancijos teismo... 25. Pareiškėjas pažymi, jog teisės aktai, reglamentuojantys adresų formavimo... 26. Nesutinka su atsakovo teiginiu, kad jis neatsisakė vykdyti Vyriausybės... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Registrų centras... 28. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog Nekilnojamojo turto kadastro... 29. Pažymi, jog VĮ Registrų centras 2010 m. gegužės 10 d. raštu Nr.... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Apeliacinis skundas atmestinas.... 33. Nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus... 34. Atsakovas apeliaciniu skundu nesutinka su priimtu pirmosios instancijos teismo... 35. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Respublikos... 36. Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybių administracinės... 37. Taigi nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija turi įvertinti, ar Širvintų... 38. Nagrinėjamos bylos kontekste teisėjų kolegija nurodo, kad Lietuvos... 39. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas laiku neįvykdė 2010 m. balandžio... 40. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors pareiškėjo reikalavimo... 41. Kaip jau minėta, nors savivaldybių veiklos administracinės priežiūros... 42. Teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reguliavimą ir bylos medžiagą,... 43. Pabrėžtina, jog Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo... 44. Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje nėra ginčo, kad atsakovas turi teisės... 45. Pabrėžtina, jog nors teisės aktai nenumato termino, iki kada atsakovas turi... 46. Remiantis tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios... 47. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 48. atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą... 49. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimo... 50. Likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 51. Nutartis neskundžiama....